Information Page of SAS Organisation

Institute of Archaeology

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAČO, Pavel - BAČOVÁ, Zuzana - KAMINSKÁ, Ľubomíra. Exkurzion to Slovakian obsidian lokalities. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 85-109. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AECA
 • BÁTORA, Jozef - BAČA, Martin. Siedma sezóna výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke = Die siebte Saison der Ausgrabungen von der frühbronzezeitlichen befestigten Siedlung in Santovka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 15. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - NOVÁKOVÁ, Margaréta. Nález bronzovej ihlice v Hronských Kosihách = Ein Nadelfund in Hronské Kosihy. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 16. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef. Pokračovanie výskumu na pohrebisku zo staršej doby bronzovej v Ludaniciach – Mýtnej Novej Vsi = Fortsetzung der Ausgrabungen auf dem frühbronzezeitlichen Gräberfeld in Ludanice – Mýtna Nová Ves. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 17. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter. Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku = Die Ergebnisse der Ausgrabungen der frühbronzezeitlichen befestigten Siedlung in Rybník. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 18. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - RASSMANN, Knut. Výsledky archeologického výskumu vo Vrábľoch = Die Ergebniss der archäologischen Ausgrabungen in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 16-17. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef. Vráble - Zentralsiedlung aus der frühen Bronzezeit in der SW Slowakei. In "Alexander von Humboldt, Vermessung der Welt (der Weg der Wissenschaft)" : Humboldt Kolleg in der Slowakei - Piešťany, Slowakei, 20. - 22. September 2019. - Bratislava : UK - Humboldt Kolleg in der Slowakei, 2019, s. nestr. Type: AFF
 • BEDNÁR, Peter - GÁBOR, Peter. Výskum v západnom krídle kláštora Benediktínov v hronskom Beňadiku = Grabung im westlichen Flügel des Benediktinerklosters in Hronský Beňadik. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 26-28. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - DAŇOVÁ, Klaudia - POLÁKOVÁ, Zuzana - RUTTKAY, Matej - SMETANOVÁ, Petra - ŽAÁR, Ondrej. Pokračovanie výskumu Nitrianskeho hradu = Grabungsfortsetzung auf der Burg Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 19-24. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter. Záchranný archeologický výskum v Nitre na Samovej ulici = Archäologische Rettungsgrabung auf der Straße Samova in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 24-25. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - HLAVÁČOVÁ, Stanislava - ŠIMKOVIC, Michal. Pokračovanie výskumu Vinianskeho hradu = Fortsetzung der Grabung auf der Burg Vinné. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 28-31. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter. Kalkherstellung von Kalk auf der ostslowakischen Burgen. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy : Book of Abstracts and Fieldtrip Guides. - Kutina : Muzej Moslavine, 2019, s. 30. ISBN 978-953-7135-62-1. Type: AFG
 • BEDNÁR, Peter. Kalkherstellung von Kalk auf der ostslowakischen Burgen : (poster). In Castrum Bene 16 : Castle and Economy : Book of Abstracts and Fieldtrip Guides. - Kutina : Muzej Moslavine, 2019, s. Nestr. ISBN 978-953-7135-62-1. Type: AFK
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Archeologický výskum na pustom hrade vo Zvolene = Archäologische Grabung auf der Burg Pustý hrad in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 31-34. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - MORDOVIN, Maxim - LOYDL, Albert. Výskum na Hrade Čabraď = Grabung auf der Burg Čabraď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 37-38. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - KALIČIAKOVÁ, Zuzana. Archeologický výkum na Hrade Modrý Kameň = Archäologische Grabung auf der Burg Modrý Kameň. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 35-36. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - KUČERÁKOVÁ, Kristína. Germánske pohrebisko v Hronovciach = Germanic burial ground in Hronovce. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 261-312. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Prínos dlhodobého výskumu Pustého hradu vo Zvolene pre badánie, jeho najnovšie výsledky a perspektíva do budúcnosti. In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. Jana Maříková-Kubková, Katarína Válová (eds.). - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 19. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFE
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMUNKOVÁ, Katarína. Something new about the castle crew. An archaeozoological perspective to castle and economy at the Deserted castle in Zvolen and Peťuša castle. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy : Book of Abstracts and Fieldtrip Guides. - Kutina : Muzej Moslavine, 2019, s. 12. ISBN 978-953-7135-62-1. Type: AFG
 • BELJAK, Ján - BÓNA, Martin - MALINIAK, Pavol. K problematike vzniku a funkčného zániku vybraných hradov na strednom Pohroní : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 29. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFK
 • BELJAK, Ján. Výskum a obnova Pustého hradu v roku 2018 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/SAV3/Desktop/pustý%20hrad.htm>. Type: GHG
 • Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 74 s. ISBN 978-80-8196-032-1(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: FAI
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum v Jelšovciach = Archäologische Grabung in Jelšovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 39. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Eneolitický idol z Malého Zálužia = Äneolithisches Idol aus Malé Zálužie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 40-41. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum vo Vinodole = Archäologische Grabung in Vinodol. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 41-42. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Sídliskový objekt z neskorej doby bronzovej z Lietavskej Svinnej = Siedlungsobjekt aus der Spätbronzezeit aus Lietavská Svinná. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 39-40. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário - BIELICHOVÁ, Zora - ŠIMKOVIC, Michal. Prvá sezóna archeologického výskumu na Plaveckom hrade v Malých Karpatoch = Die erste Saison der archäologischen Grabung auf der Burg Plavecký hrad in den Kleinen Karpaten. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2018, roč. CXII, č. 28, s. 243-255. ISSN 1336-6637.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário - SOJÁK, Marián. Nálezy hlinených fajok zo Spiša. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 179-206. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADNB
 • BIELICH, Mário - TIRPÁK, Ján. Geophysical and archaeological research of the baroque church of Saint Nicolas in Kovarce, Slovakia. In New Global Perspectives on archaeological Prospection : 13th International Conference on archaeological Prospection 28 August - 1 September 2019 Sligo - Ireland. - Oxford : Archaeopress, 2019, p. 133-135. ISBN 978-1-78969-306-5.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AECA
 • BIELICH, Mário - TIRPÁK, Ján. Geophysical and archaeological research of the baroque church of Saint Nicolas in Kovarce, Slovakia. In 13th International conference on archaeological prospection : New global perspectives on archaeological prospection (Abstract books). - Dublin : Abbey Conference, 2019, p. 44.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFE
 • BIELICH, Mário - TIRPÁK, Ján. Geophysical and archaeological research of the baroque church of Saint Nicolas in Kovarce, Slovakia : (poster). In 13th International conference on archaeological prospection : New global perspectives on archaeological prospection (Abstract books). - Dublin : Abbey Conference, 2019, nestr.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFK
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum v okolí kostola sv. Mikuláša v Kovarciach v rokoch 2016-2019 : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 30. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFK
 • BIELICH, Mário. Kovarce kostol sv. Mikuláša [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Kovarce2019_2.pdf>(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Hrad Gýmeš [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Hrad-G%C3%BDme%C5%A1-2019.pdf>. Type: GHG
 • BIELICHOVÁ, Zora - SAMUEL, Marián - HENSEL, Karol. Ryby a pôst v Zoborskom kláštore pri Nitre vo svetle archeozoologických dokladov = Fish and Fasting in the Zobor Monastery in Nitra in the Loight of Archaeozoological Evidence. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 133-178. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: ABB
 • BIELICHOVÁ, Zora. Archaeozoology of the Late Roman Period Settlement at Veľké Zálužie in the Context of Regional Data. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2019, roč. 67, č. 1, s. 61-112. ISSN 1335-0102.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ABB
 • BISTÁKOVÁ, Alena. Bátovce, Žemberovce - Nadzemné vedenie, p.č. 1716, 1613, 1943-1945, 2058 : VS 19939/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 28 s. Type: AGI
 • BOBEK, Pavol. Stredodunajská mohylová kultúra na Slovensku a jej význam pre vznik stredodunajských popolnicových polí. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2018. 330. Type: DAI
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - BUDAJ, Marek. Hromadný nález tetradrachiem typu Huşi-Vovrieşti zo Štitár-Žibrice v kontexte osídlenia regiónu v dobe laténskej = Hoard of tetradrachms of the Huşi-Vovrieşti type from Štitáre-Žibrica in the context of the settlement of the region in the La Tène Period. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 339-350. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - PROHÁSZKA, Péter. Archeologické nálezy z Obidu, okres Nové Zámky = Archaeological finds from Obid, Nové Zámky District. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 351-358. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - RUTTKAY, Matej. A Late La Tène feature from Nitra-Svätoplukovo námestie square, Slovakia. In Schichtengeschichten : Festschrift für Otto H. Urban. - Bonn : Habelt, 2019, s. 163-173. ISBN 978-3-7749-4206-6.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AECA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Graves from the burial ground in Nitra-Zobor, Martinský vrch. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 13. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Hlavný redaktor [2013-] Gertrúda Březinová, Alena Bistáková. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1956-. 2 x ročne. ISSN 0560-2793. Type: FAI
 • ČURNÝ, Marián - KOVÁR, Branislav. Archeologický výskum na trase diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka = Archäologische Grabung auf der Autobahn D1 auf der Strecke Hričovské Pod­hradie – Lietavská Lúčka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 42-48. ISSN 0231-925X.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • DAIM, Falco - PROHÁSZKA, Péter. Császár a mellbogláron : Észrevételek a sorpei kora középkori dobozka fedeléhez = The emperor on the clasp. In Hatalmi központok az avar kaganátusban. - Kecskemét : Magyar Tudományos Akadémia, 2019, s. 249-262. ISBN 978-963-9815-54-4. Type: AECA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Výskum v Dolných Lefantovciach = Grabung in Dolné Lefantovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 48-49. ISSN 0231-925X.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: ADFB
 • DAŇOVÁ, Klaudia - VOJTEČEK, Marek. Výskum v Dolných Lefantovciach = Grabung in Dolné Lefantovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 49. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: ADFB
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava - STEHLÍKOVÁ, Jana. Significant Crossroads at the Lower Reaches of the River Váh : Preliminary Report. In 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology : Abstract Book : Warsaw, 17 - 18 of January 2019. Aleksandra Choluj, Malgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska, Artur Brzóska (editors). - Warszawa : University, 2019, s. 21.(VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt). Type: AFE
 • DAŇOVÁ, Klaudia - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. New site from the La Tène period in Sereď (district Galanta, Slovakia) and its status in the settlement structure. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 15. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/12 : VS 19991/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 19 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/8 : VS 19988/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 23 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/9 : VS 19989/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 22 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/11 : VS 19990/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 18 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Záchranný výskum v Seredi [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/SAV3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W75FA0G9/Sered_danova_web.pdf>. Type: GHG
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Záchranný výskum v Komárne [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/SAV3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W75FA0G9/Komarno_danova_web.pdf>. Type: GHG
 • DROBERJAR, Eduard - JARŮŠKOVÁ, Zuzana. Aurei císaře Nerona na Malé Hané a otázka jejich interpretace = Aureus coins of Roman Emperor Nero from the region of Malá Haná and the question of their interpretation. In Archeologie ve středních Čechách, 2018, roč. 22, č. 2, s. 65-662. ISSN 1214-3553. Type: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard. Poznámky k langobardskému hrobu z Prahy-Kyjí = Comments on a Longobard´s grave from Prague-Kyje. In Archeologie ve středních Čechách, 2018, roč. 22, č. 2, s. 787-788. ISSN 1214-3553. Type: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard - KNÁPEK, R. - JARŮŠKOVÁ, Zuzana. To the Importance of Finds from the Migration period in Malá Haná (Moravia). In Přehled výzkumů, 2019, roč. 60, č. 1, s. 109-141. ISSN 1211-7250. Type: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard. Wpływy kultury przeworskiej w Czechach i na Morawach od okresu późnolateńskiego po wczesną fazę okresu wędrówek ludów = The Przeworsk culture influence from the late Latène to the beginning of the migration period of Bohemia and Moravia. In Kultura przeworska : Procesy przemian i kontakty zewnętrzne. - Lódz : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódziego, 2019, s. 251-290. ISBN 978-3-89646-222-1. Type: AECA
 • DROBERJAR, Eduard - KNÁPEK, R. - ZAVŘEL, P. Römische Importe und römisch-germanische Kontakte in Südböhmen. In Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen / Oberösterreich : Fines Transire 27. - Rahden/Westf. : Leidorf, 2018, s. 125-144. ISBN 978-3-89646-222-0. Type: AECA
 • DROBERJAR, Eduard - MILITKÝ, Jiří - ŠÁMAL, Zdeněk. Germáni a doba římská na Rakovnicku : Katalog k výstavě ve stínu impéria. Rakovník : Muzeum T.G.M., 2018. 51 s. ISBN 978-80-85081-39-8. Type: CKA
 • ELSCHEK, Kristian. Römische Bauten und das Germanische Fürstenmilieu während der römischen Kaiserzeit im 1. - 3. Jahrhundert nach Chr. nördlich der Mittleren Donau. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2018, roč. CXII, č. 28, s. 201-219. ISSN 1336-6637. Type: ADFB
 • ELSCHEK, Kristian. Siedlungsobjekte von der Wende der älteren und mittleren Latènezeit (LTB2/LTC1) aus Zohor, Westslowakei. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 7. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFF
 • ELSCHEK, Kristian. Siedlungsobjekte von der Wende der älteren und mittleren Latènezeit (LTB2/LTC1) aus Zohor, Westslowakei. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 18. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • ELSCHEK, Kristian. Jantárová cesta a Záhorie : Germánske elity vo svetle rímskych stavieb, kniežacích hrobov a rímskeho importu v Bratislave-Dúbravke a Zohore. In Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja : Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Helena Bakaljarová, Michal Škrovina (editori). - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2018, s. 91-105. ISBN 978-80-99911-00-1. Type: BEF
 • FECKO, Peter - SOJÁK, Marián - WAWRZCZAK, Maciej. Zabytki na wtórnym zlozu. Problem kilku wyrobów kamiennych ze stanowisk wczesnosredniowiecznych na Spiszu (pólnocna Slowacja). In Prace Pieninskie, 2018, tom 28, s. 229-244. Type: BDE
 • FELCAN, Michal. There is No Need for a Culture? : Case Studies of Early Iron Age Settlements in Small Carpathians. In Musaica archaeologica, 2018, roč. 3, č. 2, s. 51-72. ISSN 2453-8612. Type: ADFB
 • FELCAN, Michal. Sídliskové aglomerácie juhozápadného Slovenska v dobe halštatskej na rozhraní pohorí a nížin. Nitra : Archeologický ústav SAV : Bratislava : Univerzita Komenského, 2019. 228 s. Type: DAI
 • FOTTOVÁ, Eva - SMETANOVÁ, Petra. Kostol sv. Martina v Hontianskej Vrbici. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 53-57. ISSN 0231-925X.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • FOTTOVÁ, Eva - ŠIMKOVIC, Michal. Stavebná história hradu Divín z pohľadu nových archeologických výskumov : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 30. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFK
 • FOTTOVÁ, Eva. Typologicko-chronologický vývoj keramiky 8.-12. storočia v oblasti Nitry. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2019. 181 s. Type: DAI
 • FURMÁNEK, Václav - MITÁŠ, Vladimír. Siedma sezóna výskumu pohrebiska v Cinobani = Siebte Saison der Ausgrabung des Gräberfeldes in Cinobaňa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 60-61. ISSN 0231-925X.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: ADFB
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - SLANÁ, Andrea. Výskum na hradisku Veľký vrch v Divinke = Grabung auf dem Burgwall Veľký vrch in Divinka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 61-62. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • FUSEK, Gabriel. Early Medieval Hillfort in Divinka, Northwestern Slovakia. In Slovani, naša dediščina. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018, s. 103-107. ISBN 978-961-6990-36-3.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Type: AECA
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal. Hillfort in Divinka in NW Slovakia. In Fortifications, defence systems, structures and features in the past : Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th – 9th June 2017. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2019, s. 137-146. ISBN 978-953-6064-47-2. Type: AECA
 • FUSEK, Gabriel - SLANÁ, Andrea. Hradisko v Divinke vo veľkomoravskom období = Hillfort in Divinka in the Great Moravia period. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 29. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR : ICOMOS Slovensko, 2018, s. 85-96. ISBN 978-80-89175-86-4. Type: AEDA
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - ZUZANA STANEKOVÁ - A. SLANÁ. Divinka - Veľký vrch p.č. 1265/1 : VS 19890. Nitra : AÚ SAV, 2019. 241 s. Type: AGI
 • FUSEK, Gabriel - ZUZANA STANEKOVÁ. Divinka - Lovišky p.č. 1265/1 : VS 19891. Nitra : AÚ SAV, 2019. 51 s. Type: AGI
 • GÁBOR, Peter. Kultúrny vývoj želiezovskej skupiny na Trnavskej tabuli na základe výskumu v Blatnom. Bratislava : UK FF ; Nitra : AÚ SAV, 2018. 170 s. Type: DAI
 • GRÖMER, Karina - RAMSL, Peter Christoph - WILTSCHKE-SCHROTTA, Karin - WOLLMANN, Jessica. Latènezeitliche Gräber aus Schrattenberg mit „Torques“ und Textil. In Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien : Serie A, 2019, vol. 121, s. 5-33. ISSN 0083-6133.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: ADEB
 • HANULIAK, Milan - CHROPOVSKÝ, Bohuslav. Pohrebisko z 10.-11. storočia v Nitre-Horných Krškanoch = Gräberfeld des 10.-11. Jahrhunderts in Nitra-Horné Krškany. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2019, roč. 67, č. 1, s. 113-193. ISSN 1335-0102.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: ABB
 • HANULIAK, Milan. Záverečná etapa výskumu kláštora v Banskej Štiavnici = Schlussetappe der Grabung im Kloster in Banská Štiavnica. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 62-63. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • HOLEŠČÁK, Michal. Mongol archery equipment through the prism of the Secret History of the Mongols. In Mongolica : an International Journal of Mongol Studies, 2018, vol. 52, p. 38-44. ISSN 1024-3143.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: ADEB
 • HOLEŠČÁK, Michal - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Piešťany - Winterova ulica, Nálepkova ulica, rekonštrukcia plynu : VS 19894. Nitra : AÚ SAV, 2019. 36 s. Type: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Šintava - Mierové námestie, p.č. 444/1-4 : VS 19936/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 44 s. Type: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Lužianky - Kajsianske lúky, p.č. 2785/4 : VS 19937/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 23 s. Type: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Sereď - Hala Agrrall, p.č. 4061/105,107 : VS 19938/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 38 s. Type: AGI
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - HREHA, Rastislav. Pokračovanie prieskumu medzi Slanskými a Zemplínskymi vrchmi = Fortsetzung der Begehung zwischen den Gebirgen Slanské und Zemplínske vrchy. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 64-67. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • HREHA, Rastislav. Predstihový prieskum v Župčanoch = Vorsprungsgrabung in Župčany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 63-64. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • HUDEC, Jozef - CHEBEN, Michal - KOVÁR, Branislav. Výskumy lokality Duweym Wad Hadž v Sudáne v rokoch 2017 a 2018 = Research at DuweymWad Haj in the Sudan in 2017 and 2018 Seasons. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 207-220. ISSN 0560-2793.(APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž). Type: ADNB
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana. Life at Early Bronze Age site of Nižná Myšľa (preliminary osteoarchaeological results). In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička : (Programme). - Humpolec : The Czech Anthropological Society, 2019.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFE
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária. Neolithic individual with possible Klippel-Feil syndrome and his place in community. In W.A.R.D : Abstracts. - Berlin : German Archaeological Institute, 2019, p. 20. Type: AFE
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária. Neolithic individual with possible Klippel-Feil syndrome and his place in community. In W.A.R.D : Abstracts. - Berlin : German Archaeological Institute, 2019, s. Nestr. Type: AFK
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana. Vráble - Veľké Lehemby : VS 19995/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 6 s. Type: AGI
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana. Vráble - Veľké Lehemby : VS 19996. Nitra : AÚ SAV, 2019. 21 s. Type: AGI
 • HUNKA, Ján. Nálezy rímskych mincí v Trenčíne a okolí. In Stopy Rimanov na Slovensku : Trenčín 19.9.2019. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2019. Type: AFF
 • HUNKA, Ján. Bitky a vojny na území Slovenska počas stredoveku a nálezy mincí. In Medzinárodná numizmatická konferencia : Zborník abstraktov. - Kremnica : NBS - Múzeum mincí a medailí, 2018, s. 38. Type: AFF
 • HUNKA, Ján. Stredoveké mince z Nitry ako významý historický prameň. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2019, roč. 68, č. 1, s. 2-7. ISSN 1335-4353.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: BDFB
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin. Zisťovací výskum sídliskového areálu kultúry lineárnej vo Vrábľoch = Probegrabung der linearbandkeramischen Siedlungsareal in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 68-72. ISSN 0231-925X.(Vega č. 2/0107/17 : Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví). Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Objekt s hlinenými závažiami z doby laténskej v Šuranoch = Objekt mit Tongewichten aus der Latènezeit in Šurany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 72-73. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Výskum domov lengyelskej kultúry v Čiernych Kľačanoch = Grabung von Häusern der Lengyel-Kultur in Čierne Kľačany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 73-77. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Vega č. 2/0107/17 : Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví). Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan. Ojedinelý nález keramiky na haldách v Španej Doline = Vereinzelter Keramikfund auf den Halden in Špania Dolina. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 67-72. ISSN 0231-925X.(Vega č. 2/0107/17 : Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví). Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Pazúrik jurský podkrakovský v nálezoch na západnom Slovensku. In Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku. - Opava : Ústav archeologie FPF Slezské univerzity, 2018, s. 187-196. ISBN 978-80-7510-288-1.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AECA
 • CHEBEN, Ivan. Nové Zámky - Nad bešeňovskou hradskou, IBV vodovod : VS 19893. Nitra : AÚ SAV, 2019. 23 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - FURHORT, Martin - CHEBEN, Michal. Vráble - Farské : VS 19943. Nitra : AÚ SAV, 2019. 171 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Nové Zámky - Dolný Piritov, nákupné stredisko : VS 19994/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 23 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Lužianky - Park Linkcity : VS 19997/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 55 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan. Eva Lenneis (Hrsg.): Erste Bauerndörfer - älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2019, roč. 67, č. 1, s. 197-199. ISSN 1335-0102. Recenzia na: Erste Bauerndörfer - älteste Kultbauten / Eva Lenneis (Hrsg.). - Wien : Verlag der ÖAW, 2017. - ISBN 978-3-7001-8220-7.(Vega č. 2/0107/17 : Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví). Type: EDI
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014. Odborní redaktori Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marej Vojteček ; recenzenti Kristian Elschek, Vladimír Varsik. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. nepravidelne. ISSN 0231-925X. Type: FAI
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam - HAVIAROVÁ, Michaela. Záchranný archeologický výskum v areáli benediktínskeho a jezuitského kláštora v Trenčíne-Opatovej, poloha Veľká Skalka : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 30. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFK
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Trenčín-Opatová - Veľká skala : VS 19998/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 102 s. Type: AGI
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Trenčín-Opatová, poloha Veľká Skalka [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Tren%C4%8D%C3%ADn-Opatov%C3%A1-Ve%C4%BEk%C3%A1-Skalka.pdf>. Type: GHG
 • JEŽIŠKOVÁ, Lucia - PIETA, Karol. Laténske hradisko v Stupnom = The LaTéne Hillfort in Stupné. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 71-87. ISSN 0560-2793.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: ADNB
 • JEŽIŠKOVÁ, Lucia. Jewellery of Púchov culture. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • JEŽIŠKOVÁ, Lucia - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. The current state of research of the Púchov culture in Slovakia. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Mezolitické artefakty z Čičaroviec = Mesolithische Artefakte aus Čičarovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 82-87. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Use of obsidian from the Paleolithic to the Bronze Age in Slovakia : Archaeometry Workshop. In Archeometriai Műhely, 2018, vol. XV, no. 3, s. 197-212. ISSN 1786-271X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Type: ADMB
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Cejkov. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 110-120. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AECA
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Kašov. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 121-135. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AECA
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Use of obsidian from the Paleolithic to the Bronze Age in Slovakia. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 35. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AFG
 • KAŇÁKOVÁ, Ludmila - BÁTORA, Jozef - NOSEK, Vojtěch. Use- wear and ballistic analyses of arrowheads from the burial ground of the Nitra culture in Ludanice - Mýtna Nová Ves. In Journal of Archaeological Science, 2019, vol. 23, p. 25-35. (3.030 - IF2018). ISSN 0305-4403. Type: ADCA
 • KNOLL, Marián - PIETA, Karol. Zhotovenie ihiel podľa keltského originálu z Liptovskej Mary. In Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, s. 184. ISSN 1805-0050. Type: AFE
 • KNOLL, Marián - PIETA, Karol. Zhotovenie ihiel podľa keltského originálu z Liptovskej Mary : (poster). In Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, s. nestr. ISSN 1805-0050. Type: AFK
 • KOMORÓCZY, Balázs - VLACH, Marek - HÜSSEN, Claus-Michael - RAJTÁR, Ján. C-14 dating of the Roman military interventions in the Middle Danube barbarian world. In Radiocarbon, 2019, vol. 61, no. 2, p. 515-530. (1.531 - IF2018). ISSN 0033-8222. Type: ADCA
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Egy moesiai felirat Torma Károly levelestárából. In Studia Epigraphica Pannonica. Vol. X.Felirattani kutatások 2018-ban. - Budapest : Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, 2019, s. 55-63. ISBN 978-615-5702-03-7. Type: AECA
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Neptunus-oltár Rákospalotáról (TRHR 243=TIT.AQ.942). In Studia Epigraphica Pannonica. Vol. X.Felirattani kutatások 2018-ban. - Budapest : Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, 2019, s. 50-54. ISBN 978-615-5702-03-7. Type: AECA
 • KOVÁR, Branislav. Čierna smrť zničila Afriku [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/cierna-smrt-znicila-afriku>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Rímska disciplína stála za masakrom Keltov pri Telamone. In HistoryWeb, 2017, č. 7, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rimska-disciplina-stala-za-masakrom-keltov-pri-telamone?fbclid=IwAR07Hf00v6hd2hnaPvhZ9qEdsG3yKknuqXVAZoyTSKpymiOwlRqBw6JLNmI>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Parti rozdrvili Rimanov na východe. In HistoryWeb, 2019, č. 9, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/parti-rozdrvili-rimanov-na-vychode?fbclid=IwAR2QPy9Xt8rgca0fmpxvhktzYzu1MfJZm3FzD_OcJJhhr9mhpw4abEmCirc>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Rimania dokázali poraziť presilu barbarov [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rimania-dokazali-porazit-presilu-barbarov>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Hadriánov val chránil Rimanov i Westeros. In HistoryWeb, 2019, č. 5, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/hadrianov-val-chranil-rimanov-i-westeros?fbclid=IwAR1AQ9ROGs6f9KQ_P7ziN9AMR1zHPMXYTDpVTvX3J7k68u2gZxvL37q4GPw>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov 2018 [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-2018>. Type: GHG
 • KROŠLÁKOVÁ, Mária. Wandering through Central Europe in the Middle Ages: possible burial of an Outlander. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička : (Programme). - Humpolec : The Czech Anthropological Society, 2019, s. Nestr.(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: AFE
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Zvolen - ob.komplex Pod Pustým hradom-ul. Pod dráhami-siete : VS 19942/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 42 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Šášovské Podhradie - NKP hrad Šášov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-SASOV-2017-SAV-poster-A4-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Meštianky dom na Dolnej ulici v Kremnici [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-KCA-DOLNA-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica - Revišťné Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologciký ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica - Revišťské Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2018-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Mincovňa Kremnica - Átrium administratívneho objektu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-MINCOVNA-2017-SAV-poster-na-web-k%C3%B3pia.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Šášovské Podhradie - NKP hrad Šášov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-SASOV-2018-SAV-poster-A4-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Lesenice - Agroturistické zariadenie - Penzión [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-LESENICE-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Čerenčany - výstavba rodinného domu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-CERENCANY-2018-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica-Revišťské Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archelogický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2016-SAV-poster-na-web.pdf>. Type: GHG
 • KVIETOK, Martin - BENEDIKOVÁ, Lucia. Settlement Stará Mara in Brusno and its role in the Iron Age settlement system of the Slovakian Western Carpathian mountain region. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 22-24. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • LOFAJOVÁ DANIELOVÁ, Barbora - SAMUEL, Marián. Praktizovali na Slovensku praveké „voodoo“? In HistoryWeb, 2019, č. 10, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/praktizovali-na-slovensku-praveke-voodoo>. Type: BDF
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Záchranný výskum na Nešporovej ulici v Prešove = Rettungsgrabung auf der Nešpora-Straße in Prešov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 99. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Moldava nad Bodvou - Intravilán plynovod : VS 20000/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 26 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Výsledky záchranného výskumu vo Včelinciach a Tornali = Ergebnisse der Rettungsgrabung in Včelince und Tornaľa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 99-102. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória. Výsledky štvrtej sezóny terénneho výskumu na Dolnom hrade vo Fiľakove = Ergebnisse der vierten Saison der Terraingrabung auf der Burg Dolný hrad in Fiľakovo. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 106-108. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert - ŠIMKOVIC, Michal. Výsledky výskumu Koháryovského paláca na Hrade Muráň = Grabungsergebnisse des Koháryovský-Palastes auf der Burg Muráň. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 102-106. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert. Detva - pol.Trstená, priemyselný park, inž.siete : VS 19900. Nitra : AÚ SAV, 2019. 38 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Jelšava - Kaštieľ p.č. 3 : VS 19999/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 93 s. Type: AGI
 • MEADOWS, John - MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - CHEBEN, Ivan - AGERSKOV ROSE, Helene - FURHOLT, Martin. Temporal dynamics of Linearbandkeramik houses and settlements, and their implications for detecting the environmental impact of early farming. In Holocene, 2019, vol. 29, p. 1653-1670. (2.547 - IF2018). ISSN 0959-6836. Type: ADMA
 • MEZEY, Viliam. Stredoveký nožík s kostenou rukoväťou. In Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, s. 185. ISSN 1805-0050. Type: AFE
 • MEZEY, Viliam. Stredoveký nožík s kostenou rukoväťou : (poster). In Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, s. nestr. ISSN 1805-0050. Type: AFK
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana - MITÁŠ, Vladimír. Makrozvyšky pestovaných rastlín v hroboch z doby popolnicových polí v Cinobani = Macroremains of Cultivated Plants in Burials from the Urnfield Period in Cinobana. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 19-38. ISSN 0560-2793.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ADNB
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Výsledky archeobotanickej analýzy driev a textilu z kovových predmetov. In ZÁBOJNÍK, Jozef. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Obide. - Bratislava ; Nitra : VEDA, vydavateľstvo SAV : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 278-286. ISBN 978-80-224-1739-6.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: AEDA
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bernolákovo - Triblavina : VS 19857. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Batizovce - Dvor r.-k. kostola : VS 19850. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : VS 19848. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : VS 19847. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Širkovce - Širkovský hrad : VS 19856. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : 19845. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Divinka - Veľký vrch : VS 19851. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : 19846. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Smolenice - Molpír : VS 19855. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Jelenec - Hrad Gýmeš : VS 19853. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Boná - I.-Valy : 19846. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Divinka - Veľký vrch : VS 19852. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : VS 19849. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Lovinobaňa - Intravilán : VS 19854. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : 19844. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Horné Saliby - Dolné lúky, haly pre chov moriek 2 a 3 : VS 19901. Nitra : AÚ SAV, 2019. 51 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Nitra - Cherenová - OZ Vašinová, 40 RD : VS 19902. Nitra : AÚ SAV, 2019. 45 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Lužianky - Agrospace, p.č. 1367/15, 20, 89,90 : VS 19940/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 41 s. Type: AGI
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Laténske osídlenie na Východoslovenskej nížine = La Tène settlement in the Východoslovenská nížina lowland. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 237-253. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Pottery from the Late LaTène settlement features in Zemplín : Investigation 2001–2002. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 25. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • MITÁŠ, Vladimír. Nález keramickej fajky z Podrečian = Fund einer Tonpfeife aus Podrečany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 111-112. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • MITÁŠ, Vladimír. Lovinovaňa-Uderiná - Suchý potok : VS 19895. Nitra : AÚ SAV, 2019. 28 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - BOBEK, Pavol. Dolné Lefantovce - Lieskové, výrobná a skladovacia hala : VS 19993/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 66 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - BOBEK, Pavol. Klátova Nová Ves - kanalizácia, poloha Lúky 1-3, Šariny : VS 19941/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 94 s. Type: AGI
 • MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - CHEBEN, Ivan - HUKEĽOVÁ, Zuzana - FURHOLT, Martin. Kopflose Skelette und aufgebahrte Leichen: Die Toten der bandkeramischen Siedlung von Vráble/Südwestslowakei im Vergleich mit gleichzeitigen Kollectiven. In 85. Jahrestagung des WSVA gemeinsam mit dem MOVA (24. Jahrestagung des MOVA) am 1.-5. April 2019 in Würzburg : Abstrakt. - Wursburg : West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung e.V., 2019, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://wsva.net/media/ag_neo_theorie_abstracts.pdf>. Type: AFE
 • NEMERGUT, Adrián. Archeologický výskum a prieskum na brehoch Oravskej priehrady = Archäologische Grabung und Begehung auf den Ufern des Orava-Sees. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 113-116. ISSN 0231-925X.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. Vega č. 2/0181/14 : Technológia a ekonómia suroviny v kontexte paleolitu stredného Podunajska). Type: ADFB
 • NEMERGUT, Adrián - VOJTEČEK, Marek - GÁBOR, Peter. Záchranný archeologický výskum na stavbe diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité = Rettungsgrabung auf der Baustelle der Autobahn D3 Svrčinovec – Skalité. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 116-119. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • NEMERGUT, Adrián - CHEBEN, Michal. Unique grinded obsidian finds from Eneolithic site at Nitra-Selenec. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 47. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AFG
 • NEMERGUT, Adrián - CHEBEN, Michal. Lužianky - West park, stavebný dvor Bidelnica : VS 19992/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 41 s. Type: AGI
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Stredoveký a včasnonovoveký kostolný cintorín v Nevadoch : Výskum Bélu Szökeho v rokoch 1938 a 1943). Recenzenti Jozef Labuda, Alexander T. Ruttkay. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 142 s. Archaeologia Slovaca Monographiae: Fontes, Tom XXV. ISBN 978-80-9196-016-1(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska. VEGA č. 2/0063/13 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II. VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia východného Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku). Type: AAB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Kegyérmek a naszvad-jánoskaparti templom körüli temetö sírjaiból. In Numizmatikai közlöny, 2017-2018, évfolyam CXVI-CXVII, s. 53-60. ISSN 0230-0583.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADEB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Stredoveké a včasnonovoveké pohrebisko v Nesvadoch, poloha Jánoska part : (Výskum Bélu Szökeho v rokoch 1938 a 1943) = The medieval and early modern cemetery in the area "Jánoska part" of Nesvady (Summary). In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 9-20. ISBN 978-80-9731199-0-8. Type: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. A Naszvad-Jánoska parti közep-és kora újkori temetö (Szöke Béla 1938. és 1943. évi ásatása). In A Musaeum Hungaricum 7 : A szlovákai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja címü konferencia tanulmánykötete. - Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2018, s. 9-20. ISBN 978-80-973199-1-5. Type: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Adalékok Gond Ignác régészeti müködéséhez. In Honismeret, 2019, roč. 47, č. 1, s. 60-66. Type: BDE
 • NEZVALOVÁ, Lucia - VANGĽOVÁ, Terézia. Predstihový archeologický výskum v historickom centre Trnavy : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 24. ISBN 978-80-7581-015-1.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: AFK
 • NEZVALOVÁ, Lucia - VANGĽOVÁ, Terézia. Archeologický výskum v historickom centre Trnavy : (poster). In Forum Urbes Medii Aevi : Abstrakt. - Brno : FUMA, 2019, s. Nestr. Type: AFK
 • ORAVKINOVÁ, Dominika. „Order out of Chaos“ Model of social organization in Early and Middle Bronze Age in the northeastern Carpathian Basin. In 85. Jahrestagung des WSVA gemeinsam mit dem MOVA (24. Jahrestagung des MOVA) am 1.-5. April 2019 in Würzburg : Abstrakt. - Wursburg : West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung e.V., 2019, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://wsva.net/media/ag_bronzezeit_abstracts.pdf>(VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov). Type: AFE
 • OŽĎÁNI, Ondrej. Depot bronzových predmetov z Nitrianskej Blatnice = Hort von Bronzegegenständen aus Nitrianska Blatnica. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2018, roč. CXII, č. 28, s. 97-114. ISSN 1336-6637. Type: ADFB
 • PAVELKOVÁ, Jaroslava - FURMÁNEK, Václav. Demographic analysis of civilization of south-eastern urnfields in Slovakia. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička : (Programme). - Humpolec : The Czech Anthropological Society, 2019, s. Nestr. Type: AFE
 • PAVÚK, Juraj - BAKAMSKA, Aneta. Zur Typologie und Chronologie der neolithischen anthropomorphen Plastik auf dem Balkan. In The Image of Divinity in the Neolithic and Eneolithic : Ways of Communication. - Suceava : Editura Karl A. Romstorfer, 2018, s. 47-66. ISBN 978-606-8698-26-7. Type: AECA
 • PETŘÍK, Jan - PROKEŠ, Lubomír - PŘICHYSTAL, Antonín - ŠKRDLA, Petr - KAMINSKÁ, Ľubomíra - OLIVA, Martin - SVOBODA, Jiří - NEMERGUT, Adrián - BURGERT, Pavel - KUČA, Martin. Non-destructive ED-XRF provenance analysis of Palaeolithic obsidian artifacts from the Czech Republic and Slovakia. In International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 51. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Type: AFG
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná = Grabung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Bojná. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 124-127. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: ADFB
 • PIETA, Karol. Hradiská pri Dolných Vesteniciach = Burgwallanlagen bei Dolné Vestenice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 120-123. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: ADFB
 • PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Centrá Veľkej Moravy a ich prezentácia : Nitra a Bojná = Great Moravian centres and methods of their presentation. Nitra and Bojná. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 29. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR : ICOMOS Slovensko, 2018, s. 15-34. ISBN 978-80-89175-86-4. Type: AEDA
 • PIETA, Karol. Münzfund aus Mošovce und sein Hintergrund. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 8. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFF
 • PIETA, Karol. The coin hoard from Mošovce and its background. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 26. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Archeologický výskum kostolných cintorínov na Slovensku : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 31. ISBN 978-80-7581-015-1. Type: AFK
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Okoličná na Ostrove-Veľké Kosihy - Prívod vody do V.Kosíh : VS 19896. Nitra : AÚ SAV, 2019. 82 s. Type: AGI
 • PROHÁSZKA, Péter. Adalélok a Tiszabura tiszai gáti avar lelöhelyek kutatástörténetéhez. In Tisicum, 2018, évf. 26, s. 173-182.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. V. századi sírok Sommereinból (Niederösterreich, Ausztria). In Tisicum, 2018, évf. 26, s. 145-156.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Frühvölkerwanderungszeitliche Gräber aus Sommerein (bez Bruck an der Leitha / A) - Ein Fall der archivalischen Archäologe. In Archäologisches Korrespondenzblatt, 2019, jahrgang 49, nr. 2, s. 259-274. ISSN 0342-734X. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. VII. Kónstantin és II. Rómanos solidusa Marosújvárról/Ocna Mures, Románia. In "Hadak útján" : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVII. konferenciája. - Debrecen : Debreceni Egyetem, 2018, s. 168-178. ISBN 978-963-490-071-9.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Adatok Ocskay László brigadéros kivégzéséhez. In A Musaeum Hungaricum 7 : A szlovákai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja címü konferencia tanulmánykötete. - Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2018, s. 21-24. ISBN 978-80-973199-1-5. Type: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter. Údaje k poprave brigádneho generála Ladislava Ocskaya = New archive data about the death of the brigadier László Ocskay (Summary). In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 21-29. ISBN 978-80-9731199-0-8. Type: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter. Érmek és éremleletek Esztergom területéröl. 1. vyd. Budapest : Martin Opitz Kiadó, 2019. ISBN 978-963-9987-45-6. Type: BAA
 • PROHÁSZKA, Péter. A Hont-megyei Ritkaságokat Gyüjtö Társulat gyüjteményének leltára. In Gömörország, 2019, vol. 20, szám 2, s. 13-19. ISSN 1335-6410.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: BDF
 • PROCHNENKO, Igor - HUNKA, Ján. Monety Serednjanskogo zamku. In Doslidžennia, ochorona ta populiarizacija obiektiv kuľturnoji spadščyny. - Chotyn : Ministerstvo kuľturi Ukraini, 2018, s. 135-156. Type: BEE
 • RAJTÁR, Ján. Nové rímske figurálne plastiky z juhozápadného Slovenska = New roman figurines from South-Western Slovakia. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 493-500. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • RAJTÁR, Ján. Kde táborili légie Marca Aurelia? In Stopy Rimanov na Slovensku : Trenčín 19.9.2019. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2019, s. Nestr. Type: AFF
 • RAJTÁR, Ján. Wo lagerten die Legionen von Mark Aurel? In "Alexander von Humboldt, Vermessung der Welt (der Weg der Wissenschaft)" : Humboldt Kolleg in der Slowakei - Piešťany, Slowakei, 20. - 22. September 2019. - Bratislava : UK - Humboldt Kolleg in der Slowakei, 2019, s. nestr. Type: AFF
 • RAMSL, Peter Christoph - GRÖMER, Karina. Frühlatènezeitliche Trachtausstattungen und Textilreste am Beispiel der Gräbergruppe von Oberndorf in der Ebene, Niederösterreich. In Schichtengeschichten : Festschrift für Otto H. Urban. - Bonn : Habelt, 2019, s. 327-337. ISBN 978-3-7749-4206-6.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: AECA
 • RAMSL, Peter Christoph. Mehrstufige Bestattungsrituale und Übergangsriten in latènezeitlichen Gräbern und Gräberfeldern Nordostösterreichs. In Übergangswelten – Todesriten. Forschungen zur Bestattungskultur der europäischen Eisenzeit : Beiträge zur internationalen Tagung der AG Eisenzeit in Hallein 2015 und zur Sitzung der AG Eisenzeit während des 8. Deutschen Archäologiekongresses in Berlin 2014. - Langenweissbach : Beier & Beran. Arch]ologische Fachliteratur, 2018, s. 201-210. ISBN 978-3-95741-089-4.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: AECA
 • RUTTKAY, Matej - PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Reconstruction and Making Archaeological Sites Available to the Public – the Case of the Early Medieval Sites in Nitra and Bojná. In Analecta Archaeologica Ressoviensia, 2018, volume 13, s. 171-186. ISSN 2084-4409. Type: ADEB
 • SAMUEL, Marián. Záchranný výskum pri Kostole sv. Martina v Hrušovanoch = Rettungsgrabung bei der Kirche des hl. Martin in Hrušovany. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 130-133. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0150/15 : Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku). Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián - BIELICHOVÁ, Zora. Ryby a strava v kamaldulskom kláštore sv. Jozefa v Nitre = Fish and diet in the Camaldulese Monastery of St. Joseph in Nitra. In Okno do histórie - Ryba a kláštor : Zborník príspevkov z kultúrno-historického seminára. - Trenčín : Trenčianske osvetové stredisko, 2019, s. 46-51. ISBN 978-80-7092-057-2.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AEDA
 • SAMUEL, Marián - KOVÁR, Branislav. New discoveries of the La Téne period from the northern terrace of Bratislava castle. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 28. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: AFL
 • SAMUEL, Marián - GÁBOR, Peter. Výskum v kostole z pohľadu archeológov. In Bananský hlásnik, 2019, č. 1, s. 5. Type: GII
 • SOJÁK, Marián. Dejiny obce od praveku po prvé písomné pramene. In Švábovce. - Švábovce : Obec, 2018, s. 29-44. ISBN 978-80-570-0093-8. Type: ABD

  Citácie:
  [4.1] HUDÁKOVÁ, M. - HUDÁK, M. - TIMURA, J. Nepísané dejiny Hozelca. In Hozelec. Hozelec : Obec, 2018, s. 37-56. ISBN 978-80-971814-9-9.

 • SOJÁK, Marián - FURMAN, Martin. Liptovské Matiašovce-Bochníčky site: A new Neolithic settlement in the region of Liptov (central Slovakia). In Acta Archaeologica Carpathica, 2018, tom 53, s. 57-76. ISSN 0001-5229.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: ADEB
 • SOJÁK, Marián. Prvá etapa výskumu zaniknutého kostola v Poľanovciach = Erste Grabungsetappe der untergegangenen Kirche in Poľanovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 133-135. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián. Výskumné aktivity na Spiši = Grabungsaktivitäten in der Zips. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 135-139. ISSN 0231-925X.(ITMS 26220120059 : Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska : Podpora sietí excelentnosti pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce). Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián - GALOVÁ, Zuzana. Spišský Štiavnik - Kostol narodenia Panny Márie p.č. 1 : VS 19892. Nitra : AÚ SAV, 2019. 105 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián - FECKO, Peter - GALOVÁ, Zuzana. Batizovce - Dvor kostola Všetkých svätých, p.č. 1/2 : VS 19907/19. Nitra : AÚ SAV, 2019. 156 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián. Stredovek a novovek v našich veľhorách. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2019, ročník LVIII, s. 27-29. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. V časoch Rimanov a našich priamych predkov. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2019, ročník LVIII, s. 20-21. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. PhDr. Elena Miroššayová, CSc. jubilantkou. In Z minulosti Spiša : ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. XXVI. Ročník - 2018. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2018, s. 149-150. ISBN 978-80-971553-5-3. Type: EDJ
 • SOJÁK, Marián. Prvé praveké nálezy z jaskyne Hučivá diera v Belianskych Tatrách [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Sojak2018-jskHuciva-diera.pdf>(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: GHG
 • SOJÁK, Marián - VALDE-NOWAK, P. Výskum jaskyne Hučivá diera [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Sojak2019-jskHuciva-diera.pdf>(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: GHG
 • SOJÁK, Marián. V Tatrách žili pravekí lovci sobov či antilop. Otakar Horák (autor interview). In Denník N, 2019, roč. 5, 7. augusta, s. 14. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Collapse or continuity? Burying on the Hallstatt Period flat cemeteries in south-western Slovakia : (poster). In Early Iron Age in Central Europe 4.- 6. 7. 2019, Wrocƚaw : Abstact. - Wroclaw : Uniwersytet, 2019, nestr.(VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: AFK
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Kráľovná, ktorá sa stala šialenou [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obravky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kralovna-ktora-sa-stala-sialenou>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Eleonóra ovládla stredoveké Anglicko. In HistoryWeb [serial], 2019, č. 3, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/eleonora-ovladla-stredoveke-anglicko>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Beatrice sa nakoniec vyrovnala starším sestrám. In HistoryWeb, 2019, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/beatrice-sa-nakoniec-vyrovnala-starsim-sestram>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Margaréta bola inšpiráciou pre postavu Cersei. In HistoryWeb, 2019, č. 5, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/margareta-bola-inspiraciou-pre-postavu-cersei>. Type: GHG
 • VARSIK, Vladimír. Na severnom brehu Dunaja : Rímske stavby pre germánsku nobilitu v období neskorej antiky. In Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja : Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Helena Bakaljarová, Michal Škrovina (editori). - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2018, s. 78-90. ISBN 978-80-99911-00-1. Type: BEF
 • VONČINA, Grzegorz - CHACHULA, Piotr - KROBICKI, Michal - WAWRZCZAK, Maciej. Assessment of environmental and cultural values of Jarmuta Hill in Szczawnica (Polish Carpathians). In International Journal of Conservation Science, 2018, vol. 9, iss. 3, p. 475-500. ISSN 2067-533X. Type: ADMB
 • WALDE-NOWAK, Pawel - SOJÁK, Marián. Paleolithic Man in the Tatra Mountains. In Acta Archaeologica Carpathica, 2018, tom 53, s. 37-48. ISSN 0001-5229.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: ADEB
 • WAWRZCZAK, Maciej. Zachodniokarpackie surowce kamienne (radiolaryt i andezyt) i ich wykorzystanie w epokach kamienia i brazu, ze szczególnym uwzglednieniem Kotliny Sandomierskiej. In Archeologia Kotliny Sandomierskiej : Tom 2. - Stalowa Wola : Muzeum Regionalne, 2018, s. 49-103. ISBN 978-83-65145-22-2. Dostupné na internete: <www.muzeum.stalowawola.pl/pl/wizyty/wydawnictwa/item/download/1288>. Type: ABC
 • WAWRZCZAK, Maciej. Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach : III. komunikat z prac w 2013 roku = The third report from archaeological surface research carried out in the Pieniny Mts. in 2013. In Pieniny - Przyroda i Czlowiek, 2018, tom 15, s. 117-129. ISSN 1230-4751. Type: ADEB
 • WAWRZCZAK, Maciej. Przypadkowe znalezisko artefaktów kamiennych z Jaworek - Bialej Wody, gm. Szczawnica, woj. malopolskie. In Pieniny - Przyroda i Czlowiek, 2018, tom 15, s. 131-135. ISSN 1230-4751. Type: ADEB
 • WAWRZCZAK, Maciej. Významné speleoarcheologické lokality na Slovensku... In Prace Pieninskie, 2018, tom 28, s. 515-517. Recenzia na: Významné speleoarcheologické lokality na Slovensku / zost. Zuzana Šimková, Marianna Lázničková. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2017. - ISBN 978-80-88924-99-9. Type: EDI
 • ZÁBOJNÍK, Jozef. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Obide = Graveyard from the avar khaganate period in Obid. Recenzenti Pavel Kouřil, Jiří Macháček. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 335 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Studia, Tomus XXVI. ISBN 978-80-224-1739-6(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: AAB
 • ZÁBOJNÍK, Jozef - HOLEŠČÁK, Michal. Avar Bow, Awar Arrow. In Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte : Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. Geburtstag. Teil 1. - Mainz : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2018, s. 481-487. ISBN 978-3-88467-292-1. Type: AECA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus