Information Page of SAS Organisation

Institute of Archaeology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAKOS, František - CHOVAN, Martin - ŽITŇAN, P. - BAČO, Pavel - BAHNA, Branislav - BEDNÁROVÁ, Silvia - BEDNÁR, Radovan - FERENC, Štefan - FINKA, Oliver - GARGULÁK, Milan - HRAŠKOVÁ, Erika - HVOŽĎARA, Pavel - JELEŇ, Stanislav - KAMHALOVÁ, Magdaléna - KAŇA, Richard. - KNÉSL, Juraj - KRIŽÁNI, Ivan - LABUDA, Jozef - LALINSKÝ, Tibor - MAŤO, Ľuboslav - MIKLOVIČ, Jozef - MIKUŠ, Tomáš - ONDRUS, Peter - PAUDITŠ, Peter - SOJÁK, Marián - SOMBATHY, Ladislav - ŠÁLY, Jozef. Zlato na Slovensku : sprievodca zlatou históriou a náleziskami na našom území = Gold in Slovakia. 1. vyd. Bratislava : LÚČ, vydavateľské družstvo, 2017. 429 s. ISBN 978-80-8179-097-3. Type: BAB
 • BÁTORA, Jozef - RASSMANN, Knut - TÓTH, Peter. Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 16-18. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter. Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku = Ausgrabung der befestigten Siedlung aus der älteren Bronzezeit in Rybník. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 14-15. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef. Creative Elaboration in Clay in the Early Bronze Age in the Carpathian Region. In Considering Creativity : Creativity, Knowledge and Practice in Bronze Age Europe. - Oxford : Archaeopress Publishing Ltd, 2018, s. 151-160. ISBN 978-1-78491-754-8. Type: AECA
 • BÁTORA, Jozef. Anton Točík a výskum opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej na Slovensku = Anton Točík and the research of the early bronze age fortified settlements in Slovakia. In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 27-36. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - DROZD, Dominik. Bojisko pri Veľkých Vozokanoch : Poznatky a perspektívy ďalšieho výskumu. In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr. Type: AFE
 • BÁTORA, Jozef - BAČA, Martin. Pozoruhodná antropomorfná plastika zo sídliska čakanskej kultúry v Mýtnej Novej Vsi. In XV. medzinárodná konferencia "Doba popolnicových polí a doba halštatská" : 15. - 19. október 2018 Zámok Smolenice. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, nestr.(VEGA č. 1/0411/16 : Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny). Type: AFL
 • BÁTORA, Jozef - BAČA, Martin. Sídlisko čakanskej kultúry z Jelšoviec. In XV. medzinárodná konferencia "Doba popolnicových polí a doba halštatská" : 15. - 19. október 2018 Zámok Smolenice. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, nestr.(VEGA č. 1/0411/16 : Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny). Type: AFL
 • BÁTORA, Jozef - BAČA, Martin - LITVIAKOVÁ, Z. Santovka-Malinovec - Travertínový lom III - 1597/19 : VS 19792. Nitra : AÚ SAV, 2018. 161 s. Type: AGI
 • BÁTORA, Jozef. Najstaršie praveké a včasnohistorické osídlenie. In Lehota : monografia obce. Zostavil Peter Keresteš. - Nitra : ENARS, s.r.o., 2018, s. 21-25. ISBN 978-80-973164-0-2. Type: BEF
 • Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. Jozef Bátora, Rudolf Kujovský, Matej Ruttkay, Jozef Vladár (editori). Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. 222 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Communicationes, Tomus XX. ISBN 978-80-8196-015-4(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: FAI
 • BEDNÁR, Peter - SMETANOVÁ, Petra. Výskum prejazdu Župného domu na Samovu ulicu v Nitre = Untersuchung der Durchfahrt Župný dom auf die Samova ulica (Straße) in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 23-24. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - NEMERGUT, Adrián - ZAUJECOVÁ, Martina - MATEJKA, Miroslav - ŠIMKOVIC, Michal. Záchranný výskum v Žiline – NKP Budatínsky hrad s areálom = Rettungsausgrabung in Žilina – Nationalkulturdenkmal Budatínsky hrad (Budatín-Burg) mit Areal. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 20-22. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - BLAŽOVÁ, Elena - RUTTKAY, Matej. Databázy a informačné systémy v Archeologickom ústave SAV = Databases and Information Systems in the Archaeological Institute of the SAS. In Počítačová podporav archeologii 17/2018 : Kouty, 28. -30. 5. 2018. Editor David Novák. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2018, s. 33. ISBN 978-80-7581-007-6. Type: AFE
 • BEDNÁR, Peter. Výskum hradu od 19. storočia. In BEDNÁR, Peter. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov. Peter Bednár (zostavovateľ). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 1. ISBN 978-80-8196-023-9.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFF
 • BEDNÁR, Peter. Vápenné pece pri hrade Vinné : (poster). In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr.(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: AFK
 • BEDNÁR, Peter - RUTTKAY, Matej. Nitra = Nitra. In Wielkie Morawy : Informacje o wystawie - katalog Wielkie Morawy. - Gniezno ; Szczecin : Muzeum Poczatków Panstwa Polskiego : Triglav, 2017, s. 171-182, 291-298. ISBN 978-83-61391-15-9. Type: BEE
 • BEDNÁR, Peter. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov : Nitra 6.-7. 9. 2018. Peter Bednár (zostavovateľ). Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. ISBN 978-80-8196-023-9(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: FAI
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMKOVIC, Michal. Pustý hrad vo Zvolene a hrad Peťuša : vo svetle aktuálnych výskumov. Recenzenti Marta Mácelová, Dominik Repka. 1. vyd. Zvolen : Mesto, 2018. 100 s. ISBN 978-80-570-0010-5. Type: AAB
 • BELJAK, Ján - MORDOVIN, Maxim - LOYDL, Albert. Archeologický výskum na Hrade Čabraď = Archäologische Ausgrabung auf der Burg Čabraď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 35-37. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Archeologický výskum na Pustom hrade vo Zvolene = Archäologische Ausgrabung auf Pustý hrad (Wüste Burg) in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 24-25. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMKOVIC, Michal. Archeologický výskum na Hrade Modrý Kameň = Archäologische Ausgrabung auf Hrad Modrý Kameň (Burg Blauer Stein). In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 31-32. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMKOVIC, Michal. Výskum hradu Dobrá Niva = Untersuchung der Burg Dobrá Niva. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 29-30. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - SAMU, Levente. Praveké osídlenie v katastri obce Kiarov = Urzeitliche Besiedlung im Kataster der Gemeinde Kiarov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 26-28. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - KUČERÁKOVÁ, Kristína - SAMU, Levente. Archeologická prospekcia vybraných lokalít južnej časti stredného Slovenska = Archäologische Prospektion der ausgewählten Lokalitäten des südlichen Teils der Mittelslowakei. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 33-35. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján. Výskum a obnova Pustého hradu vo Zvolene v poslednom desaťročí. In Zachráňme hrady : Záchrana historických ruín občianskymi združeniami v rokoch 2002 - 2017. - Bratislava : Združenie Zachráňme hrady, 2018, s. 199-204. ISBN 978-80-972995-0-7. Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - SLÁMOVÁ, Martina - DEBNÁR, Peter - CHUDÝ, František. Interdisciplinárna interpretácia antropogénnych reliktov v severozápadnej časti Javoria (Slovensko). In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr. Type: AFE
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - PIETA, Karol. Využitie krajiny stredného Liptova v praveku a včasnej dobe dejinnej = Die Nutzung der Landschaft der mittleren Liptau (Liptov) in der Urzeit und in der frühen historischen Zeit. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 63, s. 147-196. ISSN 0560-2793.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADNB
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - PIETA, Karol. Lužické hradisko s následným laténskym osídlením v Soblahove (okres Trenčín). In Sídla, artefakty a čas... : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. - Nitra ; Vrútky : Archeologický ústav SAV : Via Magna, s.r.o., 2018, s. 37-54. ISBN 978-80-8196-020-8.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AEDA
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Kráľova Lehota - 5 polôh : VS 19727. Nitra : AÚ SAV, 2018. 12 s. Type: AGI
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - HORŇÁK, Milan. Ladislav Veliačik - jubilujúca osobnosť slovenskej archeológie = Ladislav Veliačik - Honouree of Slovak Archaeology. In Sídla, artefakty a čas... : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. - Nitra ; Vrútky : Archeologický ústav SAV : Via Magna, s.r.o., 2018, s. 11-14. ISBN 978-80-8196-020-8.(VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: EDJ
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Bibliografia Ladislava Veliačika. In Sídla, artefakty a čas... : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. - Nitra ; Vrútky : Archeologický ústav SAV : Via Magna, s.r.o., 2018, s. 17-24. ISBN 978-80-8196-020-8.(VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: EDJ
 • Sídla, artefakty a čas... : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. Lucia Benediková, Milan Horňák (editori). Nitra : Archeologický ústav SAV ; Vrútky : Via Magna, s.r.o., 2018. 340 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Communicationes, Tomus XXI. ISBN 978-80-8196-020-8(VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: FAI
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Podskalie (okres Považská Bystrica) [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Podskalie.pdf>. Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Geofyzikálny prieskum v katastri obce Bátorové Kosihy = Geophysikalische Untersuchung im Kataster der Gemeinde Bátorove Kosihy. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 38-39. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BIELICH, Mário - ELGYÜTT, Jozef. Archeologický výskum hradu Gýmeš = Die archäologische Untersuchung der Burg Gýmeš. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 43-45. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum cisterny na nádvorí biskupského paláca Nitrianskeho hradu = Archäologische Untersuchung der Zisterne auf dem Hof des Bischofspalastes von Nitriansky hrad (Nitra-Burg). In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 42-43. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Archeologická prospekcia dolného Pohronia = Archäologische Prospektion des dolné Pohronie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 39-42. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2014-2016 = Archaeological research of Lietava castle in the years 2014-2016. In Vlastivedný zborník Považia XXVIII. - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 69-88. ISBN 978-80-88877-80-6.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AEDA
 • BIELICH, Mário - BODORÍKOVÁ, Silvia - DÖRNHÖFEROVÁ, Michaela - HAVIAROVÁ, Michaela - HAVIAR, Tomáš - TIRPÁK, Ján - DUBCOVÁ, Veronika. Výskum barokového kostola sv. Mikuláša v Kovarciach, okr. Topoľčany. In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr. Type: AFE
 • BIELICH, Mário. The Post-medieval Pottery from the Nitra Castle (the Archaeological Excavation in 2010 and 2013). In Europa 2018 : Postmediaevalis : Post-medieval pottery between (its) borders. - Prague : Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences : Centre for the Processing, Documentation and recording of Archaeological Finds, 2018, s. 43. ISBN 978-80-7581-004-5. Type: AFG
 • BIELICH, Mário. The Post-medieval Pottery from the Nitra Castle : (poster). In Europa 2018 : Postmediaevalis : Post-medieval pottery between (its) borders. - Prague : Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences : Centre for the Processing, Documentation and recording of Archaeological Finds, 2018, nestr. ISBN 978-80-7581-004-5.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFK
 • BIELICH, Mário. Kovarce - Kostol sv. Mikuláša : VS 19644. Nitra : AÚ SAV, 2018. 84 s. Type: AGI
 • BIELICH, Mário. Kovarce kostol sv. Mikuláša [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Kovarce-1.pdf>(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Hrad Lietava [elektronický zdroj]. Nitra : Archelogický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Hrad-Lietava2018.pdf>(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Plavecký hrad [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Plavecký-hrad-2018.pdf>(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Hrad Hrušov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Hrad-Hrušov-2018.pdf>(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Hrad Lietava [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Hrad-Lietava2018.pdf>. Type: GHG
 • BIELICHOVÁ, Zora. Archaeofaunal remains from the roman period settlement pit in Trnava-Horné pole, Southwestern Slovakia. In Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, 2017, roč. LXIII, s. 111-134. ISSN 0139-5424.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ADFB
 • BIELICHOVÁ, Zora - FABIŠ, Marián. Meat for the feast? : The animal bones from the West Sanctuary at Troy (Turkey). In 13th ICAZ International Conference in Ankara : 2nd –7th September 2018. - Ankara : Middle East Technical University and International Council for Archaeozoology, 2018, s. 70.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 1/0411/16 : Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny). Type: AFG
 • BIELICHOVÁ, Zora - DUCHOŇOVÁ, Diana - BIELICH, Mário. Archaeological and historical records of turkey (Meleagris gallopavo) from Slovakia. In Exploring the transatlantic history of the Turkey through archaeological evidence : International Workshop 12.6. 2018. - York : University, 2018, nestr.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFK
 • BIELICHOVÁ, Zora - FABIŠ, Marián. Meat for the feast? : The animal bones from the West Sanctuary at Troy (Turkey) : (poster). In 13th ICAZ International Conference in Ankara : 2nd –7th September 2018. - Ankara : Middle East Technical University and International Council for Archaeozoology, 2018, nestr.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 1/0411/16 : Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFK
 • BIELICHOVÁ, Zora. Obid - Fényes árok : VS 19726. Nitra : AÚ SAV, 2018. 59 s. Type: AGI
 • BIELICHOVÁ, Zora. Plavecké Podhradie - Plavecký hrad : VS 19725. Nitra : AÚ SAV, 2018. 6 s. Type: AGI
 • BISTÁKOVÁ, Alena - BLAŽOVÁ, Elena - BEDNÁR, Peter - RUTTKAY, Matej. An evidence of archaeological activities in Slovakia. In Visual Hertage 2018 : CHNT 23 : Digitize: Research - Record - Reactive - Reconstruct (Vienna, Austria - November 12 -15, 2018). - Wien : Stadt Archäologie, 2018, s. 168. Type: AFG
 • BISTÁKOVÁ, Alena - BLAŽOVÁ, Elena - BEDNÁR, Peter - RUTTKAY, Matej. An evidence of archaeological activities in Slovakia : (poster). In Visual Hertage 2018 : CHNT 23 : Digitize: Research - Record - Reactive - Reconstruct (Vienna, Austria - November 12 -15, 2018). - Wien : Stadt Archäologie, 2018, nestr. Type: AFK
 • BISTÁKOVÁ, Alena - BOBEK, Pavol. Nitra-Dražovce [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Bistakova_Bobek_Drazovce_2018.pdf>. Type: GHG
 • BORZOVÁ, Zuzana - PIETA, Karol. Landwirtschaftliches Gerät aus dem großmährischen Burgwall Bojná I und das Problem der Ernährung seiner Bewohner. In Produzieren - Verzehren - Repräsentieren : 30. Internationales Symposium "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum" Brno, 14.-16.11.2018. Orsolya Heinrich-Tamáska, Lumír Poláček (Hrsg.). - Brno ; Leibnitz : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. : Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, 2018, s. 8-9. ISBN 978-80-7524-023-1. Type: AFE
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Šperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku = Glass and sapropelite jewels of the Celts in Slovakia. Jozef Bujna, Karol Pieta (recenzenti). 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. 154 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Studia, Tomus XXX. ISBN 978-80-9196-018-5(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: AAB
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Nitriansky hradný kopec a jeho zázemie pred zmenou letopočtu. In BEDNÁR, Peter. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov. Peter Bednár (zostavovateľ). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 2. ISBN 978-80-8196-023-9.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFF
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. The late La Tène settlement features in Bernolákovo, distr. Senec, Slovakia : poster. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018, nestr. Type: AFK
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Čachtice - Ul. Malinovského a Medzihorská - plyn : VS 19722. Nitra : AÚ SAV, 2018. 37 s. Type: AGI
 • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Hlavný redaktor [2013-] Gertrúda Březinová, Alena Bistáková. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1956-. 2 x ročne. ISSN 0560-2793. Type: FAI
 • BUDAJ, Marek - HUNKA, Ján. Neue Funde von Tuchplomben aus der Slowakei = New finds of lead cloth seals from Slovakia. In Numismatica Centroeuropaea II : 17-20.9. 2018 Bystrzyca Klodzka. - Wroclaw : Uniwersytet, 2018, s. 15. Type: AFE
 • CZEKAJ-ZASTAWNY, Agnieszka - RAUBA-BUKOWSKA, Anna - HREHA, Rastislav. Colorants used to decorate the Bükk culture vessels. In Multas per gentes et multa per saecula : amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozlowski dedicant. - Kraków : Institute of Archaeology Jagiellonian University, 2018, s. 351-359. ISBN 978-83-948382-3-2. Type: AECA
 • ČAMBAL, Radoslav - KOVÁR, Branislav. Foreign pottery in the late La Tène environment of the Bratislava oppidum as exemplified by the finds at the site of Vydrica. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018, nestr.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: AFK
 • DAIM, Falco - ALBRECHT, Stefan - CHAMEROY, Jérémie - ETTEL, Peter - HERER, Dominik - PROHÁSZKA, Péter - WERTNER, Lukas. Karl der Große und seine Vision - Archäologische und historische Schlaglichter. In Neue Wege der Frühmittelalterforschung - Bilanz und Perspektiven. - Wien : Verlag der ÖAW, 2018, s. 253-277. ISBN 978-3-7001-8155-2. Type: AECA
 • DAMGAARD, Peter de Barros - MARCHI, Nina - RASMUSSEN, Simon - PEYROT, Michael - PIETA, Karol - SMRČKA, Václav - ŠTOLCOVÁ, Tereza - KRISTIANSEN, Kristian - WILLERSLEV, Eske. 137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes. In Nature, 2018, vol. 557, no. 7705, p. 369-374. (41.577 - IF2017). ISSN 0028-0836. Type: ADCA
 • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Ivan. Výskum polykultúrneho sídliska v Dolných Lefantovciach = Untersuchung der polykulturellen Siedlung in Dolné Lefantovce Untersuchung der polykulturellen Siedlung in Dolné Lefantovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 45-46. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava - STEHLÍKOVÁ, Jana. Potential and Perspectives of Underwater Archaeology in Slovakia. In Archaeology: Just Add Water : Underwater Research at the University of Warsaw. - Warszawa : Instytut Archeologii UW, 2018, s. 203-216. ISBN 978-83-61376-71-2.(VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt). Type: AECA
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava - STEHLÍKOVÁ, Jana. Archeológia pod hladinou slovenských riek a jazier. Dokumentácia lokalít pod vodou = Archaeology under the Surface of Slovakian Rivers and Lakes. Documentation of the Underwater Sites. In Počítačová podpora v archeologii 17/2018 : Kouty, 28. -30. 5. 2018. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2018, nestr. ISBN 978-80-7581-007-6. Type: AFK
 • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Zlaté Moravce - IBV Mlynský potok, 2.etapa : VS 19729. Nitra : AÚ SAV, 2018. 41 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD, p.č. 4213/3, 4, 322, 323 : VS 19732. Nitra : AÚ SAV, 2018. 20 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Komárno - Nám. M.R. Štefánika, Pohraničná ul. ... : VS 19672. Nitra : AÚ SAV, 2018. 50 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Komárno - Šinkove záhrady, most : VS 19673. Nitra : AÚ SAV, 2018. 54 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Zbehy - výskum polykultúrnej lokality pri výstavbe cestnej infraštruktúry pre Priemyselný park Nitra [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Daňová_Cheben-Priemyselný-park-NR.pdf>. Type: GHG
 • DRAŽIL, Tomáš - BARLOG, Milan - GUTTOVÁ, Anna - HRIC, Karol - KORMANČÍK, Jozef - LESKOVJANSKÁ, A. - MIHÁĽ, František - OLEKŠÁK, Peter - SOJÁK, Marián - ŠTEVÍK, Miroslav. Prielom Hornádu v Slovenskom raji. Zostavovateľ Tomáš Dražil. 1. vyd. Spišská Nová Ves : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Slovenský raj, 2018. 191 s. ISBN 978-80-8184-053-1. Type: BAB
 • ĎURIŠ, Jozef. Radzovce v období popolnicových polí : architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice = Radzovce in der Urnenfelderzeit. Josef Unger, Zdeněk Farkaš (recenzenti). 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. 198 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Fontes, Tomus XXIV. ISBN 978-80-8196-017-8(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AAB
 • ELSCHEK, Kristian. Rímske emailové spony zo Slovenska a nové nálezy emailových spôn zo Záhoria = Römische Emailfibeln aus der Slowakei und neue Emailfibelfunde vom Záhorie-Gebiet. In Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). - Brno : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017, s. 169-180. ISBN 978-80-86023-63-2. ISSN 1804-1345. Type: AECA
 • ELSCHEK, Kristian. Die latènezeitliche Besiedlung des slowakischen Marchgebiets und die Zentralsiedlung von Zohor-Piesky im 3-1 Jh. vor Chr. (Bez Malacky). In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018, nestr. Type: AFE
 • ELSCHEK, Kristian. Stupava - Mást I. - Nivy : VS 19719. Nitra : AÚ SAV, 2018. 71 s. Type: AGI
 • ELSCHEK, Kristian. Kostolište - Vŕšok : VS 19720. Nitra : AÚ SAV, 2018. 38 s. Type: AGI
 • FECKO, Peter - SOJÁK, Marián. Záchranné archeologické výskumy na Spiši = Archäologische Rettungsausgrabungen in Spiš (Zips). In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 48-49. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • FELCAN, Michal - STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Die spätbronze- und hallstattzeitliche befestigte Höhensiedlung Štitáre-Žibrica - neue Forschungsergebnisse und Perspektiven. In The Early Iron Age in Central Europe : Proceedings of the conference held on the 2nd-4th of July 2015 in Hradec Králové, Czech Republic. - Hradec Králové : Univerzita, 2018, s. 182-200. ISBN 978-80-7435-724-4. Type: AECA
 • FOTTOVÁ, Eva - KUČERÁKOVÁ, Kristína. Druhá sezóna archeologického výskumu na hrade Divín = Die zweite Saison der archäologischen Ausgrabung auf der Burg Divín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 49-51. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • FOTTOVÁ, Eva - KUČERÁKOVÁ, Kristína. Archeologický výskum rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých v Divíne = Archäologische Ausgrabung von römisch-katholischen Kostol Všetkých svätých (Kirche der Allerheiligen) in Divín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 52-53. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • FOTTOVÁ, Eva - SMETANOVÁ, Petra. Výsledky výzkumů kostela sv. Martina v obci Hontianská Vrbica. In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr. Type: AFE
 • FOTTOVÁ, Eva. Archeologický výskum južného nádvoria nitriaskeho hradu v rokoch 2003-2004. In BEDNÁR, Peter. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov. Peter Bednár (zostavovateľ). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 4. ISBN 978-80-8196-023-9.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFF
 • FOTTOVÁ, Eva. Predbežná štúdia ku keramike mladšieho veľkomoravského horizontu z Nitry : (poster). In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018, nestr.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFK
 • FOTTOVÁ, Eva. Trenčín - Braneckého ul., č. 160/10, p.č. 326/1,5 : VS 19614. Nitra : AÚ SAV, 2018. 20 s. Type: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva. Trenčín - Centrum - rekonštrukcia plynovdov, centrum 2 : VS 19718. Nitra : AÚ SAV, 2018. 243 s. Type: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva. Divín - Hrad-delová bašta, JV bastión : VS 19783. Nitra : AÚ SAV, 2018. 68 s. Type: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Dana - HUNKA, Ján. Divín Hrad : 2012-2015 : Katalóog výstavy. 1. vyd. Divín : Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. 120 s. ISBN 978-80-570-0118-8(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: BAB
 • FOTTOVÁ, Eva. Trenčín- Rekonštrukcia plynovodov - centrum 2 - 2016 - 2017 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Web_poster_Trenčin.pdf>. Type: GHG
 • FOTTOVÁ, Eva. Divín - Hrad - 2017 - VI. sezóna výskumu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Divin-2017.pdf>. Type: GHG
 • FOTTOVÁ, Eva. Divín hrad 2017 - výskum JV bastiónu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Web_poster-Divin-JV-bastion-2017.pdf>. Type: GHG
 • FOTTOVÁ, Eva - BOBEK, Pavol - HOLEŠČÁK, Michal. Pohranice [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Fottova_Bobek_Holescak_Pohranice_2017-2018.pdf>. Type: GHG
 • FUCHS, Gerald - GRZYWACZ, Lukasz - BOTOND, Szilasi Attila - RAMSL, Peter Christoph. KG Neusiedl an der Zaya. In Fundberichte aus Österreich, 2018, roč. 2016, s. 230-231. ISSN 0429-8926. Type: BDE
 • FURMÁNEK, Václav. Prežívanie tradícií bronzovej industrie kosziderského horizontu do bronziarstva pilinskej kultúry : (Prínos Antona Točíka pre poznanie histórie doby bronzovej v Karpatskej kotline) = The persistence of Koszider Horizon bronze tradition into the bronze metallurgy of Piliny culture (The contribution of Anton Točík regarding the history of the Bronze Age in the Carpathian Basin). In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 57-68. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • FURMÁNEK, Václav. Profesor Vojtech Budinský-Krička v Novohrade. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. ročník IV. : 24. november 2018. Mišo Šesták (zostavovateľ). - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2018, s. 28-31. ISBN 978-80-973201-0-2.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí). Type: BEF
 • FURMÁNEK, Václav - TOMAŠOVIČOVÁ, Terézia. Medzinárodná archeologická konferencia v Biskupine. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 2, s. 372-373. ISSN 1335-0102.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: EDJ
 • FUSEK, Gabriel. Prieskum na hradisku Veľký vrch v Divinke = Untersuchung auf dem Burgwall Veľký vrch in Divinka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 59-61. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal. Najstaršie opevnenie Veľkého vrchu v Divinke. In Sídla, artefakty a čas... : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. - Nitra ; Vrútky : Archeologický ústav SAV : Via Magna, s.r.o., 2018, s. 83-94. ISBN 978-80-8196-020-8.(VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AEDA
 • FUSEK, Gabriel. Veľký vrch : Národná kultúrna pamiatka. In Divinka a Lalinok. - Divinka : Obec, 2018, s. 75-77. ISBN 978-80-570-0193-5. Type: AEDB
 • FUSEK, Gabriel - SLANÁ, Andrea. Archeologický výskum hradiska v Divinke. In BEDNÁR, Peter. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov. Peter Bednár (zostavovateľ). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 7. ISBN 978-80-8196-023-9.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFF
 • FUSEK, Gabriel. Adéla Balcárková – Petr Dresler – Jiří Macháček: Povelkomoravská a mladohradištní keramika. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 2, s. 381-382. ISSN 1335-0102. Recenzia na: Povelkomoravská a mladohradištní keramika / Adéla Balcárková, Petr Dresler, Jiří Macháček. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. - ISBN 978-80-210-8865-8.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku). Type: EDI
 • Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre. Hlavný redaktor: Gabriel Fusek [1998-]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1953-. 2 x ročne. ISSN 1335-0102. Type: FAI
 • GÁBOR, Peter - SAMUEL, Marián. Banka (okr. Piešťany), kostol sv. Martina [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/web-BANKA-2018-1.pdf>. Type: GHG
 • GABULOVÁ, Monika - MELO, Matúš. Topoľčany : VS 19665. Nitra : AÚ SAV, 2018. 87 s. Type: AGI
 • GABULOVÁ, Monika - MELO, Matúš. Partizánske : VS 19666. Nitra : AÚ SAV, 2018. 126 s. Type: AGI
 • GABULOVÁ, Monika - CHEBEN, Michal. Slepčany - RFO-011-NR/LV - 2.etapa : VS 19675. Nitra : AÚ SAV, 2018. 56 s. Type: AGI
 • GABULOVÁ, Monika - CHEBEN, Michal. Vráble - RFO-011-NR/LV - 1.etapa : VS 19674. Nitra : AÚ SAV, 2018. 66 s. Type: AGI
 • GARDELKOVÁ-VRTELOVÁ, Anna - RAMSL, Peter Christoph. The Remarkable Burial of a Female with Signs of Medical Care at the Cemetery of Palárikovo. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 63, s. 95-106. ISSN 0560-2793.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ADNB
 • HAJNALOVÁ, Mária - BIELICHOVÁ, Zora - RAJTÁR, Ján - KRČOVÁ, Denisa - ČEJKA, Tomáš - ŠUSTEK, Zbyšek - MIHÁLYIOVÁ, Jana. A Roman Structure from Hurbanovo, SW Slovakia: Multiproxy Investigation of Unique Waterlogged Deposit. In Interdisciplinaria archaeologica, 2018, vol. 9, no. 1, p. 43-69. ISSN 1804-848X.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: ADEB
 • HAMAJ, Ján. Reštaurovanie knižničnej skrine zo začiatku 19. storočia. In Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektína ochrana dedičstva v 21. storočí : Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry FCHPT STU, SNM, Bratislava marec 2018 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STU FCHPT : SNM, 2018, nestr. ISBN 978-80-8060-435-6. Type: AFL
 • HANULIAK, Milan. Stredoveké sídlisko z 13. storočia v Beckove = Mittelalterliche Siedlung aus dem 13. Jahrhundert in Beckov. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 1, s. 107-177. ISSN 1335-0102.(VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: ABB
 • HANULIAK, Milan - JAHN, Ján. Analýza petrografického materiálu z veľkomoravského opevnenia v Mužli-Čenkove (okres Nové Zámky) = The petrographic analysis of stones from Great Moravian fortification in Mužla-Čenkov (district Nové Zámky). In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 69-76. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • HANULIAK, Milan. Včasnostredoveké pochovávanie na Nitrianskom hrade a jeho zázemí. In BEDNÁR, Peter. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov. Peter Bednár (zostavovateľ). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 2. ISBN 978-80-8196-023-9.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Piešťany - Dubová ulica : VS 19731. Nitra : AÚ SAV, 2018. 18 s. Type: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Sládkovičovo - RD, p.č. 3613/89 : VS 19738. Nitra : AÚ SAV, 2018. 15 s. Type: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Džingischán bol úspešný vďaka obyčajným vojakom [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/dzingischan-bol-uspesny-vdaka-obycajnym-vojakom#.Wnic2KjibGg>. Type: BDF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Kto boli Chazari ? In HistoryWeb, 2018, č. 6, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kto-boli-chazari#.WynaxlUyWM9>. Type: BDF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Mongolská ríša bola najväčšia v dejinách. In HistoryWeb, 2018, č. 11, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mongolska-risa-bola-najvacsia-v-dejinach#.W_7A-GhKjct>. Type: BDF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Medzinárodná konferencia American Centre for Mongolian Studies – Cultural Heritage. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 2, s. 371-372. ISSN 1335-0102.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku). Type: EDJ
 • HOLEŠČÁK, Michal - SLANÁ, Andrea. Stredoveký hrádok Divinka - Hradisko [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/poster-hradok.pdf>. Type: GHG
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana. Nitra - Selenec II (Slovakia): An 11th-Century cemetery for the sick and dying? In 20th Annual Conference of the British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology : Book of abstracts. - Cranfield : University Forensic Institute, 2018, p. 36. Type: AFE
 • HUNKA, Ján. Nálezy mincí z oblasti hornej Nitry. In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 27-33. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • HUNKA, Ján. Poklad mincí z Považskej Teplej = Hoard of coins from Považská Teplá. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, č. 6, s. 74-75. Type: ADFB
 • HUNKA, Ján. Pozostatky falšovateľskej dielne neďaleko Zbojníckeho hradu pri Ruskej Novej Vsi. In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 64-66. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB

  Citácie:
  [4.1] SOJÁK, Marián. Aktuálne poznatky o peňazokazeckej činnosti na východnom Slovensku na konci stredoveku a v novoveku. In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 34-44.

  [4.1] ČURNÝ, M. Falšovanie mincí v Čechách, na Morave a Slovensku v 13.-16. storočí. In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 45-51.

 • HUNKA, Ján. Poklad mincí z Kostolnej-Záriečia. In Kostolná-Záriečie : monografia obce. - Kostolná-Zárečie : Obec, 2018, s. 243-245.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Type: AEDA
 • HUNKA, Ján. Vzácne robotné znaky z hradu Ľupča. In Hrad Ľupča : klenot Pohronia vo svetle vekov. - Podbrezová : Železiarne a.s., 2017, s. 29-31. ISBN 978-80-972801-5-4.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Type: AEDB
 • HUNKA, Ján. História obce od najstaršej písomnej zmienky (1284-1918). In Úľany nad Žitavou. Marián Manduch (zostavovateľ). - Úľany nad žitavou : Obec, 2018, s. 22-35. ISBN 978-80-570-0340-3.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Type: BEF
 • HUNKA, Ján. Poklad mincí z 15. - 16. storočia z obce Špania Dolina = Hortfund der Münzen aus dem 15. - 16. Jahrhundert in der Gemeinde Špania Dolina. In Argenti fodina 2017 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti Fodina 2017, ktorá sa konala v dňoch 6.-8. septembra 2017 v Banskej Štiavnici. Zostavovatelia: Jozef Labuda, Daniel Harvan. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2017, s. 101-106. ISBN 978-80-85579-55-0. Type: BEF
 • HÜSSEN, Claus-Michael - ÖLVECKY, Róbert - RAJTÁR, Ján. Hrob ohraničený kruhovým žľabom a rímske tábory v Radvani nad Dunajom = Grab, begrenzt mit einer kreisförmigen Rille und römische Lager in Radvaň nad Dunajom. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 70-76. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Preliminary results of the recent excavation of a radiolarite mine area and its surrounding in Sedmerovec. In Litikum, 2017, volume 5, p. 5-11. ISSN 2064-3640. Type: ADEB
 • CHEBEN, Ivan - NEMERGUT, Adrián. Sídliskové nálezy v areáli Kaštieľa vo Vyšnom Kubíne = Siedlungsfunde im Areal von Kaštieľ in Vyšný Kubín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 80-81. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Marián. Výskum sídliskového areálu kultúry lineárnej vo Vrábľoch = Ausgrabung der linearkeramischen Siedlungsareal in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 77-79. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - NEMERGUT, Adrián. Záchranný výskum vo Veľkých Kostoľanoch = Rettungsausgrabung in Veľké Kostoľany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 80. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián. The Latest Knowledge on Use of Primary Sources of Radiolarites in the Central Váh Region (the Microregion of Nemšová – Červený Kameň). In Between History and Archaeology : Papers in honour of Jacek Lech. - Oxford : Archaeopress Archaeology, 2018, s. 115-132. ISBN 978-1-78491.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AECA
 • CHEBEN, Ivan - CHEBENOVÁ, Petra - CHEBEN, Michal. Osídlenie z doby popolnicových polí v Čiernych Kľačanoch = Urnfield period settlement from Čierne Kľačany. In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 77-92. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • CHEBEN, Ivan. Komárno - Šinkove záhrady, komunikácie I/64A, k novému mostu : VS 19594. Nitra : AÚ SAV, 2018. 38 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - BISTÁKOVÁ, Alena. Lužianky - Závodníková ul., p.č. 1251/124 : VS 19676. Nitra : AÚ SAV, 2018. 40 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan. Dolný Piritov : VS 19667. Nitra : AÚ SAV, 2018. 22 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Lužianky - Logistický park, Suchá dolina, p.č. 2055 : VS 19645. Nitra : AÚ SAV, 2018. 22 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan. Nové Zámky - RD Piritovský alej : VS 19671. Nitra : AÚ SAV, 2018. 41 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Nové ťažobné pole na rádiolarit a jeho zázemie v Sedmerovci. In Argenti fodina 2017 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti Fodina 2017, ktorá sa konala v dňoch 6.-8. septembra 2017 v Banskej Štiavnici. Zostavovatelia: Jozef Labuda, Daniel Harvan. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2017, s. 32-36. ISBN 978-80-85579-55-0. Type: BEF
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013. Odborní redaktori Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marej Vojteček ; recenzenti Alena Bistáková, Kateřina Papáková. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. nepravidelne. ISSN 0231-925X. Type: FAI
 • CHEBEN, Michal - VOJTEČEK, Marek. Skalica - Areál fakultnej nemocnice, p.č. 92/1 : VS 19728. Nitra : AÚ SAV, 2018. 20 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Michal. Strekov - Kostol všetkých svätých : VS 19627. Nitra : AÚ SAV, 2018. 16 s. Type: AGI
 • JAKAB, Július. Rizomélia v slovenskom praveku a vo včasnej dobe dejinnej = Rhisomelia in Slovak Prehistory and in Early Historical Period. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 64, s. 81-88. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0121/15 : Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch). Type: ADFB
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam - MIHÁLYIOVÁ, Jana - VANGĽOVÁ, Terézia. Lagern, Kochen, Essen am Burgwall von Bojná. In Produzieren - Verzehren - Repräsentieren : 30. Internationales Symposium "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum" Brno, 14.-16.11.2018. Orsolya Heinrich-Tamáska, Lumír Poláček (Hrsg.). - Brno ; Leibnitz : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. : Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, 2018, s. 11. ISBN 978-80-7524-023-1. Type: AFE
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Výstroj jazdca a koňa v 9. storočí z územia dnešného Slovenska s prihliadnutím na nálezy v Bojnej : Dizertačná práca. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : Univerzita Komenského FF, 2018. 169 s. Type: DAI
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Datovanie aurignacienu v Košickej kotline. In Mikulovský Antropologický Mítink II : 11. a 12. říjen 2018, Mikulov - Pavlov. Soňa Boriová, Martin Novák, Sandra Sázelová (eds.). - Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2018, s. 22. ISBN 978-80-7524-018-7. Type: AFE
 • KNOLL, Marián - HUNKA, Ján. Konzervácia kovových nálezov v Archeologickom ústave SAV v Nitre – nové poznatky. In Remeslo a kniha 2017. Eliška Jindrová (editor). - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 68-77. ISBN 978-80-8149-081-1. Type: BEF
 • KOMORÓCZY, Balázs - VLACH, Marek - HÜSSEN, Claus-Michael - RAJTÁR, Ján. The possibilities of 14C dating of the Roman military interventions to the Middle Danube barbaricum. In Radiocarbon, 2018, p. 1-16. (1.807 - IF2017). ISSN 0033-8222. Type: ADEB
 • KOMORÓCZY, Balázs - VLACH, Marek - RAJTÁR, Ján - HÜSSEN, Claus-Michael - ÖLVECKY, Róbert. Temporäre Lager aus der Zeit der Markomannenkriege entlang der militärischen Vormarschroute an March und Thaya. In Beiträge zum Welterbe Limes : Limes XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontiers Studies Ingolstadt 2015. Sonderband 4/1. - Mainz : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege : Deutsche Limeskommission : Nünnerich-Asmus Verlag & Media GmbH, 2018, s. 296-304. ISBN 978-3-961760-50-3. Type: AECA
 • KOUŘIL, Pavel - PROCHÁZKA, Rudolf - BEDNÁR, Peter - BIERMANN, Felix - BOHÁČOVÁ, Ivana - BROOKES, Stuart - ČIHÁKOVÁ, Jarmila - GALUŠKA, Luděk - GRYC, Jana - KALHOUS, David - KARA, Michal - MATLA, Marzena - MITÁČEK, Jiří - NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Miriam - PANKIEWICZ, Aleksandra - PROFANTOVÁ, Naďa - POLÁČEK, Lumír - RUTTKAY, Matej - SADOWSKI, Krzysztof - SIENIANOWSKA, Sylwia - ŠLEZÁR, Pavel - ŠTEFAN, Ivon - TOMKOVÁ, Kateřina - VIDEMAN, Jan. Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries in the Context of Central Europe. Jan Klápště, Slawomir Mozdzioch, Alexander Ruttkay (expert reviewers). 1. vyd. Brno : The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, 2018. 432 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 57. ISBN 978-80-7254-010-1(VEGA č. 2/0156/14 : Stredoveké pochovávanie na Nitriansku. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AAA
 • KOVÁR, Branislav - ČAMBAL, Radoslav - BUDAJ, Marek. The Late La Tène Oppidum in Bratislava. In Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin : Proceedings of the International Colloquium from Targu Mures 13–15 October 2017. - Cluj-Napoca : Editura Mega, 2018, s. 51-64. ISBN 978-606-020-028-4. Type: AECA
 • KOVÁR, Branislav - DEBNÁR, Peter. Cerová - Rozbehy - Rekonštrukcia vedenia VVN : VS 19737. Nitra : AÚ SAV, 2018. 16 s. Type: AGI
 • KOVÁR, Branislav. Lovili Rimania veľryby v Stredozemnom mori? In HistoryWeb, 2018, č. 9, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/lovili-rimania-velryby-v-stredozemnom-mori#.W7RrP8-YSUk>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Nakazili Indiáni Európanov pohlavnou chorobou? In HistoryWeb, 2018, č. 7. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <www.historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/nakazili-indiani-europanov-pohlavnou-chorobou#.W0yGskpuKM8>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Nakazili Indiáni Európanov pohlavnou chorobou? In HistoryWeb, 2018, č. 7, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/nakazili-indiani-europanov-pohlavnou-chorobou#.W3T92kpuKUk>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Laser odhalil veľkosť starovekej civilizácie. In HistoryWeb, 2018, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/laser-odhalil-velkost-starovekej-civilizacie#.WsN7yHtuKM9>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Ako sa faraóni pokúsili zachrániť Egypt? In HistoryWeb, 2018, č. 4, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-faraoni-pokusili-zachranit-egypt#.Wtmv3siFPGg>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Arktický ľad odhaľuje ekonomiku Rímskej ríše. In HistoryWeb, 2018, č. 5, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/arkticky-lad-odhaluje-ekonomiku-rimskej-rise#.Ww4t1kpuKM8>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Vikingovia privážali na Island keltské otrokyne. In HistoryWeb, 2018, č. 6, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/vikingovia-privazali-na-island-keltske-otrokyne#.WzMaZUpuKM8>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Mohli sa obyvatelia Rímskej ríše otráviť olovom? In HistoryWeb, 2018, č. 7, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mohli-sa-obyvatelia-rimskej-rise-otravit-olovom#.W3T9EkpuKUk>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Geografia ovplyvnila veľkosť historických impérií. In HistoryWeb, 2018, č. 10, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/geografia-ovplyvnila-velkost-historickych-imperii?fbclid=IwAR2stGHQvu29t10-fcL8eIf2mJC4wB6jS55_x9Tb087deduQZG6F8yl6Reg#.W87g88-YSUm>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Zatmenia znamenali v Mezopotámii príchod zmien. In HistoryWeb, 2018, č. 11, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazoky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/zatmenia-znamenali-v-mezopotamii-prichod-zmien#.W_7By2hKjct>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Mayovia chovali pumy a jaguáre. In HistoryWeb, 2018, č. 12, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mayovia-chovali-pumy-a-jaguare?fbclid=IwAR1zHKzOw4rBwyvGvrzhXv-5F_2Nmi7U1UnPZlNdpKlQEaYpQ3DhsqONvmc>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Gaius Iulius Caesar bol plešivý. In HistoryWeb, 2018, č. 7, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/gaius-iulius-caesar-bol-plesivy#.W0yISkpuKM8>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov 2017. In HistoryWeb, 2018, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-2017#.WsN8xHtuKM9>. Type: GHG
 • KROŠLÁKOVÁ, Mária. Čo prezradili ľudské kosti z nitrianskeho hradného kopca? In BEDNÁR, Peter. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov. Peter Bednár (zostavovateľ). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 3. ISBN 978-80-8196-023-9.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFF
 • KROŠLÁKOVÁ, Mária. Atypical dento-alveolar lesions indicating using teeth as a "third hand" in a possible craftsmen community from Tesárske Mlyňany-Pláň, Slovakia. In 20th Annual Conference of the British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology : Book of abstracts. - Cranfield : University Forensic Institute, 2018, p. 72.(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: AFG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Zaniknuté stredoveké sídlisko v Leseniciach : (poster). In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr. Type: AFK
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Ladzany - Západne od Ladzianskeho vrchu : VS 19620. Nitra : AÚ SAV, 2018. 36 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Kiarov - JV od futbalového ihriska : VS 19621. Nitra : AÚ SAV, 2018. 37 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Revišťské Podzámčie - Malé Podzámčie 52 : VS 19622. Nitra : AÚ SAV, 2018. 48 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Lesenice - SZ od obecného úradu : VS 19623. Nitra : AÚ SAV, 2018. 89 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Kremnica - Štefánikovo námestie č. 26/26, 39, 40/4 : VS 19624. Nitra : AÚ SAV, 2018. 83 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Kremnica - Dolná 1362, p.č. 830/2,3,4,10 : VS 19625. Nitra : AÚ SAV, 2018. 51 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Čerenčany - RD p.č. 650/71 : VS 19739. Nitra : AÚ SAV, 2018. 57 s. Type: AGI
 • KUJOVSKÝ, Rudolf. Pohrebisko z doby popolnicových polí v Žitavanoch-Kňažiciach = Gräberfeld aus der Urnenfelderzeit in Žitavany-Kňažice. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 2, s. 235-336. ISSN 1335-0102.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: ABB
 • KUZMA, Ivan. Bratislava - Staré Mesto - Podhradie : VS 19641. Nitra : AÚ SAV, 2018. 19 s. Type: AGI
 • KUZMA, Ivan. Bánov - Ul. J.Kráľa, Bernolákova : VS 19647. Nitra : AÚ SAV, 2018. 17 s. Type: AGI
 • KVIETOK, Martin - HUNKA, Ján. Špania Dolina - Piesky. Poklad mincí z 15. - 16. storočí : Analýza súboru a jeho historické pozadie = Špania Dolina - Piesky. A 15th-16th century coin hoard. In Acta rerum naturalium, 2017, roč. 21, s. 73-77. ISSN 1801-5972.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Type: ADEB
 • LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ, Mária. Anton Točík – Spomienky = Anton Točík – Reflections. In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 21-26. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: EDJ
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia - OLEXA, Ladislav - RÁKOŠ, Ján. Ždaňa – nálezy z doby bronzovej a doby rímskej = Ždaňa – Funde aus der Bronzezeit und der Römerzeit. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 115-116. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Košice - Stredné mesto - Rekonštrukcia plynovodov KE-stred : VS 19643. Nitra : AÚ SAV, 2018. 240 s. Type: AGI
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. MPR Košice - Poštová ulica [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Košice_Poštová-ulica.pdf>. Type: GHG
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. MPR Košice [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Košice_MPR.pdf>. Type: GHG
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Podhoroď - hrad Tibava [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Podhoroď_web.pdf>. Type: GHG
 • Archeologický ústav SAV. Archaeologia historica. Editoři Jiří Macháček, Pavel Kouřil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta : Ústav archeologie a muzeologie : Muzejní a vlastivědná společnost : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Nitra : Archeologický ústav SAV. 2 x ročne. ISSN 0231-5823. Type: FAI
 • MALČEK, Róbert - HORVÁTHOVÁ, Eva - LUŠTÍKOVÁ, Lucia - HREHA, Rastislav. Rekonštrukcia osídlenia v okolí hornej a strednej Torysy vo vybraných obdobiach praveku až včasného stredoveku = Reconstruction of Settlement near the Upper and Central Torysa River Basin in Selected Periods from Prehistory to the Early Middle Ages. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 64, s. 21-52. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert. Výsledky zisťovacieho výskumu v Lučenci-Opatovej = Resultate der Feststellungsuntersuchung in Lučenec-Opatová. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 116. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert - ŠIMKOVIC, Michal. Výsledky výskumu tzv. Domu veliteľa na hrade Muráň Výsledky výskumu tzv. Domu veliteľa na hrade Muráň = Resultate der Untersuchung des sog. Dom veliteľa (Haus des Kommandanten) auf der Burg Muráň. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 117-120. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória. Výsledky tretej sezóny terénneho výskumu na Dolnom hrade vo Fiľakove. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 120-122. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert. Výsledky výskumu na lokalite Ožďany-Lapoš/Roveň v kontexte osídlenia Juhoslovenskej kotliny = Results of the Investigation at the Site of Ožďany-Lapoš/Roveň in the Context of Settlement in the Southern Slovak Basin. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 63, s. 7-72. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II). Type: ADNB
 • MALČEK, Róbert - MITÁŠ, Vladimír. Badenské nálezy z povodia Krivánskeho potoka (stredné Slovensko, okr. Lučenec). In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2018 : 37. pracovní setkání Konstantinovy Lázně 8. -10. října 2018. - Plzeň : Západočeské muzeum, 2018, nestr.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II). Type: AFK
 • MALČEK, Róbert. Kalinovo-Hrabovo - Háj, stožiar vedenia : VS 19659. Nitra : AÚ SAV, 2018. 23 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Jelšava - Kaštieľ - p.č. 3 : VS 19619. Nitra : AÚ SAV, 2018. 150 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Kremnica - Kutnohorská 8 : VS 19724. Nitra : AÚ SAV, 2018. 44 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Zvolen - Ul. Pod Drahami : VS 19736. Nitra : AÚ SAV, 2018. 47 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana - MITÁŠ, Vladimír - URMINSKÝ, Jozef. Archeobotanická analýza kopijí/oštepov z doby popolnicových polí na Považí (západné Slovensko) : (poster). In XV. medzinárodná konferencia "Doba popolnicových polí a doba halštatská" : 15. - 19. október 2018 Zámok Smolenice. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, nestr.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: AFL
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Radvaň nad Dunajom - Červený piesok : VS 19648. Nitra : AÚ SAV, 2018. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Vráble - Veľké Lehemby : VS 19649. Nitra : AÚ SAV, 2018. 3 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEMERGUT, Adrián. Šahy - Na vŕšku, p.č. 686, 3802/5,7,14-16 : VS 19615. Nitra : AÚ SAV, 2018. 29 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEMERGUT, Adrián. Plášťovce - Stožiar ST, p.č.2642,2746/5,2759,3031/1,9,3040/1,8 : VS 19654. Nitra : AÚ SAV, 2018. 34 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEMERGUT, Adrián. Čaka - HDPE rúry : VS 19789. Nitra : AÚ SAV, 2018. 105 s. Type: AGI
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Bronzový predmet so zoomorfnými protónami zo Slovenského krasu. In Studia Archaeologica Brunensia : Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské univerzity, 2017, roč. 22, č. 2, s. 5-14.(VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia východného Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku. VEGA č. 2/0032/15 : Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny). Type: ADEB
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Settlement of the Východoslovenská nížina lowland in the la Tène period (Slovakia). In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018, nestr. Type: AFK
 • MITÁŠ, Vladimír - FURMÁNEK, Václav. Výskum pohrebiska v Cinobani = Ausgrabung des Gräberfeldes in Cinobaňa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 126-127. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • MITÁŠ, Vladimír. K výskytu a symbolike fosílií v dobe bronzovej (S dôrazom na nálezy žraločích zubov) = On the occurrence and symbolism of fossils in the Bronze Age (With an emphasis on shark teeth findings). In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 93-104. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • MITÁŠ, Vladimír - ŠTUBŇA, Ján. Poznámky k výskytu horského krištáľu na archeologických náleziskách z Gemera-Malohontu a Novohradu. In Gemer-Malohont : Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. ročník 13. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2017, s. 24-43. ISBN 978-80-85134-49-0.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • MITÁŠ, Vladimír - ÖLVECKY, Róbert - URMINSKÝ, Jozef - MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bronzové hroty kopijí a oštepov z doby popolnicových polí na Považí (západné Slovensko). In Sídla, artefakty a čas... : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. - Nitra ; Vrútky : Archeologický ústav SAV : Via Magna, s.r.o., 2018, s. 229-250. ISBN 978-80-8196-020-8.(VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AEDA
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert. Širkovce - Širkovský hrad : VS 19609. Nitra : AÚ SAV, 2018. 30 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert. Širkovce - Pri jelšinách : VS 19664. Nitra : AÚ SAV, 2018. 23 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert - MIHÁLYIOVÁ, Jana. Širkovce - Širkovský hrad : VS 19663. Nitra : AÚ SAV, 2018. 31 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír. Lovinobaňa-Uderiná - J od dolnej hory : VS 19670. Nitra : AÚ SAV, 2018. 24 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír. O najstaršom osídlení obce Lovinobaňa. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. ročník IV. : 24. november 2018. Mišo Šesták (zostavovateľ). - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2018, s. 16-27. ISBN 978-80-973201-0-2.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: BEF
 • MITÁŠ, Vladimír. XV. medzinárodná konferencia Doba popolnicových polí a doba halštatská. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 2, s. 374-376. ISSN 1335-0102.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí). Type: EDJ
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert. Lovinobaňa - Lovinobaňa-Uderiná [elektronický zdroj]. Nitra : Archelogický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Mitas_Lovinobana_WebAU_2018.pdf>(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II). Type: GHG
 • NECHVÁTAL, Bořivoj. "Je treba byť sústavný a mať snahu uzatvárať veci, dokončovať ich" : Rozhovor s archeológom Bořivojom Nechvátalom. In Kultúrne dejiny, 2018, roč. 9, č. 1, s. 82-89. ISSN 1338-2009. Type: GII
 • NEMERGUT, Adrián - ŽAÁR, Ondrej. Nové nálezy zo Žabokriek nad Nitrou = Neue Funde aus Žabokreky nad Nitrou. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 128-129. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • NEMERGUT, Adrián - VOJTEČEK, Marek. Prieskum zaniknutých dedín v okolí Plavča = Rekognoszierung der untergangenen Dörfer in der Umgebung von Plaveč. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 127-128. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • NEMERGUT, Adrián - CHEBEN, Michal - GABULOVÁ, Monika. Pozoruhodné nálezy brúsených artefaktov z obsidiánu z eneolitickej lokality Nitra-Selenec. In Mikulovský Antropologický Mítink II : 11. a 12. říjen 2018, Mikulov - Pavlov. Soňa Boriová, Martin Novák, Sandra Sázelová (eds.). - Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2018, s. 10. ISBN 978-80-7524-018-7.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AFE
 • NEMERGUT, Adrián. Najnovšie doklady mezolitického osídlenia z územia Slovenska : Problematika a perspektívy ďalšieho výskumu. In 7. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2018 : Trenčín, 17.5. 2018 (zborník abstraktov). Editori Ondrej Žaár, Tomáš Michalík. - Trenčín : Trenčianske múzeum, 2018, s. 10.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AFF
 • NEMERGUT, Adrián. Zlaté Moravce - Križovatka, ul. 1.mája : VS 19598. Nitra : AÚ SAV, 2018. 33 s. Type: AGI
 • NEMERGUT, Adrián - MILOVÁ, Beáta. Martin nad Žitavou - Vinice : VS 19734. Nitra : AÚ SAV, 2018. 204 s. Type: AGI
 • NEMERGUT, Adrián. Sedmerovec - Podjamie : VS 19788. Nitra : AÚ SAV, 2018. 94 s. Type: AGI
 • NEMERGUT, Adrián. Sedmerovec-Podjamie [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Sedmerovec-Podjamie_2018.pdf>(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: GHG
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Stredoveký a včasnonovoveký (kostolný) cintorín v Nesvadoch, v polohe Jánoska part (výskum Bélu Szökeho v rokoch 1938 a 1943) = The churchyard in Nesvady-Jánoska part from the Middle Ages and the early modern age (excavations conducted by Béla Szöke in 1938 and 1943). In Archaeologia historica, 2018, vol. 43, no. 1, p. 21-33. ISSN 0231-5823.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADMB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. The article deals with the excavation of the earl Igó Chorinsky in Horné Semerovce/Felsőszemeréd in the year 1880 = Výskum Iga Chorinskeho v Horných Semerovciach roku 1880. In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 105-118. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Ignác Gond (Opatril) und die Anfänge der archäologischen Erforschung von Nitra. In BEDNÁR, Peter. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov. Peter Bednár (zostavovateľ). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 1. ISBN 978-80-8196-023-9.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFF
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Nécsey József postamester, régiséggyüjtö és múzeumalapító. In Honismeret, 2018, évf. 46, sz. 1, s. 71-77.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II). Type: BDE
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Objavili archeológovia českých upírov? In HistoryWeb, 2018, č. 8, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/objavili-archeologovia-ceskych-upirov#.W7Rup8-YSUk>. Type: BDF
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Deti, ktoré sa narodili do hrobu [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/deti-ktore-sa-narodili-do-hrobu#.WnibkqjibGg>. Type: BDF
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Ľudia na okraji stredovekej spoločnosti : Dizertačná práca. Nitra ; Bratislava, 2018. 294 s. Type: DAI
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Jiří Macháček - Petr Dresler - Renáta Přichystalová - Vladimír Sládek: Břeclav-Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Spisy Masarykovy univerzity 455. Brno 2016. 506 strán. ISBN 978-80-210-8455-1. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 1, s. 187-188. ISSN 1335-0102. Recenzia na: Břeclav-Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí / Jiří Macháček - Petr Dresler - Renáta Přichystalová - Vladimír Sládek. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8455-1.(VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: EDI
 • NOVOTNÁ, Mária - SOJÁK, Marián. Besonderheiten des Gräberfeldes aus der frühen Bronzezeit im Kataster von Spišské Podhradie (Zips). In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 119-130. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • OLEXA, Ladislav. Fortified settlements and graveyard in Nižná Myšľa. In Settlement layouts, system and structure of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex : 07–09. 06. 2018, Miskolc : Abstract. P. Fisch Klára (editor). - Miskolc : University, 2018, s. 19-21. Type: AFE
 • ORAVKINOVÁ, Dominika. „All humans are equal, but some are more equal than others“ Towards intra-site social organization at Spišský Štvrtok. In Settlement layouts, system and structure of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex : 07–09. 06. 2018, Miskolc : Abstract. P. Fisch Klára (editor). - Miskolc : University, 2018, s. 23. Type: AFE
 • ORAVKINOVÁ, Dominika. Výšinné opevnené sídlisko otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku v kontexte karpatského kultúrneho vývoja : ditertačná práca. I. Textová časť, II. Prílohy. Bratislava ; Nitra, 2018. 324 s. Type: DAI
 • OŽĎÁNI, Ondrej. Spomienka na archeológa Igora Hrubca. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. ročník IV. : 24. november 2018. Mišo Šesták (zostavovateľ). - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2018, s. 39-43. ISBN 978-80-973201-0-2.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí). Type: BEF
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. The Early Medieval Hillfort Bojná-Valy, Slovakia, and its Defence System. In Acta Archaeologica Carpathica, 2017, tom 52, s. 329-351. ISSN 0001-5229. Type: ADEB
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam - ROBAK, Zbigniew - VANGĽOVÁ, Terézia. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná = Erforschung der frühmittelalterlichen Agglomeration Bojná. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 129-133. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • PIETA, Karol. Ein mittellatènezeitlicher Brandopferplatz in Slatina nad Bebravou = Žiarové obetisko zo strednej doby laténskej v Slatine nad Bebravou. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 64, s. 89-114. ISSN 0560-2793.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: ADFB
 • PIETA, Karol - JEŽIŠKOVÁ, Lucia. The Late LaTène period settlement in Liptovská Mara II, Slovakia, State of processing. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018, nestr. Type: AFK
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam - HRITZ ŠTEFAN. Bojná - Hradisko II, p.č. 2602 : VS 19733. Nitra : AÚ SAV, 2018. 24 s. Type: AGI
 • PIETA, Karol. Keltské osídlenie Slovenského Pravna. In Slovenské pravno vo svetle nových poznatkov : Monografia obce. - Turany : Tlačiareň P+M, s.r.o., 2018, s. 76-83. ISBN 978-80-89694-40-2. Type: BEF
 • PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Titus Kolník : In memoriam. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 1, s. 179-184. ISSN 1335-0102. Type: EDJ
 • PIETA, Karol. Rakša-Hrádok [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Raksa-2018.pdf>. Type: GHG
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew - JEŽIŠKOVÁ, Lucia. Bojná - Valy [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Bojna-Valy-2018.pdf>. Type: GHG
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Trnava - Šrobárova ulica : Premeny priestoru za mestskými hradbami v neskorom stredoveku a novoveku. In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr. Type: AFE
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Katedrála sv. Emeráma a pochovávanie na Nitrianskom hrade. In BEDNÁR, Peter. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov. Peter Bednár (zostavovateľ). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 3. ISBN 978-80-8196-023-9.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFF
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Nitra - Priemyselná ulica, p.č. 3972/2,3,7 : VS 19616. Nitra : AÚ SAV, 2018. 91 s. Type: AGI
 • PROHÁSZKA, Péter. Rómer Flóris egyházi és világi elismerései, kitüntetései = Die kirchliken und weltlichen Belobigungen und Ehrenzeichen von Flóris Rómer. In Arrabona, 2017, roč. 52, s. 137-148.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. A sobori késö avar temetö Rómer Flóris és Miháldy István feljegyzései tükrében = Das sptätawarische Gräbererfeld von Sobor im Spiegel der Aufzeichnungen von Flóris Rómer und István NMiháldy. In Arrabona, 2017, roč. 52, s. 43-76. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Über die ersten Awarenfunde des Ungarischen Nationalmuseums - Die Ohrgehänge von Perlász. In Folia Archaeologica, 2018, roč. 57, s. 121-136. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Ein Solidus von Konstantin VII, und Romanos II. aus Marosújvár/Ocna Mures, (RO). In Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2018, vol. 69, p. 331-338. ISSN 0001-5210. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter - NEVIZÁNSKY, Gabriel. Jozef Nécsey a počiatky výskumu archeologickej lokality vo Vrábľoch v polohe Fidvár/Földvár = Jozef Nécsey and the Beginnings of the Archaeological Research of the „Fidvár/Földvár” near Vráble. In Musaica archaeologica, 2017, roč. 2, č. 2, s. 12-22. ISSN 2453-8612. Type: ADFB
 • PROHÁSZKA, Péter. Bemerkungen zu den Gravierten byzantinischen Reliquiarkreuzen des 10. Jahrhunderts im Karpatenbecken unter Berücksichtigung eines neuen Kreuzes mit der Darstellung Mariens Kyriotissa. In Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza : Tworzenie się słowianskiej Europy w ujęciu źródłozńawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego. - Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 441-449. ISBN 978-83-942469-7-6. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Die Geschichte des Goldschatzes von Nagyszentmiklós. In Der Goldschatz von Sannicolau Mare (ungarisch: Nagyszentmiklós) : Teil 1. - Mainz : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2018, s. 1-27. ISBN 978-3-88467-300-3.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Észrevételek a Púchov-kultúra Kr. u.i. századi temetkezéseihez = Bemerkungen zu den Bestattungen der Púchov-Kultur im I. Jahrhundert n. Chr. In Korszakok és birodalmal határán - Kelták a Kárpát-medencében : címü tudományos tanácskozás konferenciakötete. - Tatabánya : Múzeum, 2017, s. 133-146. ISBN 978-963-89677-7-0. Type: AFC
 • PROHÁSZKA, Péter. A Hontmegyei Ritkaságokat Gyüjtö Társulat régészeti leltára és tevékenysége. In Honismeret, 2018, évf. 46, sz. 4, s. 29-36. Type: BDE
 • PROHÁSZKA, Péter. Karl Ludwig Moser und Ein völkerwanderungszeitliches Ohrgehängepaar aus Tomaj (Slowenien). In Le Archeologie di Marilli : Miscellanea di studi in ricordo di Maria Maddalena Negro Ponzi Mancini. - Alessandria : Edizioni dell`Orso, 2018, s. 627-631. ISBN 978-88-6274-845-2. Type: BEE
 • PROCHNENKO, Igor - HUNKA, Ján - ŽILENKO, Maria. Falšovanie mincí v severovýchodných oblastiach Uhorska v 15. - 16. storočí na základe nálezov z hradov v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina). In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 52-63. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • RAJTÁR, Ján. Die Fibeln vom Typ Almgren 43. In Studia Barbarica : Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznice urodzin : Tom II. - Lublin : UMCS, 2017, s. 52-73. ISBN 978-83-7825-043-2.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: ABC
 • RAJTÁR, Ján - HÜSSEN, Claus-Michael - ÖLVECKY, Róbert. Römische temporäre Lager im Quadenland östlich der Kleinen Karpaten. In Beiträge zum Welterbe Limes : Limes XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontiers Studies Ingolstadt 2015. Sonderband 4/1. - Mainz : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege : Deutsche Limeskommission : Nünnerich-Asmus Verlag & Media GmbH, 2018, s. 286-295. ISBN 978-3-961760-50-3.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: AECA
 • RAJTÁR, Ján - BIELICHOVÁ, Zora - HAJNALOVÁ, Mária - KRČOVÁ, Denisa. Die Ernährung der Besatzung des römischen Holz-Erde-Lagers in Iža. In Produzieren - Verzehren - Repräsentieren : 30. Internationales Symposium "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum" Brno, 14.-16.11.2018. Orsolya Heinrich-Tamáska, Lumír Poláček (Hrsg.). - Brno ; Leibnitz : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. : Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, 2018. ISBN 978-80-7524-023-1. Type: AFE
 • RAJTÁR, Ján. L´accampamento militare romano di Iža = The Roman military camp in Iža. In I confini dell’Impero Romano : Il Limes danubiano da Traiano a Marco Aurelio. Margaréta Musilová (ed.). - Bratislava : Mestský ústav ochrany pamiatok, 2018, s. 42-49. ISBN 978-80-570-0053-2.(VEGA č. 1/0358/18 : Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie). Type: BEF
 • RAJTÁR, Ján. Christoph Hinker, Ein Brandhorizont aus der Zeit der Markomannenkriege im südostnorischen Munizipium Flavia Solva. In Germania : Anzeiger der Römisch - Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, 2017, jahrgang 94, halbband 1-2 2016, s. 381-386. ISSN 0016-8874. Recenzia na: Ein Brandhorizont aus der Zeit der Markomannenkriege im südostnorischen Munizipium Flavia Solva / Christoph Hinker. - Wien : ÖAI/Phoibos, 2014. - ISBN 978-3-900305-70-3. Type: EDI
 • RAMSL, Peter Christoph. Ein Beitrag zur Frage des Übergangs von der Hallstatt- zur Frühlatènezeit in Nordostösterreich. In Annalen des Naturhistorischen Museum in Wien, 2018, vol. 120, p. 493-502. ISSN 0255-0105.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: ADEB
 • RAMSL, Peter Christoph. War and violence at La Tène period in Middle Europe (La Tène period cemeteries at Eastern Austria, Slovakia and Moravia). In Violence in Prehistory and Antiquity. - Kaiserslautern und Mehlingen : Parthenon Verlag, 2018, s. 117-139. ISBN 978-3942994-16-3.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: AECA
 • RAMSL, Peter Christoph. Späthallstatt-/frühlatènezeitliche Siedlungskeramik in Niederösterreich und handgeformte Keramik in Gräberfelden. In Stories that made the Iron Age : Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017, s. 195-205. ISBN 978-80-7581-002-1. Type: AECA
 • RAMSL, Peter Christoph. Interregional Relations and Connections in Central Europe’s Iron Age. In Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin : Proceedings of the International Colloquium from Targu Mures 13–15 October 2017. - Cluj-Napoca : Editura Mega, 2018, s. 39-50. ISBN 978-606-020-028-4. Type: AECA
 • RASSMANN, Knut - BÁTORA, Jozef - MÜLLER-SCHEESSSEL, Nils - REITER, Samantha - IVANOVA, Maria - BEHRENS, Anja - RADLOFF, Kai - BAČA, Martin. Tracing Taphonomic Processes : Multiple Layer Analysis of Ceramic Distribution from Surface Collection and Excavation at the Early Bronze Age Settlement of Vráble-Fidvár. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 2, s. 219-234. ISSN 1335-0102.(VEGA č. 1/0411/16 : Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny). Type: ADFB
 • RAST-EICHER, Antoinette. In the Beginning was the Fibre : Textile Fragments from the Bronze Age Site of Tursko-Těšina, Czech Republic. With contributions by Tereza Štolcová, Helena Březinová. In Considering Creativity : Creativity, Knowledge and Practice in Bronze Age Europe. - Oxford : Archaeopress Publishing Ltd, 2018, s. 117-132. ISBN 978-1-78491-754-8. Type: AECA
 • ROBAK, Zbigniew. Carolingian or not? An Analysis of the Fitting from Haliczany in the Context of other Early Medieval Finds from Selected Areas of the Western Slavic Territories. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 1, s. 49-105. ISSN 1335-0102.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: ABB
 • ROBAK, Zbigniew. The Sword and Sword-Belt in Carolingian Times. The Warrior Burial 23 from Závada Reconsidered = Meč a opasok v karolínskom období. Nové vyhodnotenie bojovníckeho hrobu 23 zo Závady. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 64, s. 149-178. ISSN 0560-2793.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: ADFB
 • ROBAK, Zbigniew - PIETA, Karol. The New Finds from Klátova Nová Ves. In Hadak útján : Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciakötete. - Veszprém : Laczkó Dezsó Múzeum, 2016, s. 131-144. ISBN 978-963-9938-24-3.(APVV-0553-10 : Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku. VEGA č. 2/0117/12 : Medzi starovekom a stredovekom. Etnicko-kultúrne vzťahy v strednom Podunajsku od konca keltského osídlenia po začiatok stredoveku). Type: BEE

  Citácie:
  [3.1] CSUTHY, András. Avar kori vadkanfejes veretek Mezőhegyes határából. In Fémek a földből I. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 19. Orosháza: Nagy Gyula Területi Múzeum, 2018, s. 54-56.

 • RUTTKAY, Alexander T.. Stredoveké chotárnice (metácie) ako prameň pre výskum štruktúry osídlenia a prírodného prostredia na území Slovenska (Anton Točík a archeológia stredoveku) = Medieval land administration as a source for the research of settlement structure and environment in the Slovakian area (Anton Točík and medieval archaeology). In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 131-144. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • RUTTKAY, Alexander T. - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Nitra - Za Ferenitkou, BD, p.č. 1619/2, 1620/6-8 : VS 19721. Nitra : AÚ SAV, 2018. 106 s. Type: AGI
 • RUTTKAY, Alexander T.. Wojskowość Wielkich Moraw = Warfare in Great Moravia. In Wielkie Morawy : Informacje o wystawie - katalog Wielkie Morawy. - Gniezno ; Szczecin : Muzeum Poczatków Panstwa Polskiego : Triglav, 2017, s. 81-94, 231-241. ISBN 978-83-61391-15-9. Type: BEE
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián - FECKO, Peter. Prvá etapa výskumu v Štrbe-Šoldove = Erste Etappe der Ausgrabung in Štrba-Šoldov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 134-136. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • RUTTKAY, Matej - RUTTKAYOVÁ, Jaroslava. Výskum stredovekého osídlenia a pohrebiska v Nitre na Školskej ulici = Research of the Medieval Settlement and Cemetery at Školska Street in Nitra. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 64, s. 179-200. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: ADFB
 • RUTTKAY, Matej. Zoborský kláštor v premenách času. In 70 rokov Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. - Nitra : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., 2018, s. 158-168. ISBN 978-80-972371-3-4. Type: AEDA
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián - KNOLL, Marián. Obnova a rekonštrukcia pocínovaného kľúča zo Štrby-Šoldova = Renovation and Reconstruction of a Tin Covered Key from Štrba-Šoldov. In Premosťovvanie disciplín a druhov dedičstva - efektína ochrana dedičstva v 21. storočí : Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry FCHPT STU, SNM, Bratislava marec 2018 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STU FCHPT : SNM, 2018, s. 436-444. ISBN 978-80-8060-435-6. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/csti_2018/zbornik2018.pdf>(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AEDA
 • RUTTKAY, Matej. Hrobové nálezy z Nitry – Svätoplukovho námestia = Burial Finds from Nitra – Svätoplukovo námestie. In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 145-160. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • RUTTKAY, Matej. Reálna a virtuálna prezentácia archeologických pamiatok na Nitrianskom hrade a jeho zázemí. In BEDNÁR, Peter. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov. Peter Bednár (zostavovateľ). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 4. ISBN 978-80-8196-023-9.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFF
 • RUTTKAY, Matej. 3D Archaeology at the Archaeological Institute of the Slovak Academy of Sciences. In CHNT 23 : Postkonferencia Visual Heritage 2018 - vizuálne dedičstvo 2018. - Wien ; Bratislava : CHNT : MUOP, 2018. Type: AFF
 • RUTTKAY, Matej - BEDNÁR, Peter. Relikty ťažby farebných kovov v Považskom Inovci : (poster). In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr.(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFK
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián - KNOLL, Marián. Obnova a rekonštrukcia stredovekého kľúča zo Štrby - Šoldova : Posterové prezentácie. In Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektína ochrana dedičstva v 21. storočí : Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry FCHPT STU, SNM, Bratislava marec 2018. - Bratislava : STU FCHPT : SNM, 2018, nestr. ISBN 978-80-8060-435-6.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFL
 • RUTTKAY, Matej - RUTTKAYOVÁ, Jaroslava. Nitra - kolíska našej histórie. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2018, roč. 67, č. 3, s. 40-47. ISSN 1335-4353. Type: BDF
 • RUTTKAY, Matej. K pocte Antona Točíka. In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 9-10. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: EDJ
 • RUTTKAY, Matej. "Sú veci, v ktorých sme európska špička". In Akadémia/Správy SAV, 2018, roč. 54, č. 2, s. 4-9. ISSN 0139-6307. Type: GII
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián. Archeologická sezóna na Šoldove v roku 2018. In Štrbské noviny : Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2018, roč. 7, č. 9, s. 12-13. ISSN 2453-6482. Type: GII
 • RUTTKAYOVÁ, Jaroslava. Menej známe poklady nitrianskeho a žitavského regiónu. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2018, roč. 67, č. 3, s. 58-60. ISSN 1335-4353. Type: BDF
 • SAMUEL, Marián - HUNKA, Ján. Minca Ľudovíta Veľkého z kláštora na Zobore v Nitre. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, č. 6, s. 48-51. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián - HUNKA, Ján. Nález falošného anonymného denára z Novej Dedinky = Finding of a counterfeit anonymous denarius from Nová Dedinka. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, č. 6, s. 23-27. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián - HUNKA, Ján. Niekoľko mincí z výskumu severozápadného nádvoria Bratislavského hradu = Several coins from excavations of the north-western courtyard of Bratislava castle. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, č. 6, s. 68-73. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián. Krátky záchranný výskum na hradnom kopci v Nitre = Kurze Rettungsausgrabung auf dem Burgberg in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 136-139. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián. Kostol Narodenia Panny Mária vo Veľkých Chyndiciach. In Veľké Chyndice. - Veľké Chyndice : Obec, 2018, s. 25-43. ISBN 978-80-973063-3-5. Type: BBB
 • SAMUEL, Marián. Archeológia a obyvatelia Úľan nad Žitavou. In Úľany nad Žitavou. Marián Manduch (zostavovateľ). - Úľany nad žitavou : Obec, 2018, s. 18-22. ISBN 978-80-570-0340-3.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Type: BEF
 • SAMUEL, Marián. Bratislava - Brratislavský hrad [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/web-BA-hrad-2018.pdf>. Type: GHG
 • SAMUEL, Marián - GÁBOR, Peter. V kostole našli viac ako tristoročný náhrobok. In Bananský hlásnik, 2018, č. 10, s. 7. Type: GII
 • SMETANOVÁ, Petra - ZÁBOJNÍK, Jozef. Nitra - Zobor-Klinčeková, Narcisová, ... vodovod : VS 19595. Nitra : AÚ SAV, 2018. 34 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián. Vo svetle archeologických poznatkov. In Lučivná - história a súčasnosť : 1298 - 2017. - Lučivná : Obecný úrad, 2017, s. 28-59. ISBN 978-80-970053-3-7. Type: ABD
 • SOJÁK, Marián - KOLNÍKOVÁ, Eva. Grécko-trácka minca zo Spiša: k problému gréckych mincí v laténskom osídlenií Slovenska. In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 1-16. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián. Aktuálne poznatky o peňazokazeckej činnosti na východnom Slovensku na konci stredoveku a v novoveku. In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 34-44. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián. Lučivniansky poklad. In Lučivná - história a súčasnosť : 1298 - 2017. - Lučivná : Obecný úrad, 2017, s. 414-415. ISBN 978-80-970053-3-7. Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián - FECKO, Peter - GALOVÁ, Zuzana. Spišská Nová Ves - Elektrárenská ul., Billa p.č. 2475/3-7,10, 2476/5 : VS 19617. Nitra : AÚ SAV, 2018. 38 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián - GALOVÁ, Zuzana. Vlková - Levkonvce, kostol sv. Jána : VS 19642. Nitra : AÚ SAV, 2018. 153 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián. Pravekí lovci a zberači v našich veľhorách. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2018, roč. LVII, s. 22-23. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Am Vorabend der Situlenkunst - Ein Beitrag zur Bilderzählung in der östlichen Hallstattkultur als Ausdruck religiösen Denkens am Beginn der Eisenzeit. In Studia Archaeologica Brunensia : Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské univerzity, 2017, roč. 22, č. 2, s. 63-84.(VEGA č. 2/0111/14 : Fajansa, sklo-kryštalické a sklené materiály v praveku až včasnom stredoveku na Slovensku. VEGA č. 2/0032/15 : Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny). Type: ADEB
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. Praveké a včasnohistorické osídlenie Detvy a okolia. In Detva : monografia mesta. - Mesto Detva, 2018, s. 42-51. ISBN 978-80-9730011-2-5. Type: ABD
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. Včasnohistorickí Góti – na cestách od kmeňov k štátom, od etník k národom = The protohistoric Goths – from tribes to states, from ethnic groups to nations. In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 169-178. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. Sídlisko eneolitických kovoliatcov a osada púchovskej kultúry v Slovenskom Pravne. In Slovenské pravno vo svetle nových poznatkov : Monografia obce. - Turany : Tlačiareň P+M, s.r.o., 2018, s. 59-75. ISBN 978-80-89694-40-2. Type: BEF
 • ŠIMUNKOVÁ, Katarína - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BELJAK, Ján. Konzumácia mäsa na hradoch vo vrcholnom stredoveku: prípadová štúdia z Pustého hradu vo Zvolene (predbežné výsledky). In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr. Type: AFK
 • ŠOLCOVÁ, Anna - PETR, Libor - HÁJKOVÁ, Petra - PETŘÍK, Jan - TÓTH, Peter - ROHOVEC, Jan - BÁTORA, Jozef - HORSÁK, Michal. Early and middle Holocene ecosystem changes at the Western Carpathian/Pannonian border driven by climate and Neolithic impact. In Boreas, 2018, vol. 7, p. 897-909. (2.638 - IF2017). ISSN 0300-9483. Type: ADCA
 • ŠTOLCOVÁ, Tereza - SCHAARSCHMIDT, D. - VANDEN BERGHE, I. - MITSCHKE, S. Insights into Multicoloured Tapestry Textiles from Poprad-Matejovce, Slovakia : Excavation, conservation and analysis. In Archaeological Textiles – Links Between Past and Present. M. Bravermanová, H. Březinová and J. Malcolm-Davies (Eds.). - Liberec ; Praha : Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering : Institute of Archaeology of the CAS, 2017, s. 61-72. ISBN 978-80-7494-397-3.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0121/15 : Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch). Type: AEC
 • ŠVIHUROVÁ, Miroslava - BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Nitra-Zobor - Vodovod, kanalizácia, Havrania, Ríbezľová, ... : VS 19784. Nitra : AÚ SAV, 2018. 39 s. Type: AGI
 • ŠVIHUROVÁ, Miroslava - BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Nové Mesto nad Váhom - Plyn, ul. Hurbanova a okolie : VS 19785. Nitra : AÚ SAV, 2018. 66 s. Type: AGI
 • ŠVIHUROVÁ, Miroslava - HOLEŠČÁK, Michal. Veľký Cetín [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/web_Velky-Cetin.pdf>. Type: GHG
 • ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Nitra – Ul. Za Ferenitkou [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Type: GHG
 • TITTONOVÁ VIKTÓRIA - MALČEK, Róbert - ŠIMKOVIC, Michal. Fiľakovo - Hrad - p.č. 2791/2 : VS 19618. Viktória Tittonová, Róbert Malček, Michal Šimkovic. Nitra : AÚ SAV, 2018. 313 s. Type: AGI
 • TÓTH, Peter - ORAVKINOVÁ, Dominika. Settlement strategies at the end of Early Bronze Age in Eastern Slovakia. In Settlement layouts, system and structure of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex : 07–09. 06. 2018, Miskolc : Abstract. P. Fisch Klára (editor). - Miskolc : University, 2018, s. 25. Type: AFE
 • VANEKOVÁ, Jana - HAMAJ, Ján - FOTTOVÁ, Eva - SMETANOVÁ, Petra. Konzervácia hrobového nálezu z barokovej hrobky kostola sv. Martina v Hontianskej Vrbici. In Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektína ochrana dedičstva v 21. storočí : Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry FCHPT STU, SNM, Bratislava marec 2018 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STU FCHPT : SNM, 2018, s. 503-515. ISBN 978-80-8060-435-6. Dostupné na internete: <http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/csti_2018/zbornik2018.pdf>(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: AEDA
 • VANEKOVÁ, Jana - HAMAJ, Ján - FOTTOVÁ, Eva - SMETANOVÁ, Petra. Konzervácia hrobového nálezu z barokovej hrobky kostola sv. Martina v Hontianskej Vrbici : Posterové prezentácie. In CSTI 2018 - Conservation Science, Technology and Industry : Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storoči. - Bratislava : SNM, 2018, nestr.(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: AFL
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Bardoňovo - Voda, odpad, Tankoš, p.č. 3441-3446, ... : VS 19787. Nitra : AÚ SAV, 2018. 41 s. Type: AGI
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Hronský Beňadik - Benediktínsky kláštor, p.č. 5,7,8 : VS 19786. Nitra : AÚ SAV, 2018. 83 s. Type: AGI
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Kyjevská kňažná sa stala francúzskou kráľovnou. In HistoryWeb, 2018, č. 9, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kyjevska-knazna-sa-stala-francuzskou-kralovnou#.W7Rsx8-YSUk>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Cisárovná, ktorá chcela ovládnuť Anglicko. In HistoryWeb, 2018, č. 8, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/cisarovna-ktora-chcela-ovladnut-anglicko#.W7Rv3M-YSUk>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Muž, ktorý slúžil piatim kráľom. In HistoryWeb, 2018, č. 8, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/muz-ktory-sluzil-piatim-kralom#.W3T8VUpuKUk>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Blanka Kastílska zachránila kráľovstvo. In HistoryWeb, 2018, č. 9, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/blanka-kastilska-zachranila-kralovstvo#.W7Rpvc-YSUk>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Eleonóra – kráľovná, ktorá sa búrila. In HistoryWeb, 2018, č. 5, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/eleonora-kralovna-ktora-sa-burila#.Ww4u-kpuKM8>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Aké boli osudy dcér spurnej kráľovnej? In HistoryWeb, 2018, č. 6, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ake-boli-osudy-dcer-spurnej-kralovnej#.WxUU-EpuKM9>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Žena, ktorá milovala anglického kráľa. In HistoryWeb, 2018, č. 7, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/zena-ktora-milovala-anglickeho-krala#.W0yH-UpuKM8>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Kráľovná Margaréta sa zúčastnila krížovej výpravy. In HistoryWeb, 2018, č. 12, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kralovna-margareta-sa-zucastnila-krizovej-vypravy>. Type: BDF
 • VLADÁR, Jozef - JAKAB, Július. Nutritívny kanibalizmus v opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku = Nutritional cannibalism at the fortified settlement of Maďarovce culture in Šurany-Nitriansky Hrádok. In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 179-192. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • VLKOLINSKÁ, Ivona. 3. medzinárodné sympózium keramiky a skla Ostrakon. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 1, s. 185-186. ISSN 1335-0102.(VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: EDJ
 • VOJTEČEK, Marek. Relikty kopaničiarskeho osídľovania na severných Kysuciach (parcelácia, cesty, polia). In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr. Type: AFE
 • VOJTEČEK, Marek - GABULOVÁ, Monika - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Lužianky - Jaguár, Jalšiny, nálezisko 1 : VS 19662. Nitra : AÚ SAV, 2018. 922 s. Type: AGI
 • VOJTEČEK, Marek - VANGĽOVÁ, Terézia. Lužianky - Kajsianske, Horné lúky, nál.č. 3 : VS 19723. Nitra : AÚ SAV, 2018. 182 s. Type: AGI
 • VOJTEČEK, Marek - NEMERGUT, Adrián. Nitra - Mlynárce - Infraštruktúra pre Jaguár, Pasienok : VS 19646. Nitra : AÚ SAV, 2018. 217 s. Type: AGI
 • VOJTEČEK, Marek. Lužianky, Zbehy, Mlynárce, Drážovce - Jaguár -cestná infraštuktúra : VS 19669. Nitra : AÚ SAV, 2018. 288 s. Type: AGI
 • VOJTEČEK, Marek - DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Lužianky-Zbehy - Jaguár, Dolné Lúky, nálezisko 4 : VS 19658. Nitra : AÚ SAV, 2018. 1361 s. Type: AGI
 • VOJTEČEK, Marek. Malý Lapáš - RD p.č. 484/52, 484/193 : VS 19790. Nitra : AÚ SAV, 2018. 22 s. Type: AGI
 • WILCZYNSKY, Jaroslaw - ŽAÁR, Ondrej - NEMERGUT, Adrián - LENGYEL, György. Trenčianske Bohuslavice - Gravettian hunter-gatherer campsite in the light of 2017 excavations. In XVIII Congres UISPP : Paris 4-9 juin 2018. - Paris : UISPP, 2018, p. 61. Type: AFE
 • ZÁBOJNÍK, Jozef. Hroby so spolupochovanými psami na pohrebiskách severnej periférie Avarského kaganátu = Graves with buried dogs from the cemeteries at the northern periphery of Avar Khaganate. In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 201-211. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • ZÁBOJNÍK, Jozef. Słowiańszczyzna i kaganat awarski = The Slavs and the Avar Khaganate. In Wielkie Morawy : Informacje o wystawie - katalog Wielkie Morawy. - Gniezno ; Szczecin : Muzeum Poczatków Panstwa Polskiego : Triglav, 2017, s. 29-37, 195-200. ISBN 978-83-61391-15-9. Type: BEE
 • ZAJACOVÁ, Barbara. Kostrové hroby z mladšej doby bronzovej na pohrebisku lužickej kultúry v Mikušovciach = Skeleton tombs of the Bronze Age on the burial ground of the Lužice cultur in Mikušovce. In Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018, s. 212-220. ISBN 978-80-8196-015-4.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: AEDA
 • ZAJACOVÁ, Barbara. Pohrebisko lužickej kultúry v Mikušovciach : Dizertačná práca. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2018. 249 s. Type: DAI
 • ŽAÁR, Ondrej - NEMERGUT, Adrián - VLAČIKY, Martin - BLAŠKOVÁ, Ľubica - LAUKO, Ondrej. Zisťovací výskum na lokalite Kálnica-Kahálovky = Feststellungsausgrabung auf der Lokalität Kálnica-Kahálovky. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 148-149. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • ŽAÁR, Ondrej - WILCZYNSKI, Jaroslaw - LENGYEL, György - NEMERGUT, Adrián - ŽAÁROVÁ, Ľubica. Predbežné výsledky z archeologického výskumu v Trenčianskych Bohuslaviciach. In 7. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2018 : Trenčín, 17.5. 2018 (zborník abstraktov). Editori Ondrej Žaár, Tomáš Michalík. - Trenčín : Trenčianske múzeum, 2018, s. 11. Type: AFF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus