Information Page of SAS Organisation

Institute of Archaeology

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAČO, Pavel - BAČOVÁ, Zuzana - KAMINSKÁ, Ľubomíra. Exkurzion to Slovakian obsidian lokalities. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 85-109. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AECA
 • BÁTORA, Jozef - BAČA, Martin. Siedma sezóna výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke = Die siebte Saison der Ausgrabungen von der frühbronzezeitlichen befestigten Siedlung in Santovka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 15. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - NOVÁKOVÁ, Margaréta. Nález bronzovej ihlice v Hronských Kosihách = Ein Nadelfund in Hronské Kosihy. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 16. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - RASSMANN, Knut. Výsledky archeologického výskumu vo Vrábľoch = Die Ergebniss der archäologischen Ausgrabungen in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 16-17. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef. Pokračovanie výskumu na pohrebisku zo staršej doby bronzovej v Ludaniciach – Mýtnej Novej Vsi = Fortsetzung der Ausgrabungen auf dem frühbronzezeitlichen Gräberfeld in Ludanice – Mýtna Nová Ves. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 17. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter. Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku = Die Ergebnisse der Ausgrabungen der frühbronzezeitlichen befestigten Siedlung in Rybník. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 18. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - DROZD, Dominik. Bojisko pri Veľkých Vozokanoch - poznatky a perspektívy ďalšieho výskumu = A battlefield ner Veľké Vozokany: the fidings and perspectives of further research. In Archaeologia historica, 2019, vol. 44, nr. 2, s. 677-697. ISSN 0231-5823.(VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov). Type: ADMB
 • BÁTORA, Jozef. Vráble - Zentralsiedlung aus der frühen Bronzezeit in der SW Slowakei. In "Alexander von Humboldt, Vermessung der Welt (der Weg der Wissenschaft)" : Humboldt Kolleg in der Slowakei - Piešťany, Slowakei, 20. - 22. September 2019. - Bratislava : UK - Humboldt Kolleg in der Slowakei, 2019, nestr. Type: AFF
 • Ľudia a hory - archeologická perspektíva : Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska. Igor Bazovský, Gertrúda Březinová (editori). Bratislava : Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum ; Nitra : Archeologický ústav SAV. ISSN 1336-6637(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: FAI
 • BEDNÁR, Peter - DAŇOVÁ, Klaudia - POLÁKOVÁ, Zuzana - RUTTKAY, Matej - SMETANOVÁ, Petra - ŽAÁR, Ondrej. Pokračovanie výskumu Nitrianskeho hradu = Grabungsfortsetzung auf der Burg Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 19-24. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter. Záchranný archeologický výskum v Nitre na Samovej ulici = Archäologische Rettungsgrabung auf der Straße Samova in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 24-25. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - GÁBOR, Peter. Výskum v západnom krídle kláštora Benediktínov v hronskom Beňadiku = Grabung im westlichen Flügel des Benediktinerklosters in Hronský Beňadik. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 26-28. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - HLAVÁČOVÁ, Stanislava - ŠIMKOVIC, Michal. Pokračovanie výskumu Vinianskeho hradu = Fortsetzung der Grabung auf der Burg Vinné. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 28-31. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter. Kalkherstellung von Kalk auf der ostslowakischen Burgen. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy : Book of Abstracts and Fieldtrip Guides. - Kutina : Muzej Moslavine, 2019, s. 30. ISBN 978-953-7135-62-1. Type: AFG
 • BEDNÁR, Peter. Kalkherstellung von Kalk auf der ostslowakischen Burgen : (poster). In Castrum Bene 16 : Castle and Economy : Book of Abstracts and Fieldtrip Guides. - Kutina : Muzej Moslavine, 2019, nestr. ISBN 978-953-7135-62-1. Type: AFK
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Archeologický výskum na pustom hrade vo Zvolene = Archäologische Grabung auf der Burg Pustý hrad in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 31-34. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - MORDOVIN, Maxim - LOYDL, Albert. Výskum na Hrade Čabraď = Grabung auf der Burg Čabraď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 37-38. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - KALIČIAKOVÁ, Zuzana. Archeologický výkum na Hrade Modrý Kameň = Archäologische Grabung auf der Burg Modrý Kameň. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 35-36. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - KUČERÁKOVÁ, Kristína. Germánske pohrebisko v Hronovciach = Germanic burial ground in Hronovce. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 261-312. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Prínos dlhodobého výskumu Pustého hradu vo Zvolene pre badánie, jeho najnovšie výsledky a perspektíva do budúcnosti. In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. Jana Maříková-Kubková, Katarína Válová (eds.). - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 19. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFE
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMUNKOVÁ, Katarína. Something new about the castle crew. An archaeozoological perspective to castle and economy at the Deserted castle in Zvolen and Peťuša castle. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy : Book of Abstracts and Fieldtrip Guides. - Kutina : Muzej Moslavine, 2019, s. 12. ISBN 978-953-7135-62-1. Type: AFG
 • BELJAK, Ján - BÓNA, Martin - MALINIAK, Pavol. K problematike vzniku a funkčného zániku vybraných hradov na strednom Pohroní : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 29. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFK
 • BELJAK, Ján. Hrad Ozdín. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie : ročník V : 30. novembra 2019. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2019, s. 31-36. ISBN 978-80-973441-0-8.(APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska). Type: BEF
 • BELJAK, Ján. Výskum a obnova Pustého hradu v roku 2018 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/SAV3/Desktop/pustý%20hrad.htm>. Type: GHG
 • BELJAK, Ján. Pustý hrad [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://pustyhrad.com/vyskum_rok2019.php>. Type: GHG
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BELJAK, Ján. Fortifikácie na sútoku Hrona a Slatiny = Fortifications on the Confluense of Hron and Slatina Rivers. In Hradiská – svedkovia dávnych čias II : Zborník príspevkov o hradiskách a ich obyvateľoch. - Dolná Mariková : Občianske združenie Hradiská – Slovensko, 2019, s. 9-28. ISBN 978-80-973032-2-8.(APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska). Type: AEDA
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BELJAK, Ján. Tajomstvá hradných múrov. Zvolen : Banskobystrický samosprávny kraj, 2019. Nestr. Type: CIB
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BELJAK, Ján. Potulky mestom Zvolen. Zvolen : Mesto, 2019. 40 s. Type: EAI
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - PIETA, Karol. The Bronze Age settlement at Al-Khidr. In PIETA, Karol. Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. - Nitra ; Bratislava ; Kuwait City : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences : National council for culture, Arts and letters, 2019, p. 9-32. ISBN 978­80­8196­028­4. Type: ABD
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Archeologická topografia okresu Považská Bystrica : pramene z neskorej doby bronzovej až strednej doby laténskej so zreteľom na nálezy depotov (prípadová štúdia stredné Považie) = Archaeological topography of the district of Považská Bystrica : Sources from Final Bronze Age till Middle La Tène Period with respect to the hoard finds (case study Middle Váh river valley). In Ľudia a hory - archeologická perspektíva : Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska : Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2019, supplementum 12, s. 125-152. ISSN 1336-6637.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: ADFB
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - FURMAN, Martin - BIELICHOVÁ, Zora - MIHÁLYIOVÁ, Jana - TIRPÁK, Ján. Čo (staro)nového pod Rohačkou? = What´s (old)new below Rohačka? In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 51-88. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 74 s. ISBN 978-80-8196-032-1(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: FAI
 • BIELICH, Mário - BIELICHOVÁ, Zora - ŠIMKOVIC, Michal. Prvá sezóna archeologického výskumu na Plaveckom hrade v Malých Karpatoch = Die erste Saison der archäologischen Grabung auf der Burg Plavecký hrad in den Kleinen Karpaten. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2018, roč. CXII, č. 28, s. 243-255. ISSN 1336-6637.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum v Jelšovciach = Archäologische Grabung in Jelšovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 39. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Sídliskový objekt z neskorej doby bronzovej z Lietavskej Svinnej = Siedlungsobjekt aus der Spätbronzezeit aus Lietavská Svinná. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 39-40. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Eneolitický idol z Malého Zálužia = Äneolithisches Idol aus Malé Zálužie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 40-41. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum vo Vinodole = Archäologische Grabung in Vinodol. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 41-42. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário - RUTTKAY, Matej - ZÁBOJNÍK, Jozef. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Nitre-Janíkovciach = The cemetery from the period of the Avar Khaganate in Nitra-Janíkovce. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 66, s. 77-94. ISSN 0560-2793.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário - SOJÁK, Marián. Nálezy hlinených fajok zo Spiša = Clay Pipes from Spiš Region. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 179-206. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADNB
 • BIELICH, Mário - TIRPÁK, Ján. Geophysical and archaeological research of the baroque church of Saint Nicolas in Kovarce, Slovakia. In New Global Perspectives on archaeological Prospection : 13th International Conference on archaeological Prospection 28 August - 1 September 2019 Sligo - Ireland. - Oxford : Archaeopress, 2019, p. 133-135. ISBN 978-1-78969-306-5.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AECA
 • BIELICH, Mário - TIRPÁK, Ján. Geophysical and archaeological research of the baroque church of Saint Nicolas in Kovarce, Slovakia. In 13th International conference on archaeological prospection : New global perspectives on archaeological prospection (Abstract books). - Dublin : Abbey Conference, 2019, p. 44.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFE
 • BIELICH, Mário. Excavated Pipes from the Seventeenth and Eighteeenth Century from Slovakia. In L´Académie Internationale de la Pipe Conference 2019, Budapest, Hungary : Abstracts. - Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 2019, nestr.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFE
 • BIELICH, Mário - TIRPÁK, Ján. Geophysical and archaeological research of the baroque church of Saint Nicolas in Kovarce, Slovakia : (poster). In 13th International conference on archaeological prospection : New global perspectives on archaeological prospection (Abstract books). - Dublin : Abbey Conference, 2019, nestr.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFK
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum v okolí kostola sv. Mikuláša v Kovarciach v rokoch 2016-2019 : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 30. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFK
 • BIELICH, Mário. Kovarce kostol sv. Mikuláša [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Kovarce2019_2.pdf>(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Hrad Gýmeš [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Hrad-G%C3%BDme%C5%A1-2019.pdf>. Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Hrad Hrušov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Hrad-Hru%C5%A1ov-2019.pdf>. Type: GHG
 • BIELICH, Mário - ŠIMKOVIC, Michal - MACÚROVÁ, Janka - VALICOVÁ, Petra. Hrad Lietava [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Hrad-Lietava-2019.pdf>. Type: GHG
 • BIELICHOVÁ, Zora. Archaeozoology of the Late Roman Period Settlement at Veľké Zálužie in the Context of Regional Data. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2019, roč. 67, č. 1, s. 61-112. ISSN 1335-0102.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ABB
 • BIELICHOVÁ, Zora. Doba laténska na strednom a západnom Slovensku z pohľadu archeozoológie = The La Tène Period in Western and Central Slovakia from the Archaeozoological Perspective. In Ľudia a hory - archeologická perspektíva : Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska, 2019, supplementum 12, s. 195-237. ISSN 1336-6637.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: ABB
 • BIELICHOVÁ, Zora - SAMUEL, Marián - HENSEL, Karol. Ryby a pôst v Zoborskom kláštore pri Nitre vo svetle archeozoologických dokladov = Fish and Fasting in the Zobor Monastery in Nitra in the Loight of Archaeozoological Evidence. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 133-178. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ABB
 • BISTÁKOVÁ, Alena. Bátovce, Žemberovce - Nadzemné vedenie, p.č. 1716, 1613, 1943-1945, 2058 : VS 19939/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 28 s. Type: AGI
 • BLAŽOVÁ, Elena. Základné informácie o možnostiach a výstupoch informačného systému Archeologického ústavu SAV = Grundinformationen über die Möglichkeiten und Ausgänge des Informationssystems des Archäologischen Instituts der SAW. In Ľudia a hory - archeologická perspektíva : Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska, 2019, supplementum 12, s. 239-242. ISSN 1336-6637.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: ADFB
 • BOBEK, Pavol - DEBNÁR, Peter - MITÁŠ, Vladimír. An Early bronze Age Graveyard in Mojmírovce, district Nitra. In The Early Bronze Age in Central Europe : 26th International Symposium: Book of abstracts. - Bratislava : Department of Archaeology, faculty of Arts, Comenius University, 2019, s. 42. ISBN 978-80-223-4805-8.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AFH
 • BOBEK, Pavol - DEBNÁR, Peter - MITÁŠ, Vladimír. An Early Bronze Age Graveyard in Mojmírovce, district of Nitra : (poster). In The Early Bronze Age in Central Europe : 26th International Symposium: Book of abstracts. - Bratislava : Department of Archaeology, faculty of Arts, Comenius University, 2019, s. Nestr. ISBN 978-80-223-4805-8.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí). Type: AFL
 • BOBEK, Pavol. Stredodunajská mohylová kultúra na Slovensku a jej význam pre vznik stredodunajských popolnicových polí. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2018. 330. Type: DAI
 • BOBEK, Pavol - MITÁŠ, Vladimír. Horné Lefantovce [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Horne_Lefantovce_2019.pdf>. Type: GHG
 • BODORIKOVÁ, Silvia - BIELICHOVÁ, Zora. Kazivosť zubov dospelých jedincov z pohrebiska únětickej kultúry v Pate (okr. Galanta, Slovensko) = Dental caries in juvenile and adult individuals from the cemetery in Pata (Galanta district, Slovakia) dated to the Únětice culture. In Slovenská Antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, 2019, roč. 22, č. 2, s. 45–53. ISSN 1336-5827.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: ADFB
 • BODORIKOVÁ, Silvia - BIELICHOVÁ, Zora. Periapikálne zápalové procesy u jedincov z pohrebiska únětickej kultúry v Pate (okr. Galanta, Slovensko) = Periapical inflammatory processes in individuals from the cemetery at Pata (Galanta district, Slovakia) dated to the Únětice culture. In Slovenská Antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, 2019, roč. 22, č. 2, s. 54-58. ISSN 1336-5827.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: ADFB
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - DAŇOVÁ, Klaudia. Sídlisko z doby laténskej v Bernolákove = Settlement from the La Tène period in Bernolákovo. In Ľudia a hory - archeologická perspektíva : Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska, 2019, supplementum 12, s. 153-178. ISSN 1336-6637.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: ADFB
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Drobné predmety z územia juhozápadného Slovenska = Miniature artefacts from the territory of Southwestern Slovakia. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 93-104. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - BUDAJ, Marek. Hromadný nález tetradrachiem typu Huşi-Vovrieşti zo Štitár-Žibrice v kontexte osídlenia regiónu v dobe laténskej = Hoard of tetradrachms of the Huşi-Vovrieşti type from Štitáre-Žibrica in the context of the settlement of the region in the La Tène Period. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 339-350. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - PROHÁSZKA, Péter. Archeologické nálezy z Obidu, okres Nové Zámky = Archaeological finds from Obid, Nové Zámky District. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 351-358. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - RUTTKAY, Matej. A Late La Tène feature from Nitra-Svätoplukovo námestie square, Slovakia. In Schichtengeschichten : Festschrift für Otto H. Urban. - Bonn : Habelt, 2019, s. 163-173. ISBN 978-3-7749-4206-6.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AECA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Sklo = Glass. In ROMSAUER, Peter - HEČKOVÁ, Jana - REPKA, Dominik. Chotín VII : Sídlisko z doby halštatskej, rímskej a stredoveku. - Nitra : UKF, 2019, s. 133-134. ISBN 978-80-558-1403-2. Type: AEDA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Nálezy skla = Glass findings. In ROMSAUER, Peter - HEČKOVÁ, Jana - REPKA, Dominik. Chotín VII : Sídlisko z doby halštatskej, rímskej a stredoveku. - Nitra : UKF, 2019, s. 236-238. ISBN 978-80-558-1403-2. Type: AEDA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Graves from the burial ground in Nitra-Zobor, Martinský vrch. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 13. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám. Lucia Benediková, Gertúda Březinová, Eva Horváthová, Susanne Stegmann-Rajtár (editorky). Nitra : Archeologický ústav SAV. 2 x ročne. ISSN 0560-2793(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: FAI
 • BUDAJ, Marek - KOVÁR, Branislav. Nález bieleho peniaza Ferdinanda 1. z Bratislavského hradu = Finding of a white coin of Ferdinand I from Bratislava castle. In Denarius : numizmatický časopis, 2018, čislo 7, s. 129-131. Type: ADFB
 • ČAMBAL, Radoslav - KOVÁR, Branislav. Značky na nádobách z doby laténskej na príklade lokality Bratislava – Vydrica = Bodenzeichen an Gefässen aus der Latènezeit am Beispiel der Fundstelle Bratislava – Vydrica. In Ľudia a hory - archeologická perspektíva : Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska, 2019, supplementum 12, s. 179-188. ISSN 1336-6637.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: ADFB
 • ČURNÝ, Marián - KOVÁR, Branislav. Archeologický výskum na trase diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka = Archäologische Grabung auf der Autobahn D1 auf der Strecke Hričovské Pod­hradie – Lietavská Lúčka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 42-48. ISSN 0231-925X.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • DAIM, Falco - PROHÁSZKA, Péter. Császár a mellbogláron : Észrevételek a sorpei kora középkori dobozka fedeléhez = The emperor on the clasp. In Hatalmi központok az avar kaganátusban. - Kecskemét : Magyar Tudományos Akadémia, 2019, s. 249-262. ISBN 978-963-9815-54-4. Type: AECA
 • DAŇOVÁ, Klaudia - VOJTEČEK, Marek. Výskum v Dolných Lefantovciach = Grabung in Dolné Lefantovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 49. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: ADFB
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Výskum v Dolných Lefantovciach = Grabung in Dolné Lefantovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 48-49. ISSN 0231-925X.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: ADFB
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava - STEHLÍKOVÁ, Jana. Significant Crossroads at the Lower Reaches of the River Váh : Preliminary Report. In 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology : Abstract Book : Warsaw, 17 - 18 of January 2019. Aleksandra Choluj, Malgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska, Artur Brzóska (editors). - Warszawa : University, 2019, s. 21.(VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt). Type: AFE
 • DAŇOVÁ, Klaudia - KOVÁR, Branislav. Pottery and stratigraphy of Al-Khidr - preliminary report. In The Fourth Internationa Seminar on the Archeology of the Arabian Peninsula - Failaka Investigations : National Library of Kuwait 26 -28 November 2019. - Kuwait : Department of Antiquities and Museums, National Museum, 2019, s. 21. Type: AFE
 • DAŇOVÁ, Klaudia - BENEDIKOVÁ, Lucia. The Hallstatt period settlement in Bernolákovo (distr. Senec). In Early Iron Age in Central Europe 4.- 6. 7. 2019, Wrocƚaw : Abstact. - Wroclaw : Uniwersytet, 2019, s. 23. Type: AFE
 • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Settlement from the Early Bronze Age from Nitra - Priemyselný park (preliminary report). In The Early Bronze Age in Central Europe : 26th International Symposium: Book of abstracts. - Bratislava : Department of Archaeology, faculty of Arts, Comenius University, 2019, s. 43. ISBN 978-80-223-4805-8. Type: AFH
 • DAŇOVÁ, Klaudia - BENEDIKOVÁ, Lucia. The Hallstatt period settlement in Bernolákovo (distr. Senec) : (poster). In Early Iron Age in Central Europe 4.- 6. 7. 2019, Wrocƚaw : Abstact. - Wroclaw : Uniwersytet, 2019, s. nestr. Type: AFK
 • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Settlement from the Early Bronze Age from Nitra - Priemyselný park (preliminary report) : (poster). In The Early Bronze Age in Central Europe : 26th International Symposium: Book of abstracts. - Bratislava : Department of Archaeology, faculty of Arts, Comenius University, 2019, s. Nestr. ISBN 978-80-223-4805-8. Type: AFL
 • DAŇOVÁ, Klaudia - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. New site from the La Tène period in Sereď (district Galanta, Slovakia) and its status in the settlement structure. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 15. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/8 : VS 19988/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 23 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/9 : VS 19989/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 22 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/11 : VS 19990/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 18 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/12 : VS 19991/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 19 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Sereď - Diaľkové prívodové potrubie Sereď-Galanta : VS 20055/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 161s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Sereď - Diaľkové prívodné potrubie Sereď-Galanta : VS 20055/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 161s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Sereď - Rekonštrukcia okruhov kotolní, intravilán : VS 20054/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 94s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Lužianky - Závodníkova ul., RD p.č. 1251/121 : VS 20036/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 23s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Sereď - RD p.č. 1554 : VS 20044/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 28s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Záchranný výskum v Komárne [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/SAV3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W75FA0G9/Komarno_danova_web.pdf>. Type: GHG
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Záchranný výskum v Seredi [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/SAV3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W75FA0G9/Sered_danova_web.pdf>. Type: GHG
 • DROBERJAR, Eduard. Poznámky k langobardskému hrobu z Prahy-Kyjí = Comments on a Longobard´s grave from Prague-Kyje. In Archeologie ve středních Čechách, 2018, roč. 22, č. 2, s. 787-788. ISSN 1214-3553. Type: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard - JARŮŠKOVÁ, Zuzana. Aurei císaře Nerona na Malé Hané a otázka jejich interpretace = Aureus coins of Roman Emperor Nero from the region of Malá Haná and the question of their interpretation. In Archeologie ve středních Čechách, 2018, roč. 22, č. 2, s. 65-662. ISSN 1214-3553. Type: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard - KNÁPEK, R. - JARŮŠKOVÁ, Zuzana. To the Importance of Finds from the Migration period in Malá Haná (Moravia) = The Church of st. Martin in Hontianska Vrbica. In Přehled výzkumů, 2019, roč. 60, č. 1, s. 109-141. ISSN 1211-7250. Type: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard. Římská barbotinová keramika z Jevíčka, okr. Svitavy. In Archeologie ve středních Čechách, 2019, roč. 23, č. 2, s. 515-520. ISSN 1214-3553. Type: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard - KNÁPEK, R. - ZAVŘEL, P. Römische Importe und römisch-germanische Kontakte in Südböhmen. In Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen / Oberösterreich : Fines Transire 27. - Rahden/Westf. : Leidorf, 2018, s. 125-144. ISBN 978-3-89646-222-0. Type: AECA
 • DROBERJAR, Eduard. Wpływy kultury przeworskiej w Czechach i na Morawach od okresu późnolateńskiego po wczesną fazę okresu wędrówek ludów = The Przeworsk culture influence from the late Latène to the beginning of the migration period of Bohemia and Moravia. In Kultura przeworska : Procesy przemian i kontakty zewnętrzne. - Lódz : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódziego, 2019, s. 251-290. ISBN 978-83-8142-755-5. Type: AECA
 • DROBERJAR, Eduard - MILITKÝ, Jiří - ŠÁMAL, Zdeněk. Germáni a doba římská na Rakovnicku : Katalog k výstavě ve stínu impéria. Rakovník : Muzeum T.G.M., 2018. 51 s. ISBN 978-80-85081-39-8. Type: CKA
 • ELSCHEK, Kristian. Römische Bauten und das Germanische Fürstenmilieu während der römischen Kaiserzeit im 1. - 3. Jahrhundert nach Chr. nördlich der Mittleren Donau. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2018, roč. CXII, č. 28, s. 201-219. ISSN 1336-6637. Type: ADFB
 • ELSCHEK, Kristian. Grabungen in Siedlungen aus der römischen Kaiserzeit im slowakischen Marchgebiet und die germanische Siedlung von Plavecký Štvrtok. In Auf den Spuren der Barbaren – Archäologisch, historisch, numismatisch (Archäologie der Barbaren 2015). - Brno : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2019, s. 117-130. ISBN 978-80-7524-025-5. Type: AECA
 • ELSCHEK, Kristian. Siedlungsobjekte von der Wende der älteren und mittleren Latènezeit (LTB2/LTC1) aus Zohor, Westslowakei. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 7. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFF
 • ELSCHEK, Kristian. Siedlungsobjekte von der Wende der älteren und mittleren Latènezeit (LTB2/LTC1) aus Zohor, Westslowakei. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 18. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • ELSCHEK, Kristian. Jantárová cesta a Záhorie : Germánske elity vo svetle rímskych stavieb, kniežacích hrobov a rímskeho importu v Bratislave-Dúbravke a Zohore. In Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja : Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Helena Bakaljarová, Michal Škrovina (editori). - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2018, s. 91-105. ISBN 978-80-99911-00-1. Type: BEF
 • FECKO, Peter - SOJÁK, Marián. Príspevok k osídleniu Smižian vo včasnostredovekom období = A contribution to the settlement of Smižany in the Early Middle Ages. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 66, s. 95-126. ISSN 0560-2793.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • FECKO, Peter - SOJÁK, Marián - WAWRZCZAK, Maciej. Zabytki na wtórnym zlozu. Problem kilku wyrobów kamiennych ze stanowisk wczesnosredniowiecznych na Spiszu (pólnocna Slowacja). In Prace Pieninskie, 2018, tom 28, s. 229-244. ISSN 1230-9753. Type: BDE
 • FELCAN, Michal. There is No Need for a Culture? : Case Studies of Early Iron Age Settlements in Small Carpathians. In Musaica archaeologica, 2018, roč. 3, č. 2, s. 51-72. ISSN 2453-8612. Type: ADFB
 • FELCAN, Michal - STEGMANN-RAJTÁR, Susanne - TIRPÁK, Ján. Nové poznatky ku konštrukciám a technológiám výroby šperku z doby halštatskej zo Smoleníc-Molpíra = New data on constructions and technologies of Hallstatt period jewellery production from Smolenice-Molpír. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 139-156. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • FELCAN, Michal. Sídliskové aglomerácie juhozápadného Slovenska v dobe halštatskej na rozhraní pohorí a nížin. Nitra : Archeologický ústav SAV : Bratislava : Univerzita Komenského, 2019. 228 s. Type: DAI
 • FOTTOVÁ, Eva - SMETANOVÁ, Petra. Kostol sv. Martina v Hontianskej Vrbici. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 53-57. ISSN 0231-925X.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • FOTTOVÁ, Eva - ŠIMKOVIC, Michal. Stavebná história hradu Divín z pohľadu nových archeologických výskumov : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 30. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFK
 • FOTTOVÁ, Eva. Typologicko-chronologický vývoj keramiky 8.-12. storočia v oblasti Nitry. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2019. 181 s. Type: DAI
 • FURMÁNEK, Václav - MITÁŠ, Vladimír. Siedma sezóna výskumu pohrebiska v Cinobani = Siebte Saison der Ausgrabung des Gräberfeldes in Cinobaňa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 60-61. ISSN 0231-925X.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: ADFB
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - SLANÁ, Andrea. Výskum na hradisku Veľký vrch v Divinke = Grabung auf dem Burgwall Veľký vrch in Divinka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 61-62. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal. Der Burgwall Großer Berg bei Divinka. Vorbericht = Hradisko Veľký vrch pri Divinke. Predbežná správa. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 66, s. 161-172. ISSN 0560-2793.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku. VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • FUSEK, Gabriel. Early Medieval Hillfort in Divinka, Northwestern Slovakia. In Slovani, naša dediščina. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018, s. 103-107. ISBN 978-961-6990-36-3.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Type: AECA
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal. Hillfort in Divinka in NW Slovakia. In Fortifications, defence systems, structures and features in the past : Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th – 9th June 2017. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2019, s. 137-146. ISBN 978-953-6064-47-2. Type: AECA

  Citácie:
  [3] OTTOMÁNYI, K. Késő kelta telep Érd határában. In Múltunk a föld alatt : Újabb régészeti kutatások. Szentendre : Ferenzy Múzeum, 2014, s. 85. ISBN 978-963-9590-75-5.

 • FUSEK, Gabriel - SLANÁ, Andrea. Hradisko v Divinke vo veľkomoravskom období = Hillfort in Divinka in the Great Moravia period. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 29. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR : ICOMOS Slovensko, 2018, s. 85-96. ISBN 978-80-89175-86-4. Type: AEDA
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - ZUZANA STANEKOVÁ - A. SLANÁ. Divinka - Veľký vrch p.č. 1265/1 : VS 19890. Nitra : AÚ SAV, 2019. 241 s. Type: AGI
 • FUSEK, Gabriel - ZUZANA STANEKOVÁ. Divinka - Lovišky p.č. 1265/1 : VS 19891. Nitra : AÚ SAV, 2019. 51 s. Type: AGI
 • FUSEK, Gabriel - BOBIŠOVÁ, Zuzana. Divinka - Veľký vrch, Veľké Salašky, p.č. 2140/1 : VS 20041/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 173s. Type: AGI
 • Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre. Hlavný redaktor: Gabriel Fusek [1998-]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1953-. 2 x ročne. ISSN 1335-0102. Type: FAI
 • GÁBOR, Peter. Kultúrny vývoj želiezovskej skupiny na Trnavskej tabuli na základe výskumu v Blatnom. Bratislava : UK FF ; Nitra : AÚ SAV, 2018. 170 s. Type: DAI
 • GABULOVÁ, Monika - DAŇOVÁ, Klaudia - NEZVALOVÁ, Lucia. Burial ground from the Early bronze Age in Dolné Krškany (preliminary results). In The Early Bronze Age in Central Europe : 26th International Symposium: Book of abstracts. Erika Makarová (ed.). - Bratislava : Department of Archaeology, faculty of Arts, Comenius University, 2019, s. 30. ISBN 978-80-223-4805-8. Type: AFF
 • GRÖMER, Karina - RAMSL, Peter Christoph - WILTSCHKE-SCHROTTA, Karin - WOLLMANN, Jessica. Latènezeitliche Gräber aus Schrattenberg mit „Torques“ und Textil. In Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien : Serie A, 2019, vol. 121, p. 5-33. ISSN 0083-6133.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: ADEB
 • HANULIAK, Milan - CHROPOVSKÝ, Bohuslav. Pohrebisko z 10.-11. storočia v Nitre-Horných Krškanoch = Gräberfeld des 10.-11. Jahrhunderts in Nitra-Horné Krškany. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2019, roč. 67, č. 1, s. 113-193. ISSN 1335-0102.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: ABB
 • HANULIAK, Milan. Záverečná etapa výskumu kláštora v Banskej Štiavnici = Schlussetappe der Grabung im Kloster in Banská Štiavnica. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 62-63. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • HANULIAK, Milan. Zavŕšenie poslednej etapy včasnostredovekého kostrového rítu na Slovensku = Beendigung der letzten stufe des frühmittelalterlichen Körperritus in der Slowakei. In Kolaps očami archeológie. - Nitra ; Bratislava : Archeologický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 179-192. ISBN 978-80-8196-027-7.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž). Type: AEDA
 • HANULIAK, Milan. Štruktúra veľkomoravského hradiska mesta Nitrava na základe pochovávania = The Structure of Castle Town Nitrava Based on Interments. In Hradiská – svedkovia dávnych čias II : Zborník príspevkov o hradiskách a ich obyvateľoch. - Dolná Mariková : Občianske združenie Hradiská – Slovensko, 2019, s. 75-89. ISBN 978-80-973032-2-8.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AEDA
 • HOLEŠČÁK, Michal. Medieval archery equipment from the territory of Slovakia. Reviewers Tomáš König, Petr Žákovský. Nitra : Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences ; Bratislava : VEDA, 2019. 124 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Studia, Tomus XXXI. ISBN 978-80-8196-033-8(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: AAB
 • HOLEŠČÁK, Michal. Mongol archery equipment through the prism of the Secret History of the Mongols. In Mongolica : an International Journal of Mongol Studies, 2018, vol. 52, p. 38-44. ISSN 1024-3143.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: ADEB
 • HOLEŠČÁK, Michal. "Severský" hrot šípu z Divinky = "Nordic" Arrowhead from Divinka. In Hradiská – svedkovia dávnych čias II : Zborník príspevkov o hradiskách a ich obyvateľoch. - Dolná Mariková : Občianske združenie Hradiská – Slovensko, 2019, s. 91-94. ISBN 978-80-973032-2-8.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Type: AEDA
 • HOLEŠČÁK, Michal - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Piešťany - Winterova ulica, Nálepkova ulica, rekonštrukcia plynu : VS 19894. Nitra : AÚ SAV, 2019. 36 s. Type: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Šintava - Mierové námestie, p.č. 444/1-4 : VS 19936/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 44 s. Type: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Lužianky - Kajsianske lúky, p.č. 2785/4 : VS 19937/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 23 s. Type: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Sereď - Hala Agrrall, p.č. 4061/105,107 : VS 19938/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 38 s. Type: AGI
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - HREHA, Rastislav. Pokračovanie prieskumu medzi Slanskými a Zemplínskymi vrchmi = Fortsetzung der Begehung zwischen den Gebirgen Slanské und Zemplínske vrchy. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 64-67. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - GAČKOVÁ, Lýdia. Novoobjavené sídliskové nálezy skupiny Lažňany z Ruskej, okres Michalovce = Newly discovered settlement finds of the Lažňany group from Ruská, Michalovce district. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 227-254. ISSN 0560-2793.(APVV-18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybraných období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • HORVÁTHOVÁ, Eva. Prešov-Šalgovík - RD p.č. 431/227 : VS 20042/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 32s. Type: AGI
 • HORVÁTHOVÁ, Eva. Prešov-Solivar - Chmeľové, Tichá dolina, RD p.č. 3590/66 : VS 20052/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 202s. Type: AGI
 • HREHA, Rastislav. Predstihový prieskum v Župčanoch = Vorsprungsgrabung in Župčany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 63-64. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • HUDÁK, Matúš - HUDÁKOVÁ, Mária - HLOŽEK, Martin - ORAVKINOVÁ, Dominika. New settlement finds from Early Bronze Age in Gánovce - Za stodolami. In The Early Bronze Age in Central Europe : 26th International Symposium: Book of abstracts. - Bratislava : Department of Archaeology, faculty of Arts, Comenius University, 2019, s. 45. ISBN 978-80-223-4805-8. Type: AFH
 • HUDÁK, Matúš - HUDÁKOVÁ, Mára - HLOŽEK, Martin - ORAVKINOVÁ, Dominika. New settlement finds from Early Bronze Age in Gánovce - Za stodolami : (poster). In The Early Bronze Age in Central Europe : 26th International Symposium: Book of abstracts. - Bratislava : Department of Archaeology, faculty of Arts, Comenius University, 2019, s. Nestr. ISBN 978-80-223-4805-8. Type: AFL
 • HUDEC, Jozef - CHEBEN, Michal - KOVÁR, Branislav. Report on Surveys in Duweym Wad Haj. In Asian and African Studies, 2019, vol. 28, no. 2, p. 168-179. ISSN 1335-1257.(APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž). Type: ADFB
 • HUDEC, Jozef - CHEBEN, Michal - KOVÁR, Branislav. Výskumy lokality Duweym Wad Hadž v Sudáne v rokoch 2017 a 2018 = Research at DuweymWad Haj in the Sudan in 2017 and 2018 Seasons. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 207-220. ISSN 0560-2793.(APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADNB
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária. Neolithic individual with possible Klippel-Feil syndrome and his place in community. In W.A.R.D : Abstracts. - Berlin : German Archaeological Institute, 2019, p. 20. Type: AFE
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana. Life at Early Bronze Age site of Nižná Myšľa (preliminary osteoarchaeological results). In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička : (Programme). - Humpolec : The Czech Anthropological Society, 2019.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFE
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária. Neolithic individual with possible Klippel-Feil syndrome and his place in community. In W.A.R.D : Abstracts. - Berlin : German Archaeological Institute, 2019, nestr. Type: AFK
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana. Vráble - Veľké Lehemby : VS 19995/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 6 s. Type: AGI
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana. Vráble - Veľké Lehemby : VS 19996. Nitra : AÚ SAV, 2019. 21 s. Type: AGI
 • HUNKA, Ján. Dve zaujímavé mince z Malých a Veľkých Chyndíc = Two interesting coins from Malé and Veľké Chyndice. In Denarius : numizmatický časopis, 2018, čislo 7, s. 160-162. Type: ADFB
 • HUNKA, Ján. Nálezy rímskych mincí v Trenčíne a okolí. In Stopy Rimanov na Slovensku : Trenčín 19.9.2019. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2019. Type: AFF
 • HUNKA, Ján. Bitky a vojny na území Slovenska počas stredoveku a nálezy mincí. In Medzinárodná numizmatická konferencia : Zborník abstraktov. - Kremnica : NBS - Múzeum mincí a medailí, 2018, s. 38. Type: AFF
 • HUNKA, Ján. Stredoveké mince z Nitry ako významý historický prameň = Medieval coins from Nitra as an important historical source. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2019, roč. 68, č. 1, s. 2-7. ISSN 1335-4353.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: BDFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Výskum domov lengyelskej kultúry v Čiernych Kľačanoch = Grabung von Häusern der Lengyel-Kultur in Čierne Kľačany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 73-77. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Vega č. 2/0107/17 : Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví). Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Objekt s hlinenými závažiami z doby laténskej v Šuranoch = Objekt mit Tongewichten aus der Latènezeit in Šurany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 72-73. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin. Zisťovací výskum sídliskového areálu kultúry lineárnej vo Vrábľoch = Probegrabung der linearbandkeramischen Siedlungsareal in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 68-72. ISSN 0231-925X.(Vega č. 2/0107/17 : Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví). Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan. Ojedinelý nález keramiky na haldách v Španej Doline = Vereinzelter Keramikfund auf den Halden in Špania Dolina. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 67-72. ISSN 0231-925X.(Vega č. 2/0107/17 : Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví). Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Pazúrik jurský podkrakovský v nálezoch na západnom Slovensku. In Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku. - Opava : Ústav archeologie FPF Slezské univerzity, 2018, s. 187-196. ISBN 978-80-7510-288-1.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AECA

  Citácie:
  [3.1] SOJÁK, Marián - FURMAN, Martin. Liptovské Matiašovce-Bochníčky site: A new Neolithic settlement in the region of Liptov (central Slovakia). In Acta Archaeologica Carpathica, 2018, tom 53, s. 57-76.

 • CHEBEN, Ivan. Nové Zámky - Nad bešeňovskou hradskou, IBV vodovod : VS 19893. Nitra : AÚ SAV, 2019. 23 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - FURHORT, Martin - CHEBEN, Michal. Vráble - Farské : VS 19943. Nitra : AÚ SAV, 2019. 171 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Nové Zámky - Dolný Piritov, nákupné stredisko : VS 19994/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 23 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Lužianky - Park Linkcity : VS 19997/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 55 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - ZAJACOVÁ, Barbara. Nitra - Bytový dom, p.č. 5381, 5383/3,4 : VS 20045/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 15s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan. Eva Lenneis (Hrsg.): Erste Bauerndörfer - älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2019, roč. 67, č. 1, s. 197-199. ISSN 1335-0102. Recenzia na: Erste Bauerndörfer - älteste Kultbauten / Eva Lenneis (Hrsg.). - Wien : Verlag der ÖAW, 2017. - ISBN 978-3-7001-8220-7.(Vega č. 2/0107/17 : Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví). Type: EDI
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014. Odborní redaktori Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marej Vojteček ; recenzenti Kristian Elschek, Vladimír Varsik. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. nepravidelne. ISSN 0231-925X. Type: FAI
 • CHEBEN, Michal. Looking for a "Fossil directeur" in Neolithic lithic industries. In 16th SKAM Lithic Workshop "Fossil directeur" - A phenomenon over time and space : 21-23 of October 2019, Nitra, Slovak Republic. Abstract book. Adrián Nemergut, Ivan Cheben, Jaroslava Ruttkayová, Katarzyna Pyzewicz (eds.). - Nitra : Institute of Archaeology, SAS, 2019, s. 13. ISBN 978-80-8196-034-5.(VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AFE
 • IVÁN, Robert - KOVÁCSOVÁ, Linda - RAJTÁR, Ján. Das germanische Brandgräberfeld in Sekule und seine Bindungen zur Przeworsk-Kultur. In Kultura przeworska : Procesy przemian i kontakty zewnętrzne. - Lódz : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódziego, 2019, s. 291-326. ISBN 978-83-8142-755-5.(VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: AECA
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Nález pravekej miniatúrnej nádoby v zemnici na včasnostredovekom hradisku Valy v Bojnej = Finding of a prehistoric miniature vessel in the pit-house at the early medieval hillfort Valy in Bojná. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 267-280. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Pferdegeschirr und Reitzeug des 9. Jahrhunderts aus dem Gebiet der Slowakei anhand des Materials aus Bojná. In Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa : Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. - Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2019, s. 51-66. ISBN 978-80-86023-59-5.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0121/15 : Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch). Type: AECA
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam - HAVIAROVÁ, Michaela. Záchranný archeologický výskum v areáli benediktínskeho a jezuitského kláštora v Trenčíne-Opatovej, poloha Veľká Skalka : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 30. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFK
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Trenčín-Opatová - Veľká skala : VS 19998/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 102 s. Type: AGI
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Trenčín-Opatová, poloha Veľká Skalka [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Tren%C4%8D%C3%ADn-Opatov%C3%A1-Ve%C4%BEk%C3%A1-Skalka.pdf>. Type: GHG
 • JEŽIŠKOVÁ, Lucia - PIETA, Karol. Laténske hradisko v Stupnom = The LaTéne Hillfort in Stupné. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 71-87. ISSN 0560-2793.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADNB
 • JEŽIŠKOVÁ, Lucia. Jewellery of Púchov culture. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • JEŽIŠKOVÁ, Lucia - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. The current state of research of the Púchov culture in Slovakia. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Mezolitické artefakty z Čičaroviec = Mesolithische Artefakte aus Čičarovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 82-87. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Use of obsidian from the Paleolithic to the Bronze Age in Slovakia : Archaeometry Workshop. In Archeometriai Műhely, 2018, vol. XV, no. 3, s. 197-212. ISSN 1786-271X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Type: ADMB
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Cejkov. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 110-120. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AECA
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Kašov. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 121-135. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AECA
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Use of obsidian from the Paleolithic to the Bronze Age in Slovakia. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 35. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AFG
 • KAŇÁKOVÁ, Ludmila - BÁTORA, Jozef - NOSEK, Vojtěch. Use- wear and ballistic analyses of arrowheads from the burial ground of the Nitra culture in Ludanice - Mýtna Nová Ves. In Journal of Archaeological Science, 2019, vol. 23, p. 25-35. (3.030 - IF2018). ISSN 0305-4403. Type: ADCA
 • KNOLL, Marián. Virtuálna rekonštrukcia obrazu sv. Márie Magdalény. In 7th Interdisciplinary Alma conference : The colour theme : Book of abstracts. - Bratislava : Faculty of Chemical Library, Faculty of Chemical and Food technology, Slovak University of Technology, 2019, s. 82-83. ISBN 978-80-8208-021-9.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFD
 • KNOLL, Marián - PIETA, Karol. Zhotovenie ihiel podľa keltského originálu z Liptovskej Mary. In Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, s. 184. ISSN 1805-0050. Type: AFE
 • KNOLL, Marián - PIETA, Karol. Zhotovenie ihiel podľa keltského originálu z Liptovskej Mary : (poster). In Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, nestr. ISSN 1805-0050. Type: AFK
 • KNOLL, Marián. The virtual reconstruction of a St. Mary Magdalene painting : (poster). In 7th Interdisciplinary Alma conference : The colour theme : Book of abstracts. - Bratislava : Faculty of Chemical Library, Faculty of Chemical and Food technology, Slovak University of Technology, 2019, s. nestr. ISBN 978-80-8208-021-9.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: AFL
 • KOMORÓCZY, Balázs - VLACH, Marek - HÜSSEN, Claus-Michael - RAJTÁR, Ján. C-14 dating of the Roman military interventions in the Middle Danube barbarian world. In Radiocarbon, 2019, vol. 61, no. 2, p. 515-530. (1.531 - IF2018). ISSN 0033-8222. Type: ADCA
 • KOMORÓCZY, Balázs - VLACH, Marek - HÜSSEN, Claus-Michael - RAJTÁR, Ján. Absolutchronologische Daten aus römischen temporären Lagern im markomannischen Siedlungsraum im Mitteldonaugebiet. In Auf den Spuren der Barbaren – Archäologisch, historisch, numismatisch (Archäologie der Barbaren 2015). - Brno : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2019, s. 151-183. ISBN 978-80-7524-025-5. Type: AECA
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Neptunus-oltár Rákospalotáról (TRHR 243=TIT.AQ.942) = Neptune's altar of Rákospalota (TRHR 243 = TIT.AQ.942). In Studia Epigraphica Pannonica. Vol. X.Felirattani kutatások 2018-ban. - Budapest : Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, 2019, s. 50-54. ISBN 978-615-5702-03-7. Type: AECA
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Egy moesiai felirat Torma Károly levelestárából = A Moesian inscription from Charles Torma's archives. In Studia Epigraphica Pannonica. Vol. X.Felirattani kutatások 2018-ban. - Budapest : Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, 2019, s. 55-63. ISBN 978-615-5702-03-7. Type: AECA
 • KOVÁR, Branislav - DAŇOVÁ, Klaudia - PIETA, Karol. Pottery from the Bronze Age site of Al-Khidr on Failaka Islan. In PIETA, Karol. Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. - Nitra ; Bratislava ; Kuwait City : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences : National council for culture, Arts and letters, 2019, s. 33-46. ISBN 978­80­8196­028­4. Type: ABD
 • KOVÁR, Branislav. Kolapsy a katastrofy očami archeológie = Collapses and Catastrophes Through the Eyes of Archaeology. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 37-51. ISBN 978-80-89867-05-9.(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: AEDA
 • KOVÁR, Branislav - RUTTKAY, Matej. Čo je to kolaps? = What is a collapse? In Kolaps očami archeológie. - Nitra ; Bratislava : Archeologický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 13-30. ISBN 978-80-8196-027-7.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž). Type: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Koniec laténskeho osídlenia na južnom Slovensku a v severnom Maďarsku = End of the La Tène settlement in southern Slovakia and northern Hungary. In Kolaps očami archeológie. - Nitra ; Bratislava : Archeologický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 151-158. ISBN 978-80-8196-027-7.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž). Type: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Bratislava-Staré Mesto - Hrad, Oporný múr pri Žigmundovej bráne, p.č. 869/1 : VS 20050/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 712s. Type: AGI
 • KOVÁR, Branislav. Nitra-Mlynárce - Priemyselný park Sever : VS 20046/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 42s. Type: AGI
 • KOVÁR, Branislav. Parti rozdrvili Rimanov na východe. In HistoryWeb, 2019, č. 9, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/parti-rozdrvili-rimanov-na-vychode?fbclid=IwAR2QPy9Xt8rgca0fmpxvhktzYzu1MfJZm3FzD_OcJJhhr9mhpw4abEmCirc>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Kelti bojovali za egyptských faraónov. In HistoryWeb, 2019, č. 10, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kelti-bojovali-za-egyptskych-faraonov>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Rímska disciplína stála za masakrom Keltov pri Telamone. In HistoryWeb, 2017, č. 7, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rimska-disciplina-stala-za-masakrom-keltov-pri-telamone?fbclid=IwAR07Hf00v6hd2hnaPvhZ9qEdsG3yKknuqXVAZoyTSKpymiOwlRqBw6JLNmI>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Čierna smrť zničila Afriku [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/cierna-smrt-znicila-afriku>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Rimania dokázali poraziť presilu barbarov [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rimania-dokazali-porazit-presilu-barbarov>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Najstarší doklad o stredovekom more pochádza z Ruska. In HistoryWeb, 2019, č. 10, s. nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/najstarsi-doklad-o-stredovekom-more-pochadza-z-ruska>. Type: BDF
 • Kolaps očami archeológie. Branislav Kovár, Matej Ruttkay (editori) ; recenzenti Janka Hečková, Jan Mařík. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 210 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Communicationes, Tomus XXII. ISBN 978-80-8196-027-7(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž). Type: FAI
 • KOVÁR, Branislav. Hadriánov val chránil Rimanov i Westeros. In HistoryWeb, 2019, č. 5, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/hadrianov-val-chranil-rimanov-i-westeros?fbclid=IwAR1AQ9ROGs6f9KQ_P7ziN9AMR1zHPMXYTDpVTvX3J7k68u2gZxvL37q4GPw>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov 2018 [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-2018>. Type: GHG
 • KROŠLÁKOVÁ, Mária - VONDRÁKOVÁ, Mária - KOLENA, Branislav - BEDNÁR, Peter. Ľudské kostrové pozostatky z Nitrianskeho hradu : (výskumy v rokoch 1988-2015) = Human Skeletal Remains from Nitra Castle (excavation seasons 1988 – 2015). Zuzana Borzová, Jaroslava Pavelková (recenzenti). Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 92 s. Acta Interdisciplinaria Archaeologica, Tomus XI. ISBN 978-80-8196-024-6(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0156/14 : Stredoveké pochovávanie na Nitriansku. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: AAB
 • KROŠLÁKOVÁ, Mária. Wandering through Central Europe in the Middle Ages: possible burial of an Outlander. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička : (Programme). - Humpolec : The Czech Anthropological Society, 2019, nestr.(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: AFE
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Zvolen - ob.komplex Pod Pustým hradom-ul. Pod dráhami-siete : VS 19942/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 42 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Revišťské Podzámčie - Hrad Revište, p.č. 108/1-3 : VS 20040/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 145s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žiar nad Hronom - Šášovské Podhradie - NKP hrad Šášov, p.č. 612/2, 613, 614/16,17 : VS 20039/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 67s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica-Revišťské Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archelogický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2016-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Meštianky dom na Dolnej ulici v Kremnici [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-KCA-DOLNA-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Mincovňa Kremnica - Átrium administratívneho objektu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-MINCOVNA-2017-SAV-poster-na-web-k%C3%B3pia.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Lesenice - Agroturistické zariadenie - Penzión [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-LESENICE-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica - Revišťné Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologciký ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Šášovské Podhradie - NKP hrad Šášov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-SASOV-2017-SAV-poster-A4-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Čerenčany - výstavba rodinného domu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-CERENCANY-2018-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica - Revišťské Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2018-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Šášovské Podhradie - NKP hrad Šášov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-SASOV-2018-SAV-poster-A4-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KVIETOK, Martin - BENEDIKOVÁ, Lucia. Settlement Stará Mara in Brusno and its role in the Iron Age settlement system of the Slovakian Western Carpathian mountain region. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 22-24. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • LOFAJOVÁ DANIELOVÁ, Barbora - SAMUEL, Marián. Praktizovali na Slovensku praveké „voodoo“? In HistoryWeb, 2019, č. 10, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/praktizovali-na-slovensku-praveke-voodoo>. Type: BDF
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Záchranný výskum na Nešporovej ulici v Prešove = Rettungsgrabung auf der Nešpora-Straße in Prešov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 99. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Moldava nad Bodvou - Intravilán plynovod : VS 20000/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 26 s. Type: AGI
 • Archeologický ústav SAV. Archaeologia historica. Editoři Jiří Macháček, Pavel Kouřil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta : Ústav archeologie a muzeologie : Muzejní a vlastivědná společnost : Národní památkový ústav : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. 2 x ročne. ISSN 0231-5823. Type: FAI
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória. Výsledky štvrtej sezóny terénneho výskumu na Dolnom hrade vo Fiľakove = Ergebnisse der vierten Saison der Terraingrabung auf der Burg Dolný hrad in Fiľakovo. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 106-108. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert - ŠIMKOVIC, Michal. Výsledky výskumu Koháryovského paláca na Hrade Muráň = Grabungsergebnisse des Koháryovský-Palastes auf der Burg Muráň. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 102-106. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert. Výsledky záchranného výskumu vo Včelinciach a Tornali = Ergebnisse der Rettungsgrabung in Včelince und Tornaľa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 99-102. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert. Detva - pol.Trstená, priemyselný park, inž.siete : VS 19900. Nitra : AÚ SAV, 2019. 38 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Jelšava - Kaštieľ p.č. 3 : VS 19999/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 93 s. Type: AGI
 • MANIN, Aurélie - ALEXANDER, Michelle - BAKKER, Jan - BENECKE, Norbert - BIELICHOVÁ, Zora - BLAŽEVIČIUS, Povilas - CLAVEL, Benoît - DAVIS, Simon - EHRLICH, Freydis - GOFFETTE, Quentin - KARL KUNST, Günther - KYSELÝ, René - MCGRATH, Krista - MORENO GARCÍA, Marta - PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė - TOMADINI, Noémie - THOMAS, Richard - WIEJACKA, Martyna - SPELLER, Camilla. Implementing a multidisciplinary approach to study the introduction of the Turkey (Meleagris gallopavo) in Europe : when archaeozoology meets biomolecular archaeology. In 8th ICAZ AGPM Working Group meeting : Conference Handbook with abstracts. - Paris : Muséum national dʼHistoire naturelle, 2019, s. nestr. Type: AFE
 • MARKOVÁ, Dana - FOTTOVÁ, Eva - BELLOVÁ, Miroslava. Hrad Divín. Divín : Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok, 2019. Nestr. Type: GII
 • MEADOWS, John - MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - CHEBEN, Ivan - AGERSKOV ROSE, Helene - FURHOLT, Martin. Temporal dynamics of Linearbandkeramik houses and settlements, and their implications for detecting the environmental impact of early farming. In Holocene, 2019, vol. 29, p. 1653-1670. (2.547 - IF2018). ISSN 0959-6836. Type: ADCA
 • MEZEY, Viliam. Stredoveký nožík s kostenou rukoväťou. In Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, s. 185. ISSN 1805-0050. Type: AFE
 • MEZEY, Viliam. Stredoveký nožík s kostenou rukoväťou : (poster). In Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, nestr. ISSN 1805-0050. Type: AFK
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana - MITÁŠ, Vladimír. Makrozvyšky pestovaných rastlín v hroboch z doby popolnicových polí v Cinobani = Macroremains of Cultivated Plants in Burials from the Urnfield Period in Cinobana. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 19-38. ISSN 0560-2793.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADNB
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Výsledky archeobotanickej analýzy driev a textilu z kovových predmetov = Results of the archaeobotanical analysis of the wood and textile fragments on the metal items. In ZÁBOJNÍK, Jozef. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Obide. - Bratislava ; Nitra : VEDA, vydavateľstvo SAV : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 278-286. ISBN 978-80-224-1739-6.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: AEDA
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : 19844. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : 19845. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Boná - I.-Valy : 19846. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : 19846. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : VS 19847. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : VS 19848. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : VS 19849. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Batizovce - Dvor r.-k. kostola : VS 19850. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Divinka - Veľký vrch : VS 19851. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Divinka - Veľký vrch : VS 19852. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Jelenec - Hrad Gýmeš : VS 19853. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Lovinobaňa - Intravilán : VS 19854. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Smolenice - Molpír : VS 19855. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Širkovce - Širkovský hrad : VS 19856. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bernolákovo - Triblavina : VS 19857. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Horné Saliby - Dolné lúky, haly pre chov moriek 2 a 3 : VS 19901. Nitra : AÚ SAV, 2019. 51 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Nitra - Cherenová - OZ Vašinová, 40 RD : VS 19902. Nitra : AÚ SAV, 2019. 45 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Lužianky - Agrospace, p.č. 1367/15, 20, 89,90 : VS 19940/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 41 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Nitra - Chrenová - Brezový háj, bytový dom A a B, p.č. 1458/7 : VS 20035/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 59s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Lužianky - Pri kapitulskej, West park, p.č. 2055/1,... : VS 20047/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 98s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Lužianky - West park, Logistický park, p.č. 2073/6, 2059/8 : VS 20043/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 46s. Type: AGI
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Laténske osídlenie na Východoslovenskej nížine = La Tène settlement in the Východoslovenská nížina lowland. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 237-253. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Pottery from the Late LaTène settlement features in Zemplín : Investigation 2001–2002. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 25. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • MITÁŠ, Vladimír. Nález keramickej fajky z Podrečian = Fund einer Tonpfeife aus Podrečany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 111-112. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • MITÁŠ, Vladimír. Dotyky historika Pavla Dvořáka s pravekom Gemera a Malohontu. In Gemer-Malohont : Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. ročník 15. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2019, s. 36-47. ISBN 978-80-85134-57-5.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • MITÁŠ, Vladimír. Lovinovaňa-Uderiná - Suchý potok : VS 19895. Nitra : AÚ SAV, 2019. 28 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - BOBEK, Pavol. Klátova Nová Ves - kanalizácia, poloha Lúky 1-3, Šariny : VS 19941/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 94 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - BOBEK, Pavol. Dolné Lefantovce - Lieskové, výrobná a skladovacia hala : VS 19993/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 66 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír. Najstaršie osídlenie obce Lovinobaňa : Svedectvo archeologických prameňov. In Lovinobaňa : História, príroda a spoločnosť. - Lovinobaňa : Obecný úrad, 2019, s. 23-44. ISBN 978-80-570-1201-6.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: BBB
 • MITÁŠ, Vladimír - POLÁKOVÁ, Zuzana. Prieskum na Hrádku nad Hradišťom. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie : ročník V : 30. novembra 2019. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2019, s. 18-23. ISBN 978-80-973441-0-8.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: BEF
 • MITÁŠ, Vladimír. Lovinobaňa v dobe bronzovej. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie : ročník V : 30. novembra 2019. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2019, s. 24-30. ISBN 978-80-973441-0-8.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: BEF
 • MITÁŠ, Vladimír. Historik Pavel Dvořák a Novohrad. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie : ročník V : 30. novembra 2019. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2019, s. 274-281. ISBN 978-80-973441-0-8.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: BEF
 • MITÁŠ, Vladimír. Michael Overbeck: Die Gießformen in West- und Süddeutschland (Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern), mit einem Beitrag von Albrecht Jockenhövel. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2019, roč. 67, č. 2, s. 441-414. ISSN 1335-0102. Recenzia na: Die Gießformen in West- und Süddeutschland (Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern) / Michael Overbeck. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2018. - ISBN 978-3-515-11981-8.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: EDI
 • MITÁŠ, Vladimír. Aktivity projektu APVV-16-0441 v rokoch 2017 – 2019 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/index.php/sk/prinos-slovenska-pre-hospodarsky-a-spolocensky-rozvoj-stredoeuropskych-popolnicovych-poli/aktivity-projektu-apvv-16-0441-v-rokoch-2017-2019/>. Type: GAI
 • MITÁŠ, Vladimír - BOBEK, Pavol. Klátová Nová Ves [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. S. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Mitas-Bobek_Kl%C3%A1tovaNV_WebAU_2019.pdf>(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí). Type: GHG
 • MITÁŠ, Vladimír - BOBEK, Pavol - DEBNÁR, Peter. Mojmírovce [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. S. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Mitas-Bobek-Debnar_Mojmirovce_WebAU_2019.pdf>(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí). Type: GHG
 • MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - CHEBEN, Ivan - HUKEĽOVÁ, Zuzana - FURHOLT, Martin. Kopflose Skelette und aufgebahrte Leichen: Die Toten der bandkeramischen Siedlung von Vráble/Südwestslowakei im Vergleich mit gleichzeitigen Kollectiven. In 85. Jahrestagung des WSVA gemeinsam mit dem MOVA (24. Jahrestagung des MOVA) am 1.-5. April 2019 in Würzburg : Abstrakt. - Wursburg : West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung e.V., 2019, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://wsva.net/media/ag_neo_theorie_abstracts.pdf>. Type: AFE
 • NEMERGUT, Adrián - VOJTEČEK, Marek - GÁBOR, Peter. Záchranný archeologický výskum na stavbe diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité = Rettungsgrabung auf der Baustelle der Autobahn D3 Svrčinovec – Skalité. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 116-119. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • NEMERGUT, Adrián. Archeologický výskum a prieskum na brehoch Oravskej priehrady = Archäologische Grabung und Begehung auf den Ufern des Orava-Sees. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 113-116. ISSN 0231-925X.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. Vega č. 2/0181/14 : Technológia a ekonómia suroviny v kontexte paleolitu stredného Podunajska). Type: ADFB
 • NEMERGUT, Adrián - CHEBEN, Michal. Unique grinded obsidian finds from Eneolithic site at Nitra-Selenec. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 47. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AFG
 • NEMERGUT, Adrián - CHEBEN, Michal. Lužianky - West park, stavebný dvor Bidelnica : VS 19992/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 41 s. Type: AGI
 • 16th SKAM Lithic Workshop "Fossil directeur" - A phenomenon over time and space : 21-23 of October 2019, Nitra, Slovak Republic. Abstract book. Adrián Nemergut, Ivan Cheben, Jaroslava Ruttkayová, Katarzyna Pyzewicz (eds.). Nitra : Institute of Archaeology, SAS, 2019. 60 s. ISBN 978-80-8196-034-5(VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: FAI
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Stredoveký a včasnonovoveký kostolný cintorín v Nevadoch : (Výskum Bélu Szökeho v rokoch 1938 a 1943). Recenzenti Jozef Labuda, Alexander T. Ruttkay. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 142 s. Archaeologia Slovaca Monographiae: Fontes, Tom XXV. ISBN 978-80-9196-016-1(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska. VEGA č. 2/0063/13 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II. VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia východného Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku). Type: AAB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Kegyérmek a naszvad-jánoskaparti templom körüli temetö sírjaiból = Medals from tombs around the temple of Nasvad-John. In Numizmatikai közlöny, 2017-2018, évfolyam CXVI-CXVII, s. 53-60. ISSN 0230-0583.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADEB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Príspevok k dejinám výskumu lokalít z doby bronzovej v Domaníkoch a Sebechleboch. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 375-386. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Stredoveké a včasnonovoveké pohrebisko v Nesvadoch, poloha Jánoska part : (Výskum Bélu Szökeho v rokoch 1938 a 1943) = The medieval and early modern cemetery in the area "Jánoska part" of Nesvady (Summary). In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 9-20. ISBN 978-80-9731199-0-8. Type: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. A Naszvad-Jánoska parti közep-és kora újkori temetö (Szöke Béla 1938. és 1943. évi ásatása) = The Middle and Early Modern Cemetery on the Naszvad-Jánoska coast (Béla Szöke excavation in 1938 and 1943). In A Musaeum Hungaricum 7 : A szlovákai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja címü konferencia tanulmánykötete. - Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2018, s. 9-20. ISBN 978-80-973199-1-5. Type: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Adalékok Gond Ignác régészeti müködéséhez. In Honismeret, 2019, roč. 47, č. 1, s. 60-66. Type: BDE
 • NEZVALOVÁ, Lucia - VANGĽOVÁ, Terézia. Predstihový archeologický výskum v historickom centre Trnavy : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 24. ISBN 978-80-7581-015-1.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: AFK
 • NEZVALOVÁ, Lucia - VANGĽOVÁ, Terézia. Archeologický výskum v historickom centre Trnavy : (poster). In Forum Urbes Medii Aevi XVII : Abstrakty příspěvků. - Brno : ARCHAIA, 2019, nestr. Type: AFK
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Pogrebni običaji = Burial rites and customs. In Avari i Slaveni : Katalog. Ed. Antita Dugonjic, Anita Rapan Papeša. - Zagreb : Arheološki muzej, 2019, s. 55-59. ISBN 978-953-8143-33-5. Type: BEF
 • ORAVKINOVÁ, Dominika. „Order out of Chaos“ Model of social organization in Early and Middle Bronze Age in the northeastern Carpathian Basin. In 85. Jahrestagung des WSVA gemeinsam mit dem MOVA (24. Jahrestagung des MOVA) am 1.-5. April 2019 in Würzburg : Abstrakt. - Wursburg : West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung e.V., 2019, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://wsva.net/media/ag_bronzezeit_abstracts.pdf>(VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov). Type: AFE
 • OŽĎÁNI, Ondrej. Depot bronzových predmetov z Nitrianskej Blatnice = Hort von Bronzegegenständen aus Nitrianska Blatnica. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2018, roč. CXII, č. 28, s. 97-114. ISSN 1336-6637. Type: ADFB
 • PARMA, David - STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Unikátny nález plutvovitého nákončia pošvy z Ivanovíc na Hané, okr. Vyškov, v kontexte vývoja doby popolnicových polí na Morave. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 387-396. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • PAVELKOVÁ, Jaroslava - FURMÁNEK, Václav. Demographic analysis of civilization of south-eastern urnfields in Slovakia. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička : (Programme). - Humpolec : The Czech Anthropological Society, 2019, nestr. Type: AFE
 • PAVÚK, Juraj - BAKAMSKA, Aneta. Zur Typologie und Chronologie der neolithischen anthropomorphen Plastik auf dem Balkan. In The Image of Divinity in the Neolithic and Eneolithic : Ways of Communication. - Suceava : Editura Karl A. Romstorfer, 2018, s. 47-66. ISBN 978-606-8698-26-7. Type: AECA
 • PETŘÍK, Jan - PROKEŠ, Lubomír - PŘICHYSTAL, Antonín - ŠKRDLA, Petr - KAMINSKÁ, Ľubomíra - OLIVA, Martin - SVOBODA, Jiří - NEMERGUT, Adrián - BURGERT, Pavel - KUČA, Martin. Non-destructive ED-XRF provenance analysis of Palaeolithic obsidian artifacts from the Czech Republic and Slovakia. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 51. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AFG
 • PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej - BIELICH, Mário. The Late Pre-Islamic to Early Islamic village Al-Qusur : Prospection and excavation 2006 – 2009. In PIETA, Karol. Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. - Nitra ; Bratislava ; Kuwait City : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences : National council for culture, Arts and letters, 2019, s. 71-90. ISBN 978­80­8196­028­4. Type: ABD
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná = Grabung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Bojná. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 124-127. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: ADFB
 • PIETA, Karol. Hradiská pri Dolných Vesteniciach = Burgwallanlagen bei Dolné Vestenice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 120-123. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: ADFB
 • PIETA, Karol. The Early La Tène belt hook from Prašník = Včasnolaténska zápona z Prašníka. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 397-406. ISSN 0560-2793.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. The Military Finds from Bojná III and Klátova Nová Ves near Topoľčany, Slovakia. In Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa : Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. - Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2019, s. 441-452. ISBN 978-80-86023-59-5.(APVV-0553-10 : Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku). Type: AECA

  Citácie:
  [3.1] CSUTHY, A. Kiegészítés az állatfej alakú lószerszámveretek témaköréhez. In Hatalmi központok az Avar Kaganátusban. Kecskemét : Katona József Múzeum, 2019, s. 342. ISBN 978-963-9815-54-4.

  [3.1] CSUTHY, A. Újabb apró lószerszámveret a morva mentéről. In Hadak útján : A Népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVII. konferenciája. Debrecen : Muzeum, 2018, s. 56. ISBN 978-963-490-071-9.

  [3.1] CSUTHY, András. Avar kori vadkanfejes veretek Mezőhegyes határából. In Fémek a földből I. Orosháza: Nagy Gyula Területi Múzeum, 2018, s. 54-56.

 • PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Centrá Veľkej Moravy a ich prezentácia : Nitra a Bojná = Great Moravian centres and methods of their presentation. Nitra and Bojná. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 29. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR : ICOMOS Slovensko, 2018, s. 15-34. ISBN 978-80-89175-86-4. Type: AEDA
 • PIETA, Karol. Münzfund aus Mošovce und sein Hintergrund. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 8. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFF
 • PIETA, Karol. The coin hoard from Mošovce and its background. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 26. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná - Mladý háj : VS 20053/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 20s. Type: AGI
 • PIETA, Karol. Horné Orešany. In Avari i Slaveni : Katalog. - Zagreb : Arheološki muzej, 2019, s. 53. ISBN 978-953-8143-33-5. Type: BEE
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Archeologický výskum kostolných cintorínov na Slovensku : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 31. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFK
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Okoličná na Ostrove-Veľké Kosihy - Prívod vody do V.Kosíh : VS 19896. Nitra : AÚ SAV, 2019. 82 s. Type: AGI
 • PROHÁSZKA, Péter. V. századi sírok Sommereinból (Niederösterreich, Ausztria) = 5th century tombs from Sommerein (Lower Austria, Austria). In Tisicum, 2018, évf. 26, s. 145-156.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Adalélok a Tiszabura tiszai gáti avar lelöhelyek kutatástörténetéhez = I add to the research history of the Tisza Dam Tisza Dam Avar deposits. In Tisicum, 2018, évf. 26, s. 173-182.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Egy trentóp a magyar müemlékvédelem és régészet szolgálatában = A man from Trento in the service of Hungarian monument protection and archaeology. In Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató, 2019, évf. 45, sz. 3, s. 309-314. ISSN 0133-1531. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Frühvölkerwanderungszeitliche Gräber aus Sommerein (bez Bruck an der Leitha / A) - Ein Fall der archivalischen Archäologe. In Archäologisches Korrespondenzblatt, 2019, jahrgang 49, nr. 2, s. 259-274. ISSN 0342-734X. Type: ADMB
 • PROHÁSZKA, Péter. VII. Kónstantin és II. Rómanos solidusa Marosújvárról/Ocna Mures, Románia = VII. Constantine and II. Roman solidus from Târgu Mureș / Ocna Mures, Romania. In "Hadak útján" : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVII. konferenciája. - Debrecen : Debreceni Egyetem, 2018, s. 168-178. ISBN 978-963-490-071-9.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Bemerkungen zum frühkaiserzeitlichen Münzverkehr der Ungarischen Tiefebene – republikanische und frühkaiserzeitliche Münzen aus dem Jászság (Kom. Szolnok/Ungarn). In Auf den Spuren der Barbaren – Archäologisch, historisch, numismatisch (Archäologie der Barbaren 2015). - Brno : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2019, s. 45-50. ISBN 978-80-7524-025-5. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Údaje k poprave brigádneho generála Ladislava Ocskaya = New archive data about the death of the brigadier László Ocskay (Summary). In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 21-29. ISBN 978-80-9731199-0-8. Type: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter. Adatok Ocskay László brigadéros kivégzéséhez = Data for the execution of László Ocskay in Brigadier. In A Musaeum Hungaricum 7 : A szlovákai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja címü konferencia tanulmánykötete. - Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2018, s. 21-24. ISBN 978-80-973199-1-5. Type: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter. Aranyérmek késö római és kora népvándorlás kori sírokban. In "Hadak útján" A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája : Absztraktkötet. Sudár Balázs, Türk Attila (eds.). - Budapest : PPKE BTK Régészettudományi Intézet : Martin Opitz Kiadó : Bölcséstettudományi Kutatóközpont MÖT, 2019, s. 55-56. ISBN 978-963-9987-57-9. Type: AFE
 • PROHÁSZKA, Péter. Érmek és éremleletek Esztergom területéröl. 1. vyd. Budapest : Martin Opitz Kiadó, 2019. 68 o. ISBN 978-963-9987-45-6. Type: BAA
 • PROHÁSZKA, Péter. A Hont-megyei Ritkaságokat Gyüjtö Társulat gyüjteményének leltára. In Gömörország, 2019, vol. 20, szám 2, s. 13-19. ISSN 1335-6410.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: BDF
 • PROCHNENKO, Igor - HUNKA, Ján. Monety Serednjanskogo zamku. In Doslidžennia, ochorona ta populiarizacija obiektiv kuľturnoji spadščyny. - Chotyn : Ministerstvo kuľturi Ukraini, 2018, s. 135-156. Type: BEE
 • PYZEWICZ, Katarzyna - NEMERGUT, Adrián. Moravany Dlhá leaf points under microscope - preliminary results of traseology analyze. In 16th SKAM Lithic Workshop "Fossil directeur" - A phenomenon over time and space : 21-23 of October 2019, Nitra, Slovak Republic. Abstract book. Adrián Nemergut, Ivan Cheben, Jaroslava Ruttkayová, Katarzyna Pyzewicz (eds.). - Nitra : Institute of Archaeology, SAS, 2019, s. 41. ISBN 978-80-8196-034-5.(VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AFE
 • RAJTÁR, Ján. Nové rímske figurálne plastiky z juhozápadného Slovenska = New roman figurines from South-Western Slovakia. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 493-500. ISSN 1338-7219. Type: ADNB

  Citácie:
  [2.2] BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - KUČERÁKOVÁ, Kristína. Germanic burial ground in Hronovce. In Studia Historica Nitriensia, 2019, 23, pp. 261-312., Registrované v: SCOPUS

 • RAJTÁR, Ján - HÜSSEN, Claus-Michael - IVÁN, Robert - KOVÁCSOVÁ, Linda - ÖLVECKY, Róbert. Das germanische Brandgräberfeld in Sekule. In Auf den Spuren der Barbaren – Archäologisch, historisch, numismatisch (Archäologie der Barbaren 2015). - Brno : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2019, s. 131-134. ISBN 978-80-7524-025-5. Type: AECA
 • RAJTÁR, Ján. Bronzová soška spútaného zajatca zo Závodu = Bronze Figurine of Bound Captive from Závod. In SALVE, EDVARDE : A Toast to the Jubilee of Professor E. Krekovič. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofiká fakulta, Katedra archeológie, 2019, s. 179-188. ISBN 978-80-223-4651-1.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: AEDA
 • RAJTÁR, Ján. Kde táborili légie Marca Aurelia? In Stopy Rimanov na Slovensku : Trenčín 19.9.2019. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2019, nestr. Type: AFF
 • RAJTÁR, Ján. Wo lagerten die Legionen von Mark Aurel? In "Alexander von Humboldt, Vermessung der Welt (der Weg der Wissenschaft)" : Humboldt Kolleg in der Slowakei - Piešťany, Slowakei, 20. - 22. September 2019. - Bratislava : UK - Humboldt Kolleg in der Slowakei, 2019, nestr. Type: AFF
 • RAMSL, Peter Christoph - GRÖMER, Karina. Frühlatènezeitliche Trachtausstattungen und Textilreste am Beispiel der Gräbergruppe von Oberndorf in der Ebene, Niederösterreich. In Schichtengeschichten : Festschrift für Otto H. Urban. - Bonn : Habelt, 2019, s. 327-337. ISBN 978-3-7749-4206-6.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: AECA
 • RAMSL, Peter Christoph. Mehrstufige Bestattungsrituale und Übergangsriten in latènezeitlichen Gräbern und Gräberfeldern Nordostösterreichs. In Übergangswelten – Todesriten. Forschungen zur Bestattungskultur der europäischen Eisenzeit : Beiträge zur internationalen Tagung der AG Eisenzeit in Hallein 2015 und zur Sitzung der AG Eisenzeit während des 8. Deutschen Archäologiekongresses in Berlin 2014. - Langenweissbach : Beier & Beran. Arch]ologische Fachliteratur, 2018, s. 201-210. ISBN 978-3-95741-089-4.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: AECA
 • ROBAK, Zbigniew. The Early Carolingian spur from Smolenice, found in 1934 = Včasnokarolínska ostroha zo Smoleníc, nález z roku 1934. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 66, s. 149-160. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • ROBAK, Zbigniew. The Age of Migrating Ideas. A Short Contribution on Cruciform Decorations on Great Moravian Strap Fitting in the 9th Century. In Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa : Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. - Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2019, s. 453-460. ISBN 978-80-86023-59-5.(APVV-0553-10 : Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku). Type: AECA
 • ROBAK, Zbigniew. The Early medieval stronghold Bojná-Valy - a seat of the elites or a garrison? In "Hadak útján" A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája : Absztraktkötet. Sudár Balázs, Türk Attila (eds.). - Budapest : PPKE BTK Régészettudományi Intézet : Martin Opitz Kiadó : Bölcséstettudományi Kutatóközpont MÖT, 2019, s. 110-111. ISBN 978-963-9987-57-9. Type: AFE
 • ROBAK, Zbigniew. Klátová Nová Ves. In Avari i Slaveni : Katalog. - Zagreb : Arheološki muzej, 2019, s. 53. ISBN 978-953-8143-33-5. Type: BEE
 • RUTTKAY, Alexander T. - CHEBEN, Michal. Levice - FTTH, I. a II.etapa, intravilán : VS 20049/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 81s. Type: AGI
 • RUTTKAY, Matej - PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Preliminary results of the Al-Qusur research in the years 2016 and 2017. In PIETA, Karol. Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. - Nitra ; Bratislava ; Kuwait City : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences : National council for culture, Arts and letters, 2019, s. 91-126. ISBN 978­80­8196­028­4. Type: ABD
 • RUTTKAY, Matej - PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Reconstruction and Making Archaeological Sites Available to the Public – the Case of the Early Medieval Sites in Nitra and Bojná. In Analecta Archaeologica Ressoviensia, 2018, volume 13, p. 171-186. ISSN 2084-4409. Type: ADEB
 • RUTTKAY, Matej. Lates results of the Al-Qusur research (Slovak-Kuwaiti Archaeological Mission). In The Fourth Internationa Seminar on the Archeology of the Arabian Peninsula - Failaka Investigations : National Library of Kuwait 26 -28 November 2019. - Kuwait : Department of Antiquities and Museums, National Museum, 2019. Type: AFE
 • Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. Editors Matej Ruttkay, Branislav Kovár, Karol Pieta. Nitra : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences ; Bratislava : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences ; Kuwait City : National council for culture, Arts and letters, 2019. 204 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Communicationes, Tomus XXIII. ISBN 978­80­8196­028­4. Type: FAI
 • SAMUEL, Marián. Záchranný výskum pri Kostole sv. Martina v Hrušovanoch = Rettungsgrabung bei der Kirche des hl. Martin in Hrušovany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 130-133. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0150/15 : Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku). Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián - BIELICHOVÁ, Zora. Ryby a strava v kamaldulskom kláštore sv. Jozefa v Nitre = Fish and diet in the Camaldulese Monastery of St. Joseph in Nitra. In Okno do histórie - Ryba a kláštor : Zborník príspevkov z kultúrno-historického seminára. - Trenčín : Trenčianske osvetové stredisko, 2019, s. 46-51. ISBN 978-80-7092-057-2.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AEDA
 • SAMUEL, Marián. Hľadanie zaniknutej protitureckej pevnosti vo Vrábľoch : (prehľad doterajších poznatkov a otázka jej lokalizácie) = The extinct anti-turkish fortress in Vráble. In Kolaps očami archeológie. - Nitra ; Bratislava : Archeologický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 193-203. ISBN 978-80-8196-027-7.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž). Type: AEDA
 • SAMUEL, Marián - POLÁKOVÁ, Zuzana - KOVÁR, Branislav - LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Archeologické výskumy v areáli Bratislavského hradu v rokoch 2015-2019 : (poster). In Forum Urbes Medii Aevi XVII : Abstrakty příspěvků. - Brno : ARCHAIA, 2019, s. 14. Type: AFK
 • SAMUEL, Marián - KOVÁR, Branislav. New discoveries of the La Téne period from the northern terrace of Bratislava castle. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 28. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • SAMUEL, Marián - GÁBOR, Peter. Výskum v kostole z pohľadu archeológov. In Bananský hlásnik, 2019, č. 1, s. 5. Type: GII
 • SOJÁK, Marián. Dejiny obce od praveku po prvé písomné pramene = History of the village from prehistoric times to the first written sources. In Švábovce. - Švábovce : Obec, 2018, s. 29-44. ISBN 978-80-570-0093-8. Type: ABD

  Citácie:
  [4.1] HUDÁKOVÁ, M. - HUDÁK, M. - TIMURA, J. Nepísané dejiny Hozelca. In Hozelec. Hozelec : Obec, 2018, s. 37-56. ISBN 978-80-971814-9-9.

 • SOJÁK, Marián - FURMAN, Martin. Liptovské Matiašovce-Bochníčky site: A new Neolithic settlement in the region of Liptov (central Slovakia). In Acta Archaeologica Carpathica, 2018, tom 53, s. 57-76. ISSN 0001-5229.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: ADEB
 • SOJÁK, Marián. Výskumné aktivity na Spiši = Grabungsaktivitäten in der Zips. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 135-139. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián. Prvá etapa výskumu zaniknutého kostola v Poľanovciach = Erste Grabungsetappe der untergegangenen Kirche in Poľanovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 133-135. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián - KOLNÍKOVÁ, Eva. Pozoruhodný nález dvoch antických mincí zo Spiša = Noteworthy find of two ancient coins from Spiš. In Denarius : numizmatický časopis, 2018, čislo 7, s. 16-25.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián - FECKO, Peter. K niektorým novým nálezom z doby laténskej na Spiši = Contribution to new La Tène Period archaeological findings from Spiš region. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 451-462. ISSN 0560-2793.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián - VALDE-NOWAK, Pawel. Magdalenian key forms in Late Palaeolithic stone inventory in Huciva cave. In 16th SKAM Lithic Workshop "Fossil directeur" - A phenomenon over time and space : 21-23 of October 2019, Nitra, Slovak Republic. Abstract book. Adrián Nemergut, Ivan Cheben, Jaroslava Ruttkayová, Katarzyna Pyzewicz (eds.). - Nitra : Institute of Archaeology, SAS, 2019, s. 42. ISBN 978-80-8196-034-5.(VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AFE
 • SOJÁK, Marián - CIESLA, Magda - KRASZEWSKA, Anna - RAK, Krzysztof - SKLUCKI, Jakub - VALDE-NOWAK, Pawel. Pierwsze wyniki wykopalisk w Jaskini Huciva w Tatrach Bielskich. In Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego : Szczawnica 10.-13.10. 2019. - Kraków : Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika, 2019, s. 73. ISBN 978-83-933874-3-4. Type: AFE
 • SOJÁK, Marián - GALOVÁ, Zuzana. Spišský Štiavnik - Kostol narodenia Panny Márie p.č. 1 : VS 19892. Nitra : AÚ SAV, 2019. 105 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián - FECKO, Peter - GALOVÁ, Zuzana. Batizovce - Dvor kostola Všetkých svätých, p.č. 1/2 : VS 19907/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 156 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián - GALOVÁ, Zuzana. Kolačkov - NKP Kostol sv.Michala p.č. 1/1 : VS 20051/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 174s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián. V časoch Rimanov a našich priamych predkov. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2019, ročník LVIII, s. 20-21. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. Stredovek a novovek v našich veľhorách. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2019, ročník LVIII, s. 27-29. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. Šoldov ožíva. In Štrbské noviny : Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2019, roč. 8, č. 7-8, s. 11. ISSN 2453-6482. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. Kovy víťazia nad kameňom. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2018, ročník LVII, č. 5, s. 29-31. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. Prví roľníci a metalurgovia na území našich veľhôr. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2018, ročník LVII, č. 4, s. 13-15. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. Prvé praveké osídlenie tatranskej jaskyne. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2019, ročník LVIII, č. 5, s. 16-18. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. PhDr. Elena Miroššayová, CSc. jubilantkou. In Z minulosti Spiša : ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. XXVI. Ročník - 2018. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2018, s. 149-150. ISBN 978-80-971553-5-3. Type: EDJ
 • SOJÁK, Marián. Prvé praveké nálezy z jaskyne Hučivá diera v Belianskych Tatrách [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Sojak2018-jskHuciva-diera.pdf>(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: GHG
 • SOJÁK, Marián - VALDE-NOWAK, P. Výskum jaskyne Hučivá diera [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Sojak2019-jskHuciva-diera.pdf>(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: GHG
 • SOJÁK, Marián. V Tatrách žili pravekí lovci sobov či antilop. Otakar Horák (autor interview). In Denník N, 2019, 7. augusta, s. 14. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Collapse or continuity? Burying on the Hallstatt Period flat cemeteries in south-western Slovakia. In Early Iron Age in Central Europe 4.- 6. 7. 2019, Wrocƚaw : Abstact. - Wroclaw : Uniwersytet, 2019, s. 20.(VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: AFE
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Collapse or continuity? Burying on the Hallstatt Period flat cemeteries in south-western Slovakia : (poster). In Early Iron Age in Central Europe 4.- 6. 7. 2019, Wrocƚaw : Abstact. - Wroclaw : Uniwersytet, 2019, nestr.(VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: AFK
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. Kelti – klasická a moderná paradigma = Die Kelten – das klassische und moderne Paradigma. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 463-474. ISSN 0560-2793.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADFB
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. K územným „zoskupeniam“ slovanských hradov vo včasnom stredoveku = On the Territorial „Clusters“ of Slavic Castles in Early Medieval Period. In Hradiská – svedkovia dávnych čias II : Zborník príspevkov o hradiskách a ich obyvateľoch. - Dolná Mariková : Občianske združenie Hradiská – Slovensko, 2019, s. 221-234. ISBN 978-80-973032-2-8.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AEDA
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. Náčelníci, kniežatá a králi slovanských Veletov a Obodritov. In Slovanské hradiská. - Dolná Mariková : Občianske združenie Hradiská – Slovensko, 2019, s. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <www.hradiska.sk/2019/11/nacelnici-kniezata-krali-slovanskych.html>. Type: GHG
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. Náčelníci, kniežatá a králi srbských, lužických a sprévansko-havolanských Slovanov. In Slovanské hradiská. - Dolná Mariková : Občianske združenie Hradiská – Slovensko, 2019, s. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <www.hradiska.sk/2019/11/nacelnici-kniezata-krali-srbskych.html>. Type: GHG
 • VALDE-NOWAK, Pawel - NADACHOWSKI, Adam - MADEYSKA, Teresa - FILAS, Sylwia - GRADZINSKI, Michal - MOTYKA, Jacek - WRÓBLEWSKI, Wojciech - PODOLAK, Agnieszka - BELLA, Pavel - PAVLARČÍK, Stanislav - VIŠŇOVSKÁ, Zuzana - SOJÁK, Marián - LITTVA, Juraj. Sesja terenowa B. Jaskinie i zjawiska krasowe Pienin polskich i słowackich. In Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego : Szczawnica 10.-13.10. 2019. - Kraków : Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika, 2019, s. 13-24. ISBN 978-83-933874-3-4. Type: AFC
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Tekovské Lužany - Obecná kanalizácia a ČOV : VS 20048/2019. Nitra : AÚ SAV, 2019. 45s. Type: AGI
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Eleonóra ovládla stredoveké Anglicko. In HistoryWeb [serial], 2019, č. 3, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/eleonora-ovladla-stredoveke-anglicko>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Beatrice sa nakoniec vyrovnala starším sestrám. In HistoryWeb, 2019, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/beatrice-sa-nakoniec-vyrovnala-starsim-sestram>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Kráľovná, ktorá sa stala šialenou [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obravky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kralovna-ktora-sa-stala-sialenou>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Margaréta bola inšpiráciou pre postavu Cersei. In HistoryWeb, 2019, č. 5, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/margareta-bola-inspiraciou-pre-postavu-cersei>. Type: GHG
 • VARSIK, Vladimír. Germánsky dvorec v Podunajských Biskupiciach : Svedectvo nálezov. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2019, roč. 68, č. 3, s. 17-21. ISSN 1335-4353. Type: ADFB
 • VARSIK, Vladimír. Fragment rímskeho skladacieho stolíka z Cífera-Pácu = Fragment of a Roman folding table from Cífer-Pác. In SALVE, EDVARDE : A Toast to the Jubilee of Professor E. Krekovič. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofiká fakulta, Katedra archeológie, 2019, s. 223-228. ISBN 978-80-223-4651-1.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: AEDA
 • VARSIK, Vladimír. Na severnom brehu Dunaja : Rímske stavby pre germánsku nobilitu v období neskorej antiky. In Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja : Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Helena Bakaljarová, Michal Škrovina (editori). - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2018, s. 78-90. ISBN 978-80-99911-00-1. Type: BEF
 • VÉLOVÁ, Lucie - HLADÍKOVÁ, Katarína - DAŇOVÁ, Klaudia. Even Children Matter: the Youngest Children of the Únětice Culture. In The Early Bronze Age in Central Europe : 26th International Symposium: Book of abstracts. Erika Makarová (ed.). - Bratislava : Department of Archaeology, faculty of Arts, Comenius University, 2019, s. 31. ISBN 978-80-223-4805-8. Type: AFF
 • VLADÁR, Jozef - FURMÁNEK, Václav. Zomrel Pavel Dvořák. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2019, roč. 67, č. 1, s. 195-196. ISSN 1335-0102. Type: EDJ
 • VONČINA, Grzegorz - CHACHULA, Piotr - KROBICKI, Michal - WAWRZCZAK, Maciej. Assessment of environmental and cultural values of Jarmuta Hill in Szczawnica (Polish Carpathians). In International Journal of Conservation Science, 2018, vol. 9, iss. 3, p. 475-500. ISSN 2067-533X. Type: ADMB
 • WALDE-NOWAK, Pawel - SOJÁK, Marián. Paleolithic Man in the Tatra Mountains. In Acta Archaeologica Carpathica, 2018, tom 53, s. 37-48. ISSN 0001-5229.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: ADEB
 • WAWRZCZAK, Maciej. Zachodniokarpackie surowce kamienne (radiolaryt i andezyt) i ich wykorzystanie w epokach kamienia i brazu, ze szczególnym uwzglednieniem Kotliny Sandomierskiej = West-Carpathian stone raw materials (radiolarite and andesite) and their use in the Stone and Bronze Age, with particular emphasis on the Sandomierz Basin. In Archeologia Kotliny Sandomierskiej : Tom 2. - Stalowa Wola : Muzeum Regionalne, 2018, s. 49-103. ISBN 978-83-65145-22-2. Dostupné na internete: <www.muzeum.stalowawola.pl/pl/wizyty/wydawnictwa/item/download/1288>. Type: ABC
 • WAWRZCZAK, Maciej. Przypadkowe znalezisko artefaktów kamiennych z Jaworek - Bialej Wody, gm. Szczawnica, woj. malopolskie = Accidental find of stone artifacts from Jaworki - Biala Woda, commune Szczawnica, voivodeship Malopolska. In Pieniny - Przyroda i Czlowiek, 2018, tom 15, s. 131-135. ISSN 1230-4751. Type: ADEB
 • WAWRZCZAK, Maciej. Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach : III. komunikat z prac w 2013 roku = The third report from archaeological surface research carried out in the Pieniny Mts. in 2013. In Pieniny - Przyroda i Czlowiek, 2018, tom 15, s. 117-129. ISSN 1230-4751. Type: ADEB
 • WAWRZCZAK, Maciej. Významné speleoarcheologické lokality na Slovensku... In Prace Pieninskie, 2018, tom 28, s. 515-517. ISSN 1230-9753. Recenzia na: Významné speleoarcheologické lokality na Slovensku / zost. Zuzana Šimková, Marianna Lázničková. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2017. - ISBN 978-80-88924-99-9. Type: EDI
 • ZÁBOJNÍK, Jozef. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Obide = Graveyard from the avar khaganate period in Obid. Recenzenti Pavel Kouřil, Jiří Macháček. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 335 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Studia, Tomus XXVI. ISBN 978-80-224-1739-6(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: AAB
 • ZÁBOJNÍK, Jozef. Železné kovania konských postrojov zdobené tauziou z pohrebísk obdovia Avarského kaganátu na Slovensku = Avar age iron horse harness mounts secorated with inlay from Slovakia. In Iuxta Danubium : spravodaj Podunajského múzea v Komárne, 2018, no. 16, s. 172-177. Type: ADFB
 • ZÁBOJNÍK, Jozef - HOLEŠČÁK, Michal. Avar Bow, Awar Arrow. In Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte : Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. Geburtstag. Teil 1. - Mainz : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2018, s. 481-487. ISBN 978-3-88467-292-1. Type: AECA
 • ZÁBOJNÍK, Jozef. Terminologisch-typologische Spezifika der funktionalen Bestandteile des Pferdegeschirrs aus der Zeit des Awarischen Khaganats. In Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa : Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. - Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2019, s. 343-350. ISBN 978-80-86023-59-5.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku). Type: AECA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus