Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Archaeology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANTONIO, Margaret L. - WEIß, Clemens L. - GAO, Ziyne - SAWYER, Susanna - OBERREITER, Victoria - ELSCHEK, Kristian - HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária - PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Stable population structure in Europe since the Iron Age, despite high mobility. In bioRXiv : the preprint server for biology [elektronický zdroj], 2022, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.1101/2022.05.15.491973 Type: GHG
 • BÁTORA, Jozef - NEUMANN, Martin - PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách = Excavation of the Fortified Settlement of the Baden and Hatvan Cultures in Šahy. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 18-20. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Type: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - RASSMANN, Knut. Výsledky archeologického výskumu vo Vrábľoch = Results of Archaeological Excavation in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 20-21. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter. Záverečná sezóna výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku = The Final Excavation Season at the Fortified Settlement from the Early Bronze Age in Rybník. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 21-22. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Type: AEDA
 • BÁTORA, Jozef. Záverečná sezóna výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke = Final Season of Excavation of the Fortified Settlement from the Early Bronze Age in Santovka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 18. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: AEDA
 • BÁTORA, Jozef. Problémy so životným prostredím mali ľudia už v dobe bronzovej. In Naša univerzita, 2022-2023, roč. 69, č. 4, s. 36-38. ISSN 1338-4163. Type: GII
 • BAZOVSKÝ, Igor - HLADÍKOVÁ, Katarína - ČAMBAL, Radoslav - RAJTÁR, Ján - HALAMA, Jakub - ŠEFČÁKOVÁ, Alena. Žiarové pohrebisko z doby rímskej v Závode = Das Brandgräberfeld aus der Römischen Kaiserzeit in Závod. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 179-271. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/HKYM2944 (APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: ABB
 • BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter - NEZVALOVÁ, Lucia. Výskum v areáli veľkoprepošstsva v Nitre = Excavation in the Area of the Provostry in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 22-23. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: AEDA
 • BEDNÁR, Peter - ŠIMKOVIC, Michal. Pokračovanie výskumu Vinianskeho hradu = Continuation of Excavation at Viniansky Hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 23-25. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - MORDOVIN, Maxim. Výskum na hrade Čabraď = Excavation at the Castle of Čabraď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 33-34. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - MITÁŠ, Vladimír. Archeologický prieskum stredného a horného Poiplia = Archaeological Survey of the Central and Upper Poiplie Region. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 32-33. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter - FECKO, Peter - HREHA, Rastislav - MELO, Matúš - HORVÁTHOVÁ, Eva - MALČEK, Róbert - MIROŠŠAYOVÁ, Elena - NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián - VOJTEČEK, Marek. Archeologický prieskum na trase prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko = Archaeological Survey Along the Interconnecting High Pressure Gas Pipeline Poland – Slovakia. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 25-27. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária. Výskum Pustého hradu vo Zvolene = Investigation of Pustý Hrad Castle in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 27-32. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Žiar nad Hronom - Pri futbalovom štadióne, Park Štefana Moyzesa : VS 20877. Nitra : AÚ SAV, 2023. 59 s. Type: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - MURÍN, Igor. Podhorie-Žákyl - Hrad Žákyl p.č. 1540 : VS 20869. Nitra : AÚ SAV, 2023. 76 s. Type: GII
 • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Zvolen - Hrčkov jarok II, p.č. 3160/52, 183, 278, 291, 368-369 : VS 20868. Nitra : AÚ SAV, 2023. 77 s. Type: GII
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BISTÁKOVÁ, Alena. Dead and cremated: on cremation burials in the Linear Pottery culture in Central Europe. In Documenta Praehistorica, 2022, vol. 49, p. 260-279. (2021: 0.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1408-967X. Dostupné na: https://doi.org/10.4312/dp.49.24 (VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Type: ADMB
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Výskum na Skale v Streženiciach = Excavations on Skala in Streženice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 38-40. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Type: AEDA
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. 21. medzinárodná konferenica Doba laténska v strednej Európe - KELTOVÉ/THE CELTS/DIE KELTEN 2022. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 44-45. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Medzinárodná konferencia Early Iron Age in Central Europe 2022 v Nitre. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • BIELICH, Mário. Prvá sezónna archeologického výskumu Plaveckého hradu = The First Season of Archaeological Excavation at Plavecký hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 41-42. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. Desiata sezóna archeologického výskumu Lietavského hradu = The Tenth Season of Archaeological Excavation at Lietavský hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 40-41. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. Pottery Finds from the 16th and 17th Century in Upper Hungary Based on the Archaeological Investigation of Lietava Castle (Slovakia). In Europa Postmediaevalis 3/2022 : Connections and Networking. Ed. Gabriela Blažková, Kristýna Matějková, Tania Manuel Casimiro, Ricardo Costeira de Silva. 1. vyd. - Oxford : Archaeopress, 2023, s. 185-198. ISBN 978-1803274904. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AFA
 • BIELICH, Mário. Správa z konferencie "Europa Postmediaevalis 2022. Connections and networking". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 37-38. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • BIELICHOVÁ, Zora. Zvieracie zvyšky z rituálneho sídliskového objektu v Spišskom Štvrtku = Animal Remains from the Ritual Settlement Pit in Spišský Štvrtok. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 42-44. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Type: AEDA
 • BIELICHOVÁ, Zora. Mačky a archeológia. In Pes a mačka, 2023, roč. 23, č. 2, s. 29-33. ISSN 1335-7778. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: BDF
 • BIELICHOVÁ, Zora. Po stopách domácej mačky v strednej Európe. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. Hlavný redaktor Vladimír Turčan. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 18-19. ISBN 978-80-974149-1-7. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: BEF
 • BIELICHOVÁ, Zora - VÁVRA, Roman. Archeoichtyológovia sa stretli vo Viedni. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 39-41. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Stredoveký pyrotechnický objekt z Mostnej ulice v Nitre = The medieval pyrotechnic feature from Mostná ulica street in Nitra. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 379-392. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/KDXD6301 (VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Type: ADNB
 • ČEKLOVSKÝ, Tomáš - ORVOŠOVÁ, Monika - BIROŇ, Adrián - TÓTH, Csaba - SOJÁK, Marián - ŠUPINSKÝ, Jozef. Predbežné výsledky výskumu jaskyne Domica – sedimentológia, paleontológia a archeológia. In Český kras. roč. 48. - Beroun : Muzeum Českého krasu, s. 70-71. ISSN 1211-1642. Type: BEE
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Výskum v Komárne = Excavation in Komárno. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 45-46. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Type: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Svetový kongres IKUWA 7. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 44. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - HALINÁR, Michal - HOFFMAN, Michal - LIESKOVSKÝ, Tibor - KOPRIVŇANSKÝ, Andrej - SOČUVKA, Valentín. Hľadanie rímskeho prístavu : O počiatkoch systematického prieskumu riečneho dna Dunaja pri Iži = Searching the Roman port. About the beginnings of the systematic exploration of the bottom of the Danube river near Iža. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 319-328. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/WNMK8399 (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Type: ADNB
 • DEBNÁR, Peter. Banská Bystrica - Ul. Bakossova a nám. Š. Moyzesa - rekonštrukcia : VS 20866/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 58 s. Type: GII
 • DEBNÁR, Peter. Revišťské Podzámčie - Hrad, p.č. 629 : VS 20942/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 147 s. Type: GII
 • DROBERJAR, Eduard. Frühe römische Distelfibeln im Barbaricum. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 81-92. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/GUHQ9106 Type: ADNB
 • ELSCHEK, Kristian - SEDLMAYER, Helga. In caliga militari – Ein Krughenkel mit Militärsandale und ein Aureus des Vespasianus für Titus aus der germanischen Großsiedlung von Kostolište im Marchland. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 145-168. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/UZCX1036 (VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku) Type: ADNB
 • EVERSHED, Richard P - DAVEY SMITH, George - PAVÚK, Juraj. Dairying, diseases and the evolution of lactase persistence in Europe. In Nature, 2022, vol. 609, no. 7927, p. 336-345. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05227-6 Type: ADCA
 • FOTTOVÁ, Eva - HOLEŠČÁK, Michal. Záchranný výskum v Malom Cetíne = Rescue Excavation in Malý Cetín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 54-55. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva. Rekonštrukcia plynovodov v centre Trenčína = Reconstruction of Gas Pipelines in the Centre of Trenčín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 52-54. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva. Šiesta etapa archeologického výskumu na hrade Divín = Stage Six of the Excavation at the Castle of Divín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 49-52. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska) Type: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva - BISTÁKOVÁ, Alena. Branovo (okr. Nové Zámky) 2022. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Branovo-2022.pdf (VEGA č. 2/0145/22 : Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností“,) Type: GHG
 • FOTTOVÁ, Eva. Nitra - Chrenová : VS 20853. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 6 s. Type: GII
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - SLANÁ, Andrea - STANEKOVÁ, Zuzana. Piata sezóna výskumu na hradisku Veľký vrch v Divinke = Season Five of Excavation at the Hillfort of veľKý Vrch in Divinka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 55-56. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin. Prieskum a dokumentácia sídlisk kultúry s lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny v povodí horného toku Žitavy = Research and Documentation of the Settlements of the Linear Pottery Culture and Želiezovce Group. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 58-61. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin. Výskum vchodov do ohradeného areálu kultúry s lineárnou keramikou vo Vrábľoch = Investigation of Entrances to the Enclosed Area of the Linear Pottery Culture in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 62-66. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. Odborní redaktori Ivan Cheben, Klaudia Daňová. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 216 s. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X Type: FAI
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Výstava "Návraty ku koreňom. Archeológia k počiatkom našej národnej kultúry". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 54. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • KISSOVÁ, Miroslava - BŘEZINOVÁ, Gertrúda - BÓNA, Martin. Záchranný archeologický výskum v záhrade Nitrianskej galérie = Rescue Excavation in the Garden of Nitra Gallery. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 68-69. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária - KIKLICA, Jozef. Náhodný nález rímskej mince z Breznice = Accidental Find of a Roman Coin from Breznica. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 71-72. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. Nálezy fajok zo Stropkova = Finds of Pipes from Stropkov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 69-71. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. The Archaeological Park "Living Archaeology" in Hanušovce nad Topľou - a place for experimentation acquiring knowledge, and entertainment. In Archaeological open-air museums : Reconstruction and re-enactment - reality of fiction? 1. vyd. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2022, p. 103-141. ISBN 978-83-963219-2-3. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: BEE
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. Konferencia Včasný stredovek v Karpatoch v Poľsku. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 32-33. ISBN 978-80-974149-1-7. (VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: GII
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Römische Inschriften aus Neckenmarkt (Sopronnyék) im Spiegel eines Briefes von Iván Paúr. In Römisches Österreich. 45/2022. - Graz : Unipress Verlag, s. 69-78. ISSN 1012-5833. Dostupné na: https://doi.org/10.25364/26.45:2022.6 Type: AECA
 • KOVÁR, Branislav - MATEJKA, Miroslav. Archeologický výskum Oporného múru pri Žigmundovej bráne na Bratislavskom hrade = Archaeological Excavation of the Retaining Wall near the Sigismund Gate at the Castle of Bratislava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 72-75. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • KUJOVSKÝ, Rudolf - BARÁNKOVÁ, Katarína - BOBEK, Pavol. Objekt z neskorej doby rímskej vo Veľkom Záluží = Feature from the Late Roman Period in Veľké Zálužie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 75-76. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Záchranný výskum v Rimavskej Sobote = Rescue Excavation in Rimavská Sobota. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 80. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Výskumy počas rekonštrukcie plynovodov v Košiciach = Excavations during Reconstruction of Gas Pipelines in Košice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 78-79. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • MADARAS, László - PROHÁSZKA, Péter. Über gallische Kontakte eines Grabes des 5. Jahrhunderts in der Theißregion. In Über Speisen, Getränke und Macht zwischen Spätantike und Karolingerzeit : Akten der 29. und 30. internationalen Symposien „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum“. 1. vyd. - Grenzach-Wyhlen : Verlag Bernhard Albert Greiner, 2022, s. 33-42. ISBN 978-3-86705-088-3. Type: AECA
 • MALČEK, Róbert - MITÁŠ, Vladimír - POLÁKOVÁ, Zuzana. Nedeštruktívna prospekcia Širkovského hradu v Širkovciach = Non-destructive Prospecting of the Castle in Širkovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 87-89. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Výsledky výskumu v intraviláne Dolných Lefantoviec = Results of the Excavation in the Urban Area of Dolné Lefantovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 80-81. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória - VOZÁROVÁ, Bianka. Výsledky výskumu na hrade Fiľakovo = Results of the Excavation at the Castle of Fiľakovo. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 89-93. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Záchranný výskum v areáli kaštieľa v Jelšave = Rescue Excavation in the Area of the Manor in Jelšava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 81-84. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Výskum meštianskeho domu v Krupine = Excavation at the Burgher House in Krupina. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 85-86. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Výsledky záchranného terénneho výskumu vo Zvolene = Results of Rescue Field Excavation in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 86-87. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert - HREHA, Rastislav - KISSOVÁ, Miroslava. Drahňov - Uločný pahorok, lok.3, p.č. 858 : VS 20865/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 377 s. Type: GII
 • MALČEK, Róbert - ČIERNY, Miloš. Zvolen - Nádvorná residencia, p.č. 988/33 : VS 20867. Nitra : AÚ SAV, 2023. 62 s. Type: GII
 • MITÁŠ, Vladimír - BOBEK, Pavol. Mojmírovce - Grasalkovičova ul., p.č. 660/7, 661/8 : VS 20878. Nitra : AÚ SAV, 2023. 422 s. Type: GII
 • NEMERGUT, Adrián - MILOVÁ, Beáta. Prieskum paleolitických lokalít na Poiplí = Survey of Paleolithic Sites in the Region of Poiplie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 98-100. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel. Kvádske sídlisko v Ipeľskom Sokolci = The Quadi Settlement in Ipeľský Sokolec. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 100-101. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. 24. konferencia rádiouhlíka a 10. konferenica 14C archeológia. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 38-39. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • NEZVALOVÁ, Lucia. 28. konferencia Európskej asociácie archeológov v Budapešti. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 46-47. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná v roku 2017 = Excavation of the Early Medieval Agglomeration of Bojná in 2017. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 107-108. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná IV, Železná dolina : VS 20854. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 14 s. Type: GII
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná - Valy I., p.č. 2935, 2941 : VS 20941/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 55 s. Type: GII
 • PINAR GIL, J. - SAMMITO, A. - SCERRA, S. - BEGHELLI, M. - CRISCIONE, A. - FIORILLA, S. - HUKEĽOVÁ, Zuzana - PLESKA, M. - SCHMIDTOVÁ, D. Modica RG. Notizie preliminari sugli scavi della catacomba di C. da Scorrione. In Hyblaea : Studi di archeologia e topografia dell’altopiano ibleo. Volume 1. 1. vyd. - Oxford : Archaeopress, 2022, s. 151-162. ISBN 9781803273143. Type: AECA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana - VLKOLINSKÁ, Ivona. Jubilantky Emília Chropovská a Alžbeta Kováčová. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 67. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Výstava "Reiternomaden in Europa" v Schallaburgu. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 51-54. ISBN 978-80-974149-1-7. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Význmné ocenenie Gabriela Nevizánskeho. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 79. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • PROHÁSZKA, Péter. Sztachovics Remig jelentései brigetioi és ozsai feliratos emlékekről. In Vallás és feliratok a görög-római korban. 1. vyd. - Budapest : Kódex Könyvgártó Kft., 2023, s. 221-228. ISBN 978-615-6448-28-6. ISSN 2559-8805. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. III. Romanos Argyros székesfehérvári nomisma histamenonjához. Rec. László Kovács, Csaba Tóth. In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 161-166. ISSN 0230-0583. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter - SZÉKELY, György. Avar kori bizánci érmek Dunafalva határából. In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 7-18. ISSN 0230-0583. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Schietzel, K.: Spurensuche Haithabu. Archäologische Spurensuche in der frühmittelalterlichen Ansiedlung Haithabu. Dokumentation und Chronik 1963–2013. In Archaeologiai értesitö, 2022, vol. 147, issue 1, p. 229-231. (2021: 0.104 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1589-486X. Recenzia na: Spurensuche Haithabu : Archäologische Spurensuche in der frühmittelalterlichen Ansiedlung Haithabu. Dokumentation und Chronik 1963–2013 / Schietzel, K. - Kiel : Wachholtz, 2021. - ISBN 978-3-529-01797-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/0208.2022.00037 Type: EDI
 • PROHÁSZKA, Péter - TÓTH, Csaba. Ján Hunka (1958-2021). In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 7. ISSN 0230-0583. Type: GII
 • RAJTÁR, Ján - KOLNÍKOVÁ, Eva. Rímske mince z germánskeho osídlenia obce Marcelová v okrese Komárno – nálezy 2022. In Numizmatika. 31. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45-51. ISBN 80-901414-0-4. ISSN 2644-6693. Type: AEDA
 • RAJTÁR, Ján - DAŇOVÁ, Miroslava. Iža - Leányvár, p.č. 1704/1,4 : VS 20862. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 92 s. Type: GII
 • RAJTÁR, Ján. Opustila nás prof. Klára Kuzmová. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 73-74. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián. Štvrtá etapa výskumu lokality Štrba-Šoldov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 110-113. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Z novších numizmatických pamiatok z doby rímskej zo Spiša. In Múzeum : metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, 2023, roč. 69, č. 1, s. 2-6. ISSN 0027-5263. Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián - TERRAY, Miroslav. Georadarový prieskum v Kostole sv. Michala Archanjela v Gánovciach = Georadar Survey in the Church of St. Michael the Archangel in Gánovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 122-123. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Prvé dve etapy záchranného výskumu v Spišskej Novej Vsi = Fisrt Two Stages of the Rescue Excavation in Spišská Nová Ves. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 119-122. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Výskum pri Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku = Excavation at the Church of the Nativity of the Virgin Mary in Spišský Štiavnik. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 113-115. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Výskum zaniknutého Kostola sv. Jána evanjelistu vo Vlkovej-Levkovciach = Excavation at the Demised Church of St. John the Evangelist in Vlková-Levkovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 116-119. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Rímske mince z kežmarského Jeruzalemského vrchu = Roman coins from Kežmarok’s Jerusalem hill. In Denarius : Numizmatický časopis. 10. Zostavil Marek Budaj. - Bratislava : SNM - Historické múzeum, 2022, s. 6-13. ISBN 978-80-8060-530-8. Type: BEF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Záchranný archeologický výskum v areáli Kláštora benediktínov v Hronskom Beňadiku = Rescue Excavation in the Area of the Benedictine Monastery in Hronský Beňadik. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 131. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • VANGĽOVÁ, Terézia - JAKUBČINOVÁ, Miriam - NEZVALOVÁ, Lucia. Trnava - Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova-Hornopotočná : VS 20855. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 14 s. Type: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Lužianky - Kajsianske lúky, Haly S p.č. 2860/1 : VS 20940. Nitra : AÚ SAV, 2023. 31 s. Type: GII
 • VARSIK, Vladimír. Plastika hlineného vtáčika z doby rímskej zo Žitného ostrova = Roman Period earthen bird from Žitný Ostrov. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 283-296. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/LCZO7277 (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: ADNB
 • VOJTEČEK, Marek - DAŇOVÁ, Klaudia - GABULOVÁ, Monika - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - KISSOVÁ, Miroslava - VANGĽOVÁ, Terézia. Archeologické výskumy v priemyselnom parku v Nitre = Archaeological Excavations in the Industrial Park in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 132-138. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
 • WILCZYŃSKI, Jarosław - ŽAÁR, Ondrej - GYÖRGY, Lengyel - NEMERGUT, Adrián - ŽAÁROVÁ, Ľubica. Revízny archeologický výskum v Trenčianskych Bohuslaviciach = Revisory Excavation in Trenčianske Bohuslavice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 138. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Type: AEDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus