Information Page of SAS Organisation

Centre of Social and Psychological Sciences SAS

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BALÁŽ, Vladimír. Euro máme radi. A nemali by sme ho dopriať každému. In Denník N, 7.1. 2019, roč. 5, č. 4, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako zvýšiť pôrodnosť? Čo funguje a čo nie? In Denník N, 3.1. 2019, roč. 5, č. 2, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Čínska sonda: hrozby pekinského technologického pokroku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 28.1. 2019, roč. XXV, č. 19, s. 13. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana. Beyond the language given: the neurobiological infrastructure for pragmatic inferencing. Nijmegen : Radboud Universiteit, 2019. 221 s. Type: DAI
 • FICERI, Ondrej. Joannes Plath na mentálnej mape košických dejín. In Cassovia Docta: Osobnosti vedy a školstva. - Košice : UPJŠ, 2018, s. 45-62. ISBN 978-80-8152-673-2.(Vega č. 1/0212/15 : Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)). Type: AEDA
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Global Competitiveness of Europe : A Robust Assessment. In Danube : Law, Economics and Social Issues Review, 2018, vol. 9, no. 4, p. 245-260. (2018 - SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, EconLit). ISSN 1804-6746.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: ADMB
 • GARDINER, Gwendolyn - GUILLAUME, Esther - STAUNER, Nick - BAE, Jaechang - HAN, Gyuseong - HALAMA, Peter - MOON, Jungsoon. Assessing personality across 13 countries using the California Adult Q-set. Gwendolyn Gardiner, Esther Guillaume, Nick Stauner, Jaechang Bae, Gyuseong Han,Jungsoon Moon, Igor Bronin,Christina Ivanova, Joey T. Cheng, François De Kock, Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Peter Halama, Ryan Hong, Paweł Izdebski, Clara Kulich, Fabio Lorenzi-Cioldi, Lars Penke, Piotr Szarota, Jessica Tracy, Yu Yang, David Funder. In International Journal of Personality Psychology, 2019, vol. 5, p. 1-17. ISSN 2451-9243. Type: ADEB
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Do emotions matter? The relationship between math anxiety, trait anxiety, and problem solving ability. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no. 4, p. 226-244. (0.511 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Type: FAI
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32. ISSN 0013-3035.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: ADDA
 • MOJŽIŠ, Ján - KRAMMER, Peter - KVASSAY, Marcel - BUDINSKÁ, Ivana - HLUCHÝ, Ladislav - JURKOVIČ, Marek. Crawling and Analysis of Online Discussions in Major Slovak National Newspapers. In 22nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems : Proceedings. - Spain : IEEE, 2018, p. 119-126. ISBN 978-1-5386-1121-0.(INES 2018 : 22nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems). Type: ADMB
 • MOROVICSOVÁ, Eva - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Výskyt syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku [Prevalence of the burnout syndrome among physicians at psychiatric departments and ambulances in Slovakia]. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2018, roč. 114, č. 6, s. 237-243. ISSN 1212-0383. Type: ADMB
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica - JELEŇOVÁ, Iveta. Používanie materinského jazyka maďarskou menšinou v Košiciach v úradnom styku = Use of the mother tongue by the Hungarian minority in Košice in official communication. In Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. časť 2. - Košice : UPJŠ Fakulta verejnej správy, 2018, s. 129-139. ISSN 978-80-8152-701-2. Type: AEDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Jednodetnosť-nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku = Single-child mother-a new phenomenon in the reproduction courses of women in Slovakia? In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 1, s. 23-37. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADFB
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Type: FAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus