Information Page of SAS Organisation

Earth Science Institute of the SAS

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ALBANO, Paolo G. - HUA, Quan - KAUFMAN, D. S. - TOMAŠOVÝCH, Adam - ZUSCHIN, Martin - AGIADI, Konstantina. Radiocarbon dating supports bivalve-fish age coupling along a bathymetric gradient in high-resolution paleoenvironmental studies. In Geology, 2020, vol. 48, no. 6, p. 589.593. (2019: 4.768 - IF, Q1 - JCR, 2.754 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0091-7613. Type: ADCA
 • AUBRECHT, Roman** - BAČÍK, Peter - MIKUŠ, Tomáš - BELLOVÁ, Simona. Detritic tourmalines with complex zonation in the Cretaceous exoticflysches of the Western Carpathians: Where did they come from? In Lithos, 2020, vol. 362-363, art. no. 105443. (2019: 3.390 - IF, Q2 - JCR, 2.045 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-4937.(APVV-0212-12 : Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline. APVV-14-0118 : Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát [Regional stratotypes for genetic, earthtime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins]. APVV-16-0121 : Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu. Vega č. 2/0028/17 : Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát [Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians]). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] KOTOWSKI, Jakub - NEJBERT, Krzysztof - OLSZEWSKA-NEJBERT, Danuta. Tourmalines as a tool in provenance studies of terrigenous material in extra-carpathian albian (Uppermost lower cretaceous) sands of miechów synclinorium, Southern Poland. In Minerals, 2020, vol. 10, no. 10, p. 1-28., Registrované v: SCOPUS

 • BEZÁK, Vladimír** - PEK, Josef - VOZÁR, Ján - MAJCIN, Dušan - BIELIK, Miroslav - TOMEK, Čestmír. Geoelectrically distinct zones in the crust of the Western Carpathians: A consequence of Neogene strike-slip tectonics. In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 1, p. 14-23. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na internete: <http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/71-1/article-932/>(APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. SASPRO 1947/03/01-b : CRITHON3D Multi-dimensional integrated geophysical-petrological modelling of the crust, and uppermost mantle for central Europe region by structural joint inversion). Type: ADDA
 • ČERŇANSKÝ, Andrej** - KLEIN, Nicole - RENESTO, Silvio - MICHALÍK, Jozef - ŠURKA, Juraj - SENTPETERY, M. The first skeletal evidence of an Upper Triassic (Rhaetian) diapsid reptile from the Western Carpathians (Strazov Highlands, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 2, p. 134-149. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Type: ADDA
 • DHAVAMANI, Ramachandran - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - CHAMUTIOVÁ, Tímea - ŽATKOVÁ, Lucia - VIDHYA, Marina - MILOVSKÝ, Rastislav - MILOVSKÁ, Stanislava - STAREK, Dušan - ŠURKA, Juraj - UHLÍK, Peter - BITUŠÍK, Peter - HAMERLÍK, Ladislav - BIROŇ, Adrián. Fine laminated clastic deposits revealing the delay of the deglaciation timing in the High Tatras Mts. (Central Europe) to Early Holocene. In EGU General Assembly. - https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104, 2020, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104.(EGU 2020). Type: AFG
 • FASSMER, Kathrin - MARTINET, I. - MILADINOVA, Irena - SPRUNG, P. - FROITZHEIM, Nikolaus - FONSECA, Raúl O. C. - MÜNKER, C. - JANÁK, Marian - KULLERUD, K. Lu-Hf geochronology of ultra-high-pressure eclogites from the Tromso-Nappe, Scandinavian Caledonides: evidence for rapid subduction and exhumation. In International Journal of Earth Sciences, 2020, vol. 109, no. 5, p. 1727-1742. (2019: 2.278 - IF, Q2 - JCR, 1.048 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1437-3254. Type: ADCA
 • GAJDOŠOVÁ, Michaela - HURAIOVÁ, Monika - HURAI, Vratislav - SLOBODNÍK, Marek - SIEGFRIED, Pete. Two types of scapolite in Evate carbonatite deposit (Mozambique): Implications for magmatic versus metamorphic origins. In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 63-74. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Type: ADNB
 • GAWLICK, Hans-Jürgen** - SUDAR, Milan - MISSONI, Sigrid - AUBRECHT, Roman - SCHLAGINTWEIT, Felix - JOVANOVIĆ, Divna - MIKUŠ, Tomáš. Formation of a late Jurassic carbonate platform on top of the obducted Dinaridic ophiolites deducted from the analysis of carbonate pebbles and ophiolitic detritus in southwestern Serbia. In International Journal of Earth Sciences, 2020, vol. 109, p. 2023-2048. (2019: 2.278 - IF, Q2 - JCR, 1.048 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1437-3254. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00531-020-01886-w>(APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát). Type: ADCA
 • HINKELMAN, Jan - VRŠANSKÝ, Peter** - GARCIA, Thierry - TEJEDOR, Arian - BERTNER, Paul - SOROKIN, Anton - GALLICE, Geoffrey R. - KOUBOVÁ, Ivana - NAGY, Štefan - VIDLIČKA, Ľubomír. Neotropical Melyroidea group cockroaches reveal various degrees of (eu)sociality. In The Science of Nature, 2020, vol. 107, iss. 5, no. 39. (2019: 2.090 - IF, Q2 - JCR, 0.804 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-1042. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00114-020-01694-x>(APVV-0436-12 : Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými. Vega č. 2/0042/18 : Šváby zo svetových jantárov II). Type: ADCA
 • HOLKO, Ladislav** - SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - BIČÁROVÁ, Svetlana - POCIASK-KARTECZKA, Joanna. Analysis of changes in hydrological cycle of a pristine mountain catchment. 1. Water balance components and snow cover. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 2, p. 180-191. (2019: 2.011 - IF, Q3 - JCR, 0.674 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0042-790X.(VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. ITMS 26210120009 : DIHYS– MICHALOVCE + LM). Type: ADDA

  Citácie:
  [2.1] SZOLGAY, Jan - BLOESCHL, Guenter - GRIBOVSZKI, Zoltan - PARAJKA, Juraj. Hydrology of the Carpathian Basin: interactions of climatic drivers and hydrological processes on local and regional scales HydroCarpath Research. In JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS, 2020, vol. 68, no. 2, pp. 128-133., Registrované v: WOS

 • CHOVAN, Martin - KUBAČ, Alexander - MIKUŠ, Tomáš - ŽITŇAN, P. Au-Ag tellurides and sulphosalts from epithermal Au-Ag-Pb-Zn-Cu deposit Banská Hodruša at the Rozália mine (Slovakia). In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 43-62. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Type: ADNB
 • JANÁK, Marian** - MÉRES, Štefan - MEDARIS, L. Gordon, Jr. Eclogite facies metaultramafite from the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 3, p. 209-220. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Type: ADDA
 • Veľká kniha o marianskej bridlici. Zost. Jozef Kráľ, Roman Lehotský, Ján Madarás. 1. vyd. Marianka : Spolok Permon Marianka, 2019. 275 s. Type: BAB
 • KUŠNIRÁK, Dávid - ZEYEN, Hermann - BIELIK, Miroslav** - PUTIŠKA, René - MOJZEŠ, Andrej - BRIXOVÁ, Bibiana - PAŠTEKA, Roman - DOSTÁL, Ivan - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Pavol - HÓK, Jozef - BOŠANSKÝ, Marián - KRAJŇÁK, Martin. Physical properties of Hradište border fault (Turiec Basin, Western Carpathians, Slovakia) inferred by multidisciplinary geophysical approach. In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 1, p. 3-13. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/RADIMA~1/AppData/Local/Temp/GeolCarp_Vol71_No1_3_13.pdf>(Vega č. 1/0115/18 : Geologická stavba seizmickej zdrojovej zóny Dobrá voda. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 1/0559/17 : Aplikácia seizmických meraní na zosuvných územiach). Type: ADCA
 • LUKASOVÁ, Veronika** - VIDO, Jaroslav - ŠKVARENINOVÁ, Jana - BIČÁROVÁ, Svetlana - HLAVATÁ, Helena - BORSÁNYI, Peter - ŠKVARENINA, Jaroslav**. Autumn phenological response of european beech to summer drought and heat. In Water, 2020, vol. 12, no. 9, 2610. (2019: 2.544 - IF, Q2 - JCR, 0.657 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4441/12/9/2610>(Vega č. 1/0370/18 : Hodnotenie zraniteľnosti vybraných prírodných a narušených ekosystémov voči hydrometeorologickým extrémom. Vega č. 1/0111/18 : Rizikové faktory prostredia a klímy a ich vplyv na fenologické prejavy rastlín. Vega č. 1/0500/19 : Klimatická zmena, zraniteľnosť ekosystémov a prírodné riziká. Vega č. 2/0015/18 : Mezo- a mikrometeorologický prieskum výskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov. APVV-18-0347 : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát. APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska). Type: ADEB
 • MADARÁS, Ján - PLAŠIENKA, Dušan - SCHLÖGL, Ján. More v Marianke alebo ako vznikla marianska bridlica. In Veľká kniha o marianskej bridlici. 1. vyd. - Marianka : Spolok Permon Marianka, 2019, s. 9-37. Type: BBB
 • MAJZLAN, Juraj** - CHOVAN, Martin - KIEFER, Stefan - GERDES, Axel - KOHÚT, Milan - SIMAN, Pavol - KONEČNÝ, Patrik - ŠTEVKO, Martin - FINGER, Fritz - WAITZINGER, M. - BIROŇ, Adrián - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - ACKERMAN, L. - HORA, J. Hydrothermal mineralisation of the Tatric Superunit (Western Carpathians, Slovakia): II. Geochronology and timing of mineralisations in the Nizke Tatry Mts. In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 2, p. 113-133. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Type: ADDA
 • MAJZLAN, Juraj** - CHOVAN, Martin - HURAI, Vratislav - LUPTÁKOVÁ, Jarmila. Hydrothermal mineralisation of the Tatric Superunit (Western Carpathians, Slovakia): I. A review of mineralogical, thermometry and isotope data. In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 2, p. 85-112. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Type: ADDA
 • MARKO, František - TÚNYI, Igor - BENIAKOVÁ, Emília. Clock rotations in the Carpathian Shear Corridor - a paleomagnetic record. In Mineralia Slovaca, 2019, roč. 51, č. 2, s. 175-186. (2018: 0.125 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0369-2086.(APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 1/0712/11 : Geodynamický vývin karpatského strižného koridoru v období kenozoika). Type: ADNB
 • MARSENIĆ, Alexandra. Understanding 1D magnetotelluric apparent resistivity and phase. In Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 2020, vol. 34, no. 2, p. 246-258. (2019: 1.373 - IF, Q3 - JCR, 0.341 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0920-5071.(APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia)). Type: ADCA
 • MATEJOVÁ, M. - JÓZSA, Štefan - HALÁSOVÁ, Eva - AUBRECHT, Roman. Interpretation of the geological structure of an atypical klippe in the Orava sector of the Pieniny Klippen Belt near Revišné. In Acta Geologica Slovaca, 2019, vol. 11, no. 2, p. 75-89. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044.(APVV-14-0118 : Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát [Regional stratotypes for genetic, earthtime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins]. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. Vega č. 2/0028/17 : Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát [Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians]). Type: ADNB
 • Geologica Carpathica. Editor in chief [2010- ]: Igor Broska; scientific editor [2002-2016]: Jozef Michalík; executive editor [2016- ]: Milan Kohút. Bratislava : Veda, 1991-. Karentovaný impaktovaný. 6x ročne. Dostupné na internete: <http://www.geologicacarpathica.sk/src/main.php>. ISSN 1335-0552. Type: FAI
 • MIKUŠ, Tomáš - BAKOS, František - HÖNIG, Sven. Bismuth sulphosalts from the siderite––sulphidic and As-Co mineralization in Medzev area, Slovakia. In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 91-102. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Type: ADNB
 • MOJZEŠ, Andrej** - BIELIK, Miroslav - MARKO, František - MADARÁS, Ján - FEKETE, Kamil - SIMAN, Pavol - PAPČO, Juraj - SIGDEL, Ashok - ACHARYA, Subash. Ambient radioactivity on a reconnaissance study tour of Bratislava – Dubai – Kathmandu – Nepal Himalaya. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2020, vol. 50, no., p. 201-221. (2019: 0.247 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-2806. Dostupné na internete: <https://journal.geo.sav.sk/cgg/article/view/236/220>(APVV-15-0050 : Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov [Interaction models of crustal and mantle rocks with fluids in accretionary wedges of the Western Carpathians, eastern Alps and northern Turkey; correlation of P-T-X-t parameters]. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]). Type: ADNB
 • MÜLLEROVÁ, Monika** - HOLÝ, Karol - SMETANOVÁ, Iveta - KUREKOVÁ, Patrícia. Variation of radon activity concentration in selected kindergartens in Slovakia. In Radiation Protection Dosimetry, 2020, vol. 186, no. 2-3, p. 401-405. (2019: 0.773 - IF, Q4 - JCR, 0.363 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0144-8420.(Vega č. 1/0213/18 : Štúdium vlastností atmosférických rádionuklidov, ich využitie ako stopovačov environmentálnych procesov a radiačné riziká. Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Type: ADCA
 • NATKANIEC-NOWAK, Lucyna - DUMAŃSKA-SŁOWIK, Magdalena - GAWEŁ, Adam - ŁATKIEWICZ, Anna - KOWALCZYK-SZPYT, Joanna - WOLSKA, Anna - MILOVSKÁ, Stanislava - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - LADON, Karolina. Fire agate from the Deer Creek deposit (Arizona, USA) - new insights into structure and mineralogy. In Mineralogical Magazine, 2020, vol. 84, no. 2, p. 343-354. (2019: 1.738 - IF, Q2 - JCR, 0.730 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Type: ADCA
 • ONDERKA, Milan** - PECHO, Jozef, RNDr. - NEJEDLÍK, Pavol. On how rainfall characteristics affect the sizing of rain barrels in Slovakia. In Journal of Hydrology : Regional Studies, 2020, vol. 32, article number100747. (2019: 3.645 - IF, Q1 - JCR, 1.280 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2214-5818. Dostupné na internete: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2214581820302214?token=1496A6315A0E7A12A56F728707C83131B39F3102EE41921B8B19C16A915E16F9E87150A63D1E78AE75E15BABD5826379>(Vega č. 2/0015/18 : Mezo- a mikrometeorologický prieskum výskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov). Type: ADEA
 • ONDREJKA, Martin - BAČÍK, Peter - PUTIŠ, Marián - UHER, Pavel - MIKUŠ, Tomáš - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - FERENC, Štefan - SMIRNOV, Aleksandr Andrejevič. CARBONATE-BEARING PHOSPHOHEDYPHANE-"HYDROXYLPHOSPHOHEDYPHANE" AND CERUSSITE: SUPERGENE PRODUCTS OF GALENA ALTERATION IN PERMIAN APLITE (WESTERN CARPATHIANS, SLOVAKIA). In Canadian Mineralogist, 2020, vol. 58, no. 3, p. 347-365. (2019: 1.449 - IF, Q3 - JCR, 0.806 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-4476. Type: ADCA
 • ORVOŠOVÁ, Monika - BIROŇ, Adrián - LUHOVÁ, Ľubica. Mineralógia a pôvod sedimentov v Medvedej jaskyni v Slovenskom raji (Slovensko). Rec. Tomáš Čeklovský, Jan Wagner. In Medvedia jaskyňa v Slovenskom raji. Paleontologický výskum 2007-2009. 1. vyd. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2019, p. 37-43. ISBN 978-80-85173-33-8. Type: AEDA
 • PÁLKOVÁ, Helena** - KUREKOVÁ, Valéria - MADEJOVÁ, Jana - NETRIOVÁ, Zuzana - UHLÍK, Peter - VARGA, Peter - HRONSKÝ, Viktor - LEXA, Jaroslav. Determination of water content in raw perlites: Combination of NIR spectroscopy and thermoanalytical methods. In Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2020, vol. 240, art. no. 118517. (2019: 3.232 - IF, Q1 - JCR, 0.550 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1386-1425. Type: ADCA
 • PAŠTEKA, Roman** - PÁNISOVÁ, Jaroslava - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - MRLINA, Jan - FRAŠTIA, Marek - VARMEGEZIS, George - KUŠNIRÁK, Dávid - ZVARA, Ivan. Microgravity method in archaeological prospection: methodical comments on selected case studies from crypt and tomb detection. In Archaeological Prospection, july 2020, doi.org/10.1002/arp.1787, p. 1-15. ISSN 1075-2196. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/arp.1787>(Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní). Type: ADMA
 • PAŠTEKA, Roman** - KUŠNIRÁK, Dávid - WILKEN, Dennis - PUTIŠKA, René - PAPČO, Juraj - GODOVÁ, Dominika - ZVARA, Ivan - ONDRÁŠKOVÁ, Lenka. Effective combination of microgravimetry and geoelectrical methods in the detection of subsurface cavities in archaeological prospection - selected case-studies from Slovakia. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2019, vol. 49, no. 4, p. 479-496. (2018: 0.312 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-2806. Dostupné na internete: <http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/49/4/Pasteka-et-al_CGG-49-4_web.pdf>(Vega č. 1/0462/16 : Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách [Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications]). Type: ADNB
 • PETRÍK, Igor** - JANÁK, Marian - KLONOWSKA, I. - MAJKA, Jarosław - FROITZHEIM, Nikolaus - YOSHIDA, Kenji - SASINKOVÁ, Vlasta - KONEČNÝ, Patrik - VACULOVIČ, T. Monazite Behaviour during Metamorphic Evolution of a Diamond-bearing Gneiss: A Case Study from the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides. In Journal of Petrology, 2019, vol. 60, no. 9, p. 1773-1796. (2018: 3.380 - IF, Q2 - JCR, 2.435 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0022-3530. Type: ADMA
 • RADKOVÁ, Pavlína - MIKUŠ, Tomáš - BAKOS, František - KODĚRA, Peter - LUPTÁKOVÁ, Jarmila. A new type of carbonate-hosted Au mineralization at Dúbrava near Rochovce, Western Carpathians. In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 103-118. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Type: ADNB
 • REICHWALDER, Peter - HUDÁČKOVÁ, Natália - MADARÁS, Ján - RUMAN, Andrej. TRITRI : Tatry očami geológov : The Tatras through the eyes of geologists. Rec. Dušan Plašienka, Jozef Hók, Daniela Reháková. 1. vyd. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2020. 104 s. ISBN 978-80-8060-479-0. Type: BAB
 • RUŽIČKA, P.** - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy. Mineralogická charakteristika mramorov asociovaných s bazaltovými metapyroklastikami a chloritickými bridlicami z lokality Markuška (Slovenská republika) [Mineralogical characteristics of marbles associated with basalt metapyroclastics and chlorite schists from the locality Markuška (Slovak Republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2019, roč. 27, č. 2, s. 247-258. (2018: 0.166 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Type: ADMB
 • RUŽIČKA, P.** - BAČÍK, Peter - MYŠĽAN, Pavol - KURYLO, Sergiy. Grosulár a diopsid v kryštalických vápencoch z lokality Čučma-Čierna baňa (Slovenská republika) [Grossular and diopside in crystalline limestone from the locality Čučma-Čierna baňa (Slovak Republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2020, roč. 28, č. 1., s. 94-104. (2019: 0.195 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Type: ADMB
 • RYBAK-OSTROWSKA, Barbara** - KONON, Andrzej - HURAI, Vratislav - BOJANOWSKI, Maciej - KONON, Agnieszka - WYGLADAŁA, Michal. Fluid pathways within shallow-generated damage zones of strike-slip faults - evidence of map-scale faulting in a continental environment, SW Permo-Mesozoic cover of the Late Palaeozoic Holy Cross Mountains Fold Belt, Poland. In Acta Geologica Polonica, 2020, vol. 70, no. 1, p. 1-29. (2019: 0.797 - IF, Q4 - JCR, 0.535 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0001-5709. Type: ADCA
 • SENDI, Hemen - VRŠANSKÝ, Peter** - PODSTRELENÁ, Lenka - HINKELMAN, Jan - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - VIDLIČKA, Ľubomír - REN, Xiaoyin - QUICKE, D.L.J. Nocticolid cockroaches are the only known dinosaur age cave survivors. In Gondwana Research, 2020, vol. 82, p. 288-298. (2019: 6.174 - IF, Q1 - JCR, 3.033 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1342-937X. Type: ADCA
 • SENDI, Hemen* - HINKELMAN, Jan* - VRŠANSKÁ, Lucia - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - ZUBER, M. - VAN DE KAMP, Thomas - VRŠANSKÝ, Peter**. Roach nectarivory, gymnosperm and earliest flower pollination evidence from Cretaceous ambers. In Biologia, 2020, vol. 75, iss. 10, p. 1613–1630. (2019: 0.811 - IF, Q4 - JCR, 0.265 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Type: ADNA
 • SMETANOVÁ, Iveta** - HOLÝ, Karol - LUHOVÁ, Ľubica - CSICSAY, Kristián - HAVIAROVÁ, Dagmar - KUNÁKOVÁ, Lucia. Seasonal variation of radon and CO2 in the Važecká Cave. Slovakia. In Nukleonika, 2020, vol. 65, no. 2, p. 153-157. (2019: 0.814 - IF, Q4 - JCR, 0.220 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0029-5922.(Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Type: ADCA
 • SOEJONO, I. - MACHEK, Matěj - SLÁMA, Jiří - JANOUŠEK, Vojtěch - KOHÚT, Milan. Cambro-Ordovician anatexis and magmatic recycling at the thinned Gondwana margin: new constraints from the Kourim Unit, Bohemian Massif. In Journal of the Geological Society, 2020, vol. 177, no. 2, p. 325-341. (2019: 3.100 - IF, Q2 - JCR, 1.532 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0016-7649. Type: ADCA
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - PLÁŠIL, Jakub - DOLNÍČEK, Z. - ŠKODA, Radek. Fluorapophyllite-(NH4), NH4Ca4(Si8O20)F center dot 8H(2)O, a new member of the apophyllite group from the Vechec quarry, eastern Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2020, vol. 84, no. 4, p. 533-539. (2019: 1.738 - IF, Q2 - JCR, 0.730 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Type: ADCA
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. Hydrotermálny bastnäsit-(Ce) zo štôlne Elisabeth pri Gemerskej Polome (Slovenská Republika) [Hydrothermal bastnäsite-(Ce) from the Elisabeth adit near Gemerská Poloma (Slovak Republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2020, roč. 28, č. 1., s. 1-8. (2019: 0.195 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Type: ADMB
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - SCHLÖGL, Ján - MICHALÍK, Jozef - DONOVALOVÁ, Lenka. Non-condensed shell beds in hiatal successions: instantaneous cementation associated with nutrient-rich bottom currents and high bivalve production. In Italian Journal of Geosciences, 2020, vol. 139, no. 1, p. 76-97. (2019: 1.625 - IF, Q3 - JCR, 0.615 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2038-1719. Type: ADCA
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - ALBANO, Paolo G. - FUKSI, Tomáš - GALLMETZER, Ivo - HASELMAIR, Alexandra - KOWALEWSKI, Michał - NAWROT, Rafał - NERLOVIĆ, Vedrana - SCARPONI, Daniele - ZUSCHIN, Martin. Ecological regime shift preserved in the Anthropocene stratigraphic record. In Proceedings of the Royal Society : B - Biological Sciences, 2020, vol. 287, no. 1929, art. no. 20200695. (2019: 4.637 - IF, Q1 - JCR, 2.626 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0962-8452. Type: ADCA
 • VÁCZYOVÁ, Magdaléna** - VALACH, Fridrich. Metody na určenie K-indexov z meraní na Geomagnatickom observatóriu pre štúdium kozmického počasia a klímy = Methods to determine K-indices from the measurements at the Geomagnetic observatory for studying space weather and climate. In Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika", Komárno, 10.-11. september 2019. Zost. Kmeť Tibor, Gubo Štefan. - Komárno : PADE, 2019, s. 51-59. ISBN 978-80-8122-342-6. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na internete: <http://selyetudkonf.ujs.sk/wp-content/uploads/2020/05/DONTESTAMOGATO_RENDSZEREK_MATEMATIKA_ES_INFORMATIKA.pdf>(Vega č. 2/0002/17 : Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5 [Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch]). Type: AFD
 • VAJDA, Peter** - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - CARBONE, Daniele - GRECO, Filippo - CANTARERO, Massimo. Topographically predicted vertical gravity gradient field and Its aplicability in 3D and 4D microgravimetry: Etna (Italy) case study. In Pure and Applied Geophysics, 2020, vol. 177, no. 7, p. 3315-333. (2019: 1.586 - IF, Q3 - JCR, 0.593 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0033-4553.(APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní). Type: ADCA
 • VAJDA, Peter**. Čomu veria prívrženci plochej Zeme? Nezmyselnú teóriu môžete vyvrátiť aj vy sami. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 25.09.2020, roč. 30, [4] s. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: <https://science.hnonline.sk/klima-a-fyzika/2217259-comu-veria-privrzenci-plochej-zeme-nezmyselnu-teoriu-mozete-vyvratit-aj-vy-sami>. Type: GII
 • VALACH, Fridrich**. Magnetické búrky. Fyzikálne základy. Hurbanovo : KASICO a. s., 2020. 240 s. ISBN 978-80-89998-11-1. Type: ACB
 • VALACH, Fridrich** - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Výsledky magnetických meraní na šiestich stanovištiach na území Slovenska v epoche 2018,5 = Results of the magnetic measurements at six observation points in Slovakia for the epoch 2018,5 epoch. In Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika", Komárno, 10.-11. september 2019. Zost. Kmeť Tibor, Gubo Štefan. - Komárno : PADE, 2019, s. 60-62. ISBN 978-80-8122-342-6. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na internete: <http://selyetudkonf.ujs.sk/wp-content/uploads/2020/05/DONTESTAMOGATO_RENDSZEREK_MATEMATIKA_ES_INFORMATIKA.pdf>(Vega č. 2/0002/17 : Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5 [Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch]). Type: AFD
 • VOZÁROVÁ, Anna** - ŠARINOVÁ, Katarína - RODIONOV, N. - VOZÁR, Jozef. Zircon U-Pb geochronology from Permian rocks of the Tribeč Mts. (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 3, p. 274-287. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Type: ADDA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus