Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Archaeology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANTONIO, Margaret L. - WEIß, Clemens L. - GAO, Ziyne - SAWYER, Susanna - OBERREITER, Victoria - ELSCHEK, Kristian - HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária - PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Stable population structure in Europe since the Iron Age, despite high mobility. In bioRXiv : the preprint server for biology [elektronický zdroj], 2022, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.1101/2022.05.15.491973 Type: GHG
 • BARTA, Peter - HAJNALOVÁ, Mária - BENEDIKOVÁ, Lucia - DRESLEROVÁ, Dagmar - PIETA, Karol. Radiocarbon Dated Pulse and Cereal Crops Indicate Diachronic Use of Iron Age Extreme Upland Sites in the Western Carpathians, Slovakia. In Geochronometria, 2023, vol. 50, nr. 1, p. 1-20. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.674 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1733-8387. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/geochr-2023-0001 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Type: ADCA
 • BÁTORA, Jozef - HORÁČKOVÁ, Šárka - MURÍN, Igor - RUTTKAY, Matej. Interdisciplinary investigation of the possible burial mounds of the Yamnaya culture on the Hron Plain in southwest Slovakia. In Moving northward : Professor Volker Heyd´s Festschrift as he turns 60. 1. vyd. - Helsinki : Archaeological Society of Finland, 2023, p. 1-18. ISBN 978-952-69942-3-9. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: AECA
 • BÁTORA, Jozef - RASSMANN, Knut. Výsledky archeologického výskumu vo Vrábľoch = Results of Archaeological Excavation in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 20-21. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter. Záverečná sezóna výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku = The Final Excavation Season at the Fortified Settlement from the Early Bronze Age in Rybník. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 21-22. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Type: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - NEUMANN, Martin - PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách = Excavation of the Fortified Settlement of the Baden and Hatvan Cultures in Šahy. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 18-20. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Type: AEDA
 • BÁTORA, Jozef. Záverečná sezóna výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke = Final Season of Excavation of the Fortified Settlement from the Early Bronze Age in Santovka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 18. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - NEUMANN, Martin - PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách = Excavation at the Fortified Settlement of the Baden and Hatvan Cultures in Šahy. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 16-18. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Type: AEDA
 • BAZOVSKÝ, Igor - HLADÍKOVÁ, Katarína - ČAMBAL, Radoslav - RAJTÁR, Ján - HALAMA, Jakub - ŠEFČÁKOVÁ, Alena. Žiarové pohrebisko z doby rímskej v Závode = Das Brandgräberfeld aus der Römischen Kaiserzeit in Závod. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 179-271. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/HKYM2944 (APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: ABB
 • BEDNÁR, Peter - ŠIMKOVIC, Michal. Pokračovanie výskumu Vinianskeho hradu = Continuation of Excavation at Viniansky Hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 23-25. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter - NEZVALOVÁ, Lucia. Výskum v areáli veľkoprepošstsva v Nitre = Excavation in the Area of the Provostry in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 22-23. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: AEDA
 • BEDNÁR, Peter - LUŠTÍKOVÁ, Lucia - ŠIMKOVIC, Michal. Archeologický a stavebno-historický výskum hradu v Podhorodi = Archaeological Excavation and Architectural-historical Research at the Castle in Podhoroď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 18-21. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • BEDNÁR, Peter - ŠIMKOVIC, Michal. Ďalšia etapa výskumu Vinianskeho hradu = The Next Stage of Research at Viniansky hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 21-23. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • BEDNÁR, Peter - FOTTOVÁ, Eva. Castles as Part of the Mining Activity. In Castrum Bene 17 : Castle and Law : Book of Abstracts and Field Trip Guides. Eds. Josef Hložek, Vilém Knoll, Alice Tihelková, Zdeněk Vávra, František Záruba. 1. vyd. - Pilsen : University of West Bohemia, 2023, s. 8. ISBN 978-80-261-1170-2. (Castrum Bene : vedecká konferencia) Type: AFE
 • BEDNÁR, Peter - ČURNÝ, Marián - ŠIMKOVIC, Michal. Neskorogotické a renesančné vykurovacie zariadenia na Vinianskom hrade = Late Gothic and Renaissance Heating at the Castle of Vinné. In Archaeologia historica 2023 : Zdroje energie a jejich využití : Program. 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 12. (Archaeologia historica 2023 : vedecká konferencia) Type: GII
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - RAGAČ, Radoslav - ŠIMKOVIC, Michal. Pustý hrad vo Zvolene : Výpoveď archeologických a historických prameňov = Deserted Castle (Pustý hrad) in Zvolen. Statement of archaeological and historical sources. Rec. Jozef Labuda, Jozef Meliš. 1. vyd. Zvolen : Archeologický ústav SAV v. v. i., 2022. 230 s. ISBN 978-80-8196-062-8 (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Type: AAB
 • BELJAK, Ján - MITÁŠ, Vladimír. Archeologický prieskum stredného a horného Poiplia = Archaeological Survey of the Central and Upper Poiplie Region. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 32-33. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária. Výskum Pustého hradu vo Zvolene = Investigation of Pustý Hrad Castle in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 27-32. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter - FECKO, Peter - HREHA, Rastislav - MELO, Matúš - HORVÁTHOVÁ, Eva - MALČEK, Róbert - MIROŠŠAYOVÁ, Elena - NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián - VOJTEČEK, Marek. Archeologický prieskum na trase prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko = Archaeological Survey Along the Interconnecting High Pressure Gas Pipeline Poland – Slovakia. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 25-27. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - MORDOVIN, Maxim. Výskum na hrade Čabraď = Excavation at the Castle of Čabraď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 33-34. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ČIERNY, Miloš - PUTŠKO, Mária. Ďalšia etapa výskumu Pustého hradu vo Zvolene = The Next Excavation Season of Pustý hrad castle in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 25-28. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - RUTTKAY, Matej. Výskum na hradisku vo Zvolene-Môťovej = The Excavation at the Hillfort in Zvolen-Môťová. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 23-25. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Ostrá Lúka - Kaštieľ I., Ostrolúckeho p.č. 188/38 : VS 20960. Nitra : AÚ SAV, 2023. 51 s. Type: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Lieskovec - RD p.č. 345 : VS 20961. Nitra : AÚ SAV, 2023. 32 s. Type: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Kremnica - FTTC 1977 BB A OLT Kremnica, Orange : VS 20962. Nitra : AÚ SAV, 2023. 44 s. Type: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - MURÍN, Igor. Podhorie-Žákyl - Hrad Žákyl p.č. 1540 : VS 20869. Nitra : AÚ SAV, 2023. 76 s. Type: GII
 • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Žiar nad Hronom - Pri futbalovom štadióne, Park Štefana Moyzesa : VS 20877. Nitra : AÚ SAV, 2023. 59 s. Type: GII
 • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Zvolen - Hrčkov jarok II, p.č. 3160/52, 183, 278, 291, 368-369 : VS 20868. Nitra : AÚ SAV, 2023. 77 s. Type: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Zvolen - Rekonštrukcia plynovodov, ul. Študentská, ... : VS 20979. Nitra : AÚ SAV, 2023. 88 s. Type: GII
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - GODIŠ, Jakub - BELJAK, Ján. Understanding the Late and Final Bronze Age settlement at Zvolen, Pustý hrad site. The expression of pottery. In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, supplementum 3 - V hore strom, s. 88-113. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2023.27.S.88-113 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: ADFB
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BISTÁKOVÁ, Alena. Dead and cremated: on cremation burials in the Linear Pottery culture in Central Europe. In Documenta Praehistorica, 2022, vol. 49, p. 260-279. (2021: 0.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1408-967X. Dostupné na: https://doi.org/10.4312/dp.49.24 (VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Type: ADMB
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - GODIŠ, Jakub - BELJAK, Ján. The late and Final Bronze Age settlement at Zvolen, Pustý hrad site (Central Slovakia). In Book of Abstracts : The 2nd International Conference "Archaeology of the Montains: research, methods, analysis. Ed. Sylwia Bulawka et al. 1. vyd. - Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the PAS, 2023, s. 10. ISBN 978-83-66463-76-9. (Archaeology of the Mountains: research, methods, analysis : International Conference) Type: AFE
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Výskum na Skale v Streženiciach = Excavations on Skala in Streženice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 38-40. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Type: AEDA
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Výskum v polohe Veľké skaly v Podskalí = Excavations on the Site Veľké skaly in Podskalie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 32-33. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska) Type: AEDA
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. 21. medzinárodná konferenica Doba laténska v strednej Európe - KELTOVÉ/THE CELTS/DIE KELTEN 2022. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 44-45. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Medzinárodná konferencia Early Iron Age in Central Europe 2022 v Nitre. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • BEŠINA, Daniel - MITÁŠ, Vladimír. Návrh virtuálnej prezentácie pohrebiska z doby bronzovej v Cinobani = Proposal for the virtual presentation of the Bronze Age burial site in Cinobaňa. In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, supplementum 3 - V hore strom, s. 76-87. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2023.27.S.76-87 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Desiata sezóna archeologického výskumu Lietavského hradu = The Tenth Season of Archaeological Excavation at Lietavský hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 40-41. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. Prvá sezónna archeologického výskumu Plaveckého hradu = The First Season of Archaeological Excavation at Plavecký hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 41-42. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário - BLAHOVÁ, Stanislava. Šiesta sezónna archeologického výskumu hradu Hrušov = The Sixth Season of Archaeological Excavation of Hrušov Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 35-36. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach = The Archaeological Excavation in the Church of St. Nicholas in Kovarce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 33-34. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. Pottery Finds from the 16th and 17th Century in Upper Hungary Based on the Archaeological Investigation of Lietava Castle (Slovakia). In Europa Postmediaevalis 3/2022 : Connections and Networking. Ed. Gabriela Blažková, Kristýna Matějková, Tania Manuel Casimiro, Ricardo Costeira de Silva. 1. vyd. - Oxford : Archaeopress, 2023, s. 185-198. ISBN 978-1803274904. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AFA
 • BIELICH, Mário. A Castle of Two Palaces. Gymeš Castle (5 Years of Archaeological Research). In Castrum Bene 17 : Castle and Law : Book of Abstracts and Field Trip Guides. Eds. Josef Hložek, Vilém Knoll, Alice Tihelková, Zdeněk Vávra, František Záruba. 1. vyd. - Pilsen : University of West Bohemia, 2023, p. 9. ISBN 978-80-261-1170-2. (Castrum Bene : vedecká konferencia) Type: AFE
 • BIELICH, Mário. Plavecký hrad [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/Plaveck%C3%BD-hrad2023.pdf (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Hrad Hrušov [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV v. v. i., 2023. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/Hrad-Hru%C5%A1ov2023.pdf (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Správa z konferencie "Europa Postmediaevalis 2022. Connections and networking". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 37-38. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • BIELICH, Mário - BLAHO, Jozef - BLAHOVÁ, Stanislava. Päť rokov výskumov na hrade Hrušov pri Zlatých Moravciach = Five Years of Research intoHrušov Castle near Zlaté Moravce. In Archaeologia historica 2023 : Zdroje energie a jejich využití : Program. 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 13. (Archaeologia historica 2023 : vedecká konferencia) Type: GII
 • BIELICHOVÁ, Zora. Zvieracie zvyšky z rituálneho sídliskového objektu v Spišskom Štvrtku = Animal Remains from the Ritual Settlement Pit in Spišský Štvrtok. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 42-44. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Type: AEDA
 • BIELICHOVÁ, Zora. Mačky a archeológia. In Pes a mačka, 2023, roč. 23, č. 2, s. 29-33. ISSN 1335-7778. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: BDF
 • BIELICHOVÁ, Zora. Po stopách domácej mačky v strednej Európe. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. Hlavný redaktor Vladimír Turčan. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 18-19. ISBN 978-80-974149-1-7. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: BEF
 • BIELICHOVÁ, Zora - VÁVRA, Roman. Archeoichtyológovia sa stretli vo Viedni. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 39-41. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • BISTÁKOVÁ, Alena - BOBEK, Pavol - FOTTOVÁ, Eva. Sídliskové areály lengyelskej kultúry v Pohraniciach = Settlement areas of the Lengyel culture in Pohranice. In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, supplementum 3 - V hore strom, s. 59-75. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2023.27.S.59-75 (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Type: ADFB
 • BISTÁKOVÁ, Alena - CHEBEN, Ivan. Nálezy lužianskej skupiny z Lužianok = Finds of the Lužianky Group from Lužianky. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 40-41. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Type: AEDA
 • BISTÁKOVÁ, Alena - BOBEK, Pavol. Výskum v areáli Kostola Sv. Františka Xaverského v Nitre-Dražovciach = The Excavation in the Area of the Church of St. Francis Xavier in Nitra-Dražovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 36-37. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Type: AEDA
 • BISTÁKOVÁ, Alena - FURHOLT, Martin - CHEBEN, Ivan. Výskum neolitického dlhého domu v Úľanoch nad Žitavou = Excavation of a Long Neolithic House in Úľany nad Žitavou. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 37-39. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy. APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu) Type: AEDA
 • BOBEK, Pavol - FOTTOVÁ, Eva. Archeologický výskum na výstavbe odpočívadiel na rýchlostnej ceste R1 v Pohraniciach = The Excavation on the Construction Sites of Rest Stops on R1 Expressway in Pohranice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 41-43. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: AEDA
 • BOBEK, Pavol - MITÁŠ, Vladimír. Záchranný archeologický výskum v Bošanoch a Klátovej Novej Vsi = The Rescue Archaeological Excavation in Bošany and Klátova Nová Ves. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 44-46. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Type: AEDA
 • BORZOVÁ, Zuzana - ŽAÁR, Ondrej - ŠTUBŇA, Ján - TÁBIOVÁ, Miriama - ŠIMUNKOVÁ, Katarína - MIHÁLYIOVÁ, Jana. Nové nálezy staromaďarských hrobov v Lužiankach = New Finds of Conquering Hungarian Burials in Lužianky. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 2, s. 345-390. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.19 Type: ADNA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Settlements of the Celts in southwestern Slovakia. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 1, s. 29-47. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.2 (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Type: ADNA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Stredoveký pyrotechnický objekt z Mostnej ulice v Nitre = The medieval pyrotechnic feature from Mostná ulica street in Nitra. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 379-392. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/KDXD6301 (VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Type: ADNB
 • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Alena Bistáková, Gertrúda Březinová (editorky). Nitra : Archeologický ústav SAV. WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH. 2 x ročne, + Supplementum (mimoriadne číslo). ISSN 0560-2793 Type: FAI
 • ČAMBAL, Radoslav - BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Osídlenie horného toku Čiernej Vody v dobe laténskej = Settlement of the Upper reaches of the Čierna Voda river basin in the La Tène period. In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, supplementum 3 - V hore strom, s. 130-146. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2023.27.S.130-146 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: ADFB
 • ČEKLOVSKÝ, Tomáš - ORVOŠOVÁ, Monika - BIROŇ, Adrián - TÓTH, Csaba - SOJÁK, Marián - ŠUPINSKÝ, Jozef. Predbežné výsledky výskumu jaskyne Domica – sedimentológia, paleontológia a archeológia. In Český kras. roč. 48. - Beroun : Muzeum Českého krasu, s. 70-71. ISSN 1211-1642. Type: BEE
 • ČIERNY, Miloš. Ojedinelý nález kamennej štiepanej industrie z obce Stará Kremnička = The Stray Find of Chipped Lithic Industry from the Stará Kremnička Village. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 47-48. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách) Type: AEDA
 • ČIERNY, Miloš. Ojedinelý nález kamennej štiepanej industrie z Rybníka = The Stray Find of Chipped Lithic Industry from Rybník. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 47. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách) Type: AEDA
 • ČIERNY, Miloš. Nález dvojdielnej keramickej fajky z Lutily = The Find of a Bipartite Ceramic Pipe from Lutila. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 46-47. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách) Type: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Výskum v Komárne = Excavation in Komárno. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 45-46. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Type: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Archeologický výskum v Seredi = The Archaeological Excavation in Sereď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 48-49. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Type: AEDA
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. Editori Klaudia Daňová, Ivan Cheben, Dominika Oravkinová. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 260 s. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X Type: FAI
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Svetový kongres IKUWA 7. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 44. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - HALINÁR, Michal - HOFFMAN, Michal - LIESKOVSKÝ, Tibor - KOPRIVŇANSKÝ, Andrej - SOČUVKA, Valentín. Hľadanie rímskeho prístavu : O počiatkoch systematického prieskumu riečneho dna Dunaja pri Iži = Searching the Roman port. About the beginnings of the systematic exploration of the bottom of the Danube river near Iža. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 319-328. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/WNMK8399 (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Type: ADNB
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia. Rímske mosty na Dunaji. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2023, roč. 72, č. 3, s. 10-13. ISSN 1335-4353. (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Type: BDF
 • DEBNÁR, Peter. Revišťské Podzámčie - Hrad, p.č. 629 : VS 20942/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 147 s. Type: GII
 • DEBNÁR, Peter. Banská Bystrica - Ul. Bakossova a nám. Š. Moyzesa - rekonštrukcia : VS 20866/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 58 s. Type: GII
 • DEBNÁR, Peter. Sliač - Rybáre - Rekonštrukcia plynovodov, Kúpele 2 SC., UO 0211 : VS 20980. Nitra : AÚ SAV, 2023. 54 s. Type: GII
 • DEBNÁR, Peter. Ipeľské Predmostie - Cestný most cez Ipeľ p. č. 2738/1, 80/1, 2699/19 : VS 21017/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 102 s. Type: GII
 • DROBERJAR, Eduard. Spony typu Langton Down ve středoevropském barbariku = The Langton Down type Fibulae in the Central European Barbaricum. In Archeologie ve středních Čechách, 2022, roč. 26, č. 2, s. 347-354. ISSN 1214-3553. Type: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard. Silberfibeln bei den Elbgermanischen Eliten in der älteren römischen Kaiserzeit nördlich vom Mitteldonaugebiet. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 1, s. 125-147. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.8 (APVV-21-0257 : Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov) Type: ADNA
 • DROBERJAR, Eduard. Frühe römische Distelfibeln im Barbaricum. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 81-92. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/GUHQ9106 Type: ADNB
 • DROZD, Dominik - NEUMANN, Martin - BÁTORA, Jozef. What the lion is keeping quiet about: The battle of Veľké Vozokany (1652) from the prespective of the KOCOA analysis. In Archaeology of Conflicts II. Ed. Pavel Drnovský, Petr Hejhal, Ladislav Rytíř. 1. vyd. - Hradec Králové : Univerzita, 2023, s. 95-107. ISBN 978-80-7465-596-8. Type: AFA
 • ĎURIŠ, Jozef. Pôdorysné dispozície stavieb mladšej a neskorej doby kamennej na Slovensku ako informačný prameň pre ich architektonickú rekonštrukciu = Ground plans of neolithic and eneolithic structures in Slovakia as a source of information for their architectonic reconstruction. Recenzenti Zdeněk Farkaš, Ivan Pavlů. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i. ; Bratislava : VEDA, 2023. 816 s. Archaeologica Slovaca Monographiae: Studia, Tomus 34. ISBN 978-80-8196-064-2 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Type: AAB
 • ELSCHEK, Kristian - SEDLMAYER, Helga. In caliga militari – Ein Krughenkel mit Militärsandale und ein Aureus des Vespasianus für Titus aus der germanischen Großsiedlung von Kostolište im Marchland. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 145-168. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/UZCX1036 (VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku) Type: ADNB
 • EVERSHED, Richard P - DAVEY SMITH, George - PAVÚK, Juraj. Dairying, diseases and the evolution of lactase persistence in Europe. In Nature, 2022, vol. 608, no. 7922, p. 336-345. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05010-7 Type: ADCA
 • FOTTOVÁ, Eva - HOLEŠČÁK, Michal. Záchranný výskum v Malom Cetíne = Rescue Excavation in Malý Cetín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 54-55. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0145/22 : Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia/Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie) Type: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva. Rekonštrukcia plynovodov v centre Trenčína = Reconstruction of Gas Pipelines in the Centre of Trenčín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 52-54. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0145/22 : Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia/Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie) Type: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva. Šiesta etapa archeologického výskumu na hrade Divín = Stage Six of the Excavation at the Castle of Divín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 49-52. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska) Type: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva. Siedma sezóna archeologického výskumu na hrade Divín = The Seventh Season of the Archaeological Excavation at the Divín Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 52-54. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska) Type: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva - BISTÁKOVÁ, Alena. Branovo (okr. Nové Zámky) 2022. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Branovo-2022.pdf (VEGA č. 2/0145/22 : Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia/Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie) Type: GHG
 • FOTTOVÁ, Eva. Nitra - Chrenová : VS 20853. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 6 s. Type: GII
 • FURMAN, Martin - BENEDIKOVÁ, Lucia - ŠIMKOVÁ, Zuzana. Výskum na Demänovskej hore v katastroch Demänovskej Doliny a Liptovského Mikuláša-Ploštína = The Excavation on Demänovská hora in cadastres of Demänovská Dolina and Liptovský Mikuláš-Ploštín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 54-56. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát) Type: AEDA
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - SLANÁ, Andrea - STANEKOVÁ, Zuzana. Piata sezóna výskumu na hradisku Veľký vrch v Divinke = Season Five of Excavation at the Hillfort of veľKý Vrch in Divinka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 55-56. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0088/20 : Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch) Type: AEDA
 • FUSEK, Gabriel - BEDNÁR, Peter - KISSOVÁ, Miroslava - CHEBENOVÁ, Petra - ZAJACOVÁ, Barbara. Výskum v areáli Thermalparku Nitrava v Poľnom Kesove = The Excavation in the Area of the Thermalpark Nitrava in Poľný Kesov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 56-57. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: AEDA
 • Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre. Hlavný redaktor: Gabriel Fusek [1998-2022], Pavol Bobek [2022-] ; editori Supplementum 1: Anita Kozubová, Erika Makarová, Martin Neumann. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1953-. WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH. 2 x ročne + Supplementum 1 (Ultra velum temporis : venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám), Supplementum 2 (Celts - Germans - Slavs. A tribute anthology to Karol Pieta). ISSN 1335-0102 Type: FAI
 • GABULOVÁ, Monika - DAŇOVÁ, Klaudia. Nitra - Dolné Krškany - Muehlbauer, 4.etapa, p.č. 2310/2 : VS 20978. Nitra : AÚ SAV, 2023. 855 s. Type: GII
 • GABULOVÁ, Monika. Svätoplukovo - RD, p.č. 2360/61, 1342/12 : VS 20956. Nitra : AÚ SAV, 2023. 52 s. Type: GII
 • GABULOVÁ, Monika. Nitra - Mlynárce - Čerpacia stanica PHM, p.č. 1053, 2, 12, 1055/44 : VS 20957. Nitra : AÚ SAV, 2023. 19 s. Type: GII
 • GABULOVÁ, Monika. Nitra - Dolné Krškany - Výrobno-skladová hala, p.č. 2310/19 : VS 20955. Nitra : AÚ SAV, 2023. 21 s. Type: GII
 • GABULOVÁ, Monika. Dolné Lefantovce - RD, p.č. 645/130 : VS 20954. Nitra : AÚ SAV, 2023. 26 s. Type: GII
 • HOLEŠČÁK, Michal. The Oriental Coin Hoard from Ružomberok, Slovakia. In Chronica : Annual of the Institute Faculty of Humanities and Social Sciences University of Szeged Hungary. volume 21. - Szeged : Institute of History FHSS, 2023, s. 291-300. ISSN 1588-2039. Type: BEE
 • HOLEŠČÁK, Michal. Kumáni - zabudnutí nomádi? In História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. Eds. Jozef Hyrja, Branislav Kovár. 1. vydanie. - Bratislava : MAMAŠ, 2023, s. 233-238. ISBN 978-80-8268-062-4. Type: BEF
 • HORÁČKOVÁ, Šárka - LIESKOVSKÝ, Tibor - BÁTORA, Jozef - RUSINKO, Adam. Hidden in Hills: Utilizing Lidar and Historical Maps to Detect Potencial Burial Mounds in Lower Hron River Catchment. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2023, s. 13. ISBN 978-80-89060-28-3. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : seminár) Type: AFH
 • HORÁČKOVÁ, Šárka** - LIESKOVSKÝ, Tibor - RUSINKO, Adam** - BÁTORA, Jozef** - MURÍN, Igor** - LABAŠ, Peter**. Semi-Automated Identification of the Bronze Age Burial Mounds - Hidden Anthropogenic Landforms in the Agricultural Landscape. In Geomorphological proceedings 21 : Books of abstracts - State of geomorphological research in the year 2023. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University : Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences : Brown Coal Research Institute, p. [21]. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. State of geomorphological research in the year 2023) Type: GII
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - JAROSZ, P. Nový Ruskov-Veľký Ruskov - Chrasť p.č. 2217-2219 : VS 20993. Nitra : AÚ SAV, 2023. 131 s. Type: GII
 • HUDÁK, Matúš - WAWRZCZAK, Maciej. Nová lokalita v polohe Hozelec-Breziny = The New Locality at the Site of Hozelec-Breziny. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 66-67. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana - SCHMIDTOVÁ, Dominika - GIL, Joan Pinar - SCERRA, Saverio. Discovering the Catacombs of Sicily : First Analysis of the Skeletal Remains from the Late Antique Hypogeum of Scorrione. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 2, s. 391-402. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.20 Type: ADNA
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana. Antropologické vyhodnotenie kostier z lokality Vráble-Veľké Lehemby = Anthropologische Bewertung von Skeletten am Standort Vráble-Veľké Lehemby. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 67-70. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Type: AEDA
 • História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. Eds. Jozef Hyrja, Branislav Kovár. 1. vydanie. Bratislava : MAMAŠ, 2023. 438 s. ISBN 978-80-8268-062-4 Type: FAI
  Citations:
  [4.1] KOTIAN, R. Jozef Hyrja a Branislav Kovár zostavili Históriu pre zaneprázdnených 2. In Sme : Kultúrny život, 2023, [cit. 24. 11. 2023] ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: https://kulturnyzivot.sme.sk/c/23246795/jozef-hyrja-a-branislav-kovar-zostavili-historiu-pre-zaneprazdnenych-2.html.
 • HYRJA, Jozef - KOVÁR, Branislav. Predhovor. In História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. 1. vydanie. - Bratislava : MAMAŠ, 2023, s. 10-11. ISBN 978-80-8268-062-4. Type: GII
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin. Výskum vchodov do ohradeného areálu kultúry s lineárnou keramikou vo Vrábľoch = Investigation of Entrances to the Enclosed Area of the Linear Pottery Culture in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 62-66. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Type: AEDA
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin. Prieskum a dokumentácia sídlisk kultúry s lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny v povodí horného toku Žitavy = Research and Documentation of the Settlements of the Linear Pottery Culture and Želiezovce Group. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 58-61. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Type: AEDA
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin - BISTÁKOVÁ, Alena. Výskum sídliska kultúry s lineárnou keramikou vo Vlkasi = Excavation of the Settlement of the Linear Pottery Culture in Vlkas. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 73-74. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Type: AEDA
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Importance of obsidian sources in Slovakia from Palaeolithic to Eneolithic Period: Preliminary results of research projekt. In International Obsidian Conference : Guidebook: Program, Abstracts, and Field Guides. 1. vyd. - Engaru Town, Hokkaido, Japan : Shirataki Geopark Promotion Council, 2023, p. 51. ISBN 978-4-600-01262-5. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku. VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy. IOC Engaru 2023) Type: AFG
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. Editori Ivan Cheben, Klaudia Daňová. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 216 s. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X Type: FAI
 • CHEBEN, Ivan. Nové Zámky - Andovská ulica - Bytový komplex Soho II : VS 20958. Nitra : AÚ SAV, 2023. 26 s. Type: GII
 • CHEBEN, Ivan. Zbehy - Objekt obchod a služby, p.č. 2798, 2888/10, 18 : VS 20959. Nitra : AÚ SAV, 2023. 25 s. Type: GII
 • JAKAB, Július. Questionable Skull Trepanations in Archaeological Collections of Human Skeletal Remains from Slovakia. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 2, s. 213-220. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.13 Type: ADNA
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Záchranný archeologický výskum v areáli benediktínskeho a jezuitského kláštora v Trenčíne-Opatovej = The Rescue Excavation in the Area of the Benedictine and Jesuit Monastery in Trenčín-Opatová. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 80-81. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. VEGA č. 2/0159/21 : Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku) Type: AEDA
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Výstava "Návraty ku koreňom. Archeológia k počiatkom našej národnej kultúry". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 54. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Zaniknutá papiereň v katastri obce Bojná = A Defunct Paper Mill in the Cadastre of Bojná. In Archaeologia historica 2023 : Zdroje energie a jejich využití : Program. 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 20. (Archaeologia historica 2023 : vedecká konferencia) Type: GII
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Le Mésolithique de Slovaquie. In Litikum. Vol. 9/2021. - Budapest : Lithic Research Roundtable, 2023, s. 15-26. ISSN 2064-3640. Dostupné na: https://doi.org/10.23898/litikuma0028 (VEGA č. 2/0056/22 : Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia) Type: AECA
 • KISSOVÁ, Miroslava - BŘEZINOVÁ, Gertrúda - BÓNA, Martin. Záchranný archeologický výskum v záhrade Nitrianskej galérie = Rescue Excavation in the Garden of Nitra Gallery. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 68-69. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: AEDA
 • KISSOVÁ, Miroslava - HOLEŠČÁK, Michal. Záchranný archeologický výskum vo Veľkom Cetíne = The Rescue Excavation in Veľký Cetín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 82-83. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Type: AEDA
 • KISSOVÁ, Miroslava. Záchranný výskum na ulici Za Ferenitkou v Nitre = The Rescue Excavation in Za Ferenitkou Street in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 81-82. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Type: AEDA
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária - KIKLICA, Jozef. Náhodný nález rímskej mince z Breznice = Accidental Find of a Roman Coin from Breznica. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 71-72. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. Nálezy fajok zo Stropkova = Finds of Pipes from Stropkov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 69-71. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. The Archaeological Park "Living Archaeology" in Hanušovce nad Topľou - a place for experimentation acquiring knowledge, and entertainment. In Archaeological open-air museums : Reconstruction and re-enactment - reality of fiction? 1. vyd. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2022, p. 103-141. ISBN 978-83-963219-2-3. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: BEE
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. Konferencia Včasný stredovek v Karpatoch v Poľsku. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 32-33. ISBN 978-80-974149-1-7. (VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: GII
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Römische Inschriften aus Neckenmarkt (Sopronnyék) im Spiegel eines Briefes von Iván Paúr. In Römisches Österreich. 45/2022. - Graz : Unipress Verlag, s. 69-78. ISSN 1012-5833. Dostupné na: https://doi.org/10.25364/26.45:2022.6 Type: AECA
 • KOVÁR, Branislav - MATEJKA, Miroslav. Archeologický výskum Oporného múru pri Žigmundovej bráne na Bratislavskom hrade = Archaeological Excavation of the Retaining Wall near the Sigismund Gate at the Castle of Bratislava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 72-75. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Spôsobil Caesar genocídu Keltov a Germánov? In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 11.9, nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/starovek/sposobil-caesar-genocidu-keltov-a-germanov/ Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Káva, naša najobľúbenejšia droga, pochádza z Etiópie. In História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. Eds. Jozef Hyrja, Branislav Kovár. 1. vydanie. - Bratislava : MAMAŠ, 2023, s. 394-397. ISBN 978-80-8268-062-4. Type: BEF
 • KOVÁR, Branislav. Spartskí vlci sa porazili sami. In História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. Eds. Jozef Hyrja, Branislav Kovár. 1. vydanie. - Bratislava : MAMAŠ, 2023, s. 224-232. ISBN 978-80-8268-062-4. Type: BEF
 • KOVÁR, Branislav. Prečo je Západ bohatý a Východ chudobný. In História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. Eds. Jozef Hyrja, Branislav Kovár. 1. vydanie. - Bratislava : MAMAŠ, 2023, s. 15-19. ISBN 978-80-8268-062-4. Type: BEF
 • KOVÁR, Branislav. Zavraždený muž z močiara prehovoril o krutých náboženských rituáloch Keltov. In História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. Eds. Jozef Hyrja, Branislav Kovár. 1. vydanie. - Bratislava : MAMAŠ, 2023, s. 296-299. ISBN 978-80-8268-062-4. Type: BEF
 • KOVÁR, Branislav. Boudica, keltská žena, ktorá sa postavila Rímu. In História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. Eds. Jozef Hyrja, Branislav Kovár. 1. vydanie. - Bratislava : MAMAŠ, 2023, s. 344-349. ISBN 978-80-8268-062-4. Type: BEF
 • KOVÁR, Branislav. Prak mal v staroveku rovnaký význam ako guľomety v moderných vojnách. In História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. Eds. Jozef Hyrja, Branislav Kovár. 1. vydanie. - Bratislava : MAMAŠ, 2023, s. 33-38. ISBN 978-80-8268-062-4. Type: BEF
 • KOZUBOVÁ, Anita. Die eine aus dem Westen, die andere aus dem Süden : Eine kleine Studie zu Fibeln in der Vekerzug-Kultur. In Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologicznego : Tom XLIII/2022. - Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 135-158. ISSN 0137-5725. Dostupné na: https://doi.org/10.15584/misroa.2022.43.8 (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: AECA
 • KUJOVSKÝ, Rudolf - BARÁNKOVÁ, Katarína - BOBEK, Pavol. Objekt z neskorej doby rímskej vo Veľkom Záluží = Feature from the Late Roman Period in Veľké Zálužie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 75-76. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: AEDA
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Výskumy počas rekonštrukcie plynovodov v Košiciach = Excavations during Reconstruction of Gas Pipelines in Košice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 78-79. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0056/22 : Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia) Type: AEDA
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Záchranný výskum v Rimavskej Sobote = Rescue Excavation in Rimavská Sobota. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 80. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0056/22 : Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia) Type: AEDA
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Záchranný archeologický výskum v intraviláne Moldavy nad Bodvou = The Rescue Excavation in the Built-up Area of Moldava na Bodvou. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 83-84. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej) Type: AEDA
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Košice - Terasa - Národné tenisové centrum, p.č. 4695/1,3, 4696/1 : VS 20981. Nitra : AÚ SAV, 2023. 77 s. Type: GII
 • MADARAS, László - PROHÁSZKA, Péter. Über gallische Kontakte eines Grabes des 5. Jahrhunderts in der Theißregion. In Über Speisen, Getränke und Macht zwischen Spätantike und Karolingerzeit : Akten der 29. und 30. internationalen Symposien „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum“. 1. vyd. - Grenzach-Wyhlen : Verlag Bernhard Albert Greiner, 2022, s. 33-42. ISBN 978-3-86705-088-3. Type: AECA
 • Archaeologia historica. Editoři Jiří Macháček, Pavel Kouřil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta : Ústav archeologie a muzeologie : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Praha : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Nitra : Archeologický ústav SAV. SCOPUS. 2 x ročne. ISSN 0231-5823 Type: FAI
 • MALČEK, Róbert. Výsledky výskumu v intraviláne Dolných Lefantoviec = Results of the Excavation in the Urban Area of Dolné Lefantovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 80-81. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Výsledky záchranného terénneho výskumu vo Zvolene = Results of Rescue Field Excavation in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 86-87. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória - VOZÁROVÁ, Bianka. Výsledky výskumu na hrade Fiľakovo = Results of the Excavation at the Castle of Fiľakovo. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 89-93. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Záchranný výskum v areáli kaštieľa v Jelšave = Rescue Excavation in the Area of the Manor in Jelšava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 81-84. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Výskum meštianskeho domu v Krupine = Excavation at the Burgher House in Krupina. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 85-86. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert - MITÁŠ, Vladimír - POLÁKOVÁ, Zuzana. Nedeštruktívna prospekcia Širkovského hradu v Širkovciach = Non-destructive Prospecting of the Castle in Širkovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 87-89. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Výsledky záchranného archeologického výskumu v kaštieli v Jelšave = Results of the Rescue Archaeological Excavation of the Manor House in Jelšava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 84-87. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória - VOZÁROVÁ, Bianka. Unikátny nález v podhradí Fiľakovského hradu = The Unique Find in the Extramural Settlement of the Fiľakovo Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 91-92. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória - VOZÁROVÁ, Bianka. Výsledky záchranného archelogického výskumu v podhradí Fiľakovského hradu = Results of the Rescue Archaeological Excavation in the Extramural Settlement of the Fiľakovo Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 87-91. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej) Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert - HREHA, Rastislav - KISSOVÁ, Miroslava. Drahňov - Uločný pahorok, lok.3, p.č. 858 : VS 20865/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 377 s. Type: GII
 • MALČEK, Róbert - ČIERNY, Miloš. Zvolen - Nádvorná residencia, p.č. 988/33 : VS 20867. Nitra : AÚ SAV, 2023. 62 s. Type: GII
 • MEZEY, Viliam - GABULOVÁ, Monika - POLÁKOVÁ, Zuzana. Konzervácia železných predmetov z doby laténskej = Conservation of iron objects from the La tène period. In Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2023. Šéfredaktorka Alena Selucká. - Brno : Technické muzeum, 2022, s. 156-160. ISBN 978-80-7685-015-6. ISSN 1805-0050. Type: AFA
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bratislava - Staré Mesto - Hrad : VS 20999. Nitra : AÚ SAV, 2023. 1 s. Type: GII
 • MILOVÁ, Beáta. Nitra - Mestský park, kanalizácia p. č. 123, 125/1-5... : VS 21007. Nitra : AÚ SAV, 2023. 83 s. Type: GII
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert. Prieskumy na juhu stredného Slovenska = Surveys in the South-Central Slovakia. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 100-104. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej) Type: AEDA
 • MITÁŠ, Vladimír. Václav Furmánek – Jaroslava Pavelková – † Vojtech Budinský-Krička: Kyjatice. Eponymná lokalita archeologickej kultúry. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2023, roč. 71, č. 1, s. 179-187. (2022: 0.1 - IF, 0.169 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-0102. Recenzia na: Kyjatice : Eponymná lokalita archeologickej kultúry / Václav Furmánek, Jaroslava Pavelková, Vojtech Budinský-Krička. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2022. - ISBN 978-80-8196-061-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.71.7 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Type: EDI
 • MITÁŠ, Vladimír - BOBEK, Pavol. Mojmírovce - Grasalkovičova ul., p.č. 660/7, 661/8 : VS 20878. Nitra : AÚ SAV, 2023. 422 s. Type: GII
 • MURÍN, Igor. Prašník - Hradisko : VS 21009. Nitra : AÚ SAV, 2023. 12 s. Type: GII
 • MURÍN, Igor. Malé Kozmálovce - Hradisko : VS 21010. Nitra : AÚ SAV, 2023. 7 s. Type: GII
 • MURÍN, Igor. Orovnica - Hradisko : VS 21013. Nitra : AÚ SAV, 2023. 11 s. Type: GII
 • MURÍN, Igor. Hronský Beňadik : VS 21014. Nitra : AÚ SAV, 2023. 15 s. Type: GII
 • MURÍN, Igor. Nová Baňa - Zámčisko : VS 21008. Nitra : AÚ SAV, 2023. 14 s. Type: GII
 • MURÍN, Igor. Tlmače - Hradisko : VS 21011. Nitra : AÚ SAV, 2023. 12 s. Type: GII
 • MURÍN, Igor. Rakša - V od obce : VS 21012. Nitra : AÚ SAV, 2023. 15 s. Type: GII
 • MURÍN, Igor. Modra - Zámčisko : VS 21015. Nitra : AÚ SAV, 2023. 15 s. Type: GII
 • MURÍN, Igor. Bojná - Mohylník : VS 21016. Nitra : AÚ SAV, 2023. 11 s. Type: GII
 • NEMERGUT, Adrián - MILOVÁ, Beáta. Prieskum paleolitických lokalít na Poiplí = Survey of Paleolithic Sites in the Region of Poiplie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 98-100. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Type: AEDA
 • NEMERGUT, Adrián - MILOVÁ, Beáta. Archeologický výskum v Martine nad Žitavou = The Archaeological Excavation in Martin nad Žitavou. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 105-106. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Type: AEDA
 • NEMERGUT, Adrián - POPOVIČOVÁ, Lucia. Pokračovanie archeologického výskumu v Sedmerovci = Continuation of the Archaeological Excavation in Sedmerovec. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 106-107. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Type: AEDA
 • NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián - POPOVIČOVÁ, Lucia. Early Holocene occupation of caves and rock shelters in Ružín - preliminary results of new excavation. In Mikulov Anthropology meeting III : Abstract book. 1. vyd. - Brno : Institute of Archaeology Czech Academy of Sciences, 2023, s. 57. ISBN 978-80-7524-067-5. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku. Mikulov Anthropology Meeting : konferencia) Type: AFG
 • NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián - POPOVIČOVÁ, Lucia. Veľká ružínska jaskyňa. Nitra : AÚ SAV, v.v.i., 2023. nestr. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/Velka_ruzinska_jaskyna_2023.pdf (VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku. APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu) Type: GHG
 • NEMERGUT, Adrián - ŽAÁR, Ondrej - ŽAÁROVÁ, Ľ. Banka - Štepnica 2 - p.č. 2014/31 : VS 20998. Nitra : AÚ SAV, 2023. 131 s. Type: GII
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel. Kvádske sídlisko v Ipeľskom Sokolci = The Quadi Settlement in Ipeľský Sokolec. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 100-101. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Type: AEDA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Atypical Burials from the Early Middle Ages in the Territory of Western Slovakia. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2023, roč. 71, č. 1, s. 53-99. (2022: 0.1 - IF, 0.169 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-0102. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.71.3 (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: ABB
 • NEZVALOVÁ, Lucia. 28. konferencia Európskej asociácie archeológov v Budapešti. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 46-47. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • NEZVALOVÁ, Lucia. 24. konferencia rádiouhlíka a 10. konferenica 14C archeológia. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 38-39. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • PIETA, Karol - ŠTOLCOVÁ, Tereza. Knieža z Popradu a jeho hrobka = The Prince of Poprad and his tomb. Rec. Erik Hrnčiarik, Juraj Bartík. 2. rozšírené vydanie. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023. 165 s. Archeologické pamätníky Slovenska, Zv. 12. ISBN 978-80-8196-065-9 (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: AAB
 • PIETA, Karol. Opferfunde der römischen Kaiserzeit aus Streženice, Nordwestslowakei. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2023, roč. 71, č. 1, s. 25-52. (2022: 0.1 - IF, 0.169 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-0102. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.71.2 (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Type: ADNA
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná v roku 2017 = Excavation of the Early Medieval Agglomeration of Bojná in 2017. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 107-108. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná v roku 2018 = Research of the Early Medieval Agglomeration Bojná in 2018. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 110-113. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná - Valy I., p.č. 2935, 2941 : VS 20941/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 55 s. Type: GII
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná VI, Železná dolina : VS 20854. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 151 s. Type: GII
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Bojná - Bojná II p.č. 2602 : VS 21002. Nitra : AÚ SAV v. v. i., 2023. 63 s. Type: GII
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Bojná - Bojná I. Valy p. č. 2935, 2941 : VS 21003. Nitra : AÚ SAV v. v. i., 2023. 238 s. Type: GII
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Bojná - Bojná III. Žihľavník p. č. 2783, 2785 : VS 21004. Nitra : AÚ SAV v. v. i., 2023. 67 s. Type: GII
 • PINAR GIL, J. - SAMMITO, A. - SCERRA, S. - BEGHELLI, M. - CRISCIONE, A. - FIORILLA, S. - HUKEĽOVÁ, Zuzana - PLESKA, M. - SCHMIDTOVÁ, D. Modica RG. Notizie preliminari sugli scavi della catacomba di C. da Scorrione. In Hyblaea : Studi di archeologia e topografia dell’altopiano ibleo. Volume 1. 1. vyd. - Oxford : Archaeopress, 2022, s. 151-162. ISBN 9781803273143. Type: AECA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Výstava "Reiternomaden in Europa" v Schallaburgu. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 51-54. ISBN 978-80-974149-1-7. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana - VLKOLINSKÁ, Ivona. Jubilantky Emília Chropovská a Alžbeta Kováčová. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 67. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Významné ocenenie Gabriela Nevizánskeho. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 79. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • PROHÁSZKA, Péter. Mérnökök szerepe Brigetio régészeti emlékeinek 19. századi kutatásában. Rec. László Madaras, László Szende. 1. vyd. Tatabánya : Tatabányai Múzeum, 2022. 187 s. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek, 13. ISBN 978-615-82103-1-7 Type: AAA
 • PROHÁSZKA, Péter**. Zu den Histamena des Romanos III. Argyros im Karpatenbecken. In Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2023, vol. 74, no. 1, pp. 143-147. (2022: 0.244 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0001-5210. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/072.2023.00010 Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. III. Romanos Argyros székesfehérvári nomisma histamenonjához. Rec. László Kovács, Csaba Tóth. In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 161-166. ISSN 0230-0583. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Sztachovics Remig jelentései brigetioi és ozsai feliratos emlékekről. In Vallás és feliratok a görög-római korban. 1. vyd. - Budapest : Kódex Könyvgártó Kft., 2023, s. 221-228. ISBN 978-615-6448-28-6. ISSN 2559-8805. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter - SZÉKELY, György. Avar kori bizánci érmek Dunafalva határából. In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 7-18. ISSN 0230-0583. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Schietzel, K.: Spurensuche Haithabu. Archäologische Spurensuche in der frühmittelalterlichen Ansiedlung Haithabu. Dokumentation und Chronik 1963–2013. In Archaeologiai értesitö, 2022, vol. 147, issue 1, p. 229-231. (2021: 0.104 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0003-8032. Recenzia na: Spurensuche Haithabu : Archäologische Spurensuche in der frühmittelalterlichen Ansiedlung Haithabu. Dokumentation und Chronik 1963–2013 / Schietzel, K. - Kiel : Wachholtz, 2021. - ISBN 978-3-529-01797-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/0208.2022.00037 Type: EDI
 • PROHÁSZKA, Péter - TÓTH, Csaba. Ján Hunka (1958-2021). In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 7. ISSN 0230-0583. Type: GII
 • RAJTÁR, Ján - KOLNÍKOVÁ, Eva. Rímske mince z germánskeho osídlenia obce Marcelová v okrese Komárno – nálezy 2022. In Numizmatika. 31. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45-51. ISBN 80-901414-0-4. ISSN 2644-6693. Type: AEDA
 • RAJTÁR, Ján. Opustila nás prof. Klára Kuzmová. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 73-74. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • RAJTÁR, Ján - DAŇOVÁ, Miroslava. Iža - Leányvár, p.č. 1704/1,4 : VS 20862. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 92 s. Type: GII
 • ROBAK, Zbigniew. Včasnostredoveké opaskové kovania typu Bojná : Nové nálezy = Early Medieval Strap-Fittings of the Bojná-Type. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 2, s. 309-326. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.17 Type: ADNA
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián. Štvrtá etapa výskumu lokality Štrba-Šoldov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 110-113. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián. Piata sezóna výskumu a ďalšej prezentácie lokality Štrba-Šoldov = The Fifth Season of the Excavation and Further Presentation of the Site of Štrba-Šoldov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 113-116. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • SAMUEL, Marián. Vodovod kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore = Water supply of the Camaldolese Monastery of St. Joseph in Nitra, at Zobor. In Archaeologia historica, 2023, vol. 48, no. 2, p. 573-586. (2022: 0.225 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0231-5823. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/AH2023-2-12 (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska) Type: ADEB
 • SAMUEL, Marián - GÁBOR, Peter. Pokračovanie výskumu Kostola sv. Martina v Banke = Continuation of the Excavation at the Church of St. Martin in Banka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 116-118. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku) Type: AEDA
 • SAMUEL, Marián. Záchranný archeologický výskum na dolnej východnej terase Bratislavského hradu = Rescue Archaeological Research on the Lower East Terrace of Bratislava Castle. In Archaeologia historica 2023 : Zdroje energie a jejich využití : Program. 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 20-21. (Archaeologia historica 2023 : vedecká konferencia) Type: GII
 • SAMUEL, Marián - JAŠŠO, Filip. Gotická priekopa paláca bratislavského hradu – fakt či mýtus? = The Gothic Moat of the Bratislava Castle Palace – A Fact or a Myth? In Archaeologia historica 2023 : Zdroje energie a jejich využití : Program. 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 21. (Archaeologia historica 2023 : vedecká konferencia) Type: GII
 • SAMUEL, Marián. Bratislava - Staré Mesto - Hrad-Súsošie sv. Konštantína, Metoda a Gorazda : VS 21000. Nitra : AÚ SAV, 2023. 97 s. Type: GII
 • SAMUEL, Marián. Banka - Kostol sv. Martina, p. č. 1 : VS 21006. Nitra : AÚ SAV, 2023. 132 s. Type: GII
 • SAMUEL, Marián. Banka - Kostol sv. Martina, p.č. 1 : VS 21005. Nitra : AÚ SAV, 2023. 46 s. Type: GII
 • SLÁMOVÁ, Martina - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BELČÁKOVÁ, Ingrid - BELJAK, Ján - MALINIAK, Pavol. Identification of historical trackways in forests using contextual geospatial analyses. In Archaeological Prospection, 2023, vol. 30, nr. 2, p. 135-152. (2022: 1.8 - IF, Q3 - JCR, 0.398 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1075-2196. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/arp.1882 Type: ADCA
 • SMIGIELSKA, Urszula M.. Statistical Analysis of the Lusatian Culture Funerary Ritual on the Example of the Diviaky nad Nitricou Site. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 2, s. 221-238. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.14 Type: ADNA
 • SOJÁK, Marián. Z novších numizmatických pamiatok z doby rímskej zo Spiša. In Múzeum : metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, 2023, roč. 69, č. 1, s. 2-6. ISSN 0027-5263. Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián. Prvé dve etapy záchranného výskumu v Spišskej Novej Vsi = Fisrt Two Stages of the Rescue Excavation in Spišská Nová Ves. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 119-122. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Výskum pri Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku = Excavation at the Church of the Nativity of the Virgin Mary in Spišský Štiavnik. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 113-115. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Výskum zaniknutého Kostola sv. Jána evanjelistu vo Vlkovej-Levkovciach = Excavation at the Demised Church of St. John the Evangelist in Vlková-Levkovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 116-119. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián - TERRAY, Miroslav. Georadarový prieskum v Kostole sv. Michala Archanjela v Gánovciach = Georadar Survey in the Church of St. Michael the Archangel in Gánovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 122-123. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Výskum pri sakrálnych objektoch v Batizovciach a Kolačkove = The Excavation Near Two Sacral Objects in Batizovce and Kolačkov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 118-126. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku) Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián - FECKO, Peter. Výskum na Povstaleckej ulici pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici = The Excavation at Povstalecká ulica Street Near the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Ľubica. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 126-127. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Caves of the Slovak part of the Carpathians - important prehistoric sites. In Book of Abstracts : The 2nd International Conference "Archaeology of the Montains: research, methods, analysis. Ed. Sylwia Bulawka et al. 1. vyd. - Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the PAS, 2023, s. 49. ISBN 978-83-66463-76-9. (Archaeology of the Mountains: research, methods, analysis : International Conference) Type: AFE
 • SOJÁK, Marián - BACA, Mateusz - HAJNALOVÁ, Mária - KERNEDE-GUBALA, Katarzyna - KOWAL, Magda - KOSCIUK-ZALUPKA, Julia - KRASZEWSKA, Anna - LEMANIK, Anna - LISA, Lenka - NADACHOWSKI, Adam - ORVOŠOVÁ, Monika - SKLUCKI, Jakub - WACNIK, Agnieszka - VALDE-NOWAK, Pawel. Hučiva cave. Late Pleistocene hunting camp in the Tatra Mountains. In Book of Abstracts : The 2nd International Conference "Archaeology of the Montains: research, methods, analysis. Ed. Sylwia Bulawka et al. 1. vyd. - Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the PAS, 2023, s. 51-52. ISBN 978-83-66463-76-9. (Archaeology of the Mountains: research, methods, analysis : International Conference) Type: AFE
 • SOJÁK, Marián. Rímske mince z kežmarského Jeruzalemského vrchu = Roman coins from Kežmarok’s Jerusalem hill. In Denarius : Numizmatický časopis. 10. Zostavil Marek Budaj. - Bratislava : SNM - Historické múzeum, 2022, s. 6-13. ISBN 978-80-8060-530-8. Type: BEF
 • SOJÁK, Marián. Spišská Nová Ves - Zelené údolie, Pod modrým vrchom : VS 20983. Nitra : AÚ SAV, 2023. 1476 s. Type: GII
 • SOJÁK, Marián. Spišská Nová Ves - Polyfunkčný bytový komplex a IBV, Pod Modrým vrchom : VS 20982. Nitra : AÚ SAV, 2023. 646 s. Type: GII
 • ŠTOLCOVÁ, Tereza - ZAJONC, Juraj - VANDEN BERGHE, Ina. Picking up the threads : Reconstruction of the 1600-year-old tapestry from Poprad-Matejovce based on new analyses of colours, fibres, and motives. In Interdisciplinary Approaches to Research of North and Central European Archaeological Textiles : the proceedings of the North European Symposium for archeological textiles (23rd–26th August 2021 in Oulu). Ed. Sanna Lipkin, Erika Ruhl, Krista Wright. 1. vyd. - Oulu : Suomen arkeologinen seura ry, 2023, p. 47-62. ISBN 978-952-69942-1-5. ISSN 1799-861. Dostupné na internete: <www.sarks.fi/masf/masf_12/MASF12_4_S%CC%8Ctolcova%CC%81_et_al.pdf> (SoE/2019/692/BELT : From the Late Roman Border to the Barbarian Hinterland: A Study of Leather and Textile Objects Found in Germanic Elite Graves of the 4th and 5th Centuries AD, with a Focus on the Territory of Slovakia. Interdisciplinary approaches to research of North and Central European archaeological textiles : the proceedings of the North European Symposium for archeological textiles) Type: AFA
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Záchranný archeologický výskum v areáli Kláštora benediktínov v Hronskom Beňadiku = Rescue Excavation in the Area of the Benedictine Monastery in Hronský Beňadik. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 131. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0145/22 : Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia/Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie) Type: AEDA
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Predstihový archeologický výskum v historickom centre Trnavy = The Development-led Archaeological Excavation in the Historical Centre of Trnava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 132. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Type: AEDA
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Eleonóra - kráľovná, ktorá sa búrila. In História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. Eds. Jozef Hyrja, Branislav Kovár. 1. vydanie. - Bratislava : MAMAŠ, 2023, s. 356-359. ISBN 978-80-8268-062-4. Type: BEF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Princezná Jana našla pokoj a šťastie až v kláštore. In História pre zaneprázdnených 2 : Od klinopisu po Islamský štát. Eds. Jozef Hyrja, Branislav Kovár. 1. vydanie. - Bratislava : MAMAŠ, 2023, s. 360-364. ISBN 978-80-8268-062-4. Type: BEF
 • VANGĽOVÁ, Terézia - JAKUBČINOVÁ, Miriam - NEZVALOVÁ, Lucia. Trnava - Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova-Hornopotočná : VS 20855. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 14 s. Type: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Štitáre - Dolné Štitáre - Vodovod a prípojky, p.č. 964/109,110 : 20976. Nitra : AÚ SAV, 2023. 37 s. Type: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Štitáre - Dolné Štitáre - Vodovod a prípojky, č.v. 964/27, 128 : VS 20977. Nitra : AÚ SAV, 2023. 33 s. Type: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Lužianky - Kajsianske lúky, Haly S p.č. 2860/1 : VS 20940. Nitra : AÚ SAV, 2023. 31 s. Type: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia - MILOVÁ, Beáta. Lužianky - Výrobno-skladovací areál, p.č. 2037 : VS 20953. Nitra : AÚ SAV, 2023. 42 s. Type: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Nitra - Zobor, Martinský vrch - Kreatívne centrum : VS 20952. Nitra : AÚ SAV, 2023. 51 s. Type: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Torzo vrcholnostredovekého sídliska v Nemčiciach = Remains of a Medieval Settlement in Nemčice. In Archaeologia historica 2023 : Zdroje energie a jejich využití : Program. 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 16. (Archaeologia historica 2023 : vedecká konferencia) Type: GII
 • VARSIK, Vladimír. Die spätantike quadische Residenz in Cífer-Pác : Rekonstruktion der Bauentwicklung. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 1, s. 193-212. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.12 (APVV-21-0257 : Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Type: ADNA
 • VARSIK, Vladimír. Plastika hlineného vtáčika z doby rímskej zo Žitného ostrova = Roman Period earthen bird from Žitný Ostrov. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 283-296. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/LCZO7277 (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: ADNB
 • VOJTEČEK, Marek - DAŇOVÁ, Klaudia - GABULOVÁ, Monika - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - KISSOVÁ, Miroslava - VANGĽOVÁ, Terézia. Archeologické výskumy v priemyselnom parku v Nitre = Archaeological Excavations in the Industrial Park in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 132-138. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy. VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Type: AEDA
 • VOJTEČEK, Marek - ZAJACOVÁ, Barbara. Archeologický výskum na trase optickej trasy Dolný Kubín – Námestovo = The Archaeological Excavation Along the Route of the Optical Line Dolný Kubín – Námestovo. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 133. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • VOJTEČEK, Marek - MALČEK, Róbert - DEBNÁR, Peter* - CHEBEN, Michal. Kryváň - Mýtna R2 : VS 21001. Nitra : AÚ SAV, 2023. 256 s. Type: GII
 • WILCZYŃSKI, Jarosław - ŽAÁR, Ondrej - GYÖRGY, Lengyel - NEMERGUT, Adrián - ŽAÁROVÁ, Ľubica. Revízny archeologický výskum v Trenčianskych Bohuslaviciach = Revisory Excavation in Trenčianske Bohuslavice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 138. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku) Type: AEDA
 • ŽAÁR, Ondrej - MORAVCOVÁ, Martina - NEMERGUT, Adrián - MANDÁK, Peter. Výskum szeletienskej lokality Banka - Štepnica 2 v rokoch 2021 a 2023. In 9. Geologicko-paleontologicko-Archeologická Diskusia 2023 : Trnava, 4. 5. 2023 (Zborník abstraktov). - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2023, s. 3. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus