Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Biomedical Research Center SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ACHS, Adam** - GLASA, Miroslav - ŠUBR, Zdeno W.. Plum Pox Virus Genome-Based Vector Enables the Expression of Different Heterologous Polypeptides in Nicotiana benthamiana Plants. In Processes. - Basel, Switzerland : MDPI, 2022, vol. 10, no. 8, art. no 1526. (2021: 3.352 - IF, Q2 - JCR, 0.474 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-9717. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pr10081526 (APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. VEGA 2/0003/22 : Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam) Type: ADCA
 • ACHS, Adam - GLASA, Miroslav - ALAXIN, Peter - ŠUBR, Zdeno W.**. Suitability of different plant species for experimental agroinfection with Plum pox virus-based expression vector for potential production of edible vaccine. In Acta Virologica. - Bratislava : Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, 1957-, 2022, vol. 66, no. 1, p.95-99. (2021: 1.827 - IF, Q4 - JCR, 0.529 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0001-723X. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/av_2022_111 (VEGA 2/0003/22 : Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni) Type: ADDA
 • ACHS, Adam - ŠUBR, Zdeno W.. Fragment nukleoproteínu vírusu SARS-CoV-2 produkovaný v rastlinách pomocou vírusového vektora. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 9-14. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. VEGA 2/0003/22 : Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam) Type: AFD
 • ACHS, Adam - ŠUBR, Zdeno W.. Rastlinný vírus s chimérickým genómom – biologicky bezpečný a stabilný RNA templát ako nástroj pri diagnostike vírusových patogénov človeka = Plant virus with a chimeric genome – biologically safe and stable RNA template as a tool at diagnosis of human viral pathogenes. In XXII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin : Sborník abstraktů. - Brno : Mendelova Univerzita v Brně, 2022, s. 14. ISBN ISBN 978-80-7509-848-1. Dostupné na internete: https://www.library.sk/arl-sav/sk/csg/?repo=savrepo&key=39358422359 Type: AFG
 • ACHS, Adam - GLASA, Miroslav - ŠUBR, Zdeno W.. Experimentálna agroinfekcia rôznych druhov rastlín infekčným klonom vírusu šarky slivky = Experimental agroinfection of different plant species with infectious clone of plum pox virus. In XXII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin : Sborník abstraktů. - Brno : Mendelova Univerzita v Brně, 2022, s. 13. ISBN ISBN 978-80-7509-848-1. Dostupné na internete: https://www.library.sk/arl-sav/sk/csg/?repo=savrepo&key=39358422359 Type: AFG
 • ACHS, Adam - ŠUBR, Zdeno W.. Rastlinný vírus ako nástroj pre expresiu cudzorodých polypeptidov. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 23-24. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Type: GII
 • ACHS, Adam - ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - ŠUBR, Zdeno W. - GLASA, Miroslav. Contribution of Next-Generation Sequencing to Complex Virome Analyses of Plants: A Case Study of Viruses Infecting Dandelion (Taraxacum officinale) (APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov. Preveda: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022) Type:
 • ALAXIN, Peter - GLASA, Miroslav. Viral Genome Characterization Using Next-Generation Sequencing: a Case Study of Tomato Bushy Stunt Virus. In Celoslovenská študentská vedecká konferencia: APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY 2022 : Zborník prác. - Trnava : Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave, 2022, s. 4-9. (Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia: APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY 2022) Type: GII
 • AMIRI, Ali - KRUMPOLEC, Patrik - CHOVANEC, Miroslav - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Metabolic syndrome prevalence in TGCT survivors is modulated by habitual physical activity. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 49-50. ISBN 978-80-570-4047. (VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva) Type: AFH
 • AMIRI, Ali - KRUMPOLEC, Patrik - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara - CHOVANEC, Michal - UKROPEC, Jozef. Metabolic Syndrome in Testicular Germ Cell Tumor Survivors is Modulated by Habitual Physical Activity = Vplyv pohybovej aktivity na metabolický syndróm u onkologických pacientov vyliečených z nádoru semenníkov. In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 48-49. (VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • ANDRAŠKOVÁ, Sandra** - HOLOVSKÁ, Katarína - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - TÓTH, Štefan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko - ALMÁŠIOVÁ, Viera. The potential adverse effect of 2.45 GHz microwave radiation on the testes of prenatally exposed peripubertal male rats. In Histology and Histopathology, 2022, vol.37, no. 3, p. 287-299. (2021: 2.130 - IF, Q3 - JCR, 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0213-3911. Dostupné na: https://doi.org/10.14670/HH-18-402 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BELYAEV, Igor - BLACKMAN, Carl - CHAMBERLIN, Kent - DESALLES, Alvaro - DASDAG, Suleyman - FERNANDEZ, Claudio - HARDELL, Lennart - HEROUX, Paul - KELLEY, Elizabeth - KESARI, Kavindra - MAISCH, Don - MALLERY-BLYTHE, Erica - MELNICK, Ronald L. - MILLER, Anthony - MOSKOWITZ, Joel M. - SUN, Wenjun - YAKYMENKO, Igor. Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G. In ENVIRONMENTAL HEALTH, 2022, vol. 21, no. 1, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12940-022-00900-9., Registrované v: WOS
 • ANRATHER, Dorothea - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁK, Ľuboš - GREGAN, Juraj. SILAC-Based Proteomic Analysis of Meiosis in the Fission Yeast Schizosaccharomyces pombe. In SILAC. Methods and Protocols. - New York Plaza : Humana Press, s. 19-29. ISBN 978-1-0716-2862-1. ISSN 1064-3745. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2863-8_2 (VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu) Type: ABC
 • BABJAKOVÁ, Jana - PENESOVÁ, Adela. Vybrané udržateľné potravinové riešenia zamerané na stravovacie modely. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 47-48. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM) Type: AFH
 • BABULA, P. - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Involvement of calcium signaling in different types of cell death in cancer. In Neoplasma. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, 1954-, 2022, vol. 69, no. 2, p.264-273. (2021: 3.409 - IF, Q3 - JCR, 0.580 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2022_220127N121 (APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Type: ADCA
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ, Nadežda - GÁLIK, Ján**. Epidural oscillating field stimulation increases axonal regenerative capacity and myelination after spinal cord trauma. In Neural Regeneration Research, 2022, vol. 17, no.12, p. 2730-2736. (2021: 6.058 - IF, Q1 - JCR, 0.837 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1673-5374. Dostupné na: https://doi.org/10.4103/1673-5374.339497 (VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADMA
  Citations:
  [1.2] LI, Zhuo Yao - ZHOU, Ai Fang - LI, Gan - ZHOU, Long Yun - PU, Pei Min - ZHU, Ke - ZHENG, Zhong - WANG, Yong Jun - LIANG, Qian Qian - YAO, Min - CUI, Xue Jun. Chronic spinal cord compression associated with intervertebral disc degeneration in SPARC-null mice. In Neural Regeneration Research, 2023-03-01, 18, 3, pp. 634-642. ISSN 16735374. Dostupné na: https://doi.org/10.4103/1673-5374.350210., Registrované v: SCOPUS
 • BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Robust estimation of parameters of calcium signals recorded from cardiac myocytes. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 88-89, PO11. ISBN 978-80-973719-4-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • BAGLAEVA, Iuliia - CAGALINEC, Michal - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Calcium transients in cardiomyocytes of sedentary and active rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 69. ISSN 978-80-8240-024-6. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Automated analysis of noisy calcium transients in cardiomyocytes. In 49th European Muscle Conference, 22-26 September, 2022, Prague, Czech Republic : Abstract Book. - Prague, Czech Republic, 2022, p. 136. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). European Muscle Conference) Type: GII
 • BAKA, T. - ŠIMKO, Fedor. Monitoring Non-dipping Heart Rate by Consumer-Grade Wrist-Worn Devices: An Avenue for Cardiovascular Risk Assessment in Hypertension. In Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2021, vol. 8, jul, art. no. 711417. (2020: 6.050 - IF, Q1 - JCR, 1.711 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2297-055X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.711417 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM. VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov) Type: ADCA
 • BÁLINTOVÁ, Lucia** - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - GÁBELOVÁ, Alena. The evaluation of the efficacy and potential genotoxic hazard of combined SAHA and 5-FU treatment in the chemoresistant colorectal cancer cell lines. In Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2022, vol. 874-875, feb.-mar., art. no. 503445. (2021: 3.189 - IF, Q3 - JCR, 0.649 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1383-5718. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2022.503445 Type: ADCA
 • BÁLINTOVÁ, Lucia - ŠRAMKOVÁ, Monika. Stanovenie cytotoxického a genotoxického účinku vybraných nanokompozitov s potenciálnym využitím v regeneratívnej medicíne. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 57-62. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. - ŠRAMKOVÁ, Monika. Biologická bezpečnosť inovatívnych nanokompozitov s potenciálnou aplikáciou v regeneratívnej medicine. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 15. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Type: AFK
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Influence of the new potential antidepressant SMe1EC2M3 treatment on neuronal outgrowth and arborization : meeting abstract P16-05. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2022, vol. 368, supplement S, p. S219. (2021: 4.271 - IF, Q2 - JCR, 0.804 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4274. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2022.07.595 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. DoktoGrant APP0251 : Neurobehaviorálne, neurochemické a imunohistochemické vlastnosti nového potenciálneho antidepresíva s trojitou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu, noradrenalínu a dopamínu. International Congress of Toxicology (ICT 2022) : Uniting in Toxicology) Type: AEMA
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Neurobehavioral consequences of chronic administration of potential antidepressant SMe1EC2M3 in animal model of depression. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 9. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Type: AFG
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. New preclinical findings about potential triple reuptake antidepressant SMe1EC2M3, a compound with a pyridoindole structure. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Type: AFH
 • BARKOVÁ, Daria - ALCHUS-LAIFEROVÁ, Nikoleta - KURDIOVÁ, Timea - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Idiopathic Inflammatory Myopathy is Linked with Altered Levels of Muscle-specific Micrornas in Skeletal Muscle: Regulation by Systemic Inflammatory & Metabolic Factors = Idiopatické zápalové myopatie asociované so zmenenými hladinami svalovo-špecifických mikrorna: regulácia systémovými zápalovými a metabolickými faktormi. In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 49-50. (VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • BEDNAROVA, A. - HLAVÁČOVÁ, Nataša** - PEČEŇÁK, Ján. Analysis of Motives and Factors Connected to Suicidal Behavior in Patients Hospitalized in a Psychiatric Department. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, no. 10, art. no 6283. (2021: 4.614 - IF, Q1 - JCR, 0.814 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19106283 (313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: ADCA
 • BELIŠOVÁ, Noemi** - KONEČNÁ, Barbora - BACHRATÁ, Nikoleta - RYBA, Jozef - POTOČÁROVÁ, Alena - TAMÁŠ, Michal - PHUONG, Anh Le - PÚČEK, Ondrej - KOPÁČEK, Juraj - MACKUĽAK, T. Sorption of SARS-CoV-2 Virus Particles to the Surface of Microplastics Released during Washing Processes. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, no. 1, art. no. 281. (2021: 4.614 - IF, Q1 - JCR, 0.814 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19010281 Type: ADCA
 • BELPOMME, Dominique** - CARLO, George L. - IRIGARAY, Philippe - CARPENTER, David O. - HARDELL, Lennart - KUNDI, M. - BELYAEV, Igor - HAVAS, Magda - ADLKOFER, Franz - HEUSER, Gunnar - MILLER, Anthony B. - CACCAMO, Daniela - LUCA, Chiara De - KLITZING, Lebrecht von - PALL, Martin L. - BANDARA, Priyanka - STEIN, Yael - SAGE, Cindy - SOFFRITTI, Morando - DAVIS, Devra - MOSKOWITZ, Joel M. - MORTAZAVI, S. M. J. - HERBERT, Martha R. - MOSHAMMER, Hanns - LEDOIGT, Gerard - TURNER, Robert - TWEEDALE, Anthony - MUÑOZ-CALERO, Pilar - UDASIN, Iris - KOPPEL, Tarmo - BURGIO, Ernesto - VORST, André Vander. The Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity. A Scientific Consensus International Report. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 14, p. 7321. (2020: 5.924 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22147321 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BEVINGTON, M. 'Proof of EHS beyond all reasonable doubt'. Comment on: Leszczynski D. Review of the scientific evidence on the individual sensitivity to electromagnetic fields (EHS). Rev Environ Health 2021; doi: 10.1515/reveh-2021-0038. Online ahead of print. In REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH. ISSN 0048-7554, JUN 27 2022, vol. 37, no. 2, p. 299-301., Registrované v: WOS
 • BELYAEV, Igor - GULATI, Sachin - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKL, Lukáš - ŠKORVAGA, Milan - MARKOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Eva - KOCHANOVÁ, Dominika - VIGAŠOVÁ, Katarína. Possible health risks from exposure to microwaves from base stations. In 10th JUBILEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION IN VARIOUS FIELDS OF RESEARCH (RAD 2022) : book of abstracts, 13–17.06.2022, MONTENEGRO. - Herceg Novi : RAD Centre, Niš, Serbia, 2022, p. 144. ISBN 978-86-901150-4-4. (ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: AFG
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - DROBNÁ, Magdaléna - CEBOVÁ, Martina - GOLAS, Samuel - BALIŠ, Peter - LÍŠKOVÁ, Silvia - VALÁŠKOVÁ, Zuzana - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - DAYAR, Ezgi - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa**. Vascular Effects of Low-Dose ACE2 Inhibitor MLN-4760—Benefit or Detriment in Essential Hypertension? In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 38, p. [1-23]. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010038 (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] AMBROSINO, P. - GRASSI, G. - MANISCALCO, M. Endothelial Dysfunction: From a Pathophysiological Mechanism to a Potential Therapeutic Target. In BIOMEDICINES. JAN 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 78., Registrované v: WOS
 • BERTÓKOVÁ, Anikó - KOŠÚTOVA, Natália - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena - VIKARTOVSKÁ, Alica - JÁNÉ, Eduard - HÍREŠ, Michal - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján**. Exosomes from prostate cancer cell lines: Isolation optimisation and characterisation. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, vol. 151, art. no 113093. (2021: 7.419 - IF, Q1 - JCR, 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113093 Type: ADCA
 • BIELIK, V. - KUBÁŇOVÁ, Libuša - HRIC, Ivan - UGRAYOVÁ, S. - ŠOLTYS, Katarína - PENESOVÁ, Adela. Črevná mikrobiota a funkčná metabolomika vo vzťahu k vlastnostiam hostiteľa. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 46-47. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: AFH
 • BITALA, Andrej - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. The simple dynabeads based pull-down assay revealed binding between human CD160 and viral UL144. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 69-74. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. Študentská vedecká konferencia 2022 : VEGA 2/0026/22) Type: AFD
 • BITALA, Andrej - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Immunoprecipitation Pull-down Assay Revealed Binding between Human CD160 and Viral UL144 : P3. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2022, vol. 28, no. 1, p. 37. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: https://www.xray.cz/ms/bul2022-1/posters.pdf (APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Type: AFK
 • BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - BLAŠKO, J. - KUBINEC, R. - KOZICS, Katarína**. Newly Synthesized Thymol Derivative and Its Effect on Colorectal Cancer Cells. In Molecules. - Basel : MDPI AG, 2022, vol. 27, no. 9, art. no. 2622. (2021: 4.927 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules27092622 (VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva) Type: ADCA
 • BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - KOZICS, Katarína. Citlivosť nádorových buniek kolorektálneho karcinómu voči novosyntetizovaným derivátom tymolu. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022. Editori: Ján Sedlák, Soňa Čierniková, Margita Klobušická. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2022, s. 21-25. ISBN 978-80-971621-3-9. (Súťaž mladých onkológov. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva) Type: AFD
 • BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - KOZICS, Katarína. Účinok novosyntetizovaných derivátov tymolu na in vitro modeli čreva. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 23-24. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Type: AFK
 • BONOVÁ, Petra** - KONČEKOVÁ, Jana - NÉMETHOVÁ, Miroslava - PETROVÁ, Klaudia - BONA, Martin - GOTTLIEB, Miroslav. Identification of Proteins Responsible for the Neuroprotective Effect of the Secretome Derived from Blood Cells of Remote Ischaemic Conditioned Rats. In Biomolecules : Open Access Journal, 2022, vol.12, no. 10, art. no. 1423. (2021: 6.064 - IF, Q2 - JCR, 1.019 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom12101423 (VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu) Type: ADMA
 • BORDEA, Madalina - COSTACHE, Carmen - GRAMA, Alina - FLORIAN, Alexandru Ioan - LUPAN, Iulia - SAMASCA, Gabriel** - DELEANU, Diana - MAKOVICKÝ, Peter - MAKOVICKÝ, Pavol - RIMÁROVÁ, Kvetoslava. Cytokine cascade in Kawasaki disease versus Kawasaki-like syndrome. In Physiological Research, 2022, vol. 71, no. 1, p. 17-27. (2021: 2.139 - IF, Q4 - JCR, 0.528 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934672 Type: ADCA
 • BORECKÁ, Silvia - VARGA, Lukáš - SKLENÁR, Marek - KARHÁNEK, Miloslav - ŠKOPKOVÁ, Martina - PAVLENKOVÁ, Zuzana - LANGOVÁ, L. - PIETRZYKOVÁ, Michaela - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Mutational spectrum and clinical features of branchiootorenal syndrome patients in Slovakia : P1.06.01 - Abstract Book. In Symposium & 57th Inner Ear Biology Workshop – IEB 2022 : Abstract Book, s. 35-36. Dostupné na internete: https://ieb2022.it/site/binaries/content/assets/iebmmxxii/ieb2022_abstract-book-for-web_compressed.pdf (APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.) Type: GII
 • Neoplasma. Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, 1954-. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus, MEDLINE. Obmesačník. ISSN 0028-2685 Type: FAI
 • BRTKO, Július**. Biological functions of kojic acid and its derivatives in medicine, cosmetics, and food industry: Insights into health aspects. In Archiv de Pharmazie, 2022, vol. 355, no. 10, art. no. 2200215. (2021: 4.613 - IF, Q2 - JCR, 0.536 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0365-6233. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ardp.202200215 Type: ADCA
 • BRTKO, Július - STROUHALOVÁ, Dana - TOPOROVÁ, Lucia - BOBÁLOVÁ, Janette. Selected Triorganotin Compounds in the Absence or Presence of Natural Retinoid Affect Expression of Proteins Associated With Tumour Progression in Human Breast Cancer Mda-mb-231 Cells. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 34. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/AFPUC/69/s1 (APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFH
 • BUDIŠ, J. - SLÁDEČEK, Tomáš - KUCHARÍK, Marcel - GÁIOVÁ, Michaela - PÖS, Zuzana - POS, Ondrej - HLAVAČKA, Mário - TEVKO, Martin - KRAMPL, W. - HEKEL, R. - RADVÁNSZKY, Ján - SZEMES, Tomáš. Automated prediction of the clinical impact of copy number variants: The power of combining expert and machine learning approach : P17.018.A. In European Journal of Human Genetics, 2022, vol. 30, no. 1, p. 484. (2021: 5.351 - IF, Q1 - JCR, 1.713 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1476-5438. Type: AENB
 • BUKATOVÁ, Stanislava - BAKOŠ, Ján - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Vplyv neonatálneho podania oxytocínu na distribúciu BDNF v hipokampe potkana. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 93-98. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • BUOCIKOVÁ, Verona - LONGHIN, Eleonora Marta - PILALIS, Eleftherios - MASTROKALOU, Chara - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - POTURNAYOVÁ, Alexandra - MACKOVÁ, Katarína - BÁBELOVÁ, Andrea - TRNKOVÁ, Lenka - YAMANI, Naouale El - ZHENG, Congying - RIOS-MONDRAGON, Ivan - LABUDOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - KURACINOVÁ, Kristína - MAKOVICKÝ, Peter - KUČEROVÁ, Lucia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - CIMPAN, Mihaela Roxana - DUŠINSKÁ, Mária - BABÁL, Pavel - CHATZIIOANNOU, Aristotelis - GÁBELOVÁ, Alena - RUNDÉN-PRAN, Elise - SMOLKOVÁ, Božena**. Decitabine potentiates efficacy of doxorubicin in a preclinical trastuzumab-resistant HER2-positive breast cancer models. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, vol. 147, mar., art. no. 112662. (2021: 7.419 - IF, Q1 - JCR, 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112662 (APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • BUOCIKOVÁ, Verona* - TYČIAKOVÁ, Silvia* - PILALIS, Eleftherios - MASTROKALOU, Chara - URBANOVÁ, Mária - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - DEMKOVÁ, Lucia - MEDOVÁ, Veronika - LONGHIN, Eleonora Marta - RUNDÉN-PRAN, Elise - DUŠINSKÁ, Mária - RIOS-MONDRAGON, Ivan - CIMPAN, Mihaela Roxana - GÁBELOVÁ, Alena - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea* - SMOLKOVÁ, Božena** - CHATZIIOANNOU, Aristotelis*. Decitabine-induced DNA methylation-mediated transcriptomic reprogramming in human breast cancer cell lines; the impact of DCK overexpression. In Frontiers in Pharmacology, 2022, vol. 13, oct. 5, art. no. 991751. (2021: 5.988 - IF, Q1 - JCR, 1.143 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphar.2022.991751 (ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • BUOCIKOVÁ, Verona - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - CIHOVÁ, Marína - GÁBELOVÁ, Alena - LABUDOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - PLOTNIECE, Aiva - PAJUSTE, Karlis - RUCINS, Martins - SOBOLEV, Arkadij - SMOLKOVÁ, Božena. Účinok lipozomálneho doxorubicínu na nádorové bunky karcinómu prsníka (Dni mladých onkológov : 18. ročník) Type: GII
 • BURDA, Jozef - BURDA, R**. Ischemic Tolerance - Blessing or Curse. In Physiological Research, 2021, vol. 70, no.5, p. 661 - 670. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934644 Type: ADCA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína* - ZELENÁ, D.* - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - MIKLYA, I. - BALÁZSFI, Diána - JEŽOVÁ, Daniela**. Chronic treatment with enhancer drugs modifies the gene expression of selected parameters related to brain plasticity in rats under stress conditions. In Neurochemistry International, 2022, vol. 159, oktober, art. no. 105404. (2021: 4.297 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2022.105404 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADCA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - PUHOVÁ, Agneša - GRABAN, Ján - ZELENÁ, D. - JEŽOVÁ, Daniela. Effects of Subtherapeutical Doses of Selegiline and Benzofuranylpropylaminopentane During Chronic Mild Stress in Rats. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 7. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/afpuc/69/s1 (Česko-slovenské farmakologické dni. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: AFH
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - ZELENA, D. - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv nízkych dávok selegilínu a bezofuranylpropylaminopentánu na expresiu génov súvisiacich s mozgovou plasticitou = Effects of low doses of selegiline and benzofuranylpropylaminopentane on the expression of genes related to brain plasticity. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 31. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. VEGA 2/0158/22 : Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom) Type: AFK
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - ROMANOVÁ, Zuzana - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Cardiovascular response during acute stress in subjects with schizotypal personality traits. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 88. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium transient alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats detected by calcium indicator Fluo-3. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 90-91, PO12. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - PAVELKOVÁ, Jana - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Impairment of Calcium Dynamics and Contractility in Cardiomyocytes of Wolframin Invalidated Rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 25. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium transient and contractility alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats. In 49th European Muscle Conference, 22-26 September, 2022, Prague, Czech Republic : Abstract Book. - Prague, Czech Republic, 2022, p. 137. (Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. European Muscle Conference) Type: GII
 • CANT, Harriet E. O. - CHATZIDAKI, Iro - OLSSON, Birgitta - RUDEBECK, Mattias - ARNOUX, Jean-Baptiste - IMRICH, Richard - EDDOWES, Lucy A. - RANGANATH, Lakshminarayan R. Improving the clinical accuracy and flexibility of the Alkaptonuria severity score index. In JIMD Reports, 2022, vol. 63, no. 4, p. 361-370. (2021: 0.402 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2192-8304. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jmd2.12290 Type: ADMB
 • CASTRO-MEJÍA, Josué L. - KHAKIMOV, Bekzod - ARU, Violetta - LIND, Mads V. - GARNE, Eva - PAULOVÁ, Forišek - TAVAKKOLI, Elnaz - HANSEN, Lars H. - SMILDE, Age K. - ENGELSEN, Soren B. - NIELSEN, Dennis S. Gut Microbiome and Its Cofactors Are Linked to Lipoprotein Distribution Profiles. In Microorganisms, 2022, vol. 10, no. 11, art. no. 2156. (2021: 4.926 - IF, Q2 - JCR, 0.862 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms10112156 Type: ADMA
 • ČENTE, Martin - ZORAD, Štefan - SMOLEK, Tomáš - FIALOVÁ, Ľubica - PAULENKA IVANOVOVA, Natália - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - ŠKRABANA, Rostislav - FILIPČÍK, Peter**. Plasma leptin reflects progression of neurofibrillary pathology in animal model of tauopathy. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no. 1, p. 125-136. (2021: 4.231 - IF, Q2 - JCR, 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00972-6 (APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja) Type: ADCA
 • ČEPČEKOVÁ, Klaudia - HULÍNKOVÁ, Ivana - MEDOVÁ, Veronika - ČIŽNÁR, Peter - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - FICEK, Andrej. Familiárny výskyt imunodeficiencie vo vzťahu k novoidentifikovanému variantu v RAC2 géne. In Študentská vedecká konferencia 2022 : zborník recenzovaných príspevkov, s. 105-110. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (2018/46-SAV-5 : Implementácia moderných genomických analýz na zlepšenie klinických diagnostických a terapeutických postupov imunitných porúch) Type: AFD
 • ČEPČEKOVÁ, Klaudia - WEIS, Denisa - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - FICEK, Andrej. Analýza novoidentifikovaného variantu génu LRP4 vo vzťahu k vzniku Cenani-Lenzovho syndrómu. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 28-29. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Type: GII
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa** - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - KAŠPEROVÁ, Barbora - DRGOŇA, Ľuboš - MEGO, Michal. Targeting the Gut Microbiome in Cancer Treatment. In Handbook of Cancer and Immunology. - Switzerland : Springer Nature Switzerland AG : eBook PackagesSpringer Reference Biomedicine & Life SciencesReference Module, 2022, s. ISBN 978-3-030-80962-1 print. (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis) Type: ABC
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa** - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta* - ŠTEVURKOVÁ, Viola - MEGO, Michal. Tumor microbiome – an integral part of the tumor microenvironment. In Frontiers in Oncology, 2022, vol., no., p. (2021: 5.738 - IF, Q2 - JCR, 1.291 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2234-943X. (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type:
 • ČIPÁK, Ľuboš. Protein Kinases: Function, Substrates, and Implication in Diseases. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 7, art. no. 3560. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23073560 (APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. VEGA 2/0021/22 : Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov) Type: ADCA
 • ČIPÁK, Ľuboš** - SELICKÝ, Tomáš - JURČÍK, Ján - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - OSADSKÁ, Michaela - LUKÁČOVÁ, Veronika - BARÁTH, Peter - GREGAN, Juraj**. Tandem affinity purification protocol for isolation of protein complexes from Schizosaccharomyces pombe. In STAR Protocols, 2022, vol. 3, no. 1, art. no. 101137. (2021: 0.530 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2666-1667. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.xpro.2022.101137 Type: ADMB
 • ČIŽMÁROVÁ, Ivana - MATUŠKOVA, M. - CHAĽOVÁ, Petra - MIKUS, P. - GALBA, Jaroslav. Development of ce-ms method for analysis of triptorelin. In 13th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences : 22-25 June 2021, Book of Abstracts. - Ankara : Ankara University Fakulty of Pharmacy, 2021, s. 223-224. ISBN 978-605-136-537-4. Dostupné na internete: http://www.isops-ankara.org/ISOPS13_AbstractBook.pdf Type: AFK
 • DANCHENKO, Monika - BENADA, Oldřich - ŠKULTÉTY, Ľudovít - SEKEYOVÁ, Zuzana**. Culture Isolate of Rickettsia felis from a Tick. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, no. 7, art. no. 4321. (2021: 4.614 - IF, Q1 - JCR, 0.814 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19074321 (VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Type: ADCA
 • DE LA TORRE OLVERA, Guido** - HIČÁK, Michal - HNATKO, Miroslav - LABUDOVÁ, Martina - TATARKOVÁ, Monika. Modification of the surface layer of silicon nitride using oxyacetylene flame. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, p. 454. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022) Type: AFG
 • DE LA TORRE OLVERA, Guido** - HIČÁK, Michal - LABUDOVÁ, Martina - HNATKO, Miroslav - TATARKOVÁ, Monika. Development of silicon nitride with bioactive surface using oxyacetylene flame. In ISC´22. 2nd International Symposium on Characterization, 22-25 September 2022, Afyonkarahisar, Turkey : Abstract Book. - Turkey : Evcin ArGe, 2022, p. 199. (ISC´22 International Symposium on Characterization) Type: GII
 • DEMKOVÁ, Lucia - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - DANKOVÁ, Z. - JAŠEK, Karin - DVORSKÁ, D. - BABÁL, Pavel - FURDOVÁ, Alena - SMOLKOVÁ, Božena. Class2, 1p loss, 8q gain uveal melanoma: a case report. In Acta Ophthalmologica, 2022, vol. 100, issue S267, special Issue: Abstracts from the 2021 European Association for Vision and Eye Research Festival. (2021: 3.988 - IF, Q2 - JCR, 1.314 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1755-375X. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-3768.2022.176 (APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey) Type: AFG
 • DEMKOVÁ, Lucia - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - BABÁL, Pavel - LYSKOVÁ, Darina - FURDOVÁ, Alena - SMOLKOVÁ, Božena. KIT Proto-Oncogene, Receptor Tyrosine Kinase Expression is Regulated by DNA Methylation in Uveal Melanoma : 10.15 - Cancer Epigenetics. In Abstract Book : Clinical Epigenetics International Conference. - Szczecin, Poland, 2022, s. 50. (Clinical Epigenetics International Conference 2022. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey) Type: GII
 • DEMKOVÁ, Lucia - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - SMOLKOVÁ, Božena - BABÁL, Pavel - FURDOVÁ, Alena. Xenotransplantáty odvodené z pacientských nádorov uveálneho melanómu (XIV. pracovné dni ambulantných oftalmológov. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey) Type: GII
 • DIDYK, Yuliya** - MANGOVÁ, Barbara - KRALJIK, Jasna - STANKO, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta. Rhipicephalus sanguineus s.l. detection in the Slovak Republic. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1523–1529. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00801-1 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Type: ADDA
 • DOLEŽAL, P - RAČEKOVÁ, Eniko - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - SKÁLOVÁ, M. - VARGA, L. - TEDLA, M. - LUKÁŠEK, P. - ČALKOVSKÝ, P. - ZIGO, R. - VEČEŘA, J. - DOBROVIČ, Š. - PNIAK, T. - SABO, M. - ALMAŠI, M. - KORCH, J. - HRISEŇKO, I. - STRAKA, S. Výsledky liečby porúch čuchu po ochorení covid-19 pomocou čuchového tréningu. In Otorinolaryngologie a foniatrie, 2022, roč. 71, č. 3, s. 1-9. ISSN 1210-7867. Dostupné na: https://doi.org/10.48095/ccorl20221 Type: ADEB
 • DOMŠICOVÁ, Michaela - KYCA, Tomáš - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip - POTURNAYOVÁ, Alexandra. Detekcia chronickej myeloidnej leukémie použitím K562 aptasenzora. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 32-33. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Dni mladých biológov 11. ročník) Type: AFH
 • DOMŠICOVÁ, Michaela - KYCA, Tomáš - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip - POTURNAYOVÁ, Alexandra. The use of K562 aptasenzor as detection method for chronic myeloid leukemia. In Chemistry towards Biology 10 Instruct : Programme. Abstract Booklet. - Bratislava : The Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 64-65. ISBN 978-80-971665-3-3. Dostupné na internete: https://www.instruct.sav.sk/book_abstracts.pdf (Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Chemistry towards Biology (CTB10) - Instruct : Structural Biology Meeting) Type: AFH
 • DOMŠICOVÁ, Michaela - KYCA, Tomáš - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip. Využitie biosenzora na báze aptamérov pre detekciu chronickej myeloidnej leukémie. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. - Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, suppl. 1, s. S37. (2021: 0.215 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0862-495X. (Brněnské onkologické dny : Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia) Type: AFK
 • DONÁTOVÁ, Karin - HANCKOVÁ, Miriam - ZEZULOVÁ, Viktória - JAKUBÍKOVÁ, Jana - BETÁKOVÁ, Tatiana. Recruitment of CD4 + Th and NK cells to the lungs, heart, and spleen in response to influenza A virus infection. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 135-140. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • DOVINOVÁ, Ima - KLUKNAVSKÝ, Michal - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav. Aktivácia PPARγ a Nrf2 popri antioxidantov, NOS, RXR u hypertenzie. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 15-16. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Type: GHG
 • DREMENCOV, Eliyahu** - GRINCHII, Daniil - BUZGÓOVÁ, Katarína - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - TSEILIKMAN, Olga - TSEILIKMAN, Vadim - JEŽOVÁ, Daniela. Exposure to chronic stressor upsurges the excitability of serotoninergic neurons and diminishes concentrations of circulating corticosteroids in rats two weeks thereafter. In Pharmacological Reports, 2022, vol. 74, no. 3, p. 451-460. (2021: 3.919 - IF, Q2 - JCR, 0.625 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-022-00366-z (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Type: ADMA
 • DUBAJ, Tibor** - KOZICS, Katarína - ŠRAMKOVÁ, Monika - MANOVÁ, Alena - BASTUS, Neus G. - MORIONES, Oscar Hernando - KOHL, Yvonne - DUŠINSKÁ, Mária - RUNDÉN-PRAN, Elise - PUNTES, Victor - NELSON, Andrew - GÁBELOVÁ, Alena - SIMON, Peter. Pharmacokinetics of PEGylated Gold Nanoparticles: In Vitro—In Vivo Correlation. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, no. 3, art. no. 511. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12030511 Type: ADMA
 • DVORAKOVA, Monika - KURACKA, Lubomir - ZITNANOVA, Ingrid - SCSUKOVÁ, Soňa - KOLLÁR, Jozef - KONARIKOVA, Katarina - LAUBERTOVA, Lucia**. Assessment of the potential health risk of gold nanoparticles used in nanomedicine. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, vol. 2022, art. ID 46856242, [14] p. (2021: 7.310 - IF, Q2 - JCR, 1.233 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1942-0900. Dostupné na: https://doi.org/10.1155/2022/4685642 Type: ADCA
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - VANICKÝ, Ivo. Regenerácia periférneho nervu v experimente : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Zuzana Dzurjašková. Košice, 2022. 95 s. UPJŠ Prírodovedecká fakulta Košice, BMC SAV, v. v. i. , Neurobiologický ústav (VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). APP0174 : Kvantitatívna analýza regenerácie axónov po poranení periférneho nervu) Type: DAI
 • FABIAN, Dušan** - KUBANDOVÁ, Janka - KAČMAROVÁ, Martina - WACZULÍKOVÁ, Iveta - FABIANOVÁ, Kamila - KOPPEL, Juraj. Overweight and fertility: what we can learn from an intergenerational mouse obesity model. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol.19, no. 13, art. no. 7918. (2021: 4.614 - IF, Q1 - JCR, 0.814 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19137918 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0072/19 : Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] CALANNI-PILERI, Michela - WEITZEL, Joachim M. - DANNENBERGER, Dirk - LANGHAMMER, Martina - MICHAELIS, Marten. Lower Plasmatic Levels of Saturated Fatty Acids and a Characteristic Fatty Acid Composition in the Ovary Could Contribute to the High-Fertility Phenotype in Dummerstorf Superfertile Mice. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2022, vol. 23, no. 18, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms231810245., Registrované v: WOS
 • FABIANOVÁ, Kamila** - KUBANDOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan - POPOVIČOVÁ, Alexandra - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal High-Energy Diet during Pregnancy and Lactation Impairs Neurogenesis and Alters the Behavior of Adult Offspring in a Phenotype-Dependent Manner. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 10, p. 5564. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23105564 (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)) Type: ADCA
 • FABIANOVÁ, Kamila** - KUBANDOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal high-energy diet impacts offsping behavior in adulthood. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • FABIANOVÁ, Kamila** - BABEĽOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Effect of maternal high-energy diet on neurogenesis and behavioral parameters in offspinal. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 57. ISBN 978-80-974246-0-2. (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). International Conference Animal Physiology) Type: AFL
 • FABIANOVÁ, Kamila** - BABEĽOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal nutrition and neurogenesis. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, p. 38. (VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). 46th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2022') Type: GII
 • FABIANOVÁ, Kamila** - KUBANDOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal high-energy diet during pregnancy and lactation impairs offspring neurogenesis in phenotype-dependent manner. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S07-677. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. FENS Forum 2022) Type: GII
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra. Od inkretínov ku twinkretínom. Čo nás čaká v najbližšej budúcnosti vo farmakoterapii obezity/diabezity?/. In XXXII. Diabetologické dni : Abstrakty. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 30-31. ISBN 978-80-570-4047. Type: AFH
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra. Liraglutid v liečbe obezity = Liraglutide in the Treatment of Obesity. In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 52-54. (4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra. Manažment obézneho hypertonika s dyslipidémiou. čo odhalil domáci monitoring tlaku krvi na Slovensku v roku 2022? = Management of Obese Hypertensive Patient with Dyslipidemia. What does Home Blood Pressure Monitoring in Slovakia Reveal in 2022? In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 54-55. (4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra. Novinky vo farmakoterapii obezity/diabezity = News in Pharmacotherapy of Obesity/Diabesity. In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 56-57. (4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra - MINÁRIK, Peter - MINÁRIKOVÁ, D. - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef - KISSOVÁ, V. - MARKO, Ľ. - HOLÉCZY, P. How Seriously We Are Dealing with the Obesity Epidemic in Slovakia? = Ako vážne riešime epidémiu obezity na Slovensku? In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 38-41. (4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • FEDOROVÁ, Jana - KELLEROVÁ, Erika - BIMBOVÁ, Katarína - PAVEL, Jaroslav**. The Histopathology of Severe Graded Compression in Lower Thoracic Spinal Cord Segment of Rat, Evaluated at Late Postinjury Phase. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no., p. 173-193. (2021: 4.231 - IF, Q2 - JCR, 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-021-01139-7 (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0049/19 : Využitie regulácie angiotenzínových receptorov v neuroprotekcii po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] YAN, Rongbao - LI, Erliang - YAN, Kang - ZHANG, Qian - WEN, Yanhua - ZHANG, Rui - WU, Yonghong - SUN, Jin - DONG, Xin - MA, Qiong - LIAO, Bo. A modified impactor for establishing a graded contusion spinal cord injury model in rats. In ANNALS OF TRANSLATIONAL MEDICINE. ISSN 2305-5839, 2022, vol., no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.21037/atm-21-5851., Registrované v: WOS
 • FEDOROVÁ, Jana** - KELLEROVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. Vplyv stimulácie angiotenzínových receptorov typu 2 na funkčnú obnovu po traume miechy. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • FEDOROVÁ, Jana** - KELLEROVÁ, Erika - BAČOVÁ, Mária - PAVEL, Jaroslav. Beneficial effects of Angiotensin II receptor type 2 stimulation after severe spinal cord compression. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number:S04-332. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. FENS Forum 2022) Type: GII
 • FORGÁČOVÁ, Natália - GAZDARICA, Juraj - SZEMES, Tomáš. Potenciálne využitie dát z ne-invazívneho prenatálneho testovania: Populačná štúdia DNA variantov asociovaných s Lynchovým syndrómom. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 38-39. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Type: GII
 • FRIDRICHOVÁ, Ivana** - KALINKOVÁ, Lenka - ČIERNIKOVÁ, Soňa. Clinical Relevancy of Circulating Tumor Cells in Breast Cancer: Epithelial or Mesenchymal Characteristics, Single Cells or Clusters? In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 20, art. no 12141. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms232012141 (VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka. VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type: ADCA
 • FURMAN, Marek - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - SIHOTSKÝ, Vladimír** - KOPOLOVETS, Ivan - BEREK, Peter - VIRAG, Michal - MUCHA, Rastislav. Modifications of gene expression detected in peripheral blood after brain ischemia treated with remote postconditioning. In Molecular Biology Reports, 2022, vol. 49, no.1, p.477-485. (2021: 2.742 - IF, Q4 - JCR, 0.522 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0301-4851. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11033-021-06899-5 (VEGA 2/0054/20 : Identifikácia proteínových markerov aktívovaných v procese navodenia ischemickej tolerancie) Type: ADCA
 • FURMAN, Marek - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - SIHOTSKÝ, Vladimír - KOPOLOVETS, Ivan - VIRÁG, M. - MUCHA, Rastislav. Karotická enderterektómia a jej vplyv na indukciu ischemickej tolerancie-detekcia zmien génovej expresie. In Vedecké práce doktorandov 2022 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVII. ročník. Košice, 10. a 11. november 2022. Veronika Kovaříková (zost.) ; radoslava Vlčková, Marián Prokeš (rec.). 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, v.v.i. Košice, 2022, s. 33-35. ISBN 978-80-974246-2-6. Dostupné na internete: < http://ufhz.sav.sk/doktorandske-studium/seminar-doktorandov-venovany-pamiatke-akademika-bodu/archiv-zbornikov/> (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0054/20 : Identifikácia proteínových markerov aktívovaných v procese navodenia ischemickej tolerancie. Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • FURMAN, Marek** - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - SIHOTSKÝ, Vladimír - KOPOLOVETS, Ivan - VIRAG, Michal - MUCHA, Rastislav. Effect of carotid endarterectomy on induction of ischemic conditioning in stroke. In Chemistry towards Biology 10 Instruct. 11-14 September, 2022, Bratislava, Slovakia : Programme. Abstract Booklet. - Bratislava : The Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, 2022, p.104. ISBN 978-80-971665-3-3. (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0054/20 : Identifikácia proteínových markerov aktívovaných v procese navodenia ischemickej tolerancie. Chemistry towards Biology (CTB10) - Instruct : Structural Biology Meeting) Type: AFH
 • GABRIŠOVÁ, Klára - KURDIOVÁ, Timea - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Elektrická pulzná stimulácia ako in vitro model cvičenia - porovnanie účinkov dvoch protokolov stimulácie na diferencované bunky ľudského kostrového svalu. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 45. ISBN 978-80-570-4047. Type: AFH
 • GABRIŠOVÁ, Klára - KURDIOVÁ, Timea - RERKOVÁ, Katarína - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Elektrická pulzná stimulácia ako in vitro model cvičenia – porovnanie dvoch protokolov v diferencovaných bunkách ľudského kostrového svalu = Electrical Pulse Stimulation as an in Vitro Model of Exercise – Comparison of the Two Protocols in Differentiated Human Skeletal Muscle Cells. In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 59-60. (VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALKOVIČOVÁ, Terézia - DOBIÁŠOVÁ, Zuzana - VARGA, Lukáš - SKLENÁR, Marek - HROMNÍKOVA, Dominika - RAMBANI, Vibhuti - BORECKÁ, Silvia - HUČKOVÁ, Miroslava - SLOVAK MONOGENIC DIABETES STUDY GROUP - STANÍK, Juraj. Monogenic Diabetes in Slovakia : P03. In Mendel Genetics Conference. Book of Abstracts : 20 - 23 July 2022. - Brno : Masarykova univerzita, 2022, s. 77. ISBN 978-80-11-01751-4. (VEGA 2/0131/21 : Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií) Type: AFG
 • GLASA, Miroslav - PREDAJŇA, Lukáš - ACHS, Adam - ŠUBR, Zdeno W.. Molekulárna charakterizácia vírusu zemiaka Y (PVY) a vírusu mozaiky uhorky (CMV) na Slovensku pomocou masívneho paralelného sekvenovania = Molecular characterization of Potato virus Y (PVY) and Cucumber mosaic virus (CMV) in Slovakia using high-throughput sequencing. In XXII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin : Sborník abstraktů. - Brno : Mendelova Univerzita v Brně, 2022, s. 20. ISBN ISBN 978-80-7509-848-1. Dostupné na internete: https://www.library.sk/arl-sav/sk/csg/?repo=savrepo&key=39358422359 (APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni) Type: AFG
 • GRINCHII, Daniil - HOENER, Marius C. - KHOURY, Talah - DEKHTIARENKO, Roman - BERVANLOU, Reyhaneh Nejati - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Effects of acute and chronic administration of trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) ligands on in vivo excitability of central monoamine-secreting neurons in rats. In Molecular Psychiatry, 2022, vol., no., p. [online ahead of print]. (2021: 13.437 - IF, Q1 - JCR, 4.390 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1359-4184. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41380-022-01739-9 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADCA
 • GROSSMANOVÁ, Katarína - BELVONČÍKOVÁ, Petra - BARÁTHOVÁ, Monika - LAUKO, V. - CSÁDEROVÁ, Lucia - TOMKA, J. - DULKA, T. - PASTOREK, Jaromír - MAĎARIČ, Juraj. Presence of Hypoxia Marker Carbonic Anhydrase IX in Human Abdominal Aortic Aneurysm Tissue and Plasma. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 84. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA 2/0090/20 : Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu. VEGA 2/0061/21 : Vplyv kombinovanej terapie prírodnými polyfenolmi a nesteroidnými protizápalovými liečivami na nádorové mikroprostredie. APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • HANCKOVÁ, Miriam - BETÁKOVÁ, Tatiana**. Pandemics of the 21st Century: The Risk Factor for Obese People. In Viruses, 2022, vol. 14, no. 1, art. no. 25. (2021: 5.818 - IF, Q2 - JCR, 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v14010025 (VEGA 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší) Type: ADMA
 • HANCKOVÁ, Miriam - DONÁTOVÁ, Karin - ZEZULOVÁ, Viktória - BETÁKOVÁ, Tatiana. Hypoxia promotes polarization of macrophages to M2 population. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 207-212. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • HIČÁK, Michal - HNATKO, Miroslav - LABUDOVÁ, Martina - GALUSKOVÁ, Dagmar - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol. Surface bioactive silicon nitride modification by oxyacetylene flame treatment. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 65. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) Type: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Prečo práve kortizol a aldosterón? = Why cortisol and aldosterone? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 18. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. 64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době) Type: AFK
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - SOLÁRIKOVÁ, Petra - BREZINA, Ivan - JEŽOVÁ, Daniela. Decreased Sympathetic Activation During Psychosocial Stress in Allergic Patients. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 31. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Aldosterone and Mental Functions - Evidence Obtained in Animal Models. In 11th International Meeting on Steroids and Nervous System : Abstracts of Invited Lectures and Free Contributions (Virtual Meeting). - Torino, Italy, February 19-22, 2022, s. 17. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: GII
 • HOLÍČKOVÁ, Andrea - ROŠKA, Jan* - ÓRÁSOVÁ, Eveline - BRUDEROVÁ, V. - PALACKA, Patrik - JURKOVIČOVÁ, Dana* - CHOVANEC, Miroslav**. Response of the Urothelial Carcinoma Cell Lines to Cisplatin. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 20, art. no. 12488. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms232012488 (VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I. ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Type: ADCA
 • HOLÍČKOVÁ, Andrea - ROŠKA, Jan - IVOVIČ, Danica - KABELÍKOVÁ, Pavlína - JURKOVIČOVÁ, Dana - CHOVANEC, Miroslav. Asociácia expresie génov vybraných komponentov translezómu s rezistenciou bunkových línií uroteliálneho karcinómu na cisplatinu. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 231-236. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I) Type: AFD
 • HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - SMOLKOVÁ, Božena - DEMKOVÁ, Lucia - BABÁL, Pavel - LYSKOVÁ, Darina - FURDOVÁ, Alena - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. Prognostic Significance of Aberrant DNA Methylation Landscape in Uveal Melanoma : 10.14 - Cancer Epigenetics. In Abstract Book : Clinical Epigenetics International Conference. - Szczecin, Poland, 2022, s. 49. (Clinical Epigenetics International Conference 2022. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey) Type: GII
 • HRIC, Ivan - UGRAYOVÁ, S. - KUBÁŇOVÁ, Libuša. Vplyv telesnej aktivity na črevný mikrobióm. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 40-41. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Type: GII
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - KOZICS, Katarína. Efficacy and safety of 2,3-substituted quinazolinones against oxidative stress in human renal cells cultured in vitro. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 242-247. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022. VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou) Type: AFD
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - KOZICS, Katarína. Induction of cell cycle arrest and apoptosis in human renal cells by 2,3-substituted quinazolinones. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 248-253. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - KOZICS, Katarína. Evaluation of biological activity of new 2,3-substituted quinazolinones: Structure-activity relationship study. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s.19-20. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Type: AFK
 • HULÍNKOVÁ, Ivana - MEDOVÁ, Veronika - DOBŠINSKÁ, Veronika - ČIŽNÁR, Peter - DOLNÍKOVÁ, Dana - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. TREC analysis of newborns at tertial clinical centre. In ESPCR - 30th Meeting of European Society of Pediatric Clinical Research, s. 14. (ES-PCR : 30th Meeting of European Society of Pediatric Clinical Research) Type: GII
 • HUNÁKOVÁ, Ľuba** - HORVÁTHOVÁ, Eva - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - BOBÁL, Pavel - OTEVŘEL, Jan - BRTKO, Július. In vitro antiproliferative and cytotoxic activities of novel triphenyltin isoselenocyanate in human breast carcinoma cell lines MCF 7 and MDA-MB-231. In Medical Oncology, 2022, vol. 39, no. 5, art. no. 99. (2021: 3.738 - IF, Q3 - JCR, 0.793 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1357-0560. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12032-022-01692-1 (APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0126/19 : Diglykozidázy v biokatalýze. VEGA 1/0460/21 : Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo) Type: ADCA
 • CHAĽOVÁ, Petra - MATUŠKOVA, M. - ČIŽMÁROVÁ, Ivana - MIKUS, P. - MINICHOVÁ, Lenka - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - GALBA, Jaroslav. Study of spontaneous regression of cancer and subsequent use of advanced analytical methods. In 13th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences : 22-25 June 2021, Book of Abstracts. - Ankara : Ankara University Fakulty of Pharmacy, 2021, s. 230-231. ISBN 978-605-136-537-4. Dostupné na internete: http://www.isops-ankara.org/ISOPS13_AbstractBook.pdf Type: AFK
 • CHOMANIČ, Pavol - KARAILIEVOVÁ, Lucia - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela. Delta-Opioid Receptors Play a Role in the Control of Selected Parameters Related to Stress and Brain Plasticity Under Non-stress and/or Stress Conditions. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no. 1, p. 137-146. (2021: 4.231 - IF, Q2 - JCR, 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-021-01067-6 (VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.) Type: ADMA
 • IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Magnesium ions moderate calcium-induced calcium release in cardiac calcium release sites by binding to ryanodine receptor activation and inhibition sites. In Frontiers in Physiology, 2022, vol. 12., p. 805956. (2021: 4.755 - IF, Q1 - JCR, 1.126 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.805956 (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADCA
 • IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Mg2+ binding to RyRs moderates spontaneous calcium sparks. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 49-50, SC9. ISBN 978-80-973719-4-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Determinants of RyR-RyR Coupling Strength in Cardiac Calcium Release Sites. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 33. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Magnesium ions determine spontaneous calcium activity in cardiomyocytes. In 49th European Muscle Conference, 22-26 September, 2022, Prague, Czech Republic : Abstract Book. - Prague, Czech Republic, 2022, p. 141. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). European Muscle Conference) Type: GII
 • IMRICH, Richard** - SEDLÁKOVÁ, Jana - ÚLEHLOVÁ, Mária - GORNALL, M. - JACKSON, R. - OLSSON, Birgitta - RUDEBECK, Mattias - GALLAGHER, James A. - LUKÁČOVÁ, Oľga - MLYNÁRIKOVÁ, Vanda - STANČÍK, Roman - VRTÍKOVÁ, Eva - ZÁŇOVÁ, Elizabeth - ZAŤKOVÁ, Andrea - ARNOUX, Jean-Baptiste - ROVENSKÝ, Jozef - LUANGRATH, Emily - BYGOTT, Helen - KHEDR, Milad - RANGANATH, Lakshminarayan R. Radiological evolution of spinal disease in alkaptonuria and the effect of nitisinone. In RMD Open, 2022, vol. 8, no. 2, e002422. (2021: 5.806 - IF, Q1 - JCR, 1.699 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2056-5933. Dostupné na: https://doi.org/10.1136/rmdopen-2022-002422 Type: ADCA
 • IVOVIČ, Danica - KABELÍKOVÁ, Pavlína - HOLÍČKOVÁ, Andrea - ROŠKA, Jan - CHOVANEC, Miroslav - JURKOVIČOVÁ, Dana. Štúdium vplyvu hypoxie a epigenetickej modulácie na mechanizmy zapojené do chemorezistencie testikulárnych nádorov. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 8-13. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?) Type: AFD
 • JAKIČ, Kristína - MACOVÁ, R. - RÁZGA, Filip - NÉMETHOVÁ, V. - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Mouse body response to coated gold nanospheres and their biodistribution in 4 months period. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 62. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Type: AFK
 • JAKUBECHOVÁ, Jana - DEMKOVÁ, Lucia - SMOLKOVÁ, Božena - FURDOVÁ, Alena - ALTANER, Čestmír. Štúdium využitia exozómov vylučovaných bunkami uveálneho melanómu na cielenú inhibíciu rastu ich metastáz cestou génovej terapie. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022, s. 40-44. (Súťaž mladých onkológov) Type: AFD
 • JAKUBECHOVÁ, Jana - SMOLKOVÁ, Božena - FURDOVÁ, Alena - DEMKOVÁ, Lucia - ALTANEROVÁ, Uršula - KLIMOVA, Daniela - ALTANER, Čestmír. Extracellular vesicles of human uveal melanoma mediate gene‑directed enzyme/prodrug therapy. In XXV. Biologické dny. Od nádorové biologie po precizní onkologii (sborník abstrakt) : Mimořádne číslo Zpravodaje Česko-slovenské biologické společnosti, s. 49. ISSN 1805-9619. (XXV. Biologicke dny) Type: AFG
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZORAD, Štefan - VRBJAR, Norbert - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - RADOŠINSKÁ, Jana. Modulácia angiotenzínovej signalizácie u spontánne hypertenzných potkanov a jej dôsledky na oxidačný stav a vlastnosti erytrocytov. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 17-18. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Type: GHG
 • JEŽOVÁ, Daniela - ROMANOVÁ, Zuzana - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Nadobličkové steroidy a účinky psychofarmák = Adrenal steroids and effects of psychopharmaceuticals. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 19. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. 64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době) Type: AFK
 • JEŽOVÁ, Daniela - PUHOVÁ, Agneša. Stress, Catecholamines and Beta3-Adrenergic Receptors. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 37. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • JEŽOVÁ, Daniela. Role of Aldosterone in the Pathophysiology of Affective Disorders. In 11th International Meeting on Steroids and Nervous System : Abstracts of Invited Lectures and Free Contributions (Virtual Meeting). - Torino, Italy, February 19-22, 2022, s. 18. (VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: GII
 • JURČÍK, Ján - SELICKÝ, Tomáš - SIVÁKOVÁ, Barbara - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - BARÁTH, Peter - ČIPÁK, Ľuboš. Analysis of interactome Cka1 and preparation of conditional ATP analog-sensitive allele in S. pombe. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 796-800. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. VEGA 2/0021/22 : Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Type: AFD
 • KAČÍROVÁ, Jana - SONDOROVÁ, Miriam - MAĎARI, Aladár - STYKOVÁ, Eva - MUCHA, Rastislav - NEMCOVÁ, Radomíra - MAREČÁKOVÁ, Nikola - FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎAR, Marián**. Detection of Periodontal Pathogens from Dental Plaques of Dogs with and without Periodontal Disease. In Pathogens, 2022, vol. 11, no.4, p. 480. (2021: 4.531 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11040480 Type: ADMA
 • KAJANOVÁ, Ivana* - GROSSMANOVÁ, Katarína* - JELENSKÁ, Lenka* - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra* - RÁDIKOVÁ, Žofia - IŠTVANOVÁ, Nikola - NAHLIKOVA, Jana - BELISOVÁ, Martina - PASTOREKOVÁ, Silvia - KOPÁČEK, Juraj**. Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies in the county town of Slovakia - a pilot study from the Trencin city. In Acta Virologica, 2022, vol. 66, no. 3, p. 228-237. (2021: 1.827 - IF, Q4 - JCR, 0.529 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0001-723X. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/av_2022_301 (ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type:
 • KAJSÍK, Marek** - CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika - BABULA, P.** - KRIŽANOVÁ, Oľga. Slow sulfide donor GYY4137 potentiates effect of paclitaxel on colorectal carcinoma cells. In European Journal of Pharmacology, 2022, vol. 922, may, art. no. 174875. (2021: 5.195 - IF, Q2 - JCR, 0.930 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0014-2999. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2022.174875 (APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Type: ADCA
 • KAĽAVSKÁ, Katarína* - MLČÁKOVÁ, Andrea* - GRONESOVÁ, Paulína - MISKOVSKA, Viera - REJLEKOVÁ, Katarína - SVETLOVSKÁ, D. - SYCOVA MILA, Zuzana - OBERTOVÁ, Jana - PALACKA, Patrik - MARDIAK, Jozef - CHOVANEC, Miroslav - CHOVANEC, Michal - MEGO, Michal**. Comprehensive Assessment of Selected Immune Cell Subpopulations Changes in Chemotherapy-Naïve Germ Cell Tumor Patients. In Frontiers in Oncology, 2022, vol. 12, art. no. 858797. (2021: 5.738 - IF, Q2 - JCR, 1.291 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2022.858797 (VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 1/0327/19 : Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis. VEGA 1/0349/21 : Inhibícia karbonickej anhydrázy IX (CA IX) ako nástroj prekonania rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis) Type: ADCA
 • KAĽAVSKÁ, Katarína* - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana* - MLČÁKOVÁ, Andrea - GRONESOVÁ, Paulína - MIŠKOVSKÁ, V. - REJLEKOVÁ, Katarína - SVETLOVSKÁ, D. - SYCOVA MILA, Zuzana - OBERTOVÁ, Jana - PALACKA, Patrik - MARDIAK, Jozef - CHOVANEC, Miroslav - CHOVANEC, Michal - MEGO, Michal**. Detection of Specific Immune Cell Subpopulation Changes Associated with Systemic Immune Inflammation-Index Level in Germ Cell Tumors. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 5, art. no 678. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12050678 (VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 1/0327/19 : Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis. VEGA 1/0349/21 : Inhibícia karbonickej anhydrázy IX (CA IX) ako nástroj prekonania rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I) Type: ADCA
 • KALINKOVÁ, Lenka* - NIKOLAIEVA, Nataliia* - SMOLKOVÁ, Božena - ČIERNIKOVÁ, Soňa - KAJO, Karol - BELLA, Vladimír - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - KOSNÁČOVÁ, Helena - MINÁRIK, Gabriel - FRIDRICHOVÁ, Ivana**. miR-205-5p Downregulation and ZEB1 Upregulation Characterize the Disseminated Tumor Cells in Patients with Invasive Ductal Breast Cancer. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 1, art. no. 103. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23010103 (VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka) Type: ADCA
 • KALINKOVÁ, Lenka - NIKOLAIEVA, Nataliia - SMOLKOVÁ, Božena - ČIERNIKOVÁ, Soňa - KAJO, Karol - BELLA, Vladimír - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - KOSNÁČOVÁ, Helena - MINÁRIK, Gabriel - FRIDRICHOVÁ, Ivana. Downregulácia mir-205-5p a upregulácia ZEB1 ako charakteristika diseminácie nádorových buniek u pacientov s invazívnym duktálnym karcinómom prsníka. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022. Editori: Ján Sedlák, Soňa Čierniková, Margita Klobušická. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2022, s. 100-105. ISBN 978-80-971621-3-9. (Súťaž mladých onkológov. VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka) Type: AFD
 • KARABINOVÁ, Petra - PIRNÍK, Zdenko - FEDOROVÁ, M. Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitors in the Treatment of Chronic Heart Failure Patients With a Reduced Left Ventricular Ejection Fraction. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 47. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/AFPUC/69/s1 (Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFH
 • KARAILIEV, Peter - HLAVÁČOVÁ, Nataša - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny v génovej expresii vybraných zápalových faktorov v slezine potkanov s vyradeným dopamínovým transportérom po opakovanom podávaní lipopolysacharidu = hanges in gene expression of selected inflammatory factors in the spleen in dopamine transporter KO rats exposed to repeated immune challenge. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 31, suppl. 1, p. 31. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době) Type: AFK
 • KARAILIEV, Peter - KARAILIEVOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela. Adaptive Changes in the Left Heart Ventricle in a Chronic Stress Model in Rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 91. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - MURCK, Harald - JEŽOVÁ, Daniela. Effects of Treatment With Glycyrrhiza Glabra Extract in Chronically Stressed Rats. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 48. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/AFPUC/69/s1 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFH
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia - ORAVCOVÁ, Henrieta - GRINCHII, Daniil - DREMENCOV, Eliyahu - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela. Správanie samcov a samíc potkanov s geneticky vyradeným dopamínovým transportérom v teste otvoreného poľa = Open field test behavior in dopamine transporter knockout rats of both sexes. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 31. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. VEGA 2/0158/22 : Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom) Type: AFK
 • KARHÁNEK, Miloslav - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Electrical detection of DNA synthesis. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 28, M1. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • KELLEROVÁ, Erika** - FEDOROVÁ, Jana - PAVEL, Jaroslav. Morfologické zmeny nadobličiek vyvolané poškodením sympatického nervového systému po závažnom traumatickom poranení miechy. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • KIMIJANOVÁ, Jana** - BZDÚŠKOVÁ, Diana - SLOBODOVÁ, Lucia - LITVÁKOVÁ, Viera - STRAKA, I. - KOŠUTZKÁ, Zuzana - VALKOVIČ, Peter - HLAVAČKA, František - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Effect of aerobic-strength exercise on postural stability in patients with Parkinson’s disease: interim analysis. In Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2022, vol. 82, supplement, p. LXXIV. (2021: 1.269 - IF, Q4 - JCR, 0.397 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0065-1400. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. VEGA č. 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multiorgánový integratívny prístup. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. APVV-20-0466 : Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie) Type: AFG
 • KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján - ZAVACKÝ, Peter - LUKÁČOVÁ, Nadežda**. Activation of Three Major Signaling Pathways After Endurance Training and Spinal Cord Injury. In Molecular Neurobiology, 2022, vol. 59, n.2, p. 950-967. (2021: 5.682 - IF, Q1 - JCR, 1.271 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0893-7648. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12035-021-02628-y (APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] CHEN, Jing - WEIDNER, Norbert - PUTTAGUNTA, Radhika. The Impact of Activity-Based Interventions on Neuropathic Pain in Experimental Spinal Cord Injury. In CELLS, 2022, vol. 11, no. 19, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells11193087., Registrované v: WOS
 • KISS BIMBOVÁ, Katarína** - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Endurance traning before spinal cord injury: a link between growth factors-dependent signaling and enhanced regeneration of oligodendrocytes. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • KISUCKÁ, Alexandra** - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Modulation of pro-inflammatory M1 microglia and A1 astrocytes into their anti-inflammatory M2 and A2 phenotypes is crucial for spontaneous neurological outcome after SCI. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, bOARD NUMBER: S04-340. (VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). FENS Forum 2022) Type: GII
 • KITYK, Anna** - PROTSENKO, V. - DANILOV, F.I. - BOBROVA, Lina - HNATKO, Miroslav - PAVLÍK, Viliam - ŠOLTÝS, Ján - LABUDOVÁ, Martina - RUSKOVÁ, Magdaléna - PANGALLO, Domenico. Design of Ti-6Al-4V alloy surface properties by galvanostatic electrochemical treatment in a deep eutectic solvent Ethaline. In Surface & Coatings Technology, 2022, vol. 429, art. no. 127936. (2021: 4.865 - IF, Q2 - JCR, 0.922 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127936 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: ADCA
 • KOCHANOVÁ, Dominika - GULATI, Sachin - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKL, Lukáš - ŠKORVAGA, Milan - BÉREŠOVÁ, Katarína - MARKOVÁ, Eva - ŠALÁT, D. - KLEPANEC, A. - BELYAEV, Igor. Sledovanie vplyvu nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na génovú nestabiltu u intervenčných rádiológov na Slovensku. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022. Editori: Ján Sedlák, Soňa Čierniková, Margita Klobušická. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2022, s. 55-60. ISBN 978-80-971621-3-9. (Súťaž mladých onkológov) Type: AFD
 • KOCHANOVÁ, Dominika - GULATI, Sachin - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKL, Lukáš - ŠKORVAGA, Milan - BÉREŠOVÁ, Katarína - MARKOVÁ, Eva - SALAT, D - KLEPANEC, A. - BELYAEV, Igor. Assessment of Genetic Instability in Interventional Radiologists Exposed to Chronic Low Dose Ionization Radiation : P 19. In Mendel Genetics Conference. Book of Abstracts : 20 - 23 July 2022. - Brno : Masarykova univerzita, 2022, s. 95. ISBN 978-80-11-01751-4. Type: AFG
 • KONČEKOVÁ, Jana** - GOTTLIEB, Miroslav - PETROVÁ, Klaudia - BONOVÁ, Petra. Vplyv vzialeného kondicionovania na metabolizmus glutamátu po jeho intraventrikulárnom podaní IN VIVO. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • PETROVÁ, Klaudia** - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. Vzdialené kondicionovanie nepredstavuje efektívnu formu neuroprotektívnej terapie u obéznych potkanov po ischémii mozgu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • PETROVÁ, Klaudia** - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. Neuroprotection mediated by remote ischemic postconditioning is impaired in zucker diabetic fatty rats model. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S04-304. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. FENS Forum 2022) Type: GII
 • KOVÁČECH, Branislav** - FIALOVÁ, Ľubica - FILIPČÍK, Peter - ŠKRABANA, Rostislav - ŽILKOVÁ, Monika - SLÁVIKOVÁ, Monika - BORŠOVÁ, Kristína - ČABANOVÁ, Viktória - KLEMPA, Boris - TURIC CSÓKOVÁ, Natália - ŠKRABANOVÁ, Michaela - HANES, Jozef - CEHLÁR, Ondrej - ČENTE, Martin - ŽILKA, Norbert** - KONTSEKOVÁ, Eva. Monoclonal antibodies targeting two immunodominant epitopes on the Spike protein neutralize emerging SARS-CoV-2 variants of concern. In EBioMedicine, 2022, vol. 76, febr., art. no. 103818. (2021: 11.205 - IF, Q1 - JCR, 2.663 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2352-3964. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.103818 Type: ADMA
 • KOVÁČOVÁ, Mária** - ŠPITÁLSKA, Eva - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Light-Activated Polymer Nanocomposites Doped with a New Type of Carbon Quantum Dots for Antibacterial Applications. In Urinary Stents : Current State and Future Perspectives. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2022, s. 315-324. ISBN 978-3-031-04483-0. Dostupné na internete: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-04484-7.pdf (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Type: ABC
 • KUBÁŇOVÁ, Libuša - BIELIK, V. - HRIC, Ivan - UGRAYOVÁ, S. - ŠOLTÝS, K. - RÁDIKOVÁ, Žofia - BARANOVIČOVÁ, Eva - GRENDÁR, Marián - KOLÍSEK, Martin - PENESOVÁ, Adela. Zmeny v črevnej mikrobiote a sérových metabolitoch u nediabetických jedincov s extrémnou obezitou. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 53-54. ISBN 978-80-570-4047. (APVV-17-0099 : Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami. VEGA 2/0129/20 : Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou) Type: AFH
 • KUBOŠKOVÁ, Michaela - ZEZULOVÁ, Viktória - HANCKOVÁ, Miriam - DONÁTOVÁ, Karin - BETÁKOVÁ, Tatiana. Anti-viral activity of polydimethylsiloxane nanocomposites. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 355-360. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • KUREKOVÁ, Simona* - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana* - ANDELOVÁ, Natália - MACEJOVÁ, Dana - ČERVIENKOVÁ, Michaela - BRTKO, Július - FERKO, Miroslav - GRMAN, Marián - MACKOVÁ, Katarína**. The effect of all-trans retinoic acid on the mitochondrial function and survival of cardiomyoblasts exposed to local photodamage. In Cell Biology International, 2022, vol. 46, no. 6, p. 947-964. (2021: 4.473 - IF, Q3 - JCR, 0.762 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1065-6995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbin.11784 (Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • Endocrine Regulations. Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology Biomedical Research Center SAS, 1991-. Obmesačník. ISSN 1210-0668 Type: FAI
 • ALCHUS LAIFEROVÁ, Nikoleta* - NEMEC, Michal* - VERNEROVÁ, Lucia - BALÁŽOVÁ, Mária - VOKURKOVÁ, M. - ORESKÁ, Sabína - KLEIN, Martin - ŠPIRITOVIČ, M. - TOMČÍK, Michal - VENCOVSKÝ, J. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. MyomiRs in cultured muscle cells from patients with idiopathic inflammatory myopathy are modulated by disease but not by 6-month exercise training. In Clinical and Experimental Rheumatology, 2022, vol. 40, no. 2, p. 346-357. (2021: 4.862 - IF, Q2 - JCR, 1.123 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0392-856X. Dostupné na: https://doi.org/10.55563/CLINEXPRHEUMATOL/69Z7ZA (Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín. APVV-20-0466 : Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby) Type: ADCA
 • LAKOTA, Ján - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - HAIDER, Khawaja Husnain. Human mesenchymal stem cells: the art to use them in the treatment of previously untreatable. In Handbook of Stem Cell Therapy. 1. vyd. - Singapore : Springer, 2022, s. 3-22. ISBN 978-981-19-2654-9. Type: ABC
 • LAPINOVÁ, Jana - TAKÁČOVÁ, Martina. Leptín indukuje expresiu karbonickej anhydrázy IX v bunkách derivovaných z nádorov prsníka. In Študentská vedecká konferencia 2022 : zborník recenzovaných príspevkov, s. 361-366. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. APVV-19-0098 : Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: AFD
 • LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČ, Marek - ŠEBOVÁ, Radka - BENKO, Mário - ZAJONC, D.M. - NEMČOVIČOVÁ, Ivana**. Molecular characterization of the native (non-linked) CD160-HVEM protein complex revealed. In Acta Crystallographica A, 2021, vol. A77, c1106, PS-41-4. (2020: 2.290 - IF, Q2 - JCR, 0.742 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2053-2733. (APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Type: AFK
 • LIČKOVÁ, Martina - FUMAČOVÁ, Sabina - SLÁVIKOVÁ, Monika - KLEMPA, Boris**. Alimentary Infections by Tick-Borne Encephalitis Virus. In Viruses, 2022, vol. 14, no. 1, art. no. 56. (2021: 5.818 - IF, Q2 - JCR, 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v14010056 (APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy) Type: ADMA
 • LIŠKOVÁ, Veronika - KAJSÍK, Marek - CHOVANCOVÁ, Barbora - ROLLER, Ladislav - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Camptothecin, triptolide, and apoptosis inducer kit have differential effects on mitochondria in colorectal carcinoma cells. In FEBS Open Bio, 2022, vol. 12, no. 5, p. 913-924. (2021: 2.792 - IF, Q4 - JCR, 0.591 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2211-5463. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13401 (APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0038/19 : Úloha vápnika a transportu vápnika v tumorigenéze a v liečbe nádorov) Type: ADMA
 • LOJOVÁ, Ingrid - KUCHARÍK, Marcel - PÖS, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Andrea - BUDIŠ, J. - KÁDAŠI, Ľudevít - SZEMES, Tomáš - RADVÁNSZKY, Ján. Molekulárna diagnostika myotonickej dystrofie typu 1 z celogenómových sekvenačných dát. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 373-378. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022. APVV-18-0319 : Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát. VEGA 2/0167/20 : Štúdium alternatívnych spôsobov výpočtov polygénových rizikových kóre na hodnotenie individuálnych genetických predispozícií ku komplexným multifaktoriálnym ochoreniam. VEGA 2/0040/20 : Štúdium genetického pozadia variabilnej závažnosti alkaptonúrie za použitia genomických analýz) Type: AFD
 • LOJOVÁ, Ingrid - KUCHARÍK, Marcel - PÖS, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Andrea - BUDIŠ, J. - KÁDAŠI, Ľudevít - SZEMES, Tomáš - RADVÁNSZKY, Ján - RADVÁNSZKY, Ján. Molekulárno-genetická diagnostika myotonických dystrofií z celogenómových sekvenačných dát. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 52-53. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. APVV-18-0319 : Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát. VEGA 2/0167/20 : Štúdium alternatívnych spôsobov výpočtov polygénových rizikových kóre na hodnotenie individuálnych genetických predispozícií ku komplexným multifaktoriálnym ochoreniam. VEGA 2/0040/20 : Štúdium genetického pozadia variabilnej závažnosti alkaptonúrie za použitia genomických analýz) Type: GII
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda** - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - GÁLIK, Ján. Microglia-driven regulation of glial scar formation after spinal cord injury: Effect of Y-27632 in regenerative processes. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board Number: S04-341. (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. FENS Forum 2022) Type: GII
 • KOKAVCOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Mária - GÁLIK, Ján. Elektrická stimulácia ako možnosť regeneračnej terapie pri traumatickom poškodení miechy. In Vedecké práce doktorandov 2022 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVII. ročník. Košice, 10. a 11. november 2022. Veronika Kovaříková (zost.) ; radoslava Vlčková, Marián Prokeš (rec.). 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, v.v.i. Košice, 2022, s. 57-59. ISBN 978-80-974246-2-6. Dostupné na internete: http://ufhz.sav.sk/doktorandske-studium/seminar-doktorandov-venovany-pamiatke-akademika-bodu/archiv-zbornikov/ (VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • MAKINISTIAN, Leonardo* - ZASTKO, Lucian* - TVAROŽNÁ, Andrea - DÍAS, L. E. - BELYAEV, Igor. Static magnetic fields from earphones: Detailed measurements plus some open questions. In Environmental Research, 2022, vol. 214, part 2, art. no. 113907. (2021: 8.431 - IF, Q1 - JCR, 1.507 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0013-9351. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113907 (APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: ADCA
 • MAKOVICKÝ, Pavol** - MARGETÍN, Milan - MAKOVICKÝ, Peter - NAGY, Melinda - PUSKÁS, Andrea. Study of mastitis in Slovak dairy sheep. In Indian Journal of Animal Sciences, 2022, vol. 92, no. 4, 517-519. (2021: 0.294 - IF, Q4 - JCR, 0.184 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0367-8318. Type: ADCA
 • MAKOVICKÝ, Pavol** - PORÁČOVÁ, Janka - MAKOVICKÝ, Peter - NAGY, Melinda - MARGETÍN, Milan. Milkability of Improved Valachian, Tsigai and Their Crosses With Lacaune and East Friesian. In Veterinarija ir Zootechnika, 2022, vol. 80, no. 1, p. 41-50. (2021: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1392-2130. Dostupné na internete: https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2022/8001/pdf/makovicky.pdf Type: ADEB
 • MAKOVICKÝ, Peter - MATLACH, Radek - MAKOVICKÝ, Pavol. Letálne sa končiaci prípad zásahu proti osobe so schizofréniou. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. - Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2022, vol. 118, no. 4, s. 169-173. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0383. Dostupné na internete: https://www.researchgate.net/publication/363660677_Letalne_sa_konciaci_pripad_zasahu_proti_osobe_so_schizofreniou Type: ADEB
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela** - FABIANOVÁ, Kamila - RAČEK, Adam - POPOVIČOVÁ, Alexandra - ALEXOVIČ MATIAŠOVÁ, A. - ŠEVC, J. - RAČEKOVÁ, Eniko. Migration - promoting vascular scaffold in the postnatal neurogenic region: a comparison of mice and rats. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S07-690. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). FENS Forum 2022) Type: GII
 • MATUŠKOVA, M. - ČIŽMÁROVÁ, Ivana - CHAĽOVÁ, Petra - MIKUS, P. - PIEŠŤANSKÝ, Juraj**. Rapid and simple CZE-UV method for quality control of B1 and B6 vitamins in drugs and dietary supplements. In European Pharmaceutical Journal, 2021, vol. 68, no. 1, p. 59 - 62. (2020: 0.151 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2021-0002 Type: ADMB
 • MATUŠKOVA, M. - ČIŽMÁROVÁ, I. - CHAĽOVÁ, Petra - ŠTEFÁNIK, Ondrej - HORNIAKOVÁ, Anna - MIKUŠ, Peter - PIEŠŤANSKÝ, Juraj. Influence of Organic Solvents and β-cyclodextrins on Capillary Zone Electrophoresis Separation of Five Biogenic Amines and Two B Vitamins. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, issue 1, p. 43-53. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2022-0012 Type: ADMB
 • MATUŠKOVA, M. - ČIŽMÁROVÁ, Ivana - CHAĽOVÁ, Petra - MIKUS, P. - KOVÁČ, Andrej - MAJEROVÁ, Petra - GALBA, Jaroslav - PIEŠŤANSKÝ, Juraj. 2D-ITP-CZE-MS/MS method for analysis of serotonin in urine. In 13th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences : 22-25 June 2021, Book of Abstracts. - Ankara : Ankara University Fakulty of Pharmacy, 2021, s. 226-227. ISBN 978-605-136-537-4. Dostupné na internete: http://www.isops-ankara.org/ISOPS13_AbstractBook.pdf Type: AFK
 • MEDOVÁ, Veronika - HULÍNKOVÁ, Ivana - LAIFEROVÁ, Nikoleta - URDOVÁ, Veronika - CIZNAR, P. - DOLNÍKOVÁ, Dana - KRASŇANOVÁ, Veronika - FABRI, Oksana - FICEK, Andrej* - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea*. The importance of defining the age-specific TREC/KREC levels for detection of various inborn errors of immunity in pediatric and adult patients. In Clinical Immunology, 2022, vol. 245, art. no. 109155. (2021: 10.190 - IF, Q1 - JCR, 1.609 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1521-6616. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.clim.2022.109155 Type: ADCA
 • MEDOVÁ, Veronika - ČEPČEKOVÁ, Klaudia - HULÍNKOVÁ, Ivana - ČIŽNÁR, Peter - FICEK, Andrej - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. Skríning TREC a KREC molekúl v diagnostike vrodených porúch imunity. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 414-419. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • MEDOVÁ, Veronika - FICEK, Andrej - ČIŽNÁR, Peter - HULÍNKOVÁ, Ivana - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. Skríning a molekulárna diagnostika vrodených porúch imunity. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 58-59. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Type: GII
 • MESÁROŠOVÁ, Monika - CELKOVÁ, E. - BÁLINTOVÁ, Lucia - ŠRAMKOVÁ, Monika. Alternative in vitro systems for determination of cellular response to xenobiotic exposure. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 64. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Type: AFK
 • MICHALOVÁ, Zuzana**. Periférna neuropatia u pacientov po chemoterapii. Dostupné na internete: https://www.nvr.sk/workshop-periferna-neuropatia-sposobena-chemoterapiou/ (Integratívna onkológia III : Periférna neuropatia spôsobená chemoterapiou) Type: AFF
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - SZÉKIOVÁ, Eva - VANICKÝ, Ivo. Peripheral Neuropathy Induced by Paclitaxel: in vitro study. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - VANICKÝ, Ivo. Peripheral nerve regeneration: in vitro model. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board Number: S05-584. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. FENS Forum 2022) Type: GII
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - SZÉKIOVÁ, Eva - DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - VANICKÝ, Ivo. Paclitaxel induced peripheral neuropathy in vitro. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, p. 31. (VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. 46th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2022') Type: GII
 • MIKUŠOVÁ, Miriam* - TOMČÍKOVÁ, Karolína* - BRIESTENSKÁ, Katarína - KOSTOLANSKÝ, František - VAREČKOVÁ, Eva**. The Contribution of Viral Proteins to the Synergy of Influenza and Bacterial Co-Infection. In Viruses, 2022, vol. 14, no. 5, art. no. 1064. (2021: 5.818 - IF, Q2 - JCR, 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v14051064 (VEGA 2/0048/19 : Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie. VEGA 2/0090/21 : Mechanizmus účinku vírus-špecifických krížovo-reaktívnych protilátok na duálnu infekciu vírusom chrípky a baktériami) Type: ADMA
 • MIKUŠOVÁ, Miriam - TOMČÍKOVÁ, Karolína - BRIESTENSKÁ, Katarína - VAREČKOVÁ, Eva**. The induction of virus-neutralizing antibodies in influenza A-infected mice treated with Oseltamivir phosphate: effect of dosage and scheduling. In Acta Virologica, 2022, vol. 66, no. 3, p. 281-286. (2021: 1.827 - IF, Q4 - JCR, 0.529 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0001-723X. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/av_2022_312 (VEGA 2/0048/19 : Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie. VEGA 2/0090/21 : Mechanizmus účinku vírus-špecifických krížovo-reaktívnych protilátok na duálnu infekciu vírusom chrípky a baktériami) Type:
 • MINÁRIK, Peter - KYSELOVIČ, Ján - SCHRÉTER, Ivan - PARALIČOVÁ, Z. - JARČUŠKA, P. Súčasné vedecké poznatky o NAFLD/MAFLD v období pandémie COVID-19 a prínosy esenciálnych fosfolipidov v liečbe hepatálnej steatózy. In Via practica. - Bratislava : Solen, 2022, roč. 19, č. 4, s. 153-159. ISSN 1336-4790. Type: ADFB
 • MINÁRIK, Peter. Význam potravinovej a nutričnej gramotnosti pre zdravie jednotlivca a zdravie populácie = The Importance of Food and Nutrition Literacy for Individual and Population Health. In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 77-78. (4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • MINICH, Andrej - LIŠKOVÁ, Veronika - KORMANOVÁ, Ľubica - ŠARKANOVÁ, Júlia - MIKULÁŠOVÁ, M. - LEVARSKI, Z. - STUCHLÍK, Stanislav*. Role of RNAIII in Resistance to Antibiotics and Antimicrobial Agents in Staphylococcus epidermidis Biofilms. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 19, art. no. 11094. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms231911094 Type: ADCA
 • MINICH, Andrej - LIŠKOVÁ, Veronika - KRAHULEC, Ján - MIKULÁŠOVÁ, M. - LEVARSKI, Z. - STUCHLÍK, Stanislav. Vplyv RNAIII efektorovej molekuly na tvorbu biofilmu a rezistenciu na antibiotiká a antimikrobálne látky u Staphylococcus epidermidis. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 62-63. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Type: GII
 • MIRANDA, Miquel, Ángel - BARCELÓ, Carlos - ARNOLDI, Daniele - AUGSTEN, Xenia - BAKRAN-LEBL, Karin - BORŠOVÁ, Kristína - ČABANOVÁ, Viktória. AIMSurv: First pan-European harmonized surveillance of Aedes invasive mosquito species of relevance for human vector-borne diseases. In GigaByte, 2022, may. ISSN 2709-4715. Dostupné na internete: https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00045654/GBIF_draft_22_03.pdf Type: ADEB
 • MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - TOMASOVA, Lenka - MAKARA, Ondrej - CHOVANEC, Miroslav - ONDRIAŠ, Karol**. Extract of Acanthopanax senticosus and Its Components Interacting with Sulfide, Cysteine and Glutathione Increase Their Antioxidant Potencies and Inhibit Polysulfide-Induced Cleavage of Plasmid DNA. In Molecules, 2022, vol. 27, no. 17, art. no. 5735. (2021: 4.927 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules27175735 (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. Vega č. 2/0091/22 : Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok) Type: ADCA
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - TRBOLOVÁ, Alexandra - HURNÍKOVÁ, Zuzana - BALICKA, Agnieszka - ČABANOVÁ, Viktória - VALENTOVÁ, Daniela - LAPŠANSKÁ, Mária - ÁRMAIOVÁ, Nikolett - PAVLAČKA, Andrej - STLOUKAL, Eduard. Thelazia callipaeda in Slovakia – From sporadic cases to endemic areas. In Parasitology International, 2022, vol. 87, art. no. 102495. (2021: 2.106 - IF, Q3 - JCR, 0.564 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1383-5769. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.parint.2021.102495 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 1/0479/18 : Analýza procesu starnutia sietnice u psov) Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] BEZERRA-SANTOS, Marcos Antonio - BERNARDINI, Ilaria - LIA, Riccardo Paolo - MENDOZA-ROLDAN, Jairo Alfonso - BEUGNET, Frederic - POMBI, Marco - OTRANTO, Domenico. Phortica oldenbergi (Diptera: Drosophilidae): A new potential vector of the zoonotic Thelazia callipaeda eyeworm. In ACTA TROPICA, 2022, vol. 233, no., pp. ISSN 0001-706X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2022.106565., Registrované v: WOS
 • MRAVEC, Boris**. Neurobiology of cancer: Definition, historical overview, and clinical implications. In Cancer Medicine, 2022, vol. 11, no. 4, p. 903-921. (2021: 4.711 - IF, Q2 - JCR, 1.144 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-7634. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cam4.4488 (APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom) Type: ADCA
 • MRAVEC, Boris** - BLAŠKO, Filip. Neurobiológia nádorových chorôb – význam inervácie nádorového tkaniva. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. - Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, č. 3, s. 208-214. (2021: 0.215 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0862-495X. (APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom) Type: ADEB
 • MRKVOVÁ, M.* - HANČINSKÝ, Richard* - PREDAJŇA, Lukáš - ALAXIN, Peter - ACHS, Adam - TOMAŠECHOVÁ, Jana - ŠOLTYS, Katarína - MIHÁLIK, Daniel - OLMOS, A. - RUIZ-GARCÍA, Ana B. - GLASA, Miroslav**. High-Throughput Sequencing Discloses the Cucumber Mosaic Virus (CMV) Diversity in Slovakia and Reveals New Hosts of CMV from the Papaveraceae Family. In Plants, 2022, vol. 11, no. 13, art. no. 1665. (2021: 4.658 - IF, Q1 - JCR, 0.765 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11131665 Type: ADCA
 • MRKVOVÁ, M. - HANČINSKÝ, Richard - GREŠÍKOVÁ, Simona - KAŇUKOVÁ, Šarlota - GLASA, Miroslav - HAUPTVOGEL, Pavel - KRAIC, Ján** - MIHÁLIK, Daniel. Evaluation of New Polyclonal Antibody Developed for Serological Diagnostics of Tomato Mosaic Virus. In Viruses, 2022, vol. 14, no. 6, art. no 1331. (2021: 5.818 - IF, Q2 - JCR, 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v14061331 Type: ADMA
 • NÉMETHOVÁ, Veronika** - MAZANCOVÁ, Petra - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - UHELSKÁ, Lucia - NÉMETHOVÁ, Boglárka - POTURNAYOVÁ, Alexandra - DRGOŇA, Ľuboš - BÁBELOVÁ, Andrea - RÁZGA, Filip**. Effective Reduction of SARS-CoV-2 RNA Levels Using a Tailor-Made Oligonucleotide-Based RNA Inhibitor. In Viruses, 2022, vol. 14, no. 4, art. no. 685. (2021: 5.818 - IF, Q2 - JCR, 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v14040685 Type: ADMA
 • NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ZAHRADNÍK, Ivan. Growth-related activities at the plasmalemma in neonatal cardiac myocytes. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 100. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFG
 • OMASTA, Božena - TOMÁŠKOVÁ, Jana**. Cellular Lipids-Hijacked Victims of Viruses. In Viruses, 2022, vol. 14. no. 9, art. no. 1896. (2021: 5.818 - IF, Q2 - JCR, 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v14091896 (VEGA 2/0030/19 : Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy) Type: ADMA
 • OMASTA, Božena - OVEČKOVÁ, Ingrid - POLČICOVÁ, Katarína - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Pharmacological inhibition of fatty acid synthesis suppresses lymphocytic choriomeningitis virus propagation. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 461-466. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022. VEGA 2/0030/19 : Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy) Type: AFD
 • OMASTA, Božena - OVEČKOVÁ, Ingrid - POLČICOVÁ, Katarína - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Inhibition of cellular fatty acid synthesis impairs the propagation of lymphocytic choriomeningitis virus. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (VEGA 2/0030/19 : Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • ÓRÁSOVÁ, Eveline - HOLÍČKOVÁ, Andrea - GOFFA, Eduard - ROŠKA, Jan - IVOVIČ, Danica - KABELÍKOVÁ, Pavlína - JURKOVIČOVÁ, Dana - CHOVANEC, Miroslav. Oprava cisplatinou indukovaných medzireťazcových krížnych väzieb DNA v bunkových líniách uroteliálnych karcinómov SW780 a TCCSUP. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 467-472. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I) Type: AFD
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - KATRENČÍKOVÁ, Barbora - GARAIOVÁ, I. - ĎURAČKOVÁ, Zdenka** - TREBATICKÁ, J.* - JEŽOVÁ, Daniela*. Stress Hormones Cortisol and Aldosterone, and Selected Markers of Oxidative Stress in Response to Long-Term Supplementation with Omega-3 Fatty Acids in Adolescent Children with Depression. In Antioxidants, 2022, vol. 11, iss. 8, art. no. 1546. (2021: 7.675 - IF, Q1 - JCR, 1.008 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11081546 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: ADMA
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - TREBATICKÁ, J. - KATRENČÍKOVÁ, Barbora - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - JEŽOVÁ, Daniela. The Effect of Treatment With Omega-3 Fatty Acids on Salivary Cortisol and Aldosterone Concentrations in Children Suffering From Depression. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 61. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/afpuc/69/s1 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFH
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - GRINCHII, Daniil - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu - JEŽOVÁ, Daniela. Účinok prenatálneho podávania SNC80 na kognitívne funkcie a excitabilitu hipokampálnych glutamatergických neurónov u potkanov oboch pohlaví = Effect of prenatal SNC80 treatment on cognitive behavior and excitability of hippocambal glutamate secreting neurons in male and female rats. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 32. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. VEGA 2/0158/22 : Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom) Type: AFK
 • OSACKÁ, Jana** - KISS, Alexander - PIRNÍK, Zdenko. Possible involvement of apoptosis in the antipsychotics side effects: A mini-review. In Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2022, vol. 49, no. 8, p. 836-847. (2021: 2.963 - IF, Q3 - JCR, 0.584 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1440-1681. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/1440-1681.13671 (VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Type: ADCA
 • OSACKÁ, Jana** - KISS, Alexander - BAČOVÁ, Zuzana - TILLINGER, Andrej. Effect of Haloperidol and Olanzapine on Hippocampal Cells' Proliferation in Animal Model of Schizophrenia. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 14, art. no. 7711. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23147711 (VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli. VEGA 2/0010/22 : Zapojenie komponentov CRH systému do rozvoja post-traumatickej stresovej poruchy) Type: ADCA
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír - TILLINGER, Andrej - KOPRDOVÁ, Romana**. Haloperidol and aripiprazole affects CRH system and behaviour of animals exposed to chronic mild stress. In Neurochemistry International, 2022, vol. 152, art. no. 105224. (2021: 4.297 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2021.105224 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Type: ADCA
 • OSADSKÁ, Michaela* - SELICKÝ, Tomáš* - KRETOVÁ, Miroslava - JURČÍK, Ján - SIVÁKOVÁ, Barbara - ČIPÁKOVÁ, Ingrid** - ČIPÁK, Ľuboš**. The Interplay of Cohesin and RNA Processing Factors: The Impact of Their Alterations on Genome Stability. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 7, art. no. 3939. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23073939 (VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. VEGA 2/0021/22 : Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov) Type: ADCA
 • PALKOVIČOVÁ, Katarína - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Improved Diagnostic Antigen for the Determination of Q Fever by Elisa. In "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 43. ISBN 978-80-972111-5-8. (VEGA 2/0052/19 : Nový pohľad na fenomén fázovej premeny u Coxiella burnetii) Type: AFH
 • PAULÍKOVÁ, Helena - CISÁRIKOVÁ, A. - BAČOVÁ, Zuzana - JANOVEC, L. - IMRICH, Ján - ŠEREŠ, Mário - HUNÁKOVÁ, Ľuba. Photodynamic therapy of multidrug resistant leukemic murine cells by 3,6-bis(alkylthiourea)acridine hydrochlorides. In Neoplasma, 2021, vol. 68, no. 6, p. 1169-1180. (2020: 2.575 - IF, Q4 - JCR, 0.628 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2021_210324N390 (APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému) Type: ADDA
 • PAULOVÁ, Forišek - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - KRUMPOLEC, Patrik - SEDLIAK, M. - KARHÁNEK, Miloslav - MEJIA, Josue Castro - NIELSEN, Dennis S. - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Vzťahy medzi črevným mikrobiómom, obezitou a kognitívnymi funkciami u seniorov: účinky pravidelného cvičenia. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2022, vol. 25, suppl. 1, p. 19-20. (2021: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-9326. Type: AFG
 • PAULOVÁ, Forišek. Prevencia onkologických ochorení vplyvom úpravy stravovania. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 49. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM) Type: AFH
 • PAULOVÁ, Forišek - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - SLOBODOVÁ, Lucia - AMIRI, Ali - NEMEC, Michal - LITVÁKOVÁ, Viera - MINÁRIK, Peter - VADOVIČOVÁ, Petra. Vplyv 3-mesačnej kombinovanej nutričnej a tréningovej intervencie na telesnú kompozíciu a metabolické parametre u dospelých jedincov s obezitou: priebežné výsledky štúdie obezita = The Effect of a 3-month Combined Dietary and Training Intervention on Body Composition and Metabolic Parameters in Adults with Obesity: Preliminary Results of Obesity Study. In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 57-58. (VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • PAULOVÁ, Forišek - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - KRUMPOLEC, Patrik - SEDLIAK, M. - KARHÁNEK, Miloslav - NIELSEN, Dennis S. - MEJIA, Josue Castro. The association between intestinal microbiome, obesity and cognitive functions in the elderly: the effect of regular exercise : (ID 79). In Zoom Forward. Congress on Obesity : Maastricht, 4-7 May 2022, Book of Abstracts. - Maastricht, 2022, s. 12-13. Type: GII
 • PAVEL, Jaroslav** - FEDOROVÁ, Jana - KELLEROVÁ, Erika. Neural tissue loss after spinal cord injury. In Cellular, Molecular, Physiological and Behavioral Aspects of Spinal Cord Injury. - STRAIVE, India : Academic Press, Elsevier, 2022, 2022, p. 187-197. ISBN 978-0-12-822427-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822427-4.00016-2 (APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy) Type: ABC
 • PAVEL, Jaroslav** - FEDOROVÁ, Jana - KELLEROVÁ, Erika. The timing of Angiotensin II receptor regulation after severe spinal cord injury. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S04-353. (APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. FENS Forum 2022) Type: GII
 • PENESOVÁ, Adela - KUBÁŇOVÁ, Libuša - HRIC, Ivan - UGRAYOVÁ, S. - RÁDIKOVÁ, Žofia - BABJAKOVÁ, Jana - HAVRANOVÁ, Andrea - RÁDIKOVÁ, Žofia - BIELIK, V. Črevný mikrobióm, užívanie prírodných probiotík vo vzťahu k obezite a diabetu. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 55-56. ISBN 978-80-570-4047. (APVV-17-0099 : Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami. VEGA 2/0129/20 : Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: AFH
 • PENESOVÁ, Adela - KUBÁŇOVÁ, Libuša - HRIC, Ivan - UGRAYOVÁ, S. - RÁDIKOVÁ, Žofia - ŠOLTYS, Katarína - BIELIK, V. - BABJAKOVÁ, Jana - HAVRANOVÁ, Andrea. Vplyv konzumácie probiotík v rámci programu redukcie hmotnosti na zloženie črevnej mikrobioty. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 45-46. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (VEGA 2/0129/20 : Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM) Type: AFH
 • PENESOVÁ, Adela - KUBÁŇOVÁ, Libuša - HAVRANOVÁ, Andrea - BIELIK, V. Liečba extrémnej obezity v centre pre manažment obezity (cmo) Biomedicínskeho centra SAV = Treatment of Extreme Obesity in a Center for Obesity Management (cmo) at the Biomedical Research Center SAS. In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 79-80. (4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • PIEŠŤANSKÝ, Juraj - FORGACSOVA, Andrea - OLEŠOVÁ, Dominika - GALBA, Jaroslav - MIKUS, Peter - MAJEROVÁ, Petra - KOVÁČ, Andrej**. Targeted UHPLC-ESI-MS/MS analysis of selected neurotransmitters, Tryptophan and its metabolite Kynurenine in tau transgenic rat brain tissue: A pivotal study. In Separations, 2022, vol. 9, no. 1, art. no. 16. (2021: 3.344 - IF, Q2 - JCR, 0.418 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2297-8739. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/separations9010016 (APVV-18-302 : Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu. VEGA 2/0129/21 : Štúdium mechanizmu transportu tau proteínu cez hematolikvorovú bariéru v neurodegeneratívnych ochoreniach) Type: ADCA
 • PLAVÁ, Jana - BURÍKOVÁ, Monika - CIHOVÁ, Marína - TRNKOVÁ, Lenka - BABÁL, Pavel - BOHÁČ, Martin - DANIŠOVIČ, Ľuboš - KUČEROVÁ, Lucia - MIKLÍKOVÁ, Svetlana. Chemoterapiou vyvolané zmeny v nádorovom mikroprostredí zvyšujú ivazivitu a metastázovanie buniek karcinómu prsníka. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022. Editori: Ján Sedlák, Soňa Čierniková, Margita Klobušická. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2022, s. 110-111. ISBN 978-80-971621-3-9. (Súťaž mladých onkológov. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka) Type: AFD
 • POLYÁKOVÁ, Lucia - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - SZMICSEKOVÁ, Kristína - DINGOVÁ, Dominika - HRABOVSKÁ, Anna. A Novel BCHE Mutation Observed in a Patient Sensitive to Succinylcholine. Lucia Polyáková, Andrea Šoltýsová, Kristína Szmicseková, Dominika Dingová, Anna Hrabovská. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 56. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/afpuc/69/s1 (Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFH
 • POPOVIČOVÁ, Alexandra** - FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Neurons of the olfactory neurogenic region of the rat: a morphological study. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, p. 34. (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). 46th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2022') Type: GII
 • POTURNAJOVÁ, Martina** - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. New Aspects in the Mechanism of Action of ALDH1A1 and 1A3 Isoforms in Carcinogenesis. In Journal of Cellular Signaling, 2022, vol. 3, no. 3, p. 153-159. ISSN 2692-0638. Dostupné na internete: https://www.scientificarchives.com/public/assets/articles/article-pdf-1664520519-830.pdf (VEGA 2/0050/19 : Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu) Type: ADEB
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - DOMŠICOVÁ, Michaela - MACKOVÁ, Katarína - BURÍKOVÁ, Monika - BÁBELOVÁ, Andrea - EBNER, Andreas. Detekcia onkomarkerov pomocou aptamérov a mikroskopických techník. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. - Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2003, roč. 35, suppl. 1, s. S118. ISSN 0862-495X. (Brněnské onkologické dny : Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia) Type: AFK
 • PUZDEROVÁ, Barbora - CSÁDEROVÁ, Lucia - BARÁTHOVÁ, Monika. 3D bunkové modely tvorené kolorektálnymi nádorovými bunkami ako nástroj na sledovanie účinnosti terapie. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2232. ISBN 978-80-972360-7-6. (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA. APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. VEGA 2/0090/20 : Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu. VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Type: AFH
 • QUARTI, Basma - EL HAMZAOUI, Basma - STANKO, Michal - LAROCHE, Maureen - MEDIANNIKOV, O. - PAROLA, Philippe** - SEKEYOVÁ, Zuzana. Detection of Rickettsia raoultii in Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis inermis ticks in Slovakia. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1611-1617. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00789-8 (VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. ANR-10-IAHU-03 : the French National Research Agency under the“Investissements d’avenir”programme) Type: ADDA
 • RAČEK, Adam** - FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - POPOVIČOVÁ, Alexandra - RAČEKOVÁ, Eniko. Morphological evidence of neuronal regulation of neurogenesis in the rat rostral migratory stream. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S07-684. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). FENS Forum 2022) Type: GII
 • RADVANSKÁ, E.* - PÖS, Zuzana* - ZAŤKOVÁ, Andrea** - HYBLOVÁ, Michaela - BAUER, František - SZEMES, Tomáš - KÁDAŠI, Ľudevít - RADVÁNSZKY, Ján. Molecularly confirmed pontocerebellar hypoplasia in a large family from Slovakia with four severely affected children. In Bratislava Medical Journal, 2022, roč. 123, č. 8, s. 568-572. (2021: 1.564 - IF, Q4 - JCR, 0.324 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-9248. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/BLL_2022_090 Type: ADNA
 • RADVÁNSZKA, Monika* - PAUL, Evan D.* - HAJDU, Roman* - BORŠOVÁ, Kristína - KOVÁČOVÁ, Viera - PUTAJ, Piotr - BÍROVÁ, S. - ČIRKOVÁ, Ivana - ČARNECKÝ, Martin - BURANOVSKÁ, Katarína - SZOBI, Adrián - VOJTAŠŠÁKOVÁ, Nina - DROBNÁ, Diana - ČABANOVÁ, Viktória - SLÁVIKOVÁ, Monika - LIČKOVÁ, Martina - VAŇOVÁ, Veronika - FUMAČOVÁ, Sabina - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - KAJANOVÁ, Ivana - KOČI, Juraj - RUSŇÁKOVÁ, D. - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - MAX, Klaas E. A. - TUSCHL, Thomas - SZEMES, Tomáš - KLEMPA, Boris** - ČEKAN, Pavol**. Sequential development of several RT-qPCR tests using LNA nucleotides and dual probe technology to differentiate SARS-CoV-2 from influenza A and B. In Microbial Biotechnology, 2022, vol. 15, no. 7, p. 1995-2021. (2021: 6.575 - IF, Q1 - JCR, 1.106 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1751-7907. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/1751-7915.14031 Type: ADMA
 • Cellular, Molecular, Physiological and Behavioral Aspects of Spinal Cord Injury. STRAIVE, India : Academic Press, Elsevier, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/C2019-0-04492-5. ISBN 978-0-12-822427-4 Type: AAA
 • RAMBANI, Vibhuti - HROMNÍKOVÁ, Dominika - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina. Mitochondria and mitochondrial disorders: an overview update. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology Biomedical Research Center SAS, 1991-, 2022, vol. 56, no. 3, p. 232-248. (2021: 0.380 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/enr/56/3 (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Type: ADNB
 • RAMBANI, Vibhuti - ŠKOPKOVÁ, Martina - TOMKA, Miroslav - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Prevalence of MIDD syndrome in Patients with Diabetes in Slovakia. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 527-532. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • RANGANATH, Lakshminarayan R.** - MILAN, Anna M. - HUGHES, Andrew T. - DAVISON, Andrew S. - KHEDR, Milad - NORMAN, Brendan P. - BOU-GHARIOS, G. - GALLAGHER, James A. - IMRICH, Richard - ARNOUX, Jean-Baptiste - RUDEBECK, Mattias - OLSSON, Birgitta. Determinants of tyrosinaemia during nitisinone therapy in alkaptonuria. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, art. no. 16083. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-20424-z Type: ADCA
 • RANGANATH, Lakshminarayan R.** - MILAN, Anna M. - HUGHES, Andrew T. - DAVISON, Andrew S. - KHEDR, Milad - IMRICH, Richard - RUDEBECK, Mattias - OLSSON, Birgitta - NORMAN, Brendan P. - BOU-GHARIOS, G. - GALLAGHER, James A. Comparing the Phenylalanine/Tyrosine Pathway and Related Factors between Keratopathy and No-Keratopathy Groups as Well as between Genders in Alkaptonuria during Nitisinone Treatment. In Metabolites, 2022, vol. 12, no. 8, art. no. 772. (2021: 5.581 - IF, Q2 - JCR, 0.956 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-1989. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/metabo12080772 Type: ADMA
 • RANGANATH, Lakshminarayan R. - HUGHES, Andrew T. - DAVISON, Andrew S. - KHEDR, Milad - OLSSON, Birgitta - RUDEBECK, Mattias - IMRICH, Richard - NORMAN, Brendan P. - BOU-GHARIOS, G. - GALLAGHER, James A. - MILAN, Anna M. Temporal adaptations in the phenylalanine/tyrosine pathway and related factors during nitisinone-induced tyrosinaemia in alkaptonuria. In Molecular Genetics and Metabolism, 2022, jun 1, in press, corrected proof. (2021: 4.204 - IF, Q2 - JCR, 1.011 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1096-7192. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2022.05.006 Type:
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - ZÁLEŠÁK, Marek - KURA, Branislav - GRABAN, Ján - FARKAŠOVÁ, Veronika - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen potentiates beneficial effects of hypoxic postconditioning against ischemia/reperfusion injury in isolated rat hearts: a novel cardioprotective intervention. In 1st Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine. Hydrogen for Biomedicine. Program & Book of Abstracts. October 17th – 20th, 2022, Smolenice castle, Slovakia. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. 63. ISBN 978-80-224-1975-8. (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.. VEGA č. 2/0104/22 : Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok. International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine : Hydrogen for Biomedicine) Type: AFH
 • RIMÁROVÁ, Kvetoslava - SAMASCA, Gabriel - MAKOVICKÝ, Pavol - ŽÁKOVÁ, Petra - LUPAN, Iulia - DORKO, E. - DIABELKOVÁ, Jana - KAŇUKOVÁ, Lívia - JENČA, Andrej Jr. - PETRÁŠOVÁ, Adriána - KLUKOVÁ, Dana - SILAGHI, Ciprian - MAKOVICKÝ, Peter. Genetically modified rodent models and celiac, non-celiac gluten sensitivity: a minireview. In Central European journal of public health. - Prague : National Institute of Public Health : Tigis, 2022, vol. 30, suppl. 1, s27-S31. (2021: 1.154 - IF, Q4 - JCR, 0.297 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-7778. Dostupné na: https://doi.org/10.21101/cejph.a6810 Type: ADMA
 • ROMANOVÁ, Zuzana - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela**. Psychotropic Drug Effects on Steroid Stress Hormone Release and Possible Mechanisms Involved. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 2, art. no 908. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23020908 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: ADCA
 • ROMANOVÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela**. Salivary testosterone, testosterone/cortisol ratio and non-verbal behavior in stress. In Steroids, 2022, vol. 182, art. no. 108999, p. [1-7]. (2021: 2.760 - IF, Q4 - JCR, 0.501 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0039-128X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.steroids.2022.108999 (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] SUN, Zhongguang - LI, Xuelong - WANG, Kequan - WANG, Fakai - CHEN, Deyou - LI, Zhen. Determination of Key Technical Parameters in the Study of New Pressure Sealing Technology for Coal Seam Gas Extraction. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2022, vol. 19, no. 9, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19094968., Registrované v: WOS
 • ROMANOVÁ, Zuzana - KORNANOVÁ, E. - GARAFOVÁ, Alexandra - BOROVSKÝ, Miroslav - JEŽOVÁ, Daniela**. Endocrine changes in women with a medically indicated abortion: the study design. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 82-83. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2022-0010 (VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: ADMB
 • ROMANOVÁ, Zuzana - KORNANOVÁ, E. - GARAFOVÁ, Alexandra - BOROVSKÝ, Miroslav - JEŽOVÁ, Daniela. Hormonal Changes in Women With a Medical Induction Abortion: the Study Design. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 65. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/afpuc/69/s1 (Česko-slovenské farmakologické dni. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: AFH
 • ROMANOVÁ, Zuzana - GRINCHII, Daniil - CHOMANIČ, Pavol - DREMENCOV, Eliyahu. Efekt chronického podávania SNC-80 na habituáciu potkanov kmeňa Wistar = Effect of chronic treatment with SNC-80 on habituation in Wistar rats. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 33. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: AFK
 • ROMANOVÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Testosterone and Testosterone/Cortisol Ratio in Saliva and Non-Verbal Behaviour During Socially Evaluated Cold Pressor Test. Romanova Z., Hrivikova K., Riecansky I., Jezova D. In 11th International Meeting on Steroids and Nervous System : Abstracts of Invited Lectures and Free Contributions (Virtual Meeting). - Torino, Italy, February 19-22, 2022, s. 154. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: GII
 • ROMANOVÁ, Zuzana* - KARAILIEVOVÁ, Lucia* - GARAFOVÁ, Alexandra - HLAVÁČOVÁ, Nataša - ORAVCOVÁ, Henrieta - JEŽOVÁ, Daniela**. Testosterone but not cortisol concentrations in hair correlate between mothers and their prepubertal children under real-life stress conditions. In Psychoneuroendocrinology, 2022, vol. 143, sept., art. no. 105844. (2021: 4.693 - IF, Q2 - JCR, 1.374 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2022.105844 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type:
 • RUSKOVÁ, Magdaléna - BUČKOVÁ, Mária - ACHS, Adam - PUŠKÁROVÁ, Andrea - WU, J.H. - KUCHTA, T. - ŠUBR, Zdeno W. - PANGALLO, Domenico**. Useful molecular tools for facing next pandemic events: Effective sample preparation and improved RT-PCR for highly sensitive detection of SARS-CoV-2 in wastewater environment. In International Journal of Hygiene and Environmental Health, 2022, vol. 245, art. no. 114017. (2021: 7.401 - IF, Q1 - JCR, 1.474 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1438-4639. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2022.114017 (VEGA 2/0003/22 : Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam) Type: ADCA
 • RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - KOČI, Juraj - CHVOSTÁČ, Michal - VACULOVÁ, T. - MANGOVÁ, Barbara - DIDYK, Yuliya M. - ČUŽIOVÁ, Z. - VÁCLAV, Radovan - DERDÁKOVÁ, Markéta. Two Decades of Research on Borrelia Burgdorferi Sensu Lato in Questing Ixodes Ricinus Ticks in Slovakia at the Institute of Zoology SAS. In "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 35. ISBN 978-80-972111-5-8. Type: AFH
 • Acta Virologica. Editor in chief [2001-2015] G. Russ, editor [2015] K.Polčicová, editor [2015] M.Labudová, assistant editor [1987-2015] Ľ. Bártová. Bratislava : Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, 1957-. "WOS, SCOPUS, CC - Life Science, Medline". 4x ročne. ISSN 0001-723X Type: FAI
 • SELICKÝ, Tomáš* - JURČÍK, Matúš* - MIKOLÁŠKOVÁ, Barbora - PITEĽOVÁ, Alexandra - MAYEROVÁ, Nina - KRETOVÁ, Miroslava - OSADSKÁ, Michaela - JURČÍK, Ján - HOLIČ, Roman - KOHÚTOVÁ, Lenka - BELLOVÁ, Jana - BENKŐ, Zsigmónd - GREGAN, Juraj - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - BARÁTH, Peter - ČIPÁK, Ľuboš** - ČIPÁKOVÁ, Ingrid**. Defining the Functional Interactome of Spliceosome-Associated G-Patch Protein Gpl1 in the Fission Yeast Schizosaccharomyces pombe. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 21, art. no. 12800. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms232112800 (APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Type: ADCA
 • SELICKÝ, Tomáš - JURČÍK, Matúš - OSADSKÁ, Michaela - KRETOVÁ, Miroslava - JURČÍK, Ján - SIVÁKOVÁ, Barbara - KOHÚTOVÁ, Lenka - BELLOVÁ, Jana - BARÁTH, Peter - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ČIPÁK, Ľuboš. Defining the Interactome of Gpl1 Complex in the Fission Yeast. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 580-585. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Type: AFD
 • SELYEMOVÁ, Diana - ŠPITÁLSKA, Eva - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - VRBOVÁ, E. - ANETTOVÁ, Lucia - KUCHÁROVÁ, Klaudia - DERDÁKOVÁ, Markéta - KAZIMÍROVÁ, Mária. Detection of Tick-Borne Pathogens in Ticks Feeding on Cats in South-Western Slovakia. In "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 36. ISBN 978-80-972111-5-8. (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Type: AFH
 • SELYEMOVÁ, Diana - MANGOVÁ, Barbara - LIČKOVÁ, Martina - FUMAČOVÁ, Sabina - SLÁVIKOVÁ, Monika - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta. Serological Investigation of Sars-cov-2 in Serum of Cats in Bratislava. In "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 45. ISBN 978-80-972111-5-8. (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov) Type: AFH
 • SELYEMOVÁ, Diana - ŠPITÁLSKA, Eva - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - VRBOVÁ, E. - ANETTOVÁ, Lucia - KUCHÁROVÁ, Klaudia - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta - KAZIMÍROVÁ, Mária. Detection of tick-borne pathogens in ticks feeding on dogs and cats in south-western Slovakia. Selyemová D., Špitalská E., Hamšíková Z., Vrbová E., Anettová L., Kuchárová K., Rusňáková Tarageľová V., Derdáková M., Kazimírová M. In 10th Tick and Tick-borne Pathogen Conference (TTP10) : Abstracts. (10th Tick and Tick-borne Pathogen Conference (TTP10). VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Type: GII
 • SCHMIDTOVÁ, Silvia - UDVORKOVÁ, Natália - ČIERNA, Zuzana - HORAK, Samuel - KAĽAVSKÁ, Katarína - CHOVANEC, Michal - ROJIKOVÁ, Lucia - VULEVOVÁ, Miriam - KUČEROVÁ, Lucia* - MEGO, Michal*. Effect of the PARP inhibitor veliparib on germ cell tumor cell lines. In Oncology Letters, 5, vol.24, no., art. no. 392. ISSN 1792-1074. Dostupné na: https://doi.org/10.3892/ol.2022.13512 (VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek) Type: ADMA
 • SCHMIDTOVÁ, Silvia - KAĽAVSKÁ, Katarína - UDVORKOVÁ, Natália - ČIERNA, Zuzana - CHOVANEC, Michal - KUČEROVÁ, Lucia - MEGO, Michal. Identifikácia potenciálnych prognostických a terapeutických cieľov u refraktérnych testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022. Editori: Ján Sedlák, Soňa Čierniková, Margita Klobušická. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2022, s. 112-113. ISBN 978-80-971621-3-9. (Súťaž mladých onkológov) Type: AFD
 • SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - KARHÁNEK, Miloslav - RADIČOVÁ, L. - ŠKOPKOVÁ, Martina - VARGA, Lukáš - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Diagnostika zriedkavej heterozygotnej delécie v rodine s branchio-oto-renálnym syndrómom. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 592-597. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • SLAVÍKOVÁ, Lucie - IBRAHIM, Emad - ALQUICER, Glenda - TOMAŠECHOVÁ, Jana - ŠOLTYS, Katarína - GLASA, Miroslav** - KUNDU, Jiban K. Weed Hosts Represent an Important Reservoir of Turnip Yellows Virus and a Possible Source of Virus Introduction into Oilseed Rape Crop. In Viruses, 2022, vol. 14, no. 11, art. no. 2511. (2021: 5.818 - IF, Q2 - JCR, 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1999-4915/14/11/2511/html (APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni) Type:
 • SLOBODOVÁ, Lucia - ORESKÁ, L. - SCHÖN, Martin - KRUMPOLEC, Patrik - TIRPÁKOVÁ, Veronika - JURINA, P. - LAUROVIČ, Jakub - VAJDA, M. - NEMEC, Michal - HEČKOVÁ, Eva - ŠOÓŠOVÁ, Ivana - CVEČKA, J. - HAMAR, D. - TURČÁNI, Peter - TSAI, Chia-Liang - BOGNER, W. - SEDLIAK, M. - KRŠŠÁK, M. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Effects of Short- and Long-Term Aerobic-Strength Training and Determinants of Walking Speed in the Elderly. In Gerontology, 2022, vol. 68, no. 2, p. 151-161. (2021: 5.597 - IF, Q2 - JCR, 1.267 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-324X. Dostupné na: https://doi.org/10.1159/000515325 Type: ADMA
 • SLOBODOVÁ, Lucia - PAULOVÁ, Forišek - MINÁRIK, Peter - VADOVIČOVÁ, Petra - NEMEC, Michal - AMIRI, Ali - KONRÁDY, Patrik - LITVÁKOVÁ, Viera - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Efekt komplexnej modifikácie životného štýlu na parametre zdatnosti u dospelých s obezitou: priebežné výsledky štúdie obezita = The Effect of Complex Lifestyle Intervention on Parameters of Physical Fitness in Patients with Obesity: Preliminary Results Obesity Study. In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, s. 85-86. (APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít. 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • SMOLKOVÁ, Božena** - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - FURDOVÁ, Alena - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. Deregulácia epigenómu u melanómu uvey so zlou prognózou. In XXV. Biologické dny. Od nádorové biologie po precizní onkologii (sborník abstrakt) : Mimořádne číslo Zpravodaje Česko-slovenské biologické společnosti, s. 37. ISSN 1805-9619. (APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey. XXV. Biologicke dny) Type: AFG
 • SMOLKOVÁ, Božena** - KATAKI, A.* - EARL, Julie - RUZ-CARACUEL, Ignacio - CIHOVÁ, Marína - URBANOVÁ, Mária - BUOCIKOVÁ, Verona - TAMARGO, Sandra - ROVITE, V. - NIEDRA, Helvijs - SCHRADER, Joerg - KOHL, Yvonne. Liquid biopsy and preclinical tools for advancing diagnosis and treatment of patients with pancreatic neuroendocrine neoplasms. In Critical Reviews in Oncology Hematology, 2022, vol. 180, nov 2, art. no. 103865. (2021: 6.625 - IF, Q1 - JCR, 1.478 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1040-8428. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2022.103865 Type:
 • STANÍK, Juraj - HULÍN, J. - HUČKOVÁ, Miroslava - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Nine percent of fasting glycemia values in GCK-MODY are outside the diagnostic range. In 8th Meeting of the Study Group on the Genetics of Diabetes : Programme & Abstract Book. 11th - 13th of May 2022, Lille, FRANCE. - Lille, FRANCE, 2022, p. 55. (8th MEETING OF THE STUDY GROUP ON THE GENETICS OF DIABETES. VEGA 2/0131/21 : Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov) Type: GII
 • STANÍKOVÁ, Daniela - KRAJČOVIČOVÁ, Lea - DEMKOVÁ, Linda - PAULOVÁ, Forišek - SLOBODOVÁ, Lucia - VITÁRIUŠOVÁ, E. - TICHÁ, Ľubica - UKROPCOVÁ, Barbara - STANÍK, Juraj** - UKROPEC, Jozef. Food preferences and thyroid hormones in children and adolescents with obesity. In Frontiers in Psychiatry, 2022, vol. 22, july. (2021: 5.435 - IF, Q2 - JCR, 1.279 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-0640. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.962949 (VEGA 1/0308/19 : Vplyv fyzickej aktivity na psychiku u obéznych adolescentov. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: ADCA
 • STANKO, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠPITÁLSKA, Eva - KAZIMÍROVÁ, Mária**. Ticks and their epidemiological role in Slovakia: from the past till present. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1575-1610. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00845-3 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: ADDA
 • STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - GÁLIK, Ján - MEDVECKÝ, Ľubomír - ŠULLA, Igor jr. - KARASOVÁ, Martina - LUKÁČOVÁ, Nadežda**. Combined therapy (Rho-A-kinase inhibitor and chitosan/collagen porous scaffold) provides a supportive environment for endogenous regenerative processes after spinal cord trauma. In Archives Italiennes de Biologie, 2021, vol. 159, p. 159-177. (2020: 1.000 - IF, Q4 - JCR, 0.370 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0003-9829. Dostupné na: https://doi.org/10.12871/000398292021345 (APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] REN, Xiaoping - ZHANG, Weihua - QIN, Jie - MO, Jian - CHEN, Yi - HAN, Jie - FENG, Xinjian - FENG, Sitan - LIANG, Haibo - CEN, Liangjue - WU, Xiaofei - HAN, Linxuan - LAN, Rongyu - DENG, Haixuan - YAO, Huihui - QI, Zhongquan - GAO, Hongjun - WEI, Lishan - REN, Shuai. Partial restoration of spinal cord neural continuity via vascular pedicle hemisected spinal cord transplantation using spinal cord fusion technique. In CNS NEUROSCIENCE & THERAPEUTICS. ISSN 1755-5930, 2022, vol., no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/cns.13853., Registrované v: WOS
 • SVITKOVÁ, Barbora - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - NÉMETHOVÁ, V. - KONERACKÁ, Martina - KRETOVÁ, Miroslava - RÁZGA, Filip - URSINYOVÁ, Monika - GÁBELOVÁ, Alena. Differences in surface chemistry of iron oxide nanoparticles resulted in the dissimilar route of internalization. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 70. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Type: AFK
 • SVITKOVÁ, Barbora** - ŠELC, Michal - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip - GÁBELOVÁ, Alena - URSINYOVÁ, Monika - BÁBELOVÁ, Andrea. Plate reader spectroscopy as an alternative to atomic absorption spectroscopy for the assessment of nanoparticle cellular uptake. In Heliyon, 2022, vol. 8, no. 11, art. no. e11595. (2021: 3.776 - IF, Q2 - JCR, 0.550 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2405-8440. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11595 (APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni) Type:
 • SZÉKIOVÁ, Eva** - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - MUCHA, Rastislav - VANICKÝ, Ivo. Charakterizácia kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene potkana. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - ŽILINSKÁ, Z. - CHRASTINA, Martin - RÁZGA, Filip - BÁBELOVÁ, Andrea. Periostin – novel biomarker and therapeutic target in CKD? In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 21-22. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Type: AFK
 • ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - ANNUŠOVÁ, Adriana - KÁLOSI, Anna - ŠIFFALOVIČ, Peter - BÁBELOVÁ, Andrea. Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 13. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Type: AFK
 • ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - IŽOLDOVÁ, Nikola - ŠTEVURKOVÁ, Viola - KAŠPEROVÁ, Barbora - CHOVANEC, Michal - ČIERNIKOVÁ, Soňa** - MEGO, Michal. The Impact of the Microbiome on Resistance to Cancer Treatment with Chemotherapeutic Agents and Immunotherapy. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 1, art. no. 488. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23010488 (APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis. VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type: ADCA
 • ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - MEGO, Michal - ČIERNIKOVÁ, Soňa**. Vplyv črevného mikrobiómu na účinnosť imunoterapie u onkologických pacientov. In Onkológia, 2022, roč. 17, č. 3, s. 177-183. ISSN 1336-8176. (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type: ADFB
 • ŠIMKO, Fedor** - BAKA, T. - STANKO, Peter - REPOVÁ, K. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - AZIRIOVÁ, S. - DOMENIG, O. - ZORAD, Štefan - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. Sacubitril/valsartan and ivabradine attenuate left ventricular remodelling and dysfunction in spontaneously hypertensive rats: different interactions with the renin-angiotensin-aldosterone system. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 8, art. no. 1844, p. [1-15]. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10081844 (VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2) Type: ADCA
 • ŠOLTYSOVÁ, Andrea. „Omics“ v onkologickom výskume. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 8-9. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Type: GII
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - KUZIN, Alexandr - SAMARKINA, Elena - ZAŤKOVÁ, Andrea**. Alkaptonuria in Russia. In European Journal of Human Genetics, 2022, vol. 30, no. 2, p. 237–242. (2021: 5.351 - IF, Q1 - JCR, 1.713 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1476-5438. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41431-021-00955-1 Type: ADCA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - SEKELSKÁ, Martina - ZAŤKOVÁ, Andrea**. Breakpoints characterisation of the genomic deletions identified by MLPA in alkaptonuria patients. In European Journal of Human Genetics, 2022, febr. 3. (2021: 5.351 - IF, Q1 - JCR, 1.713 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1476-5438. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41431-022-01042-9 Type: ADMA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - BÉGEROVÁ, Patricia - JAKIČ, Kristína - ŠRAMKOVÁ, Monika - MEESE, E. - SMOLKOVÁ, Božena - GÁBELOVÁ, Alena. Genome-wide DNA methylome and transcriptome changes induced by inorganic nanoparticles in vitro after chronic exposure. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 12. ISBN 978-80-88038-10-8. (VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Type: AFK
 • ŠPITÁLSKA, Eva - BOLDIŠOVÁ, Eva - PALKOVIČOVÁ, Katarína - SEKEYOVÁ, Zuzana** - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Case studies of rickettsiosis, anaplasmosis and Q fever in Slovak population from 2011 to 2020. In Biologia, 2022, vol. 77, p. 1633-1640. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00838-2 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: ADDA
  Citations:
  [1.1] BONA, M. - BLANAROVA, L. - STANKO, M. - MOSANSKY, L. - CEPCEKOVA, E. - VICHOVA, B. Impact of climate factors on the seasonal activity of ticks and temporal dynamics of tick-borne pathogens in an area with a large tick species diversity in Slovakia, Central Europe. In BIOLOGIA. ISSN 0006-3088., Registrované v: WOS
  [1.1] SIMEKOVA, K. - SOJAK, L. - VICHOVA, B. - BALOGOVA, L. - JAROSOVA, J. - ANTOLOVA, D. Parasitic and Vector-Borne Infections in HIV-Positive Patients in Slovakia-Evidence of an Unexpectedly High Occurrence of Anaplasma phagocytophilum. In PATHOGENS. DEC 2021, vol. 10, no. 12., Registrované v: WOS
 • ŠPITÁLSKA, Eva - MINICHOVÁ, Lenka - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - STANKO, Michal - KAZIMÍROVÁ, Mária**. Bartonella, Rickettsia, Babesia, and Hepatozoon Species in Fleas (Siphonaptera) Infesting Small Mammals of Slovakia (Central Europe). In Pathogens, 2022, vol. 11, no. 8, art. no. 886. (2021: 4.531 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11080886 (FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Type: ADMA
 • ŠPITÁLSKA, Eva - KAKAŠOVÁ, A. - KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKY, Zdenko - BOLDIŠOVÁ, Eva. Antimicrobial Activity of Carbon Quantum Dots/Polydimethylsiloxane Nanocomposites for Photodynamic Therapy Applications of Rickettsia Slovaca Infection. In "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 46. ISBN 978-80-972111-5-8. (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: AFH
 • "VI. Labudove dni". Abstract book = "VI. Labuda´s days". Abstract book. Eds.:Špitálska Eva, Rusňáková Tarageľová Veronika, Špitalský Zdenko, Kazimírová Mária. Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022. 66 s. ISBN 978-80-972111-5-8 Type: FAI
 • ŠTRKOLCOVÁ, G.** - MRAVCOVÁ, Kristína - MUCHA, Rastislav - MULINGE, Erastus - SCHREIBEROVÁ, Andrea. Occurrence of Hokworm and the First Molecular and Morphometric Identification of Uncinaria stenocephala in Dogs in Central Europe. In Acta Parasitologica, 2022, vol.67, no.2, p. 764-772. (2021: 1.534 - IF, Q2 - JCR, 0.439 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1230-2821. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11686-021-00509-x (Vega č. 1/0536/18 : Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] HAUCK, Daniela - RAUE, Katharina - BLAZEJAK, Katrin - HANNA, Rita M. - ELSEMORE, David A. - PANTCHEV, Nikola - STRUBE, Christina. Evaluation of a commercial coproantigen immunoassay for the detection of Toxocara cati and Ancylostoma tubaeforme in cats and Uncinaria stenocephala in dogs. In PARASITOLOGY RESEARCH, 2022, vol., no., pp. ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-022-07715-0., Registrované v: WOS
  [1.1] VRHOVEC, Majda Globokar - ALNASSAN, Alaa Aldin - PANTCHEV, Nikola - BAUER, Christian. Is there any change in the prevalence of intestinal or cardiopulmonary parasite infections in companion animals (dogs and cats) in Germany between 2004-2006 and 2015-2017? An assessment of the impact of the first ESCCAP guidelines. In VETERINARY PARASITOLOGY, 2022, vol. 312, no., pp. ISSN 0304-4017. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2022.109836., Registrované v: WOS
 • ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - MEDVECKÝ, Ľubomír** - GIRETOVÁ, Mária - SOPČÁK, Tibor - LUPTÁKOVÁ, L. - BUREŠ, Radovan - SZÉKIOVÁ, Eva. Characterization of tetracalcium phosphate/monetite biocement modified by magnesium pyrophosphate. In Materials, 2022, vol. 15, p. 2586-1 - 2586-21. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15072586 (VEGA 2/0069/20 : Kompozitné horčíkovov-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu kremičitého. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Type: ADCA
 • ŠURÍN HUDÁKOVÁ, Natália - KAČÍROVÁ, Jana - SONDOROVÁ, Miriam - ŠELIANOVÁ, Svetlana - MUCHA, Rastislav - MAĎAR, Marián**. Inhibitory Effect of Bacillus licheniformis Strains Isolated from Canine Oral Cavity. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no.8, p.1238. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12081238 Type: ADCA
 • TADOKORO, Takahiro - BRAVO-HERNANDEZ, Mariana - KOBAYASHI, Y. - PLATOSHYN, Oleksandr - NAVARRO, M. - MARSALA, Silvia - MIYANOHARA, Atsushi - YOSHIZUMI, Tetsuya - SHIGYO, Michiko - KROTOV, Volodymyr - JUHAS, Stefan - JUHASOVA, Jana - NGUYEN, Duong - KUPCOVÁ, Helena - MOTLIK, J. - STUDENOVSKÁ, Hana - PROKS, Vladimír - REDDY, Rajiv - DRISCOLL, Shawn P - GLENN, Thomas D - KEMTHONG, Taratorn - MALAIVIJITNOND, Suchinda - TOMORI, Zoltán - VANICKÝ, Ivo - KAKINOHANA, M. - PFAFF, Samuel L. - CIACCI, Joseph D. - BELAN, Pavel - MARŠALA, Martin**. Precision spinal gene delivery-induced functional switch in nociceptive neurons reverses neuropathic pain. In Molecular Therapy, 2022, vol. 30, no. 8, p. 2722-2745. (2021: 12.910 - IF, Q1 - JCR, 3.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1525-0016. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2022.04.023 Type: ADCA
 • TAKÁČOVÁ, Martina* - KAJANOVÁ, Ivana* - KOLARČIKOVÁ, Mária - LAPINOVÁ, Jana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia**. Understanding metabolic alterations and heterogeneity in cancer progression through validated immunodetection of key molecular components: a case of carbonic anhydrase IX. In Cancer and Metastasis Reviews, 2021, vol. 40, no. 4, p. 1035-1053. (2020: 9.264 - IF, Q1 - JCR, 2.555 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7659. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10555-021-10011-5 (VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: ADMA
 • THURZO, A.** - JANČOVIČOVÁ, V. - HAIN, Miroslav - THURZO, M. - NOVÁK, B. - KOSNÁČOVÁ, Helena - LEHOTSKÁ, V. - VARGA, I. - KOVÁČ, P. - MORAVANSKÝ, N.**. Human remains identification using micro-CT, chemometric and AI methods in forensic experimental reconstruction of dental patterns after concentrated sulphuric acid significant impact. In Molecules, 2022, vol. 27, no. 13, art. no. 4035. (2021: 4.927 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules27134035 Type: ADCA
 • TIBENSKÝ, Miroslav - JAKUBECHOVÁ, Jana - ALTANEROVÁ, Uršula - PASTORÁKOVÁ, Andrea - RYCHLY, Boris - BACIAK, Ladislav - MRAVEC, Boris - ALTANER, Čestmír**. Gene-Directed Enzyme/Prodrug Therapy of Rat Brain Tumor Mediated by Human Mesenchymal Stem Cell Suicide Gene Extracellular Vesicles In Vitro and In Vivo. In Cancers, 2022, vol. 14, no. 3, art. no. 735. (2021: 6.575 - IF, Q1 - JCR, 1.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers14030735 Type: ADMA
 • TIMMERMAN, Dennis M. - ELEVELD, Thomas F. - SRIRAM, Sruthi - DORSSERS, Lambert C. J. - GILLIS, Ad J. M. - SCHMIDTOVÁ, Silvia - KAĽAVSKÁ, Katarína - WERKEN, VAN DE, Harmen J.G. - OING, Christoph - HONECKER, Friedemann - MEGO, Michal - LOOIJENGA, Leendert H.J. Chromosome 3p25.3 Gain Is Associated With Cisplatin Resistance and Is an Independent Predictor of Poor Outcome in Male Malignant Germ Cell Tumors. In Journal of Clinical Oncology, 2022, vol. 40, no. 26, p. 3077-3087. (2021: 50.717 - IF, Q1 - JCR, 9.378 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0732-183X. Dostupné na: https://doi.org/10.1200/JCO.21.02809 Type: ADCA
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - OLMOS, A. - RUIZ-GARCÍA, Ana B. - CANALES, Célia - MRKVOVÁ, M. - GLASA, Miroslav**. First report of Cucumis melo endornavirus infecting Cucurbitaceae plants in Slovakia. In Journal of Plant Pathology, 2022, vol. 104, no. 3, p. 1179–1180. (2021: 2.643 - IF, Q2 - JCR, 0.352 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1125-4653. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42161-022-01149-4 Type: ADCA
 • TOTOŃ-ŻURAŃSKA, Justyna - BALÁŽOVÁ, Lucia - KRŠKOVÁ, Katarína - BUJAK-GIZYCKA, B. - ZORAD, Štefan - OLSZANECKI, Rafal - SUSKI, Maciej. Plasma proteome alterations in prediabetic, obese Zucker rats – possible cardiovascular risk implications. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no., p. 549-558. (2021: 1.957 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. (VEGA 2/0160/20 : Regulácia diferenciácie pradipocytov a metabolizmu adipocytov oxidačným stresom v potkanej a ľudkej bunkovej kultúre. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu) Type:
 • TRNKOVÁ, Lenka - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - PLAVÁ, Jana - ROJIKOVÁ, Lucia - CIHOVÁ, Marína. Organoidy karcinómu prsníka a ich potenciál v personalizovanej medicíne. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022, s. 81-84. (Súťaž mladých onkológov. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka. VEGA 2/0067/22 : Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli) Type: AFD
 • TRNKOVÁ, Lenka - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - PLAVÁ, Jana - ROJIKOVÁ, Lucia - CIHOVÁ, Marína. Pilot drug testing on breast cancer organoids. In Študentská vedecká konferencia 2022 : zborník recenzovaných príspevkov, s. 644-647. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 2/0067/22 : Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli) Type: AFD
 • UDVORKOVÁ, Natália - SCHMIDTOVÁ, Silvia - MEGO, Michal - CHOVANEC, Michal - KAĽAVSKÁ, Katarína. Analýza expresie karbonickej anhydrázy CA IX v bunkových modeloch embryonálneho karcinómu. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022, s. 85-89. (Súťaž mladých onkológov. VEGA 1/0349/21 : Inhibícia karbonickej anhydrázy IX (CA IX) ako nástroj prekonania rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek) Type: AFD
 • UJHÁZY, Eduard - HAMAR, Tomáš - DUBOVICKÝ, Michal - NAVAROVÁ, Jana - JEŽOVÁ, Daniela - MACH, Mojmír. Spomienka na pozoruhodnú osobnosť slovenskej vedy a pedagogiky doc. PhDr. Magdu Kouřilovú‑Urbanczik, CSc. In Monitor Medicíny SLS, 2022, vol. 12, č. 1-2, s. 58-59. ISSN 1338-2551. Type: GII
 • UKROPCOVÁ, Barbara - SLOBODOVÁ, Lucia - PAULOVÁ, Forišek - LITVÁKOVÁ, Viera - AMIRI, Ali - NEMEC, Michal - KLEPOCHOVÁ, R. - KONRÁDY, Patrik - VADOVIČOVÁ, Petra - MINÁRIK, Peter - KRŠŠÁK, M. - UKROPEC, Jozef. Vplyv 3-mesačnej kombinovanej intervencie na antropometrické a kardiometabolické parametre a fyzickú zdatnosť u sedavých jedincov. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 42. ISBN 978-80-570-4047. (ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: AFH
 • UKROPCOVÁ, Barbara. Komplexná modifikácia životného štýlu v manažmente pacienta s obezitou: štúdia obezita a centrum pre manažment obezity Biomedicínskeho centra SAV = Complex Lifestyle Modification in the Management of Patients with Obesity: Clinical Study Obesity and the Center of Obesity Management at the Biomedical Research Center SAS. Ukropcová B. In 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : Zborník abstraktov, s. 89-90. (APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít. 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • URBANOVÁ, Mária* - BUOCIKOVÁ, Verona* - TRNKOVÁ, Lenka - STRAPCOVÁ, Sabína - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - BARRETO MELIAN, Emma - NOVISEDLAKOVÁ, Mária - TOMAS, M. - DUBOVAN, Peter - EARL, Julie - BIZIK, Jozef - ŠVASTOVÁ, Eliška - ČIERNIKOVÁ, Soňa - SMOLKOVÁ, Božena**. DNA Methylation Mediates EMT Gene Expression in Human Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Cell Lines. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 4, art. no. 2117. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23042117 (VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. APVV-20-0480 : Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu) Type: ADCA
 • URBANOVÁ, Mária - BUOCIKOVÁ, Verona - ŠVASTOVÁ, Eliška - BIZIK, Jozef - ČIERNIKOVÁ, Soňa - SMOLKOVÁ, Božena. Epigenetické liečivo decitabín efektívne reaktivuje metylačne-utlmené gény u bunkových línií duktálneho adenokarcinómu pankreasu. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022. Editori: Ján Sedlák, Soňa Čierniková, Margita Klobušická. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2022, s. 90-94. ISBN 978-80-971621-3-9. (Súťaž mladých onkológov. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu) Type: AFD
 • URBANOVÁ, Mária - BUOCIKOVÁ, Verona - ŠVASTOVÁ, Eliška - BIZIK, Jozef - ČIERNIKOVÁ, Soňa - SMOLKOVÁ, Božena. Reactivation of silenced genes by epigenetic drug decitabine in pancreatic ductal adenocarcinoma cells in vitro. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 666-671. ISBN 978-80-223-5385-4. (Študentská vedecká konferencia 2022. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu) Type: AFD
 • USTOHAL, L. - OBDRŽÁLKOVÁ, M. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - MAYEROVÁ, M. - TIMKOVÁ, Z. - JEŽOVÁ, Daniela. Stresové hormony u pacientů se schizofrenií = Stress hormones in patients with schzophrenia. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 19. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době) Type: AFK
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - DOBIÁŠOVÁ, Zuzana - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Functional analysis of HNF1α proteins with the variants identified in Slovak patients. In 8th Meeting of the Study Group on the Genetics of Diabetes : Programme & Abstract Book. 11th - 13th of May 2022, Lille, FRANCE. - Lille, FRANCE, 2022, p. 56. (8th MEETING OF THE STUDY GROUP ON THE GENETICS OF DIABETES. VEGA 2/0131/21 : Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov) Type: GII
 • VANICKÝ, Ivo** - BLAŠKO, Juraj - KONČEKOVÁ, Jana - DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - MICHALOVÁ, Zuzana - SZÉKIOVÁ, Eva. Formaldehyde-hardened albumin as a non-penetrating embedding matrix for frozen and vibratome sectioning. In Acta Histochemica : Zeitschrift für histologische Topochemie, 2022, vol.124, 151838. (2021: 2.147 - IF, Q4 - JCR, 0.480 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0065-1281. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.acthis.2021.151838 (VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] FARNIEV, Vladislav M. - SHMELEV, Mikhail E. - SHVED, Nikita A. - GULAIA, Valeriia S. - BIKTIMIROV, Arthur R. - ZHIZHCHENKO, Alexey Y. - KUCHMIZHAK, Aleksandr A. - KUMEIKO, Vadim V. Nanomechanical and Morphological AFM Mapping of Normal Tissues and Tumors on Live Brain Slices Using Specially Designed Embedding Matrix and Laser-Shaped Cantilevers. In BIOMEDICINES, 2022, vol. 10, no. 7, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10071742., Registrované v: WOS
 • VARGA, Lukáš - RAMBANI, Vibhuti - SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - ŠKOPKOVÁ, Martina - VÍGLASKÁ, D. - STANÍK, Juraj - TOMKA, Miroslav - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. MTTL1 gene variant m.A3243G in Slovak cohorts of hearing loss and diabetic patients: expect the unexpected : P2.06.04 - Abstract Book. In Symposium & 57th Inner Ear Biology Workshop – IEB 2022 : Abstract Book, s. 60-61. Dostupné na internete: https://ieb2022.it/site/binaries/content/assets/iebmmxxii/ieb2022_abstract-book-for-web_compressed.pdf (APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií) Type: GII
 • VIGAŠOVÁ, Katarína - DURDÍK, Matúš - GULATI, Sachin - KOŠÍK, Pavol - JAKL, Lukáš - BÉREŠOVÁ, Katarína - FEKETE, Marta - ZAVACKÁ, I. - POBIJAKOVÁ, Margita - DOLINSKÁ, Zuzana - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor. Validácia markerov dna poškodenia v identifikácii rádiosenzitívnych pacientiek s rakovinou prsníka. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022. Editori: Ján Sedlák, Soňa Čierniková, Margita Klobušická. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2022, s. 95-99. ISBN 978-80-971621-3-9. (Súťaž mladých onkológov. VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika) Type: AFD
 • VIGAŠOVÁ, Katarína - DURDÍK, Matúš - GULATI, Sachin - KOŠÍK, Pavol - JAKL, Lukáš - BÉREŠOVÁ, Katarína - FEKETE, Marta - ZAVACKÁ, I. - POBIJAKOVÁ, Margita - DOLINSKÁ, Zuzana - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor. Validation of DNA Damage Markers in Assessment of Radiosensitive Breast Cancer Patients : P 26. In Mendel Genetics Conference. Book of Abstracts : 20 - 23 July 2022. - Brno : Masarykova univerzita, 2022, s. 105. ISBN 978-80-11-01751-4. (VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika) Type: AFG
 • VLKOVIČOVÁ, Jana - KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - KORNIEIEVA, Daria - SÝKORA, Matúš - KLUKNAVSKÝ, Michal - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - ZORAD, Štefan - POBIJAKOVÁ, Margita - ŠAGÁTOVÁ, A. - FÜLÖP, Marko - PAVELKOVÁ, Patrícia - FERENCZYOVÁ, Kristína - SLEZÁK, Ján. Therapeutic effect of molecular hydrogen on radiation-induced overproduction of free radicals in myocardium. In 1st Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine. Hydrogen for Biomedicine. Program & Book of Abstracts. October 17th – 20th, 2022, Smolenice castle, Slovakia. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. 111-112. ISBN 978-80-224-1975-8. (International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine : Hydrogen for Biomedicine) Type: AFL
 • WAGNER, Alexandra - KOSNÁČOVÁ, Helena - CHOVANEC, Miroslav - JURKOVIČOVÁ, Dana**. Mitochondrial Genetic and Epigenetic Regulations in Cancer: Therapeutic Potential. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 14, art. no. 7897. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23147897 (VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I) Type: ADCA
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan. Structure-function relationships of the ryanodine receptor. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 25-26, PL2. ISBN 978-80-973719-4-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan. Effect of RyR gating on elementary calcium release of cardiac myocytes. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 59. ISSN 978-80-8240-024-6. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ŠKRABÁNEK, Pavel. Deep learning in confocal microscopy of cardiomyocytes. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 86-87, PO10. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KEŽMAROVÁ, S. - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Formation of dyads during postnatal cardiac development in rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 109. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • ZAJÍČKOVÁ, Terézia - HORVÁTHOVÁ, Eva - KYZEK, Stanislav** - ŠÁLYOVÁ, Eva - TÚRYOVÁ, Eva - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GÁLOVÁ, Eliška. Comparison of Cytotoxic, Genotoxic, and DNA-Protective Effects of Skyrin on Cancerous vs. Non-Cancerous Human Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no, art. no 5339. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23105339 (VEGA 1/0460/21 : Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy) Type: ADCA
 • ZASTKO, Lucian** - BERETA, Martin - TIMKO, Jaroslav - BELYAEV, Igor. Classifier Spot Count Optimization of Automated Fluorescent Slide Scanning System. In Acta Medica Martiniana, 2022, vol. 22, no. 1, p. 24-33. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/acm-2022-0004 (ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: ADFB
 • ZASTKO, Lucian - MAKINISTIAN, Leonardo - TVAROŽNÁ, Andrea - BELYAEV, Igor**. Intermittent ELF-MF Induce an Amplitude-Window Effect on Umbilical Cord Blood Lymphocytes. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 22, art. no. 14391. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/22/14391 (APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type:
 • ZAŤKOVÁ, Andrea* - OLSSON, Birgitta* - RANGANATH, Lakshminarayan R. - IMRICH, Richard. Analysis of the Phenotype Differences in Siblings with Alkaptonuria. In Metabolites, 2022, vol. 12, no. 10, art. no. 990. (2021: 5.581 - IF, Q2 - JCR, 0.956 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-1989. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/metabo12100990 Type: ADMA
 • ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KAJANOVÁ, Ivana - BARÁTHOVÁ, Monika - TAKÁČOVÁ, Martina - LABUDOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - JELENSKÁ, Lenka - ŠVASTOVÁ, Eliška - PASTOREKOVÁ, Silvia - HARRIS, Adrian L. - PASTOREK, Jaromír**. Novel humanized monoclonal antibodies for targeting hypoxic human tumors via two distinct extracellular domains of carbonic anhydrase IX. In Cancer & Metabolism, 2022, vol. 10, art. no. 3. (2021: 5.146 - IF, Q2 - JCR). ISSN 2049-3002. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40170-022-00279-8 Type: ADCA
 • ŽDÍMALOVÁ, Mária** - CHATTERJEE, Anuprava - KOSNÁČOVÁ, Helena - GHOSH, Mridul - OBAIDULLAH, Sk Md - KOPÁNI, M. - KOSNÁČ, Daniel. Various Approaches to the Quantitative Evaluation of Biological and Medical Data Using Mathematical Models. In Symmetry-Basel, 2022, vol. 14, no. 1, art. no. 7. (2021: 2.940 - IF, Q2 - JCR, 0.540 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-8994. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/healthcare9111545 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus