Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Biomedical Research Center SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ADAMKOVIČOVÁ, Laura - MINÁRIKOVÁ, D. - MINÁRIK, Peter. Breast cancer chemotherapy and its effect on body weight. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 54. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • ACHS, Adam - ALAXIN, Peter - GLASA, Miroslav - ŠUBR, Zdeno W.. Plant RNA virus as a tool for the expression of foreign polypeptides. In Applied Natural Sciences 2023 : The 8th International Scientific Conference, 18 - 20 September 2023, Donovaly. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2023, p. 64. ISBN 978-80-572-0357-5. (VEGA 2/0003/22 : Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam) Type: AFH
 • ACHS, Adam - ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - MRKVOVÁ, M. - ŠUBR, Zdeno W. - GLASA, Miroslav. Both Prunus and non-Prunus plants can host a novel ilarvirus – prunus virus I. : P23. In 25th International Conference on Virus and other graft transmissible diseases of Fruit crops : Book of Abstracts. - Wageningen, The Netherlands, 2023, s. 64. (25th International Conference on Virus and other graft transmissible diseases of Fruit crops) Type: GII
 • ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - ACHS, Adam - ŠUBR, Zdeno W. - MRKVOVÁ, M. - GLASA, Miroslav**. Analysis of Hop Stunt Viroid Diversity in Grapevine (Vitis vinifera L.) in Slovakia: Coexistence of Two Particular Genetic Groups. In Pathogens, 2023, vol. 12, no. 2, art. no. 205. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.807 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-0817/12/2/205/htm (VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov) Type: ADMA
 • ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - ŠUBR, Zdeno W. - MRKVOVÁ, M. - GLASA, Miroslav. Detection and molecular characterization of viroids infecting grapevine (Vitis vinifera L.) in Slovakia. In Applied Natural Sciences 2023 : The 8th International Scientific Conference, 18 - 20 September 2023, Donovaly. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2023, p. 65. ISBN 978-80-572-0357-5. Type: AFH
 • ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - ACHS, Adam - ŠUBR, Zdeno W. - MRKVOVÁ, M. - GLASA, Miroslav. Argentine Tango of Two Harmonized Hop Stunt Viroid Gebetic Groups in Grapevine (Vitis Vinifera L.) - First Report form Slovakia : P21. In 25th International Conference on Virus and other graft transmissible diseases of Fruit crops : Book of Abstracts. - Wageningen, The Netherlands, 2023. (25th International Conference on Virus and other graft transmissible diseases of Fruit crops) Type: GII
 • ALTANER, Čestmír - ALTANEROVÁ, Uršula - JAKUBECHOVÁ, Jana - ŠVEC, P. - KAUŠITZ, Juraj**. Extrabunkové vezikuly – exozómy mezenchýmových kmeňových/stromálnych buniek ako inovatívna bezbunková regeneračná terapia = Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles – exosomes as an innovative cell-free regenerative therapy. In Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, 2023, vol. 72, no. 5, s. 196-204. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0457-4214. Dostupné na internete: https://lekarsky.herba.sk/lekarsky-obzor-2023/321-lekarsky-obzor-5-2023/1475-extrabunkove-vezikuly-exozomy-mezenchymovych-kmenovych-stromalnych-buniek-ako-inovativna-bezbunkova-regeneracna-terapia Type: ADNB
 • ALZURI, Sofia Elisa - ROSAS, Nicolás Matías - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela - FUCHSOVA, Beata. Role of miR-124-3p in regulatory mechanisms of Gpm6a expression in the hippocampus of chronically stressed rats. In Journal of Neurochemistry, 2023, vol. 165, no. 4, p. 603-621. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.475 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3042. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jnc.15810 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADCA
 • AMIRI, Ali - KRUMPOLEC, Patrik - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara - CHOVANEC, Michal - UKROPEC, Jozef**. Habitual physical activity modulates cardiometabolic health in long-term testicular cancer survivors. In Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 2023, vol. 31, no. 9, art. no. 539. (2022: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.984 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0941-4355. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00520-023-08000-1 (VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. VEGA 1/0327/19 : Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis) Type: ADCA
 • ANRATHER, Dorothea - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁK, Ľuboš - GREGAN, Juraj. SILAC-Based Proteomic Analysis of Meiosis in the Fission Yeast Schizosaccharomyces pombe. In SILAC: Methods and Protocols : book series, Methods in Molecular Biology. 1. vydanie. - New York : Humana, 2023, 2023, vol. 2603, p. 19-29. ISBN 978-1-0716-2863-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2863-8_2 (VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu) Type: AECA
 • BAČOVÁ, Zuzana - HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - MELÍŠKOVÁ, Veronika - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAKOŠ, Ján. Shank3 deficit je sprevádzaný zmenami markerov inhibičnej neurotransmisie a správania v adolescencii u myšacieho modelu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Type: GII
 • BAĎUROVÁ, Lucia - POLČICOVÁ, Katarína - OMASTA, Božena - OVEČKOVÁ, Ingrid - KOCIANOVÁ, Eva - TOMÁŠKOVÁ, Jana**. 2-Deoxy-D-glucose inhibits lymphocytic choriomeningitis virus propagation by targeting glycoprotein N-glycosylation. In Virology Journal, 2023, vol. 20, no. 1, art. no. 108. (2022: 4.8 - IF, Q2 - JCR, 1.092 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1743-422X. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10231856/pdf/12985_2023_Article_2082.pdf (VEGA 2/0030/19 : Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy) Type: ADCA
 • BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra**. Analysis of noisy transient signals based on Gaussian process regression. In Biophysical Journal, 2023, vol. 122, no. 3, p. 451-459. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 1.216 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3495. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.01.003 (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. ERA-CVD_JTC2019-055 : HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: ADCA
 • BAKA, Tomáš* - STANKO, Peter* - REPOVÁ, Kristína* - AZIRIOVÁ, Silvia - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - BARTA, Andrej - ZORAD, Štefan - ŠIMKO, Fedor**. Ivabradine curbs isoproterenol-induced kidney fibrosis. In General Physiology and Biophysics, 2023, vol. 42, no. 2, p. 209-215. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.37 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/GPB_2022057 (VEGA č. 1/0048/23 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kotransportéra 2-dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE-inhibítorom kaptoprilom. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2) Type: ADDA
 • BAKOŠ, Ján - MIHALJ, D. - BUKATOVÁ, Stanislava - REICHOVÁ, Alexandra - MELÍŠKOVÁ, Veronika - MUSCATELLI-BOSSY, F. - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAČOVÁ, Zuzana. Markery inhibičnej neurotransmisie v modeloch neurovývinových ochorení. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Type: GII
 • BAKOŠOVÁ, Anetta - PITEĽOVÁ, Alexandra - ČIPÁK, Ľuboš - KOLESÁR, P. - BENKŐ, Zsigmónd - MOLNÁROVÁ, Lucia - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ALTMANOVÁ, V. - SELICKÝ, Tomáš - BELLOVÁ, Jana - BARÁTH, Peter - PALEČEK, J. - KREJČÍ, L. - GREGAN, Juraj - POLÁKOVÁ, Silvia. Dbl2 is associated with helicase-containing complexes SCFFbh1 and ml1-MHF. In The 11th International Fission Yeast Meeting (POMBE2023) : Program and Abstracts, Hiroshima, Japan, May 28th - June 2nd, 2023. 1. vyd. - Hiroshima : Hiroshima University, 2023, p. 146. (POMBE2023) Type: GII
 • BALÁŽ, Miroslav - PÁLEŠOVÁ, Natália - GOERGEN, Anne - FAHRNER, Alexandra - MAKOVICKÝ, Peter - WANG, Tongtong - DING, Lianggong - WOLFRUM, Christian - BALÁŽOVÁ, Lucia. Loss of LATS kinases in brown fat cells protects mice from diet-induced obesity : Session 3 – Thermogenic Adipose Tissues and Energy Metabolism (International Conference on Brown and Beige Fat - Organ Crosstalk, Signaling and Energetics) Type: GII
 • BALÁŽ, Miroslav. Lactate promotes protein kinase A signaling and metabolic activity of brown adipocytes. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 36. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • BALÁŽOVÁ, Lucia - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef - BALÁŽ, Miroslav. Modulátor fibrogénnej signalizácie CTHRC1 vo vzťahu k tukovej metabolickej chorobe pečene. In Trendy v hepatológii, 2023, roč. 15, č. 1, s. 31-32. ISSN 1337-9836. (50. májové hepatologické dni) Type: AFH
 • BALÁŽOVÁ, Lucia - MAKOVICKÝ, Peter - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - BALÁŽ, Miroslav. Nové molekulárne mechanizmy v patogenéze diabetu. In XXXIII. diabetologické dni : Abstrakty. - Vysoké Tatry - Štrbské pleso : Slovenská diabetogická spoločnosť, 2023, s. 43. ISBN 978-80-974589-0-4. (XXXIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. - ŠRAMKOVÁ, Monika. Biological Safety of Innovative Nanocomposites with Therapeutic Potential. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [41]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Type: AFH
 • BÁLINTOVÁ, Lucia. 3D skin in vitro model development for human skin wound healing testing. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 18. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. - ŠRAMKOVÁ, Monika. Genotoxic effect of selected hydrogels loaded with superparamagnetic iron oxide nanoparticles potentially applied in regenerative medicine. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 50. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. - ŠRAMKOVÁ, Monika. Genotoxicity of selected hydrogels loaded with iron oxide nanoparticles for potential application in regenerative medicine : P13. In 51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting : Abstract Book. 1. ed. - Málaga : Environmental Mutagenesis and Genomics Society, 2023, p. 107. (VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. 51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting) Type: GII
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - REICHOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Opakované podávanie novej zlúčeniny SMe1EC2M3 ovplyvňuje neuronálnu proliferáciu, maturáciu a diferenciáciu astrocytov = Repeated administration of new compound SMe1EC2M3 affects neuronal proliferation, maturation and astrocyte differentiation. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 28. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. DoktoGrant APP0251 : Neurobehaviorálne, neurochemické a imunohistochemické vlastnosti nového potenciálneho antidepresíva s trojitou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu, noradrenalínu a dopamínu) Type: AFK
 • BALOG, Martin** - DE CASTRO, Moara Marques - ČAPEK, Jaroslav - ŠVEC, Peter Jr. - TAKÁČOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - SEDLÁČKOVÁ, Eva - ŠVASTOVÁ, Eliška - ŠKOLÁKOVÁ, Andrea - DVORSKÝ, Drahomír - PINC, Jan - HYBÁŠEK, Vojtěch - KUBÁSEK, Jiří - KRÍŽIK, Peter - SKIBA, Jacek - BAJANA, Otto - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed. Suppression of mechanical instability in bioabsorbable ultrafine-grained Zn through in-situ stabilization by ZnO nanodispersoids. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2023, vol. 25, p. 4510-4527. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 1.05 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.06.252 (APVV-20-0417 : Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: ADCA
 • BALOG, Martin** - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - DE CASTRO, Moara Marques - TAKÁČOVÁ, Martina - KRÍŽIK, Peter - ŠVASTOVÁ, Eliška - CATIC, Amir - SCHAUPERL, Zdravko - BAJANA, Otto - SKIBA, Jacek. DEVELOPMENT OF BIACOM© DENTAL IMPLANTS. In MATRIB 2023 : CONFERENCE PROCEEDINGS ZBORNIK RADOVA. Ivo Džijan, Sanja Šolić, Vlado Tropša. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 1-16. ISSN 2459-5608. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference) Type: AFC
 • BARAN, Filip - DONÁTOVÁ, Karin - MLADÁ, Miriam - ZEZULOVÁ, Viktória - BETÁKOVÁ, Tatiana. Brain injury in influenza A virus infected Balb/c mice is associated with dysregulated immune response. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 45-50. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • BARTÍKOVÁ, Pavlína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - KAZIMÍROVÁ, Mária**. Discovery of the Role of Tick Salivary Glands in Enhancement of Virus Transmission-Beginning of an Exciting Story. In Pathogens, 2023, vol. 12, no. 2, art. no. 334. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.807 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens12020334 (VEGA 2/0108/22 : Vrodené antivírusové obranné reakcie vybraných buniek ľudskej kože voči vírusu kliešťovej encefalitídy a ich modulácia bioaktívnymi látkami v slinách kliešťov) Type: ADMA
 • BARTÍKOVÁ, Pavlína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - DŽUBARA, Jozef - NOVOTOVÁ, Marta - LABUDOVÁ, Martina - KAZIMÍROVÁ, Mária. The Role of the Skin Structural Cells in the Tick-borne Encephalitis Virus Infection : P35. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 76. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Type: GII
 • BELYAEV, Igor - ZASTKO, Lucian - MAKINISTIAN, Leonardo - TVAROŽNÁ, Andrea - FERREYRA, F. Mapping of static magnetic fields near the surface of mobile phones. In Eleventh International Conference on Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology (RAD 2023). - Serbia : RAD Centre, 2023, s. ISBN 978-86-901150-6-8. Dostupné na internete: https://www.rad-conference.org/RAD_2023-Book_of_Abstracts.pdf#page=255 (INTERNATIONAL Conference on Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology (11 ; 2023). INTERNATIONAL Conference on Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology (11 ; 2023)) Type: AFG
 • BENKO, Mário - BITALA, Andrej - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Crystallization and Preliminary X-ray Diffraction Analysis of Human Cytomegalovirus UL144, AN HVEM Orthologue : Discussions XIX - Posters, P1. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2023, vol. 29, no. 1, p. 28. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: https://www.xray.cz/ms/bul2023-1/posters.pdf (APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Type: AFK
 • BIELIK, V. - NECHALOVÁ, Libuša - HRIC, Ivan - PENESOVÁ, Adela. Probiotics and Exercise: Which Affects More the Gut Microbiome in Context of Human Health and Obesity? In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 28. (9th Central European Congress on Obesity. APVV-17-0099 : Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami) Type: GII
 • BITALA, Andrej - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Preliminary crystallization of UL144 recombinants from different viral species and their binding to CD160 revealed by co-IP assay. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 57-62. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: <ns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf> (APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • BITALA, Andrej - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Crystallization and Binding Characterization of Recombinant Variants of Rhesus Cytomegalovirus Glycoprotein UL144 : Discussions XIX - Posters, P4. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2023, vol. 29, no. 1, p. 30. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: https://www.xray.cz/ms/bul2023-1/posters.pdf (APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Type: AFK
 • BLAŠKO, Filip* - BABÁL, Pavel* - CEBOVÁ, Martina - JANEGA, Pavol - MRAVEC, Boris. Modulatory effect of innervation on endometrial cancer. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2023, vol. 65, no. 1, p. 29-34. (2022: 0.4 - IF, 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-933X. (ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa) Type: ADNB
 • BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - KOZICS, Katarína. Biological Activity of Newly Synthesized Thymol Derivatives on In Vitro Intestinal Model. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [48]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva) Type: AFH
 • BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - KOZICS, Katarína. Cytotoxic and genotoxic effect of thymol derivatives on colorectal carcinoma spheroids. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 51. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • BORECKÁ, Silvia - VARGA, Lukáš - SKLENÁR, Marek - CIPKOVÁ, Klaudia - UGOROVÁ, D. - ŠKOPKOVÁ, Martina - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. GENETICKÉ PRÍČINY SYNDRÓMOVEJ SENZORINEURÁLNEJ PORUCHY SLUCHU : Abstrakt č. 14. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 18-19. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.) Type: AFH
 • BORECKÁ, Silvia - VARGA, Lukáš - CIPKOVÁ, Klaudia - SKLENÁR, Marek - ŠKOPKOVÁ, Martina - PAOURIS, Dimitros - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Frequency and characteristics of the STRC copy number variations and mutations in hearing loss patients in Slovakia : P 34. In 58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit : Abstracts. - London, 2023, s. 104. (58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.) Type: GII
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. The Role of the Environment in Hormone-Related Cancers. In Environmental Endocrinology and Endocrine Disruptors : Endocrine and Endocrine-targeted Actions and Related Human Diseases. - Switzerland AG : Springer Nature, 2022, s. ISSN 2510-1927. Dostupné na internete: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-38366-4_17-1 Type: ABC
 • BUKATOVÁ, Stanislava - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján**. Neonatal oxytocin treatment alters levels of precursor and mature BDNF forms and modifies the expression of neuronal markers in the male rat hippocampus. In Neuropeptides, 2023, vol. 102, art. no. 102384. (2022: 2.9 - IF, Q3 - JCR, 0.719 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0143-4179. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.npep.2023.102384 (VEGA 2/0155/20 : Význam interakcie skafoldových proteínov so subcelulárnymi organelami v neuronálnych bunkách: úloha oxytocínu. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Type: ADCA
 • BULTHAUPT, Hendrik H. - GLATZ, Fabian - PAPIDOCHA, Sven M. - WU, Chunyan - WOLFRUM, Susanne - BALÁŽOVÁ, Lucia - BALÁŽOVÁ, Lucia - WOLFRUM, Christian - CARREIRA, Eric M. Enantioselective Total Syntheses of Cassane Furanoditerpenoids and Their Stimulation of Cellular Respiration in Brown Adipocytes. In Journal of the American Chemical Society, 2023, vol. 145, no. 39, p. 21562-21568. (2022: 15 - IF, Q1 - JCR, 5.945 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0002-7863. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/jacs.3c07597 Type: ADCA
 • BUOCIKOVÁ, Verona - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - CIHOVÁ, Marína - LABUDOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - PLOTNIECE, Aiva - PAJUSTE, Karlis - RUCINS, Martins - SOBOLEV, Arkadij - GÁBELOVÁ, Alena - SMOLKOVÁ, Božena. Nanocarrier-Mediated Multimodal Anticancer Therapy. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [15]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Type: AFH
 • BUOCIKOVÁ, Verona - GAJDOŠÍKOVÁ, Valentína - JAKUBECHOVÁ, Jana - ALTANEROVÁ, Uršula - CIHOVÁ, Marína - SMOLKOVÁ, Božena - ALTANER, Čestmír. Gene therapy approach mediated by pancreatic tumor cell-secreted extracellular vesicles in the treatment of pancreatic cancer : PP023. In 6th Advances in Circulating Tumor Cells: Liquid Biopsy and Precision Oncology: Where do we stand now? - Greece : University of Athen, 2023, s. 59. Dostupné na internete: https://www.erasmus.gr/UsersFiles/microsite1261/Documents/ACTC2023_BOOKOFABSTRACTS_Final_updated.pdf (6th Advances in Circulating Tumor Cells: Liquid Biopsy and Prediction Oncology: Where do we stand now?. APVV-20-0143 : Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu. 6th Advances in Circulating Tumor Cells: Liquid Biopsy and Prediction Oncology: Where do we stand now?) Type: GII
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Calcium transient alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2023, vol. 52, suppl. 1, p. S121, Meeting Abstrakt: P-325. (2022: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.466 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0175-7571. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/s00249-023-01668-7 (14th EBSA European Biophysics Congress, July 31 – August 4, 2023, Stockholm, Sweden) Type: AEMA
 • CAGALINEC, Michal - PLAAS, M. - BAROK, D. - NOVOTOVÁ, Marta. Quantification of organellar communication in disrupted Wolframin cardiac myocytes from transmission electron microscopy images. In EMBO Workshop: Inter-organelle contacts biology, 1-6 10. 2023, Fiuggi, Italy. - Fiuggi, Italy, 2023, p. 136, poster 75. Type: GII
 • CEPPI, Marcello - SMOLKOVÁ, Božena - STARUCHOVÁ, M. - KAZIMÍROVÁ, A. - BARANCOKOVÁ, M. - VOLKOVOVÁ, Katarína - COLLINS, Andrew - KOCAN, A. - DŽUPINKOVÁ, Zuzana - HORSKÁ, Alexandra - BUOCIKOVÁ, Verona - TULINSKÁ, J. - LISKOVA, A. - LEHOTSKÁ MIKUŠOVÁ, Miroslava - KRIVOSIKOVA, Zora - WSÓLOVÁ, Ladislava - KUBA, D. - RUNDEN-PRAN, Elise - EL YAMANI, N. - LONGHIN, Eleonora Marta - HALAŠOVÁ, E. - KYRTOPOULOS, Soterios - BONASSI, Stefano - DUŠINSKÁ, Mária. Genotoxic effects of occupational exposure to glass fibres - A human biomonitoring study. In Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2023, no. 885, art. no. 503572. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.53 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1383-5718. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2022.503572 Type: ADCA
 • CIHOVÁ, Marína - BUOCIKOVÁ, Verona - SMOLKOVÁ, Božena - URBANOVÁ, Mária - ALTANEROVÁ, Uršula - JAKUBECHOVÁ, Jana - ALTANER, Čestmír. The Potential of Extracellular Vesicles in the Treatment of PDAC. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [14]. ISBN 978-80-972247-7-6. (APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Type: AFH
 • CIPKOVÁ, Klaudia - BORECKÁ, Silvia - SKLENÁR, Marek - VARGA, Lukáš - PAOURIS, Dimitros - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Genetická príčina senzorineurálnej poruchy sluchu s dôrazom na analýzu génu STRC. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 87-92. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • CSICSAY, František - PALKOVIČOVÁ, Katarína - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - ŠKULTÉTY, Ľudovít - QUEVEDO-DIAZ, Marco. Glycolipidomics of lipopolysaccharides from obligate intracellular bacteria : OL16. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 26. ISBN 978-80-972111-6-5. (APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases) Type: AFH
 • ČABANOVÁ, Viktória** - KERLIK, Jana - KIRSCHNER, Peter - ROSOCHOVÁ, Jana - KLEMPA, Boris - SLÁVIKOVÁ, Monika - LIČKOVÁ, Martina. Co-Circulation of West Nile, Usutu, and Tick-Borne Encephalitis Viruses in the Same Area: A Great Challenge for Diagnostic and Blood and Organ Safety. In Viruses, 2023, vol. 15, iss. 2, art. no. 366. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.29 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v15020366 (VEGA č. 2/0126/22 : Detekcia vírusu kliešťovej encefalitídy v mlieku hospodárskych zvierat metódou Lamp ako prevencia alimentárnych infekcií. VEGA č. 2/0140/21 : Ekológia West Nile vírusu v prostredí ovplyvnenom globálnou zmenou) Type: ADMA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa** - CEBOVÁ, Martina - ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - ZORAD, Štefan - KRŠKOVÁ, Katarína - SAMAN, Ezgi - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BARTA, Andrej - AYDEMIR, Basak Gunes - BERÉNYIOVÁ, Andrea*. The effect of zofenopril on the cardiovascular system of spontaneously hypertensive rats treated with the ACE2 inhibitor MLN-4760. In Biological Research, 2023, vol. 56, no. 1, art. no. 55. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 1.294 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0716-9760. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40659-023-00466-x (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. Vega č. 2/0147/22 : Zofenopril a erucín, H2S uvoľňujúce látky, v terapii kardiovaskulárnych porúch pri experimentálnom modeli obezity a diabetu 2. typu. VEGA č. 1/0048/23 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kotransportéra 2-dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE-inhibítorom kaptoprilom. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Type: ADMA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - CEBOVÁ, Martina - ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - ZORAD, Štefan - KRŠKOVÁ, Katarína - SAMAN, Ezgi - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BARTA, Andrej - AYDEMIR, Basak Gunes - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Účinok zofenoprilu, ACE inhibítora uvoľňujúceho H2S, na kardiovaskulárny systém hypertenzných potkanov v podmienkach inhibície ACE2. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. Editors: Oľga Pecháňová, Miroslava Kvandová, Peter Bališ. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 29-33. ISBN 978-80-89991-12-9. (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: BEF
 • ČEHÁKOVÁ, Michaela - IVANIŠOVÁ, Dana - STREČANSKÁ, Magdalena - PLAVÁ, Jana - VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Zuzana - NICODEMOU, Andreas - HARSÁNYI, Štefan - ČULENOVÁ, Martina - BERNÁTOVÁ, Soňa - DANIŠOVIČ, Ľuboš. Rheumatoid Synovial Fluid and Acidic Extracellular pH Modulate the Immunomodulatory Activity of Urine-Derived Stem Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 21, art. no. 15856. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Type: ADCA
 • ČENTE, Martin - DANCHENKO, Monika - ŠKULTÉTY, Ľudovít - FILIPČÍK, Peter** - SEKEYOVÁ, Zuzana**. Rickettsia Deregulates Genes Coding for the Neurotoxic Cell Response Pathways in Cerebrocortical Neurons In Vitro. In Cells, 2023, vol. 12, no. 9, art. no. 1235. (2022: 6 - IF, Q2 - JCR, 1.537 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10177168/pdf/cells-12-01235.pdf (APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0153/22 : Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie) Type: ADMA
 • ČENTE, Martin - DANCHENKO, Monika - ŠKULTÉTY, Ľudovít - FILIPČÍK, Peter - SEKEYOVÁ, Zuzana. Molecular signalling associated with neuroinvasive Rickettsia species : P60. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 101. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0153/22 : Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Type: GII
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa - MEGO, Michal. Črevný mikrobióm v liečbe onkologických ochorení. Recenzenti: T. Buchler, P. Fedoročko, M. Wagnerová. Bratislava : Univerzita Komenského, 2023. 65 s. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_CM_crevny_mikrobiom_liecba_onkolog.pdf. ISBN 978-80-223-5614-5 Type: AAB
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa** - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - ŠTEVURKOVÁ, Viola - MEGO, Michal. Diet-driven microbiome changes and physical activity in cancer patients. In Frontiers in Nutrition, 2023, vol. 10, art. no. 1285516. (2022: 5.0 - IF, Q2 - JCR, 0.875 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-861X. (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type: ADCA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa** - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - DRGOŇA, Ľuboš - MEGO, Michal. Modulating the gut microbiota by probiotics, prebiotics, postbiotics, and fecal microbiota transplantation: An emerging trend in cancer patient care. In Biochimica et Biophysica Acta. Reviews on Cancer, 2023, vol. 1878, no. 6, art. no. 188990. (2022: 11.2 - IF, Q1 - JCR, 2.657 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-419X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2023.188990 (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type: ADCA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - ŠTEVURKOVÁ, Viola - DRGOŇA, Ľuboš - MEGO, Michal. Črevný mikrobióm v liečbe onkolofický ochorení. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 47-48. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni. LX. ročník : Nádory gastrointestinálneho traktu) Type: AFH
 • DANKOVÁ, Z.** - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica - ANTOŠOVÁ, M. - HRSTKA, R. - STRNÁDEL, Ján - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - JANOVČÍK, Michal - ČALKOVSKÁ, Andrea - FEDÁKOVÁ, Denisa - KOVÁČOVÁ, Katarína - IMRICH, Richard - PASTOREKOVÁ, Silvia - MEGO, Michal - PLANK, L. Etablovanie systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku = Establishment of systemic biobank infrastructure in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 1, s. 63-66. ISSN 1336-8176. Type: ADFB
 • DIAZ-ALEJO, Jesús Frutos - APRIL-MONN, Simon - CIHOVÁ, Marína - BUOCIKOVÁ, Verona - LÓPEZ, Jorge Villalón - URBANOVÁ, Mária - LECHUGA, Carmen G. - TOMÁŠ, Miroslav - DUBOVAN, Peter - SÁNCHEZ, Bárbara Luna - PÁEZ, Sonia Camaño - SANJUANBENITO, Alfonso - LOBO, Eduardo - ROMIO DE LA HERAS, Estefania - GUERRA, Carmen - PINTA, Carolina de la - BARRETO MELIAN, Emma - GARROTE, Mercedes Rodríguez - CARRATO, Alfredo - RUIZ-CAÑAS, Laura - TORRES, Ana - SMOLKOVÁ, Božena - EARL, Julie. Establishment of Pancreatic Cancer-Derived Tumor Organoids and Fibroblasts From Fresh Tissue. In Journal of Visualized Experiments / JoVE journal, 2023, vol. 195, article no. 65229. (2022: 1.2 - IF, Q3 - JCR, 0.454 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1940-087X. Dostupné na: https://doi.org/10.3791/65229 Type: ADMA
 • DIDYK, Yuliya** - MANGOVÁ, Barbara - ŠPITÁLSKA, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta. Rickettsial infection in Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks in urban green areas of Ukraine. In Biologia, 2023, vol., no. 1, p. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01323-8 Type: ADDA
 • DOBIÁŠOVÁ, Zuzana - ŠKOPKOVÁ, Martina - KARHÁNEK, Miloslav - GREGUŠ, F. - LOBOTKOVÁ, Denisa - JANČOVÁ, E. - BARÁK, L. - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. GENETICKÉ RIZIKOVÉ SKÓRE PRE DIABETES MELLITUS 1. TYPU: NÁSTROJ PRE IDENTIFIKÁCIU PACIENTOV S MONOGÉNOVÝM DIABETOM : Abstrakt č. 30. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 33. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023) Type: AFH
 • DONÁTOVÁ, Karin - MLADÁ, Miriam - ZEZULOVÁ, Viktória - JAKUBÍKOVÁ, Jana - BETÁKOVÁ, Tatiana. Influence of adaptation of influenza A viruses on the immune response in the spleens of infected mice. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 105-110. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • DREMENCOV, Eliyahu** - GRINCHII, Daniil - ROMANOVÁ, Zuzana - CHOMANIČ, Pavol - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Effects of chronic delta-opioid receptor agonist on the excitability of hippocampal glutamate and brainstem monoamine neurons, anxiety, locomotion, and habituation in rats. In Pharmacological Reports, 2023, vol. 75, no. 3, p. 585-595. (2022: 4.4 - IF, Q2 - JCR, 0.802 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-023-00485-1 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADMA
 • DREMENCOV, Eliyahu - GRINCHII, Daniil - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela. Cortico-habenular Axis Activity In Male And Female Monoamine Transporter Knockout Rats: Significance For Bipolar Disorder. In 34th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 7 - 10 May 2023, Montreal, Canada, Abstract book. - Montreal, 2023, p. 167. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Type: GII
 • DREMENCOV, Eliyahu - GRINCHII, Daniil - KHOURY, Talah - JEŽOVÁ, Daniela - HOENER, Marius C. TAAR1 receptor as an intrinsic modulator of the excitability mode of monoamine-secreting neurons: significance for mood disorders. In 8th Congress of Asian College of Neuropsychopharmacology : Conference Proceedings, September 21 - 24, 2023 Xian, China, p. 153. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. COST Action CA21113 : Liečba chorôb modifikáciou genómu. Congress AsCNP : Conference Proceedings) Type: GII
 • DUBOVAN, Peter - TOMAS, M. - DOLNÍK, Jozef - PINĎÁK, Daniel. Surgical Viewpoint of Neoadjuvant Therapy in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [31]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Type: AFH
 • DURDÍK, Matúš* - MARKOVÁ, Eva* - KOŠÍK, Pavol - VIGAŠOVÁ, Katarína - GULATI, Sachin - JAKL, Lukáš - VROBELOVÁ, Katarína - FEKETE, Marta - ZAVACKÁ, I. - POBIJAKOVÁ, Margita - DOLINSKÁ, Zuzana - BELYAEV, Igor. Assessment of Individual Radiosensitivity in Breast Cancer Patients Using a Combination of Biomolecular Markers. In Biomedicines, 2023, vol. 11, no. 4, p. 1122. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines11041122 (VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika) Type: ADCA
 • DŽUBARA, Jozef - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - BARTÍKOVÁ, Pavlína. Sledovanie expresie vybraných génov včasnej imunitnej odpovede po infekcii vírusu kliešťovej encefalitídy v keratinocytoch. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 111-116. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • DŽUBARA, Jozef - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - BARTÍKOVÁ, Pavlína. The immune response of skin keratinocytes to tick-borne encephalitis virus infection. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Biológia. (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Type: AFH
 • EARL, Julie - KATAKI, A. - SMOLKOVÁ, Božena. Liquid Biopsy in Gastrointestinal Cancers How Close Are We to Reaching the Clinic? In Cancers, 2023, vol. 15, no. 10, art. no. 2831. (2022: 5.2 - IF, Q2 - JCR, 1.312 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers15102831 (APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Type: ADMA
 • EFTHYMIOU, Vissarion - DING, Lianggong - BALÁŽ, Miroslav - SUN, Wenfei - BALÁŽOVÁ, Lucia - STRAUB, Leon G. - DONG, Hua - SIMON, Eric - GHOSH, Adhideb - PERDIKARI, Aliki - KELLER, Svenja - GHOSHDASTIDER, Umesh - HORVATH, Carla - MOSER, Caroline - HAMILTON, Bradford - NEUBAUER, Heike - WOLFRUM, Christian**. Inhibition of AXL receptor tyrosine kinase enhances brown adipose tissue functionality in mice. In Nature Communications, 2023, vol. 14, no. 1, art. no. 4162. (2022: 16.6 - IF, Q1 - JCR, 5.116 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-023-39715-8 Type: ADCA
 • FABIANOVÁ, Kamila** - PISKO, Jozef - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Fipronil ovplyvňuje proliferáciu v čuchovej neurogénnej oblasti a mení správanie u dospelých myší = Fipronil impairs proliferation in the olfactory neurogenic region and alters behaviour in adult mice. In 26. Košický morfologický deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi. 1. - Košice : ŠtefánikPress, 2023, 2023, vol. 26, p.22-25. ISBN 978-80-574-0200-8. (VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). 26. Košický morfologicý deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi) Type: AEDA
 • FABIANOVÁ, Kamila** - PISKO, Jozef - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Fipronil impairs proliferation in the olfactory neurogenic region and alters low temperature sensitivity in adult mice. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, 2023, vol. 47, p. 27. Dostupné na internete: https://coldbiomed.cryo.org.ua/ (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. 47th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2023') Type: AFG
 • FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Nitrergic neurons in the olfactory neurogenic region: relationship to specifically arranged blood vessels. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN)) Type: GHG
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra. Obesity and type 2 diabetes mellitus – inseparable twins? In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 6. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - PALKOVIČOVÁ, Katarína - MERTENS, Katja - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym - MITULOVIC, G. - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Proteogenomics analysis of human macrophages infected with Coxiella burnetii revel strain dependent differences on how the bacterium may enter its host : OL10. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 19. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: AFH
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - PALKOVIČOVÁ, Katarína - MARTENS, K. - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym - MITULOVIC, Goran - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Infection of THP-1 derived macrophages by Coxiella burnetii bacterium. In XXVII th Biochemistry Congress, FEBS3+Meeting : Programme and Abstract Book, 10.9 - 13.9. 2023, High Tatras. - Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 134. ISBN 978-80-82-40-047-5. Type: GII
 • FORGÁČOVÁ, Natália** - HOLESOVA, Zuzana - HEKEL, R. - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - PÖS, Zuzana - KRIVOŠÍKOVÁ, Lucia - JANEGA, Pavol - KURACINOVÁ, Kristína - BABÁL, Pavel - RADVÁK, Peter - RADVÁNSZKY, Ján - GAZDARICA, Juraj - BUDIŠ, J. - SZEMES, Tomáš. Evaluation and limitations of diferent approaches among COVID-19 fatal cases using whole-exome sequencing data. In BMC Genomics, 2023, vol. 24, no. 1, art. no. 12. (2022: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1471-2164. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9830622/pdf/12864_2022_Article_9084.pdf Type: ADMA
 • FURMAN, Marek - SIHOTSKÝ, Vladimír - VIRÁG, Michal - KOPOLOVETS, Ivan - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MUCHA, Rastislav**. Quantitative analysis of selected genetic markers of induced brain stroke ischemic tolerance detected in human blood. In Brain Research, 2023, vol.1821, p. 148590. (2022: 2.9 - IF, Q3 - JCR, 0.854 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-8993. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.brainres.2023.148590 (VEGA 2/0054/20 : Identifikácia proteínových markerov aktívovaných v procese navodenia ischemickej tolerancie. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: ADCA
 • Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. Editori: A. Gábelová, M. Šramková. Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023. 71 s. ISBN 978-80-972247-9-0 (Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: FAI
 • GABRIŠOVÁ, Klára - KURDIOVÁ, Timea - PÁLEŠOVÁ, Natália - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Vplyv elektrickej pulznej stimulácie na metabolické parametre v diferencovaných primárnych ľudských svalových bunkách: model cvičenia in vitro. In XXXIII. diabetologické dni : Abstrakty. - Vysoké Tatry - Štrbské pleso : Slovenská diabetogická spoločnosť, 2023, s. 62-63. ISBN 978-80-974589-0-4. (XXXIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup) Type: AFH
 • GALBA, Jaroslav - CHAĽOVÁ, Petra - MINICHOVÁ, Lenka - MAJEROVÁ, Petra - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - KOVÁČ, Andrej - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Targeted metabolomic analysis using the commercial Biocrates p180 kit and Sciex Qtrap 5500+ : OL15. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 25. ISBN 978-80-972111-6-5. (APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Type: AFH
 • GARAFOVÁ, Alexandra - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - IZÁKOVÁ, Ľubomíra - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Bridging the mood and stress hormone levels between mothers and their babies: The study design and first preliminary results. In Acta Psychologica, 2023, vol. 238, art. no. 103977. (2022: 1.8 - IF, Q3 - JCR, 0.64 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0001-6918. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2023.103977 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov) Type: ADCA
 • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALKOVIČOVÁ, Terézia - VALENTÍNOVÁ, Lucia - BORECKÁ, Silvia - HUČKOVÁ, Miloslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj. MONOGÉNOVÝ DIABETES: OD DNA DIAGNOSTIKY K FUNKČNÝM ŠTÚDIÁM A PRECÍZNEJ MEDICÍNE. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 32. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023. VEGA 2/0131/21 : Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií) Type: AFH
 • GERČÁKOVÁ, Katarína - POTURNAJOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - ROJIKOVÁ, Lucia - REPASKÁ, Veronika - CIHOVÁ, Marína - URBANOVÁ, Mária - MOJZESOVÁ, Nikoletta - PAVLOV, Kristína - BOHUŠOVÁ, Zuzana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Animal Models for Gastrointestinal Cancer. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [34]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). 2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia. VEGA 2/0178/21 : Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a  modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s  cieľom ich využitia na terapiu. APVV-20-0143 : Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu) Type: AFH
 • GERČÁKOVÁ, Katarína - HORVÁTHOVÁ, Eva - MOJZESOVÁ, Nikoletta - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - BOHUŠOVÁ, Zuzana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Novel triorganotin compounds exert a significant cytotoxic effect on breast cancer-derived cells. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 30-31. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. ITMS 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • GERHARDTOVÁ, Ivana - JANKECH, Timotej - MAJEROVÁ, Petra - OLEŠOVÁ, Dominika - JAMPÍLEK, Josef - KOVÁČ, Andrej. UHPLC-HDMSE Analysis of Lipids in Glial Cells. In CECE 2023 : 18th International Interdisciplinary. - Brno, 2023, p. 53. ISBN 978-80-908154-0-7. (APVV-22-0133 : Zelené laboratórium pre analýzu a charakterizáciu farmaceutík a bioaktívnych látok) Type: AFG
 • GRÄBNITZ, Fabienne - STARK, Dominique - SHLESINGER, Danielle - PETKIDIS, Anthony - BORSA, Mariana - YERMANOS, Alexander - CARR, Andreas - BARANDUN, Niculo - WEHLING, Arne - BALÁŽ, Miroslav - SCHROEDER, Timm - OXENIUS, Annette. Asymmetric cell division safeguards memory CD8 T cell development. In Cell Reports, 2023, vol. 42, no. 5, art. no. 112468. (2022: 8.8 - IF, Q1 - JCR, 4.574 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2211-1247. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112468 Type: ADMA
 • GRINCHII, Daniil - KRIŠTOF KRAKOVÁ, Tatiana - JEŽOVÁ, Daniela - BÍLIKOVÁ, Katarína - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of Repeated Royal Jelly Administration on the Excitability of Central Serotonergic Neurons in Rats. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny) Type: GII
 • GRINCHII, Daniil - DEKHTIARENKO, Roman - ORAVCOVÁ, Henrieta - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Prenatal Administration Of An Agonist Of Delta Opioid Receptor Alters The Excitability Of Mesolimbic Dopamine And Hippocampal Glutamate Neurons. In 34th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 7 - 10 May 2023, Montreal, Canada, Abstract book. - Montreal, 2023, p. 153. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Type: GII
 • GRMAN, Marián - ŠTEPANOVSKÝ, Jakub - ONDÁČOVÁ, Katarína - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana. Effect of lithium on mitochondrial morphology and bioenergetics. In XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies : Programme & Abstract Book, September 10th - 13th, 2023, High Tatras, Slovakia. 1. vyd. - Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 137. ISBN 978-80-8240-047-5. (Vega č. 2/0051/23 : Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom. 50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Type: AFL
 • GRMAN, Marián - TOMÁŠOVÁ, Lenka - MIŠÁK, Anton - ONDRIAŠ, Karol. Vplyv reaktívnych foriem síry na dýchanie mitochondrií pečene potkana. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. Vega č. 2/0091/22 : Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok) Type: GII
 • GROSSMANOVÁ, Katarína - BELVONČÍKOVÁ, Petra - PUZDEROVÁ, Barbora - ŠIMKO, Veronika - CSÁDEROVÁ, Lucia - BARÁTHOVÁ, Monika. Ibuprofen znižuje expresiu karbonickej anhydrázy IX narušením HiF-1 a NFkB signalizácie v bunkách kolorektálneho karcinómu : Poster 2. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 62-63. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. VEGA 2/0061/21 : Vplyv kombinovanej terapie prírodnými polyfenolmi a nesteroidnými protizápalovými liečivami na nádorové mikroprostredie. VEGA 2/0090/20 : Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu) Type: AFL
 • HANCKOVÁ, Miriam - MIHÁLIKOVÁ, Lucia - PASTOREKOVÁ, Silvia - BETÁKOVÁ, Tatiana**. Hypoxia alters the immune response in mouse peritoneal macrophages infected with influenza a virus with truncated NS1 protein. In Cytokine, 2023, vol. 164, febr. 14, art. no. 156138. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.897 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1043-4666. Dostupné na internete: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1043466623000169?token=151A96FEDD12FC9BC695B2390BD71267B5AB8AB11FD23C4693636197B714A55AD9B72F37A848869E85B8C3852B13FDBE&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230221101211 (VEGA č. 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: ADCA
 • HARDOŇOVÁ, Miroslava - ŠIARNIK, Pavel - SIVAKOVA, Monika - SUCHÁ, Bianka - PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - HAVRANOVÁ, Andrea - IMRICH, Richard - VLČEK, Miroslav - ŽITŇANOVÁ, Ingrid - KRASTEV, Georgi - KOLLÁR, Branislav - TURČÁNI, Peter. Endothelial Function in Patients with Multiple Sclerosis: The Role of GLP-1 Agonists, Lipoprotein Subfractions, and Redox Balance. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 13, art. no. 11162. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms241311162 (APVV-15-0228 : Sclerosis multiplex - úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii) Type: ADCA
 • HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján**. Oxytocin action on components of endoplasmic reticulum in hippocampal neuronal cells. In Neuroscience Letters, 2023, vol. 792, art. no. 136971. (2022: 2.5 - IF, Q3 - JCR, 0.802 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0304-3940. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2022.136971 (VEGA 2/0155/20 : Význam interakcie skafoldových proteínov so subcelulárnymi organelami v neuronálnych bunkách: úloha oxytocínu. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Type: ADCA
 • HAVRÁNEK, Tomáš - GYÖNYÖROVÁ, S. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Účinok gaba neurotransmitera na rast a morfológiu neuronálnych buniek. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Type: GII
 • HERGOTT, Peter - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - HORVÁTHOVÁ, Eva. Bioaktívne komplexy prechodných kovov na báze chinazolinónov – ich interakcie s DNA ľudských buniek ovplyvnených H2O2 in vitro. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 170-175. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0071/22 : Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidov ako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv. VEGA 1/0460/21 : Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. ITMS 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • HÉROUX, Paul - BELYAEV, Igor - CHAMBERLIN, Kent - DASDAG, Suleyman - DE SALLES, Alvaro Augusto Almeida - RODRIGUEZ, Claudio Enrique Fernandez - HARDELL, Lennart - KELLEY, Elizabeth - KESARI, Kavindra Kumar - MALLERY-BLYTHE, Erica - MELNICK, Ronald L. - MILLER, Anthony B. - MOSKOWITZ, Joel M. Cell Phone Radiation Exposure Limits and Engineering Solutions. Paul Héroux, Igor Belyaev, Kent Chamberli, Suleyman Dasdag, Alvaro Augusto Almeida De Salles, Claudio Enrique Fernandez Rodriguez, Lennart Hardell, Elizabeth Kelley, Kavindra Kumar Kesari, Erica Mallery-Blythe, Ronald L. Melnick, Anthony B. Miller, Joel M. Moskowitz and on behalf of the International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF). In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, vol. 20, no. 7, art. no. 5398. (2022: 0.828 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph20075398 Type: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - HRIVÍKOVÁ, Katarína - KARAILIEVOVÁ, Lucia - KARAILIEV, Peter - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela**. Altered responsiveness to glutamatergic modulation by MK-801 and to repeated stress of immune challenge in female dopamine transporter knockout rats. In Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2023, vol. 126, art. no. 110804. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.543 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0278-5846. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2023.110804 Type: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEV, Peter - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Ovplyvní blokáda mineralokortikoidných receptorov rozvoj behaviorálnych zmien a neurotrofnú signalizáciu cez VGF/BDNF/ TrkB v animálnom modeli neurovývinových psychických porúch? = Does the blockade of mineralocorticoid receptors affect behavioral changes and signaling via VGF/BDNF/TrkB pathway in an animal model of neurodevelopmental psychiatric disorder? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 29. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (65. česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša. Modulácia endokanabinoidného systému v preklinickom výskume : Predklinický a experimentálny výskum 1. In Psychiatria pre prax, 2023, suppl. 1, s. 20. ISSN 1337-446X. (IX. konferencia o biologickej psychiatrii : Sekcia biologickej psychiatrie SPsS SLS) Type: AFH
 • HOPKOVÁ, D. - PALKOVIČOVÁ, Katarína - CSICSAY, František - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Can the changes in chemical composition and structure of Coxiella burnetii LPS I be associated with nutrition status? : OL11. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 20. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: AFH
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - HERGOTT, Peter - HRICOVÍNIOVÁ, Jana - ZAJÍČKOVÁ, Tereza - GÁLOVÁ, Eliška - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana. NOVEL CU(II) COMPLEXES CONTAINING QUINAZOLINONE SCAFFOLD: EVALUATION OF THEIR ANTICANCER AND ANTIOXIDANT POTENTIAL IN VITRO. In Interdisciplinary toxicology, 2023, vol. 16, no. 1, p. 19. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. Type:
 • HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera. DNA Methylation Changes in Tumor Progression. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [27]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey) Type: AFH
 • HRIVÍKOVÁ, Katarína* - MARKO, Martin* - KARAILIEVOVÁ, Lucia - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - RIEČANSKÝ, Igor** - JEŽOVÁ, Daniela**. Neuroendocrine response to a psychosocial stress test is not related to schizotypy but cortisol elevation predicts inflexibility of semantic memory retrieval. In Psychoneuroendocrinology, 2023, vol. 154, art. no. 106287. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106287 (VEGA č. 2/0052/23 : Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly. VEGA č. 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: ADCA
 • CHAĽOVÁ, Petra - ŤAŽKÝ, Anton - ŠKULTÉTY, Ľudovít - MINICHOVÁ, Lenka - CHOVANEC, Michal - ČIERNIKOVÁ, Soňa - MIKUŠ, Peter - PIEŠŤANSKÝ, Juraj**. Determination of short-chain fatty acids as putative biomarkers of cancer diseases by modern analytical strategies and tools: a review. In Frontiers in Oncology, 2023, vol. 13, 27 June, art.no 1110235. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.138 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1110235 (VEGA 1/0327/19 : Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis. APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja. VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type: ADCA
 • CHAĽOVÁ, Petra - SALAŠKOVÁ, D. - CSICSAY, František - GALBA, Jaroslav - KOVÁČ, Andrej - PIEŠŤANSKÝ, Juraj**. Determination of taurine in soft drinks by an ultrahigh-performance liquid chromatography-mass spectrometry method. In European Pharmaceutical Journal, 2016, vol. 70, no. 1, p. 1-3. (2015: 0.162 - SJR, Q3 - SJR). (2016 - SCOPUS). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/afpuc-2023-0010 Type: ADNB
 • CHAĽOVÁ, Petra - ŤAŽKÝ, Anton - CHOVANEC, Michal - ČIERNIKOVÁ, Soňa - MINICHOVÁ, Lenka - MIKUŠ, Peter - ŠKULTÉTY, Ľudovít - PIEŠŤANSKÝ, Juraj. Analytical strategies and tools for the determination of short-chain fatty acids, metabolites of the intestinal microbiome, as putative biomarkers for cancer diseases : OL14. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 24. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. VEGA 1/0327/19 : Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis. APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja. VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type: AFH
 • CHAĽOVÁ, Petra - ŤAŽKÝ, Anton - ŠKULTÉTY, Ľudovít - MIKUŠ, Peter - CHOVANEC, Michal - ČIERNIKOVÁ, Soňa - PIEŠŤANSKÝ, Juraj. Determination of short-chain fatty acids by GC MS and ITP analytical strategies in human plasma : YP-01 (29th International Symposium on Electro- and Liquid-Phase Separation Techniques 2023. VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: GII
 • CHAĽOVÁ, Petra - MINICHOVÁ, Lenka - JANKOVIČOVÁ, B. - KROČOVÁ, Eliška - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - BILKOVÁ, Z. - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathophysiological processes associated with tumor regression may be mediated by specific autoantibodies (9. ročník konference Česká chromatografická škola – HPLC.cz 2023) Type: GII
 • CHAĽOVÁ, Petra - MINICHOVÁ, Lenka - JANKOVIČOVÁ, B. - KROČOVÁ, Eliška - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - BILKOVÁ, Z. - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathophysiological processes associated with tumor regression may be mediated by specific autoantibodies (konference Česká chromatografická škola HPLC.cz 2023 : 9. ročník) Type: GII
 • CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HUNTER, Zachary R. - HIDESHIMA, Teru - FLORES, Ludmila - ZELEZNIKOVA, Tatiana - HARRACHOVA, Denisa - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - DRGOŇA, Ľuboš - TREON, Steven P. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David M. - ANDERSON, Kenneth C. - JAKUBÍKOVÁ, Jana**. Dysfunctions of innate and adaptive immune tumor microenvironment in Waldenström macroglobulinemia. In International Journal of Cancer, 2023, vol. 152, no. 9, p. 1947-1963. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 2.259 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7136. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ijc.34405 (APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance) Type: ADCA
 • CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HIDESHIMA, Teru - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - JAMROZIAK, Krzysztof - RICHARDSON, Paul G. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David - ANDERSON, Kenneth C. - JAKUBÍKOVÁ, Jana. Dysregulations of the immune tumor microenvironment in multiple myeloma : P-382. In Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2023, vol. 23, suppl. 2, s 251. ISSN 1557-9190. Dostupné na internete: https://www.clinical-lymphoma-myeloma-leukemia.com/article/S2152-2650(23)02000-1/pdf (International Myeloma Society 20th Annual Meeting and Exposition. 2019/14-BMCSAV-9 : Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity. APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov) Type: AFG
 • CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika - BABULA, P. - KRIŽANOVÁ, Oľga. Pomalý sulfidový donor GYY4137 posilňuje účinok paklitaxelu v bunkách kolorektálneho karcinómu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. 2019/58-BMCSAV-2 : Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Type: GII
 • ILENINOVÁ, Mária - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján - KURUC, Tomáš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Probiotic strain Lacticaseibacillus paracesei Ž2 modulates inflammatory response and improves locomotor recovery of rats after spinal cord injury. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: GHG
 • IĽKO, Ivan - PETERKOVÁ, Viera - HEREGOVÁ, Miroslava - STRELKOVÁ, Lucia - PREINEROVÁ, Karin - DERKA, Tomáš - BORŠOVÁ, Kristína - ČABANOVÁ, Viktória. The study on biocidal resistance of mosquitoes of genus Culex and Aedes to commonly used biocides cypermethrin and deltamethrin in Central Europe. In Biologia, 2023, vol., no. 1, p. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01392-9 Type: ADMA
 • IMRICH, Richard** - ZAŤKOVÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Oľga - SEDLÁKOVÁ, Jana - ZÁŇOVÁ, Elizabeth - VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - HAVRANOVÁ, Andrea - RANGANATH, Lakshminarayan R. Nutritional interventions for patients with alkaptonuria: A minireview. In Endocrine Regulations, 2023, vol. 57, no. 1, p. 61-67. (2022: 0.502 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/enr-2023-0008 Type: ADNB
 • IVOVIČ, Danica - KABELÍKOVÁ, Pavlína - JURKOVIČOVÁ, Dana**. Unraveling the complexity: A comprehensive analysis of the PP2A in cancer and its potential for novel targeted therapies. In Neoplasma, 2023, vol. 70, no. 4, p. 485-499. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.609 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na internete: http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=8142&session_id=brsiv479t8mk5ikd3cu35goh60 (VEGA 2/0056/21 : Je hypoxia kľúčovým modulátorom DNA reparačnej kapacity a metabolizmu mitochondrií v odpovedi testikulárneho karcinómu na chemoterapiu?. APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?) Type: ADDA
 • JAKIČ, Kristína - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Distribution, accumulation and biological effects of gold nanoparticles in vivo. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 39. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • JAKUBECHOVÁ, Jana - SMOLKOVÁ, Božena - FURDOVÁ, Alena - DEMKOVÁ, Lucia - ALTANEROVÁ, Uršula - NICODEMOU, Andreas - ŽELEZNÍKOVÁ, Tatiana - KLIMOVA, Daniela - ALTANER, Čestmír**. Suicide-Gene-Modified Extracellular Vesicles of Human Primary Uveal Melanoma in Future Therapies. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 16, art. no. 12957. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms241612957 (APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. APVV-20-0143 : Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu. VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey) Type: ADCA
 • JAKUBECHOVÁ, Jana - ALTANEROVÁ, Uršula - ALTANER, Čestmír**. Tumor-targeted suicide gene-directed enzyme prodrug therapy mediated by extracellular vesicles. In Neoplasma, 2023, vol. 70, no. 3, p. 333-339. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.609 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2023_230328N172 Type: ADDA
 • JAKUBÍKOVÁ, Jana** - CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HIDESHIMA, Teru - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - JAMROZIAK, Krzysztof - RICHARDSON, Paul G. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David - ANDERSON, Kenneth C. Heterogeneity of B cell lymphopoiesis in patients with premalignant and active myeloma. In JCI Insight, 2023, vol. 8, no. 3, art. no. e159924. (2022: 8 - IF, Q1 - JCR, 3.277 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2379-3708. Dostupné na: https://doi.org/10.1172/jci.insight.159924 (2019/14-BMCSAV-9 : Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity. APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. VEGA 2/0144/20 : Anti-myelómová aktivita nových kompozitných nanomateriálov a ich mechanizmus účinku in vitro a in vivo. VEGA 2/0147/20 : Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách) Type: ADCA
 • JAKUBÍKOVÁ, Jana. Pokroky v experimentálnej onkológii za rok 2023. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 44. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov) Type: AFH
 • JEŽOVÁ, Daniela - KARAILIEV, Peter. DAT - účasť v patofyziológii a liečbe psychických porúch = Dopamine transporter - its role in the pathophysiology and treatment of mental disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 2, p. 20. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (20. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí : Biologická psychiatrie – jistota v nejistých časech. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: AFG
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana - LACINOVÁ, Ľubica - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Functional characterization of neuronal synaptic activity in the striatum of autism-related mouse model. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl. 728, p. 34-35. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. Vega č. 2/0073/22 : Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov. Physiology in Focus 2023) Type: AFK
 • KABELÍKOVÁ, Pavlína** - IVOVIČ, Danica - ÓRÁSOVÁ, Eveline - JURKOVIČOVÁ, Dana. Genetic changes in mitochondria: a potential marker of testicular tumor chemoresistance? In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 59. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. VEGA 2/0056/21 : Je hypoxia kľúčovým modulátorom DNA reparačnej kapacity a metabolizmu mitochondrií v odpovedi testikulárneho karcinómu na chemoterapiu?. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • KAJANOVÁ, Ivana - RÁDIKOVÁ, Žofia - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - JELENSKÁ, Lenka - GROSSMANNOVÁ, Katarína - BELISOVÁ, Martina - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia**. Study of anti-S1-protein IgG antibody levels as potential correlates of protection against breakthrough infection with SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 variants. In Acta Virologica, 2023, vol. 67, june, art. no. 11652. (2022: 1.7 - IF, Q4 - JCR, 0.31 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3389/av.2023.11652 Type: ADDA
 • KAJANOVÁ, Ivana - JELENSKÁ, Lenka - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - GROSSMANOVÁ, Katarína - BELISOVÁ, Martina - IŠTVANOVÁ, Nikola - GAŠPAROVIČOVÁ, Natália - ZELNÍK, Vladimír - PASTOREKOVÁ, Silvia - RÁDIKOVÁ, Žofia - KOPÁČEK, Juraj**. Influence of the SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) variant and booster vaccine doses on the seroprevalence of specific IgG antibodies in the staff of the Slovak Academy of Sciences. In Acta Virologica, 2023, vol. 67, june, art. no. 11637. (2022: 1.7 - IF, Q4 - JCR, 0.31 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3389/av.2023.11637 Type: ADDA
 • KALINKOVÁ, Lenka - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - ŠTEVURKOVÁ, Viola - FRIDRICHOVÁ, Ivana - ČIERNIKOVÁ, Soňa**. Targeting DNA Methylation in Leukemia, Myelodysplastic Syndrome, and Lymphoma: A Potential Diagnostic, Prognostic, Therapeutic Tool. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 1, art. no. 633. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/1/633/html (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka) Type: ADCA
 • KHALILI, Maryam - CANDRESSE, Thierry - KOLONIUK, Igor - ŠAFÁŘOVÁ, Dana - BRANS, Yoann - FAURE, Chantal - DELMAS, Marine - MASSART, Sébastien - ARANDA, Miguel A. - CAGLAYAN, Kadriye - DECROOCQ, Veronique - DROGOUDI, Pavlina - GLASA, Miroslav - PANTELIDIS, George - NAVRÁTIL, Milan - LATOUR, François - ŠPAK, Josef - PRIBYLOVÁ, Jaroslava - MIHÁLIK, Daniel - PALMISANO, Francesco - SAPONARI, Antonella - NEČAS, Tomáš - SEDLÁK, Jiří - MARAIS, Armelle. The Expanding Menagerie of Prunus-Infecting Luteoviruses. In Phytopathology, 2023, vol. 113, no. 2, p. 345-354. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-949X. Dostupné na: https://doi.org/10.1094/PHYTO-06-22-0203-R (APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni) Type: ADCA
 • KISS BIMBOVÁ, Katarína** - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - LUKÁČOVÁ, Nadežda**. Impact of Endurance Training on Regeneration of Axons, Glial Cells, and Inhibitory Neurons after Spinal Cord Injury: A Link between Functional Outcome and Regeneration Potential within the Lesion Site and in Adjacent Spinal Cord Tissue. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 10, art. no. 8616. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24108616 (APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADCA
 • KISUCKÁ, Alexandra** - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. The effect of subpial delivery of Chondroitinase ABC on regulating PI3K/AKT signaling pathway after SCI. In IBRO Neuroscience Reports. - Elsevier, 2023, 2023, vol.15 Suppl.1, p. 236. ISSN 2667-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ibneur.2023.08.389 (IBRO 2023 : World Congress of Neuroscience. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh) Type: AFC
 • KISUCKÁ, Alexandra - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Recognition of the extracellular matrix formation within the SCI lesion is the key factor for the therapeutic potential of CSPGs inhibition. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy) Type: GHG
 • KLIMOVA, Daniela** - JAKUBECHOVÁ, Jana - ALTANEROVÁ, Uršula - NICODEMOU, Andreas - STYK, J. - SZEMES, Tomáš - REPISKÁ, V. - ALTANER, Čestmír. Extracellular vesicles derived from dental mesenchymal stem/stromal cells with gemcitabine as a cargo have an inhibitory effect on the growth of pancreatic carcinoma cell lines in vitro. In Molecular and Cellular Probes, 2023, vol. 67, febr., art. no. 101894. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.552 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0890-8508. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mcp.2023.101894 (APVV-20-0143 : Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu. VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey) Type: ADCA
 • KOKLESOVÁ, Lenka - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - SAMEC, Marek - MAZURÁKOVÁ, ALena - ŠUDOMOVÁ, Miroslava - PEC, Martin - HASSAN, Sherif T. S. - BIRINGER, Kamil - BUSSELBERG, Dietrich - HURTOVÁ, Tatiana - GOLUBNITSCHAJA, Olga - KUBATKA, Peter. Phytochemical-based nanodrugs going beyond the state-of-the-art in cancer management-Targeting cancer stem cells in the framework of predictive, preventive, personalized medicine. In Frontiers in Pharmacology, 2023, vol. 14, mar, art. no. 1121950. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1121950 Type: ADCA
 • KOŇARIKOVÁ, Katarína - GIRAŠKOVÁ, Mária - ŽITŇANOVÁ, Ingrid - DVOŘÁKOVÁ, Monika - ROLLEROVÁ, Eva - SCSUKOVÁ, Soňa - BIZIK, Jozef - JANUBOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Jana. Biological analyses of the effects of TiO2 and PEG-b-PLA nanoparticles on three-dimensional spheroid-based tumor. In Physiological Research, 2023, vol. 72, no. 3, p. 257-266. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.935152 Type: ADCA
 • KONČEKOVÁ, Jana - KOTOROVÁ, Klaudia - GOTTLIEB, Miroslav - BONA, Martin - BONOVÁ, Petra**. Remote Ischaemic Proconditioning Accemerates Brain to Blood Glutamate Efflux via EAATs-mediated Transport. In Neurochemical Research, 2023, vol.48, no.12, p. 3560-3570. (2022: 4.4 - IF, Q2 - JCR, 0.953 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0364-3190. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11064-023-04002-x (APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)) Type: ADCA
 • KONČEKOVÁ, Jana** - GOTTLIEB, Miroslav - KOTOROVÁ, Klaudia - BONOVÁ, Petra. Vzdialené prekondicionovanie podporuje vyplavovanie glutamátu z mozgu do krvi prostredníctvomglutamátovývh transportérov = Remote ischemic preconditioning increase efflux of glutamate from brain to blood via glutamate transporters. In 26. Košický morfologický deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi. 1. - Košice : ŠtefánikPress, 2023, 2023, vol. 26, p. 70-74. ISBN 978-80-574-0200-8. (VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. 26. Košický morfologicý deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi) Type: AEDA
 • KONČEKOVÁ, Jana** - GOTTLIEB, Miroslav - KOTOROVÁ, Klaudia - BONOVÁ, Petra. Remote post-conditioning reduced inflammation markers and infarct size after focal ischemia assocated with hyper-inflammatory reaction (simulation of COVID-19). In SNC ´23. - Ljubljana : SiNAPSA, 28.-30.9.2023, 2023, 1.online edition, p. 42. ISBN 978-961-95519-1-2. Dostupné na internete: https://www.sinapsa.org/SNC23/media/files/SNC23_Book_of_Abstracts.pdf (VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu) Type: AFG
 • KORNIEIEVA, Daria - KALOČAYOVÁ, Barbora - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - FERENCZYOVÁ, Kristína - BARTEKOVÁ, Monika - ZORAD, Štefan - VLKOVIČOVÁ, Jana. Influence of Quercetin and Glycemia on the Expression of ACE2 and Na,K-ATPase in ZDF Rats. In XXVII Biochemistry Congres : of Slovak and Czech societies for biochemistry and molecular biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian biochemical societies. - Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, p. 161. ISBN 978-80-8240-047-5. (50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom) Type: AFL
 • KOŠÚTOVA, Natália - HÍREŠ, Michal - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Štúdium vlastností exozómov a ich potenciál v diagnostike rakoviny prostaty. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 749 - 754. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • KOTOROVÁ, Klaudia** - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. Histochemická analýza mozgu obezného potkana Zucker diabetic fatty po intervencii vzdialeného ischemického postkondiconovania = Histochemical analysis brain of zucker diabetic fatty rat after remote ischemic postconditioning intervention. In 26. Košický morfologický deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi. 1. - Košice : ŠtefánikPress, 2023, 2023, vol. 26, p.80-84. ISBN 978-80-574-0200-8. (APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. 26. Košický morfologicý deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi) Type: AEDA
 • KOTOROVÁ, Klaudia** - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. Sekrotómy krvných buniek stimulované vzdialeným postkondicionovaním v terapii cievnej mozgovej príhody v kontexte obezity. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Základná a klinická medicína. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/konferencia/xv-rocnik-interaktivnej-konferencie-mladych-vedcov (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA. VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Type: AFH
 • KOTOROVÁ, Klaudia - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. the effect of obesity as a modifiable risk factor for stroke on neuroprotection induced by remote limb ischemic postconditioning. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)) Type: GHG
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - AMERSDORFER, Peter - DANKOVÁ, Zuzana - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica. Potenciálne efekty systémového biobankovania na Slovensku = Potential effects of systemic biobanking in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 2, s. 147-152. ISSN 1336-8176. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Type: ADFB
 • KOZICS, Katarína - BLAŽÍČKOVÁ, Michaela. Effect of thymol and its derivatives on colorectal cell lines in in vitro system. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 15. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • KOZOVSKÁ, Zuzana - POTURNAJOVÁ, Martina - GULATI, Sachin - DŽAČOVSKÁ, Stanislava - MUNTEANU, Patrícia - RAJČÁNIOVÁ, Simona - TOMAS, M. - DUBOVAN, Peter - KAĽAVSKÁ, Katarína - KOLNIKOVÁ, Georgína - ZOMBORSKÁ, Eva - MEGO, Michal - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Gene Editing of Colorectal Cancer-Derived Cell Lines by CRISPR/Cas9 Method. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [1]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). 2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia. VEGA 2/0178/21 : Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a  modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s  cieľom ich využitia na terapiu) Type: AFH
 • KOZOVSKÁ, Zuzana - POTURNAJOVÁ, Martina - MAZUROVÁ, Monika - DŽAČOVSKÁ, Stanislava - MUNTEANU, Patrícia - RAJČÁNIOVÁ, Simona - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Charakteristika vlastností bunkových línií kolorektálneho karcinómu s deléciou v génoch ALDH1A1 a ALDH1A3 : Poster 3. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 63-64. ISSN 1336-8176. (2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia. VEGA 2/0178/21 : Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a  modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s  cieľom ich využitia na terapiu) Type: AFL
 • KRETOVÁ, Miroslava** - SELICKÝ, Tomáš - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ČIPÁK, Ľuboš. Regulation of Pre-mRNA Splicing: Indispensable Role of Post-Translational Modifications of Splicing Factors. In Life-Basel, 2023, vol. 13, no. 3, art. no. 604. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2075-1729/13/3/604 (VEGA 2/0021/22 : Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov) Type: ADCA
 • KRIŽANOVÁ, Oľga - PENESOVÁ, Adela - HOKYNKOVÁ, Alica - POKORNÁ, Andrea - SAMADIAN, Amir - BABULA, P. Chronic venous insufficiency and venous leg ulcers: Aetiology, on the pathophysiology-based treatment. In International Wound Journal, 2023, vol. 20, p. 1-9. (2022: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1742-4801. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/iwj.14405 (APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Type: ADCA
 • KRIŽANOVÁ, Oľga - CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika. Úloha transportu vápnika v tumorigenéze. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Type: GII
 • KUČEROVÁ, Lucia - KAĽAVSKÁ, Katarína - MEGO, Michal. Circumventing Chemoresistance in Refractory Tumors. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [22]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Type: AFH
 • KUČEROVÁ, Lucia - PLAVÁ, Jana - MIKLÍKOVÁ, Svetlana. Circulating tumor cells and rapid lung metastases in novel TNBC in vivo model : PP008. In 6th Advances in Circulating Tumor Cells: Liquid Biopsy and Precision Oncology: Where do we stand now? - Greece : University of Athen, 2023, s. 42. Dostupné na internete: https://www.erasmus.gr/UsersFiles/microsite1261/Documents/ACTC2023_BOOKOFABSTRACTS_Final_updated.pdf (6th Advances in Circulating Tumor Cells: Liquid Biopsy and Prediction Oncology: Where do we stand now?. 6th Advances in Circulating Tumor Cells: Liquid Biopsy and Prediction Oncology: Where do we stand now?) Type: GII
 • KURUC, Tomáš - ILENINOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - KUCHÁROVÁ, Karolína - IHNÁTOVÁ, Lenka - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Endurance training effectively modulates protein levels of BDNF and GDNF in obese rats within the brain, spinalcord, and muscles. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy) Type: GHG
 • KUŠÍKOVÁ, Katarína - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - FICEK, Andrej - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ZÍDKOVÁ, Jana - FAJKUSOVÁ, Lenka - LENHÁRTOVÁ, Nina - KOLNÍKOVÁ, Miriam - MAYR, Johannes - KALEV, Ognian - WEIS, Serge - WEIS, Denisa. X-VIAZANÁ MYOTUBULÁRNA MYOPATIA: GENOTYPOVO-FENOTYPOVÉ KORELÁCIE A VYUŽITIE FACE2GENE NA STANOVENIE DIAGNÓZY : Abstrakt č. 10. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 14-15. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023) Type: AFH
 • KUZMA, Jozef - FICÍK, Jozef - PALCOVÁ, Lenka - ŠTUBŇA, Andrej. Detection and molecular characterization of VRE isolates in Slovakia from stool samples : OL19. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 29. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases) Type: AFH
 • LAKHNEKO, Olha - STASIK, Oleg - ŠKULTÉTY, Ľudovít - KIRIZIY, Dmytro - SOKOLOVSKA-SERGIIENKO, Oksana - KOVALENKO, Mariia - DANCHENKO, Maksym. Contrasting grain proteome changes in bread wheat (Triticum aestivum) cultivars differing in their drought tolerance. In 4th ESCP Symposium : 22 – 23, August 2023. - Vienna, 2023, p. 37. (Project 09I03-03-V01-00005 : Plán obnovy) Type: GII
 • LAPINOVÁ, Jana - PASTOREKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina. Carbonic Anhydrase IX is Upregulated by Adipokine Leptin in Breast and Colorectal Cancer Cells. In SymBioSE 2023 Slovenia Abstract Bookle : 27th Symposium of Biology Students in Europe. - Marezige : Mladinsko društvo Marezige, 2023, s. 61. ISBN 978-961-96335-0-2. (27th Symposium of Biology Students in Europe. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít. 27th Symposium of Biology Students in Europe) Type: AFG
 • LIŠKOVÁ, Veronika - CHOVANCOVÁ, Barbora - BABULA, P. - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - PAVLOV, Kristína - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Cystathionine β-synthase affects organization of cytoskeleton and modulates carcinogenesis in colorectal carcinoma cells. In Frontiers in Oncology, 2023, vol. 13, 07 July, art. no. 1178021. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.138 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1178021 (2019/58-BMCSAV-2 : Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0047/22 : Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách) Type: ADCA
 • LIŠKOVÁ, Veronika - CHOVANCOVÁ, Barbora - BABULA, P. - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - PAVLOV, Kristína - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga. Vliv cystathionin-β-syntázy na organizaci cytoskeletu a modulaci karcinogenezi v buňkách kolorektálního karcinomu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. 2019/58-BMCSAV-2 : Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Type: GII
 • LOJOVÁ, Ingrid - KUCHARÍK, Marcel - TÓTHOVÁ TAROVÁ, Eva - HRNČIAR, Matej - PÖS, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Andrea - BUDIŠ, J. - SZEMEŠ, T. - RADVÁNSZKY, Ján. IMPLEMENTÁCIA CHARAKTERIZÁCIE TANDEMOVÝCH OPAKOVANÍ DO RUTINNÝCH LABORATÓRNYCH TESTOVACÍCH PROCESOV ZALOŽENÝCH NA MASÍVNE PARALELNOM SEKVENOVANÍ : Abstrakt č. 39. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 41-42. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023) Type: AFH
 • LOPUŠNÁ, Katarína - BENKO, Mário - BITALA, Andrej - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Antiproliferative activity of viral glycoprotein UL144 in tumor cells. In Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů. 1. elektronické vydanie. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 48. ISBN 978-80-280-0314-2. Dostupné na internete: https://www.med.muni.cz/media/3535468/sbornik-td-2023_final.pdf (Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů) Type: AFK
 • LOPUŠNÁ, Katarína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - SLÁVIKOVÁ, Monika - KLEMPA, Boris - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Evaluation of antiviral activity of novel compounds targeting cysteine proteases of SARS-CoV-2 in mammalian model cell line VERO-E6. In Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů. 1. elektronické vydanie. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 49. ISBN 978-80-280-0314-2. Dostupné na internete: https://www.med.muni.cz/media/3535468/sbornik-td-2023_final.pdf (Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. VEGA-02/0026/22 : Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch. PP-COVID-20-0010 : Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2. APVV-21-0108 : Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2. Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů) Type: AFK
 • LOPUŠNÁ, Katarína - BENKO, Mário - BITALA, Andrej - NIŽŇANSKÁ, Zuzana - KUDLOVÁ, Lucia - JAKUBÍKOVÁ, Jana - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. BTLA PLAYS A CRITICAL ROLE IN HEMATOLOGIC MALIGNANCIES AND SERVES AS PROMISING TARGET FOR CANCER IMMUNOTHERAPY : P382. In CICON23. Seventh International Cancer Immunotherapy Conference: Translating Science into Survival : Book of abstracts. 2023. - Milan, Italy, 2023, s. 503-504. Dostupné na internete: https://static1.squarespace.com/static/56dee71e555986fb3ae583e2/t/651570dc3896a47e0370085f/1695903973096/BOOK+OF+ABSTRACTS.pdf (CICON23 : Seventh International Cancer Immunotherapy Conference: Translating Science into Survival. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Type: GII
 • LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka** - MELNYK, Inna - DUTKOVÁ, Erika - VARHAČ, Rastislav - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - TÓTHOVÁ, Erika - STOROZHUK, Ludmyla - BRIANČIN, Jaroslav. Nano-bio interface between As4S4 nanoparticles and albumin influenced by wet stirred media milling. In International Journal of Pharmaceutics, 2023, vol. 640, june, art. no. 123046. (2022: 5.8 - IF, Q1 - JCR, 0.906 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-5173. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2023.123046 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Type: ADCA
 • LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka** - DUTKOVÁ, Erika - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - VARHAČ, Rastislav - BORYSENKO, Larysa - MELNYK, Inna. Investigation of the Interaction between Mechanosynthesized ZnS Nanoparticles and Albumin Using Fluorescence Spectroscopy. In Pharmaceuticals, 2023, vol. 16, no. 9, art. no. 1219. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.799 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph16091219 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Type: ADCA
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda** - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján. Pharmacological effect of three clinically approved anti-inflammatory drugs on reactive astrogliosis in subacute and chronic phase after Th9compression (J16). In IBRO Neuroscience Reports. - Elsevier, 2023, 2023, vol.15 Suppl.1, p. 238. ISSN 2667-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ibneur.2023.08.395 (IBRO 2023 : World Congress of Neuroscience. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: AFC
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján. Regulatoryinfluence of three clinically approved anti-inflammatory drugs (Siponimed, Atorvastatin and Methylprednisolone) on polarization of M1/M2 microglia in subacute and chronic phase after Th9 compression. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh) Type: GHG
 • MACOVÁ, Radka - JAKIČ, Kristína - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Periostin as a Marker of Chronic Kidney Disease Progression. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [32]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: AFH
 • MACOVÁ, Radka - JAKIČ, Kristína - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Analysis of Tissue Structural and Functional Changes Following Biodistribution and Accumulation of 10 nm Gold Nanoparticles with BSA Coating in Mice. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [44]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo) Type: AFH
 • MACOVÁ, Radka - JAKIČ, Kristína - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip - MAZANCOVÁ, Petra - UHELSKÁ, Lucia - TEGLASOVÁ, Boglarka - ŽILINSKÁ, Z. - CHRASTINA, Martin. Periostin – a new candidate for a biomarker in CKD progression. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 48. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • MACOVÁ, Radka** - JAKIČ, Kristína - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Biological safety assessment of 10 nm gold nanoparticles with BSA coating in a mouse model in vitro and in vivo. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 61. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • MAKOVICKÝ, Pavol** - PORÁČOVÁ, Janka - KONEČNÁ, Mária - MAKOVICKÝ, Peter - NAGY, Melinda. Mastitis in a flock of milking sheep. In Schweizer-Archiv für Thierheilkunde, 2023, vol. 165, no. 7, p. 524-528. (2022: 0.7 - IF, Q3 - JCR, 0.239 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0036-7281. Dostupné na: https://doi.org/10.17236/sat00400 Type: ADCA
 • MAKOVICKÝ, Peter - BOLGAC, Peter - MAKOVICKÁ, Mária - KAJO, Karol - KRCHNÍKOVÁ, Zuzana - POKORADI, Jaroslav - MAKOVICKÝ, Pavol - STANOVÁ, Zuzana - VASKOVÁ, Kristina - RIMÁROVÁ, Kvetoslava**. Histopathology and indicators of borderline ovarian tumours with microinvasion in bitches. In Veterinární medicína, 2023, vol. 68, no. 4, pp. 175-183. (2022: 0.7 - IF, Q3 - JCR, 0.238 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-8427. Dostupné na: https://doi.org/10.17221/103/2022-VETMED Type: ADCA
 • MARTINIAKOVÁ, Monika** - MONDOČKOVÁ, Vladimíra* - BIRO, Roman - KOVÁČOVÁ, Veronika - BÁBIKOVÁ, Martina - ZEMANOVÁ, Nina - ČIERNIKOVÁ, Soňa - OMELKA, Radoslav**. The link between bone-derived factors osteocalcin, fibroblast growth factor 23, sclerostin, lipocalin 2 and tumor bone metastasis. In Frontiers in Endocrinology, 2023, vol. 14, feb 28, art. no. 1113547. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 1.278 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-2392. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1113547 Type: ADMA
 • MARTINIAKOVÁ, Monika** - KOVÁČOVÁ, Veronika* - MONDOČKOVÁ, Vladimíra - ZEMANOVÁ, Nina - BÁBIKOVÁ, Martina - BIRO, Roman - ČIERNIKOVÁ, Soňa - OMELKA, Radoslav. Honey: A Promising Therapeutic Supplement for the Prevention and Management of Osteoporosis and Breast Cancer. In Antioxidants, 2023, vol. 12, iss. 3, art. no. 567. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12030567 Type: ADMA
 • MARTIŠ, P. - SLOBODOVÁ, Lucia - BZDÚŠKOVÁ, Diana - KIMIJANOVÁ, Jana - VASIĽOVÁ, Z. - LITVÁKOVÁ, Viera - STRAKA, I. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - VALKOVIČ, Peter - KOŠUTZKÁ, Zuzana. Impact of exercise program on dual-task walking speed compared to normal gait speed in patients with Parkinson's disease: Interim analysis. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 137-140. ISBN 9782832512326. (9th International Posture Symposium) Type: AFH
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela - DOLEŽAL, Pavel - FABIANOVÁ, Kamila - KARHÁNEK, Miloslav - GÁLIK, Ján - RAČEK, Adam - POPOVIČOVÁ, Alexandra - RAČEKOVÁ, Eniko**. Remote psychophysical testing of smell in patients with persistent olfactory dysfunction after COVID-19. In Scientific Reports, 2023, vol.13, no., p.14090. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-41395-9 (ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN)) Type: ADCA
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela** - FABIANOVÁ, Kamila - POPOVIČOVÁ, Alexandra - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Nitrergic neurons of the rat rostral migratory stream under different pathological conditions. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: GHG
 • MATLACH, Radek** - MAKOVICKÁ, Mária - MIKLOŠOVÁ, Mária - MAKOVICKÝ, Pavol - MURI, Jozef - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - SAMASCA, Gabriel - MICHALCOVÁ, Patricie - MAKOVICKÝ, Peter. Suicides and their preventive interventions possibilities: are there some relationships between mechanisms and different mental disorders? In Bratislava Medical Journal, 2023, roč. 124, č. 7, s. 534-539. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-9248. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/BLL_2023_082 Type: ADNA
 • MATUŠKOVÁ GARLIK, Michaela - CHAĽOVÁ, Petra - MIKUŠ, Peter - PIEŠŤANSKÝ, Juraj. CZE-UV vs. ITP-CZE-UV method in the determination of seven biologically important substances Type: AFG
 • MATUŠKOVA, M. - CHAĽOVÁ, Petra - MIKUŠ, Peter - PIEŠŤANSKÝ, Juraj. CZE-UV vs. ITP-CZE-UV method in the determnation of seven biologically important substances : YS-15 (29th International Symposium on Electro- and Liquid-Phase Separation Techniques 2023) Type: GII
 • MAZANCOVÁ, Petra - NÉMETHOVÁ, Veronika - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - UHELSKÁ, Lucia - TEGLASOVÁ, Boglarka - POTURNAYOVÁ, Alexandra - DRGOŇA, Ľuboš - BÁBELOVÁ, Andrea - RÁZGA, Filip. Effective reduction of SARS-CoV-2 RNA levels using a tailor-made therapeutic oligonucleotide. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 40. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • MAZUROVÁ, Monika - KABÁT, Peter**. Úloha endogénnych retrovírusov v ľudskom organizme. In Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2023, vol. 72, no. 3, s. 140-150. (2022: 0.5 - IF, Q4 - JCR, 0.218 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-7913. Type: ADMA
 • MEDLA, Matej - DAUBNEROVÁ, Ivana - KOČI, Juraj - ROLLER, Ladislav - SLOVÁK, Mirko - ŽITŇAN, Dušan**. Identification and expression of short neuropeptide F and its receptors in the tick Ixodes ricinus. In Journal of Insect Physiology, 2023, vol. 147, art. no. 104524, 11 pp. (2022: 2.2 - IF, Q1 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-1910. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jinsphys.2023.104524 Type: ADCA
 • MEGO, Michal - DANIŠ, Radoslav - CHOVANEC, J. - JURIŠOVÁ, Silvia - BYSTRICKÝ, Branislav - PÖRSÖK, Štefan - KONKOLOVSKÝ, Peter - VÁCLAV, Vladimír - WAGNEROVÁ, Mária - STREŠKO, Marián - BREZINOVÁ, Bibiana - REČKOVÁ, Mária - SUTEKOVÁ, Dagmar - PAZDEROVÁ, Natália - NOVISEDLAKOVÁ, Mária - ZOMBORSKÁ, Eva - ČIERNIKOVÁ, Soňa - SVETLOVSKÁ, Daniela - DRGOŇA, Ľuboš. Randomized double-blind, placebo-controlled multicenter phase III study of prevention of irinotecan-induced diarrhea by a probiotic mixture containing Bifidobacterium BB-12®Lactobacillus rhamnosus LGG® in colorectal cancer patients. In Frontiers in Oncology, 2023, vol. 13, art.no 1168654. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.138 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1168654 Type: ADCA
 • MEGO, Michal - DANIŠ, Radoslav - CHOVANEC, J. - JURIŠOVÁ, Silvia - BYSTRICKÝ, Branislav - PÖRSÖK, Štefan - KONKOLOVSKÝ, Peter - VÁCLAV, Vladimír - WAGNEROVÁ, Mária - STREŠKO, Marián - BREZINOVÁ, Bibiana - RECKOVÁ, Mária - SUTEKOVÁ, Dagmar - PAZDEROVÁ, Natália - NOVISEDLAKOVÁ, Mária - ZOMBORSKÁ, Eva - ČIERNIKOVÁ, Soňa - SVETLOVSKÁ, Daniela - DRGOŇA, Ľuboš. Randomized double-blind, placebo-controlled multicenter phase III study of prevention of irinotecan-induced diarrhea by a probiotic mixture containing Bifidobacterium, BB-12 and Lactobacillus rhamnosus, LGG in colorectal cancer patients: The Probio SK 006-Slovak cooperative oncology group trial : e24109. In Journal of Clinical Oncology, 2023, vol. 41, issue 16, suppl. S. (2022: 45.3 - IF, Q1 - JCR, 10.163 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0732-183X. Type: AEMA
 • MEGO, Michal - DANIŠ, Radoslav - CHOVANEC, J. - JURIŠOVÁ, Silvia - BYSTRICKÝ, Branislav - PÖRSÖK, Štefan - KONKOLOVSKÝ, Peter - VÁCLAV, Vladimír - WAGNEROVÁ, Mária - STREŠKO, Marián - BREZINOVÁ, Bibiana - REČKOVÁ, Mária - ŠUTEKOVÁ, D. - PAZDEROVÁ, Natália - NOVISEDLAKOVÁ, Mária - ZOMBORSKÁ, Eva - ČIERNIKOVÁ, Soňa - SVETLOVSKÁ, Daniela - DRGOŇA, Ľuboš. Prevencia irinotekanom indukovanej hnačky probiotickou zmesou Bifidobacterium a Lactobacillus rhamnosus u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom.Štúdia Probio-SK-006. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 53-54. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník) Type: AFH
 • MEGO, Michal - KAŠPEROVÁ, Barbora - CHOVANEC, Jozef - DANIŠ, Radoslav - RECKOVÁ, Mária - BYSTRICKÝ, Branislav - KONKOLOVSKÝ, Peter - JURIŠOVÁ, Silvia - PÖRSÖK, Štefan - VÁCLAV, Vladimír - WAGNEROVÁ, Mária - STREŠKO, Marián - BREZINOVÁ, Bibiana - SUTEKOVÁ, Dagmar - ČIERNIKOVÁ, Soňa - SVETLOVSKÁ, Daniela - DRGOŇA, Ľuboš. THE BENEFICIAL EFFECT OF PROBIOTICS IN PREVENTING IRINOTECAN-INDUCED DIARRHEA IN COLORECTAL CANCER PATIENTS WITH COLOSTOMY: COMBINED ANALYSIS OF TWO PROBIOTICS TRIALS : P 136 (12th Probiotics, Prebiotics, New Foods, Nutraceuticals, Botanicals & Phytomedicals for Nutrition & Human and Microbiota Health) Type: GII
 • MERGOVÁ, Michaela - GALBA, Jaroslav - KORBA, Tomáš - CHAĽOVÁ, Petra - MINICHOVÁ, Lenka - MAJEROVÁ, Petra - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - KOVÁČ, Andrej - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Využitie SCIEX hybridného hmotnostného spektrometra QTRAP v cielenej metabolomickej analýze a TDM = The use of SCIEX hybrid mass spectrometer QTRAP in targeted metabolomic analysis and TDM. In Česká a Slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti, 2023, roč. 72, č. 3, s. 146-147. (2022: 0.149 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-7816. (Terapeutické monitorovanie liečiv – TDM Conference 2023) Type: AFH
 • MERGOVÁ, Michaela - GALBA, Jaroslav - CHAĽOVÁ, Petra - MINICHOVÁ, Lenka - MAJEROVÁ, Petra - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - KOVÁČ, Andrej - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Využitie SCIEX hybridného hmotnostného spektrometra QTRAP v cielenej metabolomickej analýze a TDM : 06. In TDM conference : Zborník abstraktov. - Bratislava : Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského, 2023. (TDM conference) Type: GII
 • MIHALJ, D. - BUKATOVÁ, Stanislava - REICHOVÁ, Alexandra - BORBÉLYOVÁ, Veronika - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Vplyv SHANK3-deficiencie na gabaergické synapsie v oblasti čuchového bulbu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny) Type: GII
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - SZÉKIOVÁ, Eva - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Prevention and therapy of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a review of recent findings. In Neoplasma, 2022, vol.70, no.1, p. 15-35. (2021: 3.409 - IF, Q3 - JCR, 0.580 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2022_221007N992 (VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek) Type: ADDA
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - VANICKÝ, Ivo. Paklitaxelom indukovaná periférna neuropatia = Peripheral neuropathy induced by paclitaxel. In 26. Košický morfologický deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi. 1. - Košice : ŠtefánikPress, 2023, 2023, vol. 26, p. 116-120. ISBN 978-80-574-0200-8. (VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. 26. Košický morfologicý deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi) Type: AEDA
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - VANICKÝ, Ivo. Paclitaxel induces axonal degeneration and alters cold temperaturesensitivity in adult rats. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, 2023, vol. 47, p. 21. Dostupné na internete: https://coldbiomed.cryo.org.ua/ (VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. 47th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2023') Type: AFG
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - VANICKÝ, Ivo. Paclitexel-induced peripheral neuropathy: in vitro and in vivo study. In SNC ´23. - Ljubljana : SiNAPSA, 28.-30.9.2023, 2023, 1.online edition, p.56. ISBN 978-961-95519-1-2. Dostupné na internete: https://www.sinapsa.org/SNC23/media/files/SNC23_Book_of_Abstracts.pdf (VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek) Type: AFG
 • MICHALOVÁ, Zuzana - VANICKÝ, Ivo. Peripheral Neuropathy induced by Paclitaxel. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek) Type: GHG
 • MIKOLÁŠKOVÁ, Iveta - CRNOGORAC-JURCEVIC, Tatjana - SMOLKOVÁ, Božena - HUNÁKOVÁ, Ľuba. Nutraceuticals as Supportive Therapeutic Agents in Diabetes and Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A Systematic Review. In Biology-Basel, 2023, vol. 12, no. 2, art. no. 158. (2022: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.779 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology12020158 (APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Type: ADCA
 • MINICHOVÁ, Lenka - CHAĽOVÁ, Petra - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - BILKOVÁ, Z. - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Antibodies against carbonic anhydrase I as a marker of spontaneous tumor regression : OL13. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 23. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Type: AFH
 • MINICHOVÁ, Lenka - SEKEYOVÁ, Zuzana - PALKOVIČOVÁ, Katarína - CHAĽOVÁ, Petra - CSICSAY, František - ŠPITÁLSKA, Eva. Isolation of Rickettsia slovaca from Dermacentor marginatus tick collected in Slovakia : P66. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 107. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Type: GII
 • MISEK, J. - JAKUS, Jan - HAMZA SLADICEKOVA, K. - ZASTKO, Lucian - VETERNIK, Marcel - JAKUSOVA, Viera - BELYAEV, Igor**. Extremely low frequency magnetic fields emitted by cell phones. In Frontiers in Physiology, 2023, vol. 11, jan. (2022: 4 - IF, Q2 - JCR, 1.028 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na internete: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2023.1094921/full#:~:text=Cell%20phones%20expose%20significant%20parts%20of%20the%20human,classified%20by%20the%20IARC%20as%20a%202B%20carcinogen. (APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: ADCA
 • MLADÁ, Miriam - DONÁTOVÁ, Karin - ZEZULOVÁ, Viktória - JAKUBÍKOVÁ, Jana - BETÁKOVÁ, Tatiana. Th1/M1 and Th2/M2 immune response in hearts of Balb/c mice infected with lethal dose of A/WSN/33 and NS80 viruses. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 415-420. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • MLADOSIEVIČOVÁ, Beata - ČIERNIKOVÁ, Soňa - MEGO, Michal. Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov. Recenzenti: I. Tonhajzerová, Ľ. Harvanová. Bratislava : Univerzita Komenského, 2023. 98 s. Dostupné na internete: https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/Mladosievicova_-_Molekulove_mechanizmy_-_ONLINE.pdf. ISBN ISBN 978-80-223-5675-6 (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type: ACB
 • MOJZESOVÁ, Nikoletta - GLEZL, Viliam - POTURNAJOVÁ, Martina - KOZOVSKÁ, Zuzana - TYČIAKOVÁ, Silvia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Role of Epigallocatechin-3-Gallate in Colorectal Cancer Chemoresistance. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [35]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Type: AFH
 • MOJZESOVÁ, Nikoletta - GLEZL, Viliam - POTURNAJOVÁ, Martina - KOZOVSKÁ, Zuzana - TYČIAKOVÁ, Silvia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Role of Epigallocatechin-3-Gallate in Colorectal Cancer Chemoresistance. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Biológia. (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Type: AFH
 • MOJZESOVÁ, Nikoletta - PAVLOV, Kristína - BOHUŠOVÁ, Zuzana - MESIARIKOVÁ, B. - POTURNAJOVÁ, Martina - KOZOVSKÁ, Zuzana - UDVORKOVÁ, Natália - ROJIKOVÁ, Lucia - MAKOVICKÝ, Peter - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Organoidy: trojdimenzionálne "miniorgány" pre výskum rakoviny : Poster 7. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s.67-68. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník) Type: AFL
 • MORÁN, Félix - OLMOS, A. - GLASA, Miroslav - DA SILVA, Marilia Bueno - MALIOGKA, Varvara - WETZEL, T. - RUIZ-GARCÍA, Ana B.**. A Novel and Highly Inclusive Quantitative Real-Time RT-PCR. In Plants, 2023, vol. 12, no. 4, art. no. 876. (2022: 4.5 - IF, Q1 - JCR, 0.79 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants12040876 (APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov) Type: ADCA
 • MOSER, Caroline - GOSSELÉ, Katherine A. - BALÁŽ, Miroslav - BALÁŽOVÁ, Lucia - HORVATH, Carla - KÜNZLE, Patricia - OKREGLICKÁ, Katarzyna Maria - LI, Fengqi - BLÜHER, Matthias - STIERSTORFER, Birgit - HESS, Eva - LAMLA, Thorsten - HAMILTON, Bradford - KLEIN, Holger - NEUBAUER, Heike - WOLFRUM, Christian** - WOLFRUM, Susanne**. FAM3D: A gut secreted protein and its potential in the regulation of glucose metabolism. In Peptides, 2023, vol. 167, jun 14, art. no. 171047. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.75 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0196-9781. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.peptides.2023.171047 Type: ADCA
 • MRKVOVÁ, M. - ACHS, Adam - ALAXIN, Peter - ŠUBR, Zdeno W. - PREDAJŇA, Lukáš - ZETOCHOVÁ, Erika - HAUPTVOGEL, Pavel - ŠOLTYS, Katarína - CANDRESSE, Thierry - GLASA, Miroslav**. Phaseolus vulgaris alphaendornavirus-1 is frequent in bean germplasm in Slovakia and shows low molecular variability. In Acta Virologica, 2023, vol. 67, art. no. 11484. (2022: 1.7 - IF, Q4 - JCR, 0.31 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Dostupné na internete: https://www.frontierspartnerships.org/articles/10.3389/av.2023.11484/full (VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: ADDA
 • MURCK, Harald** - LEHR, Lisa - JEŽOVÁ, Daniela. A viewpoint on aldosterone and BMI related brain morphology in relation to treatment outcome in patients with major depression. In Journal of Neuroendocrinology, 2023, vol. 35, no. 2, art. no. e13219. (2022: 3.2 - IF, Q3 - JCR, 0.928 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0953-8194. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jne.13219 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: ADCA
 • MYTIAI, Oksana - ALCHUS-LAIFEROVÁ, Nikoleta - PAULOVÁ, Forišek - UKROPCOVÁ, Kristína - KONRÁDY, Patrik - LITVÁKOVÁ, Viera - MINÁRIK, Peter - SLOBODOVÁ, Lucia - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Complex lifestyle intervention modulates plasma extracellular vesicles and their acute exercise-induced dynamics in adults with obesity : PO1.096 (30th European Congress on Obesity) Type: GII
 • MYTIAI, Oksana - ALCHUS-LAIFEROVÁ, Nikoleta - PAULOVÁ, Forišek - AMIRI, Ali - KONRÁDY, Patrik - LITVÁKOVÁ, Viera - MINÁRIK, Peter - SLOBODOVÁ, Lucia - UKROPCOVÁ, Barbara. Circulating extracellular vesicles are modulated by acute and regular exercise in individuals with obesity. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 72. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • NEJATI BERVANLOU, Reyhaneh - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - CAGALINEC, Michal - NOVAK, Anastázia - DZURIŠOVÁ, Diana. The effect of exercise training on cardiovascular parameters and glucose tolerance in obese rats. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 54. ISBN 978-80-11-03840-3. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFK
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana - KÓŇA, Juraj - POLÁKOVÁ, Monika - KLUNDA, Tomáš - BITALA, Andrej - BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek. Herpesviral HCMV UL141 Antagonist Development to Block Trail Death Receptor Binding : Struktura 2023 - Lectures. Parallel Session Xb, June 1, Thursday, L52. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2023, vol. 29, no. 2, p. 154-155. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: https://www.xray.cz/ms/bul2023-2/s10b.pdf (APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Type: AFG
 • NIKOLAIEVA, Nataliia* - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta* - OMELKA, Radoslav - MARTINIAKOVÁ, Monika - MEGO, Michal - ČIERNIKOVÁ, Soňa**. Gut Microbiota–MicroRNA Interactions in Intestinal Homeostasis and Cancer Development. In Microorganisms, 2023, vol. 11, no. 1, art. no. 107. (2022: 4.5 - IF, Q2 - JCR, 0.909 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-2607/11/1/107 (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type: ADMA
 • NIŽŇANSKÁ, Zuzana - LOPUŠNÁ, Katarína. Expression of BTLA is increased in chronic lymphocytic leukemia. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 421-425. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. VEGA 2/0063/21 : Herpesvírusové imunomodulátory ako noví kandidáti na liečbu rakoviny a zápalov. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • NOVOTOVÁ, Marta - KUČERA, L. - GONÇALVESOVÁ, E. - ZAHRADNÍK, Ivan. Internalizácia sarkolemy pri raste kardiomyocytov cicavcov. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 44. ISBN 978-80-11-03840-3. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFG
 • OBDRŽÁLKOVÁ, Marie - USTOHAL, Libor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - MAYEROVÁ, Michaela - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš - JEŽOVÁ, Daniela. Selected neuroendocrine factors as potential molecular biomarkers of early non-affective psychosis course in relation to treatment outcome: A pilot study. In Heliyon, 2023, vol. 9, no. 10, art. no. e21173. (2022: 4 - IF, Q2 - JCR, 0.609 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2405-8440. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21173 (VEGA 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov) Type: ADCA
 • OMASTA, Božena - VALACHOVIČ, Martin - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection Increases Cellular Lipid Droplets Levels. In SymBioSE 2023 Slovenia Abstract Bookle : 27th Symposium of Biology Students in Europe. - Marezige : Mladinsko društvo Marezige, 2023, s. 58. ISBN 978-961-96335-0-2. (27th Symposium of Biology Students in Europe. 27th Symposium of Biology Students in Europe) Type: AFG
 • OMASTA, Božena - VALACHOVIČ, Martin - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Lymphocytic choriomeningitis virus requires fatty acids and lipid droplets for propagation. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 40-41. ISBN 978-80-974246-3-3. (Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • OMASTA, Božena - GOLIAŠ, Tereza - OVEČKOVÁ, Ingrid - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Acetyl-CoA carboxylase is important for lymphocytic choriomeningitis virus replication in A549 cells. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia:. (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Type: AFH
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - TREBATICKÁ, J. - KATRENČÍKOVÁ, Barbora - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny v koncentrácii salivárneho kortizolu vplyvom suplementácie omega-3 mastných kyselín u detí trpiacich depresiou = Salivary cortisol concentrations in response to long-term supplementation with omega-3 fatty acids in children with depression. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 25. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (65. česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: AFG
 • PAGÁČOVÁ, Zuzana - TIMKOVÁ, Vladimíra - MINÁRIKOVÁ, D. - MINÁRIK, Peter. Readiness to change for weight management. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 56. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • PÁLEŠOVÁ, Natália - FAHRNER, Alexandra - MAKOVICKÝ, Peter - WANG, Tongtong - DING, Lianggong - GOSH, Adhideb - WOLFRUM, Christian - BALÁŽOVÁ, Lucia - BALÁŽ, Miroslav. LATS Kinases as Key Regulators of Adipose Tissue Function and BAT-Brain Crosstalk. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 95. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • PALKOVIČOVÁ, Katarína - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Stability and serological efficacy of a novel antigen for diagnosing Q fever prepared in axenic medium : OL12. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 21. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: AFH
 • PASTOREKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KAJANOVÁ, Ivana - ŠVASTOVÁ, Eliška. Role of Hypoxia and Acidosis in Cancer Progression. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [17]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-19-0098 : Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX. APVV-20-0480 : Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek) Type: AFH
 • PASTOREKOVÁ, Silvia - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - BARÁTHOVÁ, Monika - ŠVASTOVÁ, Eliška - TAKÁČOVÁ, Martina - PASTOREK, Jaromír. Carbonic Anhydrases in Cancer Focus on CA IX as Therapy Target : O1 - Prednáška. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD : Book of Abstracts. - Institute of Biostructures and Bioimaging, CNR, University of Florence, Tampere University, 2023, s. 23. Dostupné na internete: https://ca2023.ibb.cnr.it/conference-book/ (12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD. APVV-19-0098 : Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX. APVV-20-0480 : Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. VEGA 2/0090/20 : Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu. VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD) Type: GII
 • PAULOVÁ, Forišek - SLOBODOVÁ, Lucia - AMIRI, Ali - MINÁRIK, Peter - VADOVIČOVÁ, Petra - NEMEC, Michal - KONRÁDY, Patrik - LITVÁKOVÁ, Viera - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. The effect of the 3-month combined nutritional and training intervention on body composition, dietary intake, and metabolic parameters in adults with obesity : LBP4.12 (30th European Congress on Obesity) Type: GII
 • PAULOVÁ, Forišek - SLOBODOVÁ, Lucia - MINÁRIK, Peter - VADOVIČOVÁ, Petra - NEMEC, Michal - KONRÁDY, Patrik - LITVÁKOVÁ, Viera - UKROPCOVÁ, Barbara. The effect of 3-month dietary and training intervention on body composition, dietary habits and metabolic parameters in adults with obesity. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 68. (9th Central European Congress on Obesity. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: GII
 • PAVEL, Jaroslav** - FEDOROVÁ, Jana - KELLEROVÁ, Erika. The involvement of Angiotensin II receptors in posttraumatic recovery of severe injured spinal cord. In SNC ´23. - Ljubljana : SiNAPSA, 28.-30.9.2023, 2023, 1.online edition, p.51. ISBN 978-961-95519-1-2. Dostupné na internete: https://www.sinapsa.org/SNC23/media/files/SNC23_Book_of_Abstracts.pdf (APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy) Type: AFG
 • PAVEL, Jaroslav** - FEDOROVÁ, Jana - KELLEROVÁ, Erika. The impact of spinal cord trauma on the expression of Angiotensin II receptors in the HPA axis. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: GHG
 • PENESOVÁ, Adela - NECHALOVÁ, Libuša - HRIC, Ivan - BIELIK, V. Gut microbiota composition in obesity and diabetes. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 50. (9th Central European Congress on Obesity. VEGA 2/0129/20 : Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: GII
 • PERESH, Yevheniy-Yuliy - ŠPITÁLSKA, Eva - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - PALKOVIČOVÁ, Katarína - KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKY, Zdenko - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Photodynamic inactivation of rickettsial infections : OL7. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 16. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: AFH
 • PIDÍKOVÁ, Paulína - CHOVANCOVÁ, Barbora - MRAVEC, Boris - HERICHOVÁ, Iveta**. The 24-h pattern of dgcr8, drosha, and dicer expression in the rat suprachiasmatic nuclei and peripheral tissues and its modulation by angiotensin II. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no. 5, p. 417-430. (2021: 1.957 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2022033 Type: ADDA
 • PIEŠŤANSKÝ, Juraj - ČIŽMÁROVÁ, Ivana - MATUŠKOVA, M. - HORNIAKOVÁ, Andrea - ŠTEFÁNIK, Ondrej - CHAĽOVÁ, Petra - HAVLÍKOVÁ, J. Alternatívne metódy v TDM = Alternative methods in TDM. In Česká a Slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2023, roč. 72, č. 3, s. 147-148. (2022: 0.149 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-7816. (Terapeutické monitorovanie liečiv – TDM Conference 2023. APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Type: AFH
 • PIVKO, J. - MAKAREVICH, A.V. - OLEXIKOVÁ, Lucia - KUBOVIČOVÁ, E. - MAKOVICKÝ, Peter - DUJÍČKOVÁ, Linda - BEZDÍČEK, Jiří**. The morphological and functional ultrastructure of cells in pre-implantation embryos. In General Physiology and Biophysics, 2023, vol. 42, no. 4, p. 307-321. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.37 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2023011 (APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky) Type: ADDA
 • PLAVÁ, Jana** - ČEHÁKOVÁ, Michaela - KUNIAKOVÁ, Marcela - TRNKOVÁ, Lenka - BOHÁČ, Martin - DANIŠOVIČ, Ľuboš. The third dimension of tumor microenvironment-The importance of tumor stroma in 3D cancer models. In Experimental Biology and Medicine, 2023, vol. 248, no. 15, p. 1347-1358. (2022: 3.2 - IF, Q3 - JCR, 0.771 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1535-3702. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/15353702231198050 (VEGA 2/0067/22 : Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka) Type: ADCA
 • PLAVÁ, Jana** - TRNKOVÁ, Lenka - MAKOVICKÝ, Peter - MEGO, Michal - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - KUČEROVÁ, Lucia. Novel model of triple-negative breast cancer produces viable circulating tumor cells and rapid lung metastasis for functional testing in vivo. In Neoplasma, 2023, vol. 70, no. 4, p. 514-525. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.609 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na internete: http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=8144&session_id=brsiv479t8mk5ikd3cu35goh60 (APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka. VEGA 2/0067/22 : Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli) Type: ADDA
 • POLÁK, Adam - BENKO, Mário - BITALA, Andrej - NEMČOVIČ, Marek - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Production of Viral Proteins and Their Characterisation : SC 03. In 12th International conference structure and stability of biomacromolecules, 5 -7. 9. 2023, Košice : Book of contributions. - Košice, Slovakia : Institute of experimental physics, Slovak academy of sciences, 2023, p. 42-43. ISBN 978-80-89656-26-4. (VEGA-02/0026/22 : Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch) Type: AFH
 • PÖS, Zuzana - KHEDR, Milad - RADVÁNSZKY, Ján - PENESOVÁ, Adela - HEKEL, R. - SZEMES, Tomáš - RANGANATH, Lakshminarayan R. - ZAŤKOVÁ, Andrea**. APOC3 and ABCA1 variants in unusual combined hypolipidaemia showing premature peripheral vascular disease. In Bratislava Medical Journal, 2023, roč. 124, č. 5, s. 351-355. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-9248. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/BLL_2023_053 Type: ADNA
 • POTURNAJOVÁ, Martina - KOZOVSKÁ, Zuzana - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - MAZUROVÁ, Monika - TOMAS, M. - DUBOVAN, Peter - RIĽAK, M. - BOHUŠOVÁ, Zuzana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Genetic Editing of ALDH1 Is Linked to Distinct Cellular and Molecular Properties in Colorectal Cancer. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [29]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). 2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia. VEGA 2/0178/21 : Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a  modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s  cieľom ich využitia na terapiu) Type: AFH
 • POTURNAJOVÁ, Martina - KOZOVSKÁ, Zuzana - MOJZESOVÁ, Nikoletta - GULATI, Sachin - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - PAVLOV, Kristína - BOHUŠOVÁ, Z. - TOMÁŠ, M. - DUBOVAN, Peter - KOLNIKOVÁ, Georgína - ZOMBORSKÁ, Eva - TICHÝ, Boris - MEGO, Michal. Príprava bunkovej línie odvodenej z karcinómu rekta, jej charakterizácia a vplyv vyradenia ALDH1A1 génu. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s.46-47. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. 2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia. VEGA 2/0178/21 : Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a  modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s  cieľom ich využitia na terapiu) Type: AFH
 • PUZDEROVÁ, Barbora - BELVONČÍKOVÁ, Petra - GROSSMANOVÁ, Katarína - CSÁDEROVÁ, Lucia - LABUDOVÁ, Martina - FEČÍKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír - BARÁTHOVÁ, Monika. Využitie blokády adrenergnej signalizácie na narušenie homeostázy nádorového mikroprostredia a následnú chemosenzitivizáciu 5-FU rezistentných CRC buniek : Poster 4. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 64-65. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. VEGA 2/0090/20 : Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu. VEGA 2/0061/21 : Vplyv kombinovanej terapie prírodnými polyfenolmi a nesteroidnými protizápalovými liečivami na nádorové mikroprostredie) Type: AFL
 • QUEVEDO-DIAZ, Marco - CSICSAY, František - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Differential diagnosis of Rickettsioses : OL17. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 27. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Type: AFH
 • RAMBANI, Vibhuti - ŠKOPKOVÁ, Martina - CAGALINEC, Michal - KOLNÍKOVÁ, Miriam - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Two novel variants associated with PMPCA related disease. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 496-501. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • REŽUCHOVÁ, Ingeborg** - BARTOŠOVÁ, Mária - BELVONČÍKOVÁ, Petra - TAKÁČOVÁ, Martina - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - JELENSKÁ, Lenka - CSÁDEROVÁ, Lucia - MEČIAROVÁ, Iveta - POHLODEK, K.**. Carbonic Anhydrase IX in Tumor Tissue and Plasma of Breast Cancer Patients: Reliable Biomarker of Hypoxia and Prognosis. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 5, art. no. 4325. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10002431/pdf/ijms-24-04325.pdf Type: ADCA
 • RIEČANSKÝ, Igor - HRIVÍKOVÁ, Katarína - MARKO, Martin - KARAILIEVOVÁ, Lucia - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - JEŽOVÁ, Daniela. Schizotypia, stresová odpoveď a sémantická pamäť. In Psychiatria pre prax : odborný program a abstrakty, IX. Konferencia o biologickej psychiatrii, 2023, roč. 24, suppl. 1, s. 26. ISSN 1337-446X. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Type: AFH
 • ROŠKA, Jan - LOBO, João - IVOVIČ, Danica - WACHSMANNOVÁ, Lenka - MUELLER, Thomas - HENRIQUE, Rui - JERÓNIMO, Carmen - CHOVANEC, Miroslav - JURKOVIČOVÁ, Dana**. Integrated Microarray-Based Data Analysis of miRNA Expression Profiles: Identification of Novel Biomarkers of Cisplatin-Resistance in Testicular Germ Cell Tumours. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 3, art. no. 2495. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24032495 (APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I) Type: ADCA
 • RUSKOVÁ, Magdaléna - BUČKOVÁ, Mária - PUŠKÁROVÁ, Andrea - CÍCHOVÁ, Marianna - JANSKÁ, Veronika - ACHS, Adam - ŠUBR, Zdeno W. - PANGALLO, Domenico. Comparison of ordinary reverse transcription real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) with a newly developed one-step single-tube nested real-time RT-PCR (OSN-qRT-PCR) for sensitive detection of SARS-CoV-2 in wastewater. In Environmental science and pollution research, 2023, vol. 32, no. 42, p. 95579-95589. (2022: 5.8 - IF, Q1 - JCR, 0.944 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0944-1344. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11356-023-29123-2 (APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni) Type: ADCA
 • RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - KOČI, Juraj - CHVOSTÁČ, Michal - MANGOVÁ, Barbara - DIDYK, Yuliya - KAZIMÍROVÁ, Mária - MAHRÍKOVÁ, Lenka - KOLENČÍK, S. - DERDÁKOVÁ, Markéta. Two decades of research on Borrelia burgdorferi sensu lato prevalence and genetic variability in questing Ixodes ricinus ticks in Slovakia : P21. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 76. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Type: GII
 • SALAMON, Pal - NAGYNE-GALBACS, Zsuzsanna - DEMIAN, Emese - ACHS, Adam - ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - AGYEMANG, Evans Duah - DESIDERIO, Francesco - TAKACS, Andras Peter - MENZEL, W. - ŠKORIĆ, Dijana - GLASA, Miroslav - VARALLYAY, Eva**. Clematis vitalba Is a Natural Host of the Novel Ilarvirus, Prunus Virus I. In Viruses, 2023, vol. 15, no. 9, art. no. 1964. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.29 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v15091964 (VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov) Type: ADMA
 • SANTOSA, Adyatma Irawan - ÇELIK, Ali - GLASA, Miroslav - SERÇE, Çiğdem Ulubaş - ERTUNÇ, Filiz. Molecular analysis of prune dwarf virus reveals divergence within non-Turkish and Turkish viral populations. In Journal of Plant Pathology, 2023, vol. 105, p. 943–954. (2022: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 0.369 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1125-4653. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42161-023-01412-2 (VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov) Type: ADCA
 • SEDLÁČKOVÁ, Eva - MAKOVICKÁ, Mária - MAKOVICKÝ, Peter - BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - BARTOŠOVÁ, Mária. The chorioallantoic membrane (CAM) assay as a relevant in vivo model to study the effect of thymol on colorectal tumor progression. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 16. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • SELICKÝ, Tomáš - JURČÍK, Matúš - MIKOLÁŠKOVÁ, Barbora - PITEĽOVÁ, Alexandra - MAYEROVÁ, Nina - KRETOVÁ, Miroslava - OSADSKÁ, Michaela - JURČÍK, Ján - HOLIČ, Roman - KOHÚTOVÁ, Lenka - BENKŐ, Zsigmónd - GREGAN, Juraj - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - BARÁTH, Peter - ČIPÁK, Ľuboš - ČIPÁKOVÁ, Ingrid. Defining the interactome of spliceosome-associated G-patch protein Gpl1 in the fission yeast S. pombe. In 47th Annual Conference on Yeasts : 47th ACY, May 16 - 19, 2023. 1.vyd. - Bratislava, 2023, p. 91. ISSN 1336-4839. (APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. 47th Annual Conference on Yeasts) Type: AFL
 • SELICKÝ, Tomáš - JURČÍK, Matúš - MIKOLÁŠKOVÁ, Barbora - PITEĽOVÁ, Alexandra - MAYEROVÁ, Nina - KRETOVÁ, Miroslava - KOHÚTOVÁ, Lenka - BENKŐ, Zsigmónd - GREGAN, Juraj - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - BARÁTH, Peter - ČIPÁK, Ľuboš - ČIPÁKOVÁ, Ingrid. Defining the functional interactome of G-patch protein Gpl1 in the Schizosaccharomyces pombe. In The 11th International Fission Yeast Meeting (POMBE2023) : Program and Abstracts, Hiroshima, Japan, May 28th - June 2nd, 2023. 1. vyd. - Hiroshima : Hiroshima University, 2023, p. 254. (POMBE2023) Type: GII
 • SELYEMOVÁ, Diana - MTIEROVÁ, Zuzana - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - CHVOSTÁČ, Michal - MANGOVÁ, Barbara - DIDYK, Yuliya - ŠPITÁLSKA, Eva - ŠUJANOVÁ, Alžbeta - VÁCLAV, Radovan - DERDÁKOVÁ, Markéta. Involvement of birds in the circulation of wide range of tick-borne pathogens : P41. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 82. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Type: GII
 • SHARMA, A.K. - WANG, Tongtong - OTHMAN, Alaa - KHANDELWAL, Radhika - BALÁŽ, Miroslav - MODICA, Salvatore - ZAMBONI, Nicola - WOLFRUM, Christian**. Basal re-esterification finetunes mitochondrial fatty acid utilization. In Molecular Metabolism, 2023, vol. 71, may, art. no. 101701. (2022: 8.1 - IF, Q1 - JCR, 2.809 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2212-8778. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molmet.2023.101701 Type: ADMA
 • SHIRTCLIFF, Elizabeth A. - JEŽOVÁ, Daniela - MISIAK, Błażej - NATER, Urs. Transdisciplinary soup and interdisciplinary fruit salad: Associate editors write the recipe for a successful journal. In Psychoneuroendocrinology, 2023, vol. 150, april, art. no. 106032. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106032 Type: GII
 • SCHÖN, Martin - JUST, I. - KRUMPOLEC, Patrik - BLAŽÍČEK, P. - VALKOVIČ, Ladislav - ALDINI, G. - TSAI, C.-L. - DE COURTEN, B. - KRŠŠÁK, M. - UKROPCOVÁ, Barbara* - UKROPEC, Jozef*. Supplementation-induced change in muscle carnosine is paralleled by changes in muscle metabolism, protein glycation and reactive carbonyl species sequestering. In Physiological Research, 2023, vol. 72, p. 87-97. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934911 (VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. VEGA 1/0308/19 : Vplyv fyzickej aktivity na psychiku u obéznych adolescentov. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín) Type: ADCA
 • SCHÖN, Martin** - MALENOVSKÁ, Karin - NEMEC, Michal - ALCHUS-LAIFEROVÁ, Nikoleta - STRAKA, I. - KOŠUTZKÁ, Zuzana - MATEJIČKA, Peter - VALKOVIČ, Peter - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Acute endurance exercise modulates growth differentiation factor 11 in cerebrospinal fluid of healthy young adults. In Frontiers in Endocrinology, 2023, vol. 14, march, art. no. 1137048. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 1.278 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-2392. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1137048 (APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. APVV-20-0466 : Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: ADMA
 • SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - KARHÁNEK, Miloslav - ŠKOPKOVÁ, Martina - VARGA, Lukáš - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Identifikácia a charakterizácia variantu v géne EYA1 asociovaného so závažnými symptómami branchio-oto-renálneho syndrómu. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 551-556. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - CAGALINEC, Michal - VARGA, Lukáš - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Functional characterization of the novel heterozygous WFS1 variant associated with severe phenotype of Wolfram syndrome : P 38. In 58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit : Abstracts. - London, 2023, s. 108. (58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.) Type: GII
 • SMOLKOVÁ, Božena - URBANOVÁ, Mária - BUOCIKOVÁ, Verona - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - TRNKOVÁ, Lenka - GÁBELOVÁ, Alena. Epigenetic Inhibitors in the Treatment of Solid Tumors. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [13]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Type: AFH
 • Genetic and Epigenetic Regulations of Tumor Progression and Metastasis : Printed Edition of the Special Issue Published in International Journal of Molecular Sciences. Bozena Smolkova, Julie Earl, Agapi Kataki. Basel, Switzerland : MDPI, 2023. 210 s. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/journal/ijms. ISBN 978-3-0365-7185-0 Type: FAI
 • SMOLKOVÁ, Božena - EARL, Julie - KATAKI, A. - ROVITE, V. - TAMARGO DÍAZ, Sandra - MUÑOZ, H. - KONSTADOULAKIS, M. - BERMEJO, L. G. - CARRATO, Alfredo - SCHRADER, Joerg - GÁBELOVÁ, Alena - KOHL, Yvonne - KNOLL, Thorsten. Development of a microfluidic device for the early diagnosis and follow-up of patients with pancreatic neuroendocrine tumors : PP040. In 6th Advances in Circulating Tumor Cells: Liquid Biopsy and Precision Oncology: Where do we stand now? - Greece : University of Athen, 2023, s. 78. Dostupné na internete: https://www.erasmus.gr/UsersFiles/microsite1261/Documents/ACTC2023_BOOKOFABSTRACTS_Final_updated.pdf (6th Advances in Circulating Tumor Cells: Liquid Biopsy and Prediction Oncology: Where do we stand now?. APVV-20-0143 : Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu. APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy. 6th Advances in Circulating Tumor Cells: Liquid Biopsy and Prediction Oncology: Where do we stand now?) Type: GII
 • FEDOROVÁ, Jana** - KELLEROVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. Podpora axonálnej neuroregenerácie v poškodenej mieche stimuláciou AT2 receptorov = Promotion of axonal neuroregeneration in injured spinal cord via AT2 receptor stimulation. In 26. Košický morfologický deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi. 1. - Košice : ŠtefánikPress, 2023, 2023, vol. 26, p. 26-31. ISBN 978-80-574-0200-8. (VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. 26. Košický morfologicý deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi) Type: AEDA
 • FEDOROVÁ, Jana** - KELLEROVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. Axonal and mzelin recovery after traumatic spinal cord compression mediated via AT2 receptor stimulation = Fedorová Jana, Kellerová Erika, Pavel Jaroslav. In SNC ´23. - Ljubljana : SiNAPSA, 28.-30.9.2023, 1.online edition. ISBN 978-961-95519-1-2. (VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy) Type: AFG
 • FEDOROVÁ, Jana** - KELLEROVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. Stimulation of Angiotensin II receptor type 2 after severe spinal cord injury promotes axonal neuroregeneration and functional recovery. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy) Type: GHG
 • STRAPCOVÁ, Sabína - BARTOŠOVÁ, Mária - SEDLÁKOVÁ, Oľga - GIBADULINOVÁ, Adriana - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - ŠKVARKOVÁ, Lucia - TAKÁČOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - ŠVASTOVÁ, Eliška. The inflammatory environment Promotes CAIX Expression and EMT in Pancreatic Cancer : P22. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD : Book of Abstracts. - Institute of Biostructures and Bioimaging, CNR, University of Florence, Tampere University, 2023, s. 75. Dostupné na internete: https://ca2023.ibb.cnr.it/conference-book/ (12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD. APVV-20-0480 : Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD) Type: GII
 • SVANELLA-DUMAS, L. - TSARMPOPOULOS, Iason - MARAIS, Armelle - FAURE, Chantal - THEIL, Sébastien - GLASA, Miroslav - PREDAJŇA, Lukáš - GAUDIN, Jonathan - TIAN, Sixing - PORCHER, Laëtitia - GENTIT, Pascal - DE OLIVEIRA, Milena Leite - KRAUSE-SAKATE, Renate - CANDRESSE, Thierry. Molecular and Biological Characterization of Novel and Known Family Secoviridae Members Infecting Lettuce. In Phytopathology, 2023, vol. 113, p. 1595-1604. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-949X. Type: ADCA
 • SVITKOVÁ, Barbora - ŠELC, Michal - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip - GÁBELOVÁ, Alena - URSINYOVÁ, Monika - BÁBELOVÁ, Andrea**. Plate Reader Spectroscopy as a Fast and Low-Cost Alternative to Atomic Absorption Spectroscopy for Evaluating the Cellular Uptake of Nanoparticles. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [47]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Type: AFH
 • SVITKOVÁ, Barbora - ŠELC, Michal - NÉMETHOVÁ, V. - RÁZGA, Filip - GÁBELOVÁ, Alena - URSINYOVÁ, Monika - BÁBELOVÁ, Andrea. Plate reader spectroscopy as a possible substituent for atomic absorption spectroscopy in the quantification of the cellular uptake of the nanoparticles. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 38. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • SZADVÁRI, Ivan - PIRNÍK, Zdenko - MALETÍNSKÁ, Lenka. Anorexigenic Effect of Peripherally Applied Palmitoylated Prolactin-Releasing Peptide (PALM-PRRP31) in Wild Type and G-Protein Coupled Receptor (GPR10) Deficient Female Mice. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny) Type: GII
 • SZÉKIOVÁ, Eva** - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - MUCHA, Rastislav - SLOVINSKÁ, Lucia - KELLO, Martin - VANICKÝ, Ivo. Characterisation of mesenchymal stem cells conditioned media obtained at different conditioning times: their effect on glial cells in in vitro scratch model. In Growth Factors, 2023, vol. 2, p. 57-70. (2022: 1.8 - IF, Q4 - JCR, 0.438 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0897-7194. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/08977194.2023.2182145 (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek) Type: ADCA
 • SZÉKIOVÁ, Eva** - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Charakterizácia kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek získaného v rôznych časoch kondiciovania = The characterisation of the mesenchymal stem cells conditioned media obtained at different times of conditioning. In 26. Košický morfologický deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi. 1. - Košice : ŠtefánikPress, 2023, 2023, vol. 26, p. 146-150. ISBN 978-80-574-0200-8. (26. Košický morfologicý deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi) Type: AEDA
 • SZÉKIOVÁ, Eva - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - MUCHA, Rastislav - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko - VANICKÝ, Ivo. Monitoring the composition of the mesenchymal stem cells conditioned media obtained at different times of conditioning and its effect on glial cells - in vitro. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: GHG
 • SZOBI, Adrián - BURANOVSKÁ, Katarína* - VOJTAŠŠÁKOVÁ, Nina* - LOVÍŠEK, Daniel - ÖZBAŞAK, Halil Önder - SZEIBECZEDEROVÁ, Sandra - KAPUSTIAN, Liudmyla - HUDÁČOVÁ, Zuzana - KOVÁČOVÁ, Zuzana - DROBNÁ, Diana - PUTAJ, Piotr - BÍROVÁ, S. - ČIRKOVÁ, Ivana - ČARNECKÝ, Martin - KILIÁN, Peter - JURKÁČEK, Peter - ČABANOVÁ, Viktória - BORŠOVÁ, Kristína - SLÁVIKOVÁ, Monika - VAŇOVÁ, Veronika - KLEMPA, Boris - ČEKAN, Pavol** - PAUL, Evan D.**. Vivid COVID-19 LAMP is an ultrasensitive, quadruplexed test using LNA-modified primers and a zinc ion and 5-Br-PAPS colorimetric detection system. In Communications biology, 2023, vol. 6, no. 1, art. no. 233. (2022: 5.9 - IF, Q1 - JCR, 2.251 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2399-3642. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s42003-023-04612-9 (APVV-PP-COVID-20-0017 : Výskum imunitnej odpovede na infekciu SARS CoV-2 a vývoj klinicky relevantných virologických testov na zvládnutie dopadov pandémie COVID 19) Type: ADCA
 • ŠELC, Michal - MACOVÁ, Radka - SVITKOVÁ, Barbora - BÁBELOVÁ, Andrea. Anti-fibrotic Effects of Silymarin and Silymarin-Coated Gold Nanoparticles Against Hepatic Fibrosis in Mouse. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [49]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: AFH
 • ŠELC, Michal - SVITKOVÁ, Barbora - MACOVÁ, Radka - ANNUŠOVÁ, Adriana - KÁLOSI, Anna - HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová - ŠIFFALOVIČ, Peter - BÁBELOVÁ, Andrea. The antifibrotic effect of silibinin-coated gold nanoparticles against fibrosis in mouse. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 32. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • ŠEVČÍK, Martin** - ŠPITÁLSKA, Eva - KABÁT, Peter - LUČAN, Radek K. - MALITERNÁ, Michaela - REITER, Antonín - UHRIN, Marcel - BENDA, Petr. Reticulinasus salahi (Acarina: Argasidae), a tick of bats and man in the Palaearctic and Afrotropics: review of records with the first pathogens detected. In Parasitology Research, 2023, vol. 122, no. 6, p. 1271-1281. (2022: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.595 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-023-07826-2 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Type: ADCA
 • ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - FRIDRICHOVÁ, Ivana - NIKOLAIEVA, Nataliia - KALINKOVÁ, Lenka - OMELKA, Radoslav - MARTINIAKOVÁ, Monika - ČIERNIKOVÁ, Soňa**. Clinical Significance of microRNAs in Hematologic Malignancies and Hematopoietic Stem Cell Transplantation. In Cancers, 2023, vol. 15, no. 9, art. no. 2658. (2022: 5.2 - IF, Q2 - JCR, 1.312 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers15092658 (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Type: ADMA
 • ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - IŽOLDOVÁ, Nikola - ŠTEVURKOVÁ, Viola - NIKOLAIEVA, Nataliia - SCHMIDTOVÁ, Silvia - ROJIKOVÁ, Lucia - TYČIAKOVÁ, Silvia - MEGO, Michal - ČIERNIKOVÁ, Soňa. Štúdium asociácie črevného mikrobiómu s odpoveďou na liečbu pri testikulárnych nádoroch z germinatívnych buniek : Poster 8. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 68-69. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni. LX. ročník : Nádory gastrointestinálneho traktu) Type: AFL
 • ŠKOPKOVÁ, Martina - DALLEMULE, Silvia - BRENNEROVÁ, Katarína - PETROVIČ, Robert - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. EPI-CBLC: EPIMUTÁCIA V PROMÓTORE MMACHC AKO PRÍČINA PORUCHY METABOLIZMU VITAMÍNU B12 : Abstrakt č. 9. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 13. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií) Type: AFH
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - DVORSKÁ, D. - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - PECIMONOVA, Martina - ČEPČEKOVÁ, Klaudia - FICEK, Andrej - DEMKOVÁ, Lucia - BUOCIKOVÁ, Verona - BABÁL, P. - JURAS, Ivan - JANÍKOVÁ, K. - KAŠUBOVÁ, Ivana - SAMEC, Marek - BRANÝ, Dušan - LYSKOVÁ, Darina - VALAŠKOVÁ, Jela - DANKOVÁ, Z. - SMOLKOVÁ, Božena** - FURDOVÁ, Alena. Uncovering accurate prognostic markers for high-risk uveal melanoma through DNA methylation profiling. In Clinical and Translational Medicine, 2023, vol. 13, no. 7, art. no. e1317. (2022: 10.6 - IF, Q1 - JCR, 1.706 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2001-1326. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10361544/pdf/CTM2-13-e1317.pdf (APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey) Type: ADCA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - BÉGEROVÁ, Patricia - JAKIČ, Kristína - KOZICS, Katarína - ŠRAMKOVÁ, Monika - MEESE, Eckart - SMOLKOVÁ, Božena - GÁBELOVÁ, Alena**. Genome-wide DNA methylome and transcriptome changes induced by inorganic nanoparticles in human kidney cells after chronic exposure. In Cell biology and toxicology, 2023, vol. 39, no. 5, p. 1939-1956. (2022: 6.1 - IF, Q1 - JCR, 1.019 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0742-2091. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10565-021-09680-3 (VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík) Type: ADCA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - SEKELSKÁ, Martina - ZAŤKOVÁ, Andrea**. Breakpoints characterisation of the genomic deletions identified by MLPA in alkaptonuria patients. In European Journal of Human Genetics, 2023, vol. 31, no. 4, p. 485-489. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 1.764 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1476-5438. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41431-022-01042-9 Type: ADMA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - LUDWIG, Nicole - DIENER, Caroline - ŠRAMKOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - JAKIČ, Kristína - BASTUS, Neus G. - MORIONES, Oscar Hernando - LISKOVA, A. - KRIVOSIKOVA, Zora - ROLLEROVÁ, Eva - MANOVÁ, Alena - DUBAJ, Tibor - PUNTES, Victor - SIMON, Peter - WSÓLOVÁ, Ladislava - TULINSKÁ, J. - SMOLKOVÁ, Božena - MEESE, E. - GÁBELOVÁ, Alena. Residual metal nanoparticles accumulated in the body induce late toxic effects and alterations in transcriptional and miRNA landscape. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 36. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - DVORSKÁ, D. - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - PECIMONOVA, Martina - ČEPČEKOVÁ, Klaudia - FICEK, Andrej - DEMKOVÁ, Lucia - BUOCIKOVÁ, Verona - BABÁL, Pavel - JANÍKOVÁ, K. - KAŠUBOVÁ, Ivana - SAMEC, Marek - BRANÝ, Dušan - LYSKOVÁ, Darina - DANKOVÁ, Z. - FURDOVÁ, Alena - SMOLKOVÁ, Božena. Gene expression of key uveal melanoma drivers is regulated by aberrant DNA methylation. In Clinical Epigenetics International Conference 2023. - Szczecin, Poland, 2023, s. 83. (Clinical Epigenetics International Conference 2023. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey) Type: GII
 • ŠPITÁLSKA, Eva** - PALKOVIČOVÁ, Katarína - BOLDIŠOVÁ, Eva - KERLIK, Jana - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Kliešťami prenášané infekcie na Slovensku v rokoch 2021 – 2023. In Newslab : časopis laboratórnej medicíny, 2023, roč. 14, suppl. 2, s. 80-81. ISSN 1338-9661. (II. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Type: ADFB
 • ŠPITÁLSKA, Eva - PERESH, Yevheniy-Yuliy - KAKAŠOVÁ, A. - LOWENBERGOVÁ, Lucia - KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKY, Zdenko - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Effect of photodynamic inactivation of rickettsial infection using different photosensitizers : OL6. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 15. ISBN 978-80-972111-6-5. (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases) Type: AFH
 • ŠPITÁLSKA, Eva - KABÁT, Peter - MALITERNÁ, Michaela - LUČAN, Radek K. - REITER, Antonín - UHRIN, Marcel - BENDA, Petr - ŠEVČÍK, Martin. Pathogens of Salah’s Egyptian fruit-bat tampan Reticulinasus salahi ( Argasidae), tick of bats and man in the Palaearctic and Afrotropic : P36. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 77. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Type: GII
 • ŠPITÁLSKY, Zdenko - POKRIVČÁK, František - ŠPITÁLSKA, Eva - KOVÁČOVÁ, Mária. Polymer filaments from carbon quantum dots for 3D printing of antimicrobial medical devices : OL8. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 17. ISBN 978-80-972111-6-5. Type: AFH
 • ŠRAMKOVÁ, Monika - BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. Risk assessment of innovative nanohydrogels developed for skin regeneration applications. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 17. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxilcology and Cancer Prevention. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • ŠRAMKOVÁ, Monika - CELKOVÁ, E. - BÁLINTOVÁ, Lucia - MESÁROŠOVÁ, Monika. In vitro cell responses and cell-cell interactions upon xenobiotic exposure of renal and hepatic cells : P26. In 51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting : Abstract Book. 1. ed. - Málaga : Environmental Mutagenesis and Genomics Society, 2023, p. 121. (51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek) Type: GII
 • ŠTUBŇA, Andrej - KUZMA, Jozef. Studies on antibiotic resistance in Coxiella burnetii. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 28. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: AFH
 • TAKÁČOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - LAPINOVÁ, Jana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia. Antibody Validation is a Key to Correct Understanding of the Carbonic Anhydrase IX Role in Cancer : P23. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD : Book of Abstracts. - Institute of Biostructures and Bioimaging, CNR, University of Florence, Tampere University, 2023, s. 76. Dostupné na internete: https://ca2023.ibb.cnr.it/conference-book/ (12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD. APVV-19-0098 : Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD) Type: GII
 • TEGLASOVÁ, Boglarka - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - UHELSKÁ, Lucia - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - MITROVSKÝ, Ondrej - MYSLIVCOVÁ, Denisa - ZACKOVÁ, Markéta - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁTOROVÁ, Angelika - DRGOŇA, Ľuboš - RÁZGA, Filip**. Novel oligonucleotide based therapy for effective reduction of TKI-resistant CML cells. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 68. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • TIBENSKÝ, Miroslav** - BLAŠKO, Filip** - VARGOVIČ, Peter - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - JAKUBECHOVÁ, Jana - MRAVEC, Boris**. Topical application of local anesthetics to melanoma increases the efficacy of anti-PD-1 therapy. In Neoplasma, 2023, vol. 70, no. 3, p. 375-389. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.609 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2023_230418N216 (APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom) Type: ADDA
 • TOMÁŠOVÁ, Lenka - MAKSYMIUK, K. - CHABOWSKI, Dawid - SAMBOROWSKA, Emilia - UFNAL, Marcin. Mice, Rats and Guinea Pigs Exhibit Significant Variations in the Plasma, Urine and Tissue Levels of Taurine, Betaine, Sarcosine and Other Osmolyte-Active Amino Acids. In Discovery medicine, 2023, vol. 35, no. 177, p. 492-502. (2022: 1.4 - IF, Q4 - JCR). ISSN 1539-6509. (VEGA 2/0066/23 : Úloha intrakolonálneho sírovodíka a butyrátu v rozvoji hypertenzie u obéznych potkanov) Type: ADMA
 • TOMÁŠOVÁ, Lenka - MAKSYMIUK, K. - UFNAL, Marcin. Rozdiely v hladinách taurínu, betaínu a ďalších organických osmolytov v tkanivách laboratórnych hlodavcov. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia) Type: GII
 • TÓTHOVÁ TAROVÁ, Eva - PÖS, Zuzana - LOJOVÁ, Ingrid - ZAŤKOVÁ, Andrea - BUDIŠ, J. - ŠPALEK, Peter - KÁDAŠI, Ľudevít - RADVÁNSZKY, Ján. PREHĽAD VÝSLEDKOV GENETICKEJ DIAGNOSTIKY MYOTONICKEJ DYSTROFIE NA SLOVENSKU : Abstrakt č. 38. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 40-41. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023) Type: AFH
 • TRNKOVÁ, Lenka - BUOCIKOVÁ, Verona - URBANOVÁ, Mária - SMOLKOVÁ, Božena - CIHOVÁ, Marína. Advanced In Vitro Models of Pancreatic Cancer. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [20]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Type: AFH
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - LIŠKOVÁ, Veronika - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga. The Role of Mitochondria in Colorectal Cancer – Overexpression of Mitofusin 2 Changes Mitochondrial Dynamics. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [26]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). VEGA 2/0185/21 : Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Type: AFH
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - PAVLOV, Kristína - BÁLINTOVÁ, Lucia - BULKURCUOĞLU, B. - GURBUZ, Mustafa Ulvi - TULU, Metin - DURDÍK, Matúš - KOŠÍK, Pavol - GÁBELOVÁ, Alena - KONDELOVÁ, Alexandra - CEYLAN, Sebnem Ercelen - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Combination Therapy Mediated by PAMAM Dendrimers Is Efficient in Colorectal Cancer Treatment. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [23]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Type: AFH
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - LIŠKOVÁ, Veronika - SVITKOVÁ, Barbora - FRIMMEL, Karel - KRIŽANOVÁ, Oľga - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Úloha mitochondrií v bunkách kolorektálneho karcinómu - vplyv nadexpresie mitofuzínu 2 : Poster 6. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 66-67. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. VEGA 2/0185/21 : Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Type: AFL
 • UGOROVÁ, D. - BORECKÁ, Silvia - VARGA, Lukáš - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Ako správne diagnostikovať syndrómovú poruchu sluchu? In 69. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku : Zborník abstraktov. - Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 2023, s. 11. Dostupné na internete: https://www.orl2023.sk/images/subory/zbornik_final.pdf (69. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.. 69. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku) Type: GII
 • UHELSKÁ, Lucia - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - TEGLASOVÁ, Boglarka - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁTOROVÁ, Angelika - DRGOŇA, Ľuboš - RÁZGA, Filip. An original therapeutic oligonucleotide effectively reducing the leukemic burden in a humanized mouse model of CML. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 70. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • UKROPCOVÁ, Barbara - TOMKOVÁ, Mária - SCHÖN, Martin - STRAKA, I. - MATEJIČKA, Peter - BOGNER, W. - KRŠŠÁK, M. - VALKOVIČ, P. - UKROPEC, Jozef. Aerobic-strength training modulates anthropometric parameters, metabolism, cognition and adiponectin levels in cerebrospinal fluid in the elderly. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 20. (9th Central European Congress on Obesity. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup) Type: GII
 • UKROPEC, Jozef - SLOBODOVÁ, Lucia - KLEPOCHOVÁ, R. - KUŠNÍROVÁ, Alice - LITVÁKOVÁ, Viera - STRAKA, I. - BOGNER, W. - VALKOVIČ, P. - KRŠŠÁK, M. - UKROPCOVÁ, Barbara. Common pathomechanisms of metabolic and neurodegenerative diseases: the impact of regular exercise in patients with Parkinson disease. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 32. (9th Central European Congress on Obesity. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis) Type: GII
 • URBANOVÁ, Mária - CIHOVÁ, Marína - BUOCIKOVÁ, Verona - SLOPOVSKY, J. - DUBOVAN, Peter - PINĎÁK, Daniel - TOMÁŠ, Miroslav - BERMEJO, L. G. - RODRÍGUEZ-GARROTE, Mercedes - EARL, Julie - KOHL, Yvonne - KATAKI, A. - DUŠINSKÁ, Mária - SAINZ, Bruno - SMOLKOVÁ, Božena - GÁBELOVÁ, Alena**. Nanomedicine and epigenetics: New alliances to increase the odds in pancreatic cancer survival. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2023, vol. 165, art. no. 115179. (2022: 7.5 - IF, Q1 - JCR, 1.366 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.115179 (APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy. APVV-20-0143 : Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu) Type: ADCA
 • URBANOVÁ, Mária - BUOCIKOVÁ, Verona - CIHOVÁ, Marína - ROJIKOVÁ, Lucia - MAKOVÁ, Marianna - BACIAK, Ladislav - EARL, Julie - RUIZ-CAÑAS, Laura - SAINZ, Bruno - SCHRADER, Jörg - SMOLKOVÁ, Božena. Development of Orthotopic Pancreatic PDX Models. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [16]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Type: AFH
 • URBANOVÁ, Mária - BUOCIKOVÁ, Verona - CIHOVÁ, Marína - ROJIKOVÁ, Lucia - MAKOVÁ, Marianna - BAČIAK, Ladislav - SMOLKOVÁ, Božena. Vývoj predklinických modelov pre testovanie nových terapeutických prístupov pri karcinóme pankreasu. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 44-46. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. APVV-20-0143 : Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu. APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Type: AFH
 • URBANOVÁ, Mária - STRAPCOVÁ, Sabína - ŠVASTOVÁ, Eliška - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - BUOCIKOVÁ, Verona - GÁBELOVÁ, Alena - ČIERNIKOVÁ, Soňa - BIZIK, Jozef - SMOLKOVÁ, Božena. Deregulation of EMT genes induced by hypoxia and inflammation independent of DNA methylation changes in human PDAC cell lines : Poster 18. In Current Understanding of Colorectal and Pancreatic Cancers : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 45. Dostupné na internete: https://www.cucap.cz/wp-content/uploads/2023/05/CUCAP_Book-of-Abstracts.pdf (Current Understanding of Colorectal and Pancreatic Cancers CUCAP. APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Type: GII
 • VALUŠKOVÁ, Zuzana - CSICSÁTKOVÁ, Nikoleta - SUROVIAKOVÁ, Katarína - BEKE, Gábor - MIČÁKOVÁ, A. - ŽELEZNÍKOVÁ, Tatiana - KĽUČÁR, Ľuboš - SEDLÁK, Ján - ANDERSON, Kenneth C. - DRGOŇA, Ľuboš - CHOLUJOVÁ, Dana - JAKUBÍKOVÁ, Jana. Dysregulované mechanizmy adaptívneho imunitného mikroprostredia v patogenéze mnohopočetného myelómu : Poster 9. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 69-70. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. 2019/14-BMCSAV-9 : Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity. APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov) Type: AFL
 • VAŇOVÁ, Veronika - SLÁVIKOVÁ, Monika - KLEMPA, Boris. Generation of SARS-Cov-2 Pseudotypes for Monitoring the Humoral Immune Response Against the Newly Emerged (Sub)Variants. In SymBioSE 2023 Slovenia Abstract Bookle : 27th Symposium of Biology Students in Europe. - Marezige : Mladinsko društvo Marezige, 2023, s. 67. ISBN 978-961-96335-0-2. (27th Symposium of Biology Students in Europe. 27th Symposium of Biology Students in Europe) Type: AFG
 • VARGA, Lukáš - BORECKÁ, Silvia - UGOROVÁ, D. - SKLENÁR, Marek - ŠKOPKOVÁ, Martina - KABÁTOVÁ, Zuzana - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Syndromic Hearing Loss in the Slovak Hearing Impaired Population : P 33. In 58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit : Abstracts. - London, 2023, s. 103. (58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.) Type: GII
 • VIGAŠOVÁ, Katarína** - DURDÍK, Matúš - JAKL, Lukáš - DOLINSKÁ, Zuzana - POBIJAKOVÁ, Margita - FEKETE, Marta - ZAVACKÁ, I. - BELYAEV, Igor - MARKOVÁ, Eva. Chemotherapy and cryopreservation affects DNA repair foci in lymphocytes of breast cancer patients. In International Journal of Radiation Biology, 2023, vol. 99, no. 11, p. 1660-1668. (2022: 2.6 - IF, Q1 - JCR, 0.617 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0955-3002. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09553002.2023.2211140 (VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika) Type: ADCA
 • VRBJAR, Norbert - VLKOVIČOVÁ, Jana - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - KALOČAYOVÁ, Barbora - ZORAD, Štefan - CULAFIC, Tijana - TEPAVCEVIC, Snezana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana**. Alterations in Oxidative Stress Markers and Na,K-ATPase Enzyme Properties in Kidney after Fructose Intake and Quercetin Intervention in Rats. In Life-Basel, 2023, vol. 13, no. 4, art. no. 931. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life13040931 (APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov) Type: ADCA
 • WELLER, Steven - MAY, Murray - MCCREDDEN, Julie - LEACH, Victor - PHUNG, Dung - BELYAEV, Igor. Comment on "5G mobile networks and health-a state-of-the-science review of the research into low-level RF fields above 6 GHz" by Karipidis et al. In Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 2023, vol. 33, no. 1, p. 17-20. (2022: 4.5 - IF, Q1 - JCR, 1.415 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1559-0631. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41370-022-00497-8 Type: ADCA
 • ZAHRADNÍK, Ivan - NOVOTOVÁ, Marta - KUČERA, L. - GONÇALVESOVÁ, E. Utraštruktúrna analýza kardiomyocytov pacientov so systolickou dysfunkciou myokardu. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 45. ISBN 978-80-11-03840-3. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFG
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - PAVELKOVÁ, Jana - ZAHRADNÍK, Ivan. Ryanodine receptor inactivation by divalent ions. In 12th International conference structure and stability of biomacromolecules, 5 -7. 9. 2023, Košice : Book of contributions. - Košice, Slovakia : Institute of experimental physics, Slovak academy of sciences, 2023, p. 34-35, PL12. ISBN 978-80-89656-26-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. ERA-CVD_JTC2019-055 : HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca) Type: AFF
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - PAVELKOVÁ, Jana - ZAHRADNÍK, Ivan. New insights into the inactivation of ryanodine receptors. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 47. ISBN 978-80-11-03840-3. (APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFG
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Assessing the contractility of cardiomyocytes from 2-D confocal images. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 27. ISBN 978-80-11-03840-3. (APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFG
 • ZANOVIT, Martin** - BERETA, Martin - ZASTKO, Lucian. Kontroverzia vzostupu využívania 5G sietí = Controversy Surrounding the Rise in Utilization of 5G Networks. In Zdravotnícke štúdie, 2023, roč. 15, č. 1, s. 44-48. ISSN 1337-723X. Dostupné na internete: http://zdravotnickestudie.ku.sk/wp-content/uploads/2023/05/08_Kontroverzia-vzostupu-vyuzivania-5G-sieti.pdf (VEGA 2/0140/23 : Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch) Type: ADFB
 • ZASTKO, Lucian - MAKINISTIAN, Leonardo - TVAROŽNÁ, Andrea - BELYAEV, Igor. Intermittent ELF-MF Induce an Amplitude-Window Effect on Umbilical Cord Blood Lymphocytes. In Ružomberské zdravotnícke dni 2023 – XVII. ročník : Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, s. 71-72. ISBN 978-80-561-1067-6. Dostupné na internete: https://www.ku.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=3771 (APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít. Ružomberské zdravotnícke dni 2023 – XVII. ročník. Ružomberské zdravotnícke dni 2023 – XVII. ročník) Type: AFH
 • ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KAJANOVÁ, Ivana - TAKÁČOVÁ, Martina - JELENSKÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Oľga - LABUDOVÁ, Martina - PASTOREKOVÁ, Silvia**. ADAM10 mediates shedding of carbonic anhydrase IX ectodomain non‑redundantly to ADAM17. In Oncology Reports, 2023, vol. 49, no. 2, art. no. 27. (2022: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.837 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1021-335X. Dostupné na: https://doi.org/10.3892/or.2022.8464 (VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami) Type: ADCA
 • ZELINKOVÁ, Klaudia - ZASTKO, Lucian. Prietoková cytometria v diagnostike vybraných onkologických ochorení = Flow Cytometry in the Diagnosis of Selected Oncological Diseases. In Zdravotnícke štúdie, 2023, roč. 15, č. 1, s. 3-10. ISSN 1337-723X. Dostupné na: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.3-10 (VEGA 2/0140/23 : Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch) Type: ADFB
 • ZELNÍK, Vladimír**. Use of nucleic acids amplification methods in Marek's disease diagnosis and pathogenesis studies. In Acta Virologica, 2021, vol. 65, no. 1, p. 27-32. (2020: 1.162 - IF, Q4 - JCR, 0.412 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0001-723X. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/av_2021_108 (APVV-15-0720 : Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy) Type: ADDA
 • ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - DANCHENKO, Maksym - MILUTOVIC, Goran - KABÍCKOVA, Hana - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Discovery proteomics proposes a molecular mechanism of Coxiella burnetii survival to doxycycline : OL9. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 18. ISBN 978-80-972111-6-5. (APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus