Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of History

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANTAL, Eugen - MARÁK, Pavol - ZAJAC, Pavol - LENGYELOVÁ, Tünde - DUCHOŇOVÁ, Diana. Encrypted Documents and Cipher Keys From the 18th and 19th Century in the Archives of Aristocratic Families in Slovakia. In HistoCrypt 2023 : 6th International Conference on Historical Cryptology. 1st edition. - Linköping ; Tartu : Linköping University Electronic Press : DSpace at Tartu University Library, 2023, p. 1-12. ISBN 978-91-8075-134-6. ISSN 1736-8197. Dostupné na: https://doi.org/10.3384/ecp195689 (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. VEGA 2/0072/20 : Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov) Type: AFA
 • BENKO, Juraj. Odborové organizácie a politická mobilizácia za monarchie a republiky = Trade union organizing and political mobilization under the monarchy and the republic. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 35-68. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: ABB
 • BENKO, Juraj. Słowacka Republika Rad w roku 1919. In 1920 rok – wojna światów : Europa wobec wojny polsko-bolszewickiej. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2023, s. 391-407. ISBN 978-83-8229-757-7. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Type: AECA
 • BENKO, Juraj. „Štvát se musí!“ : zločiny a tresty radikála Tausika. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 341-353. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • BEŇUŠ, Patrik. Magnezitový a mastencový banský priemysel v období Slovenskej republiky (1939–1945) = The Mining Industry at the Time of the First Slovak Republic Using the Example of Talc and Magnesite Deposits and Companies. In Historica Olomucensia, 2022, č. 63, s. 147-164. ISSN 1803-9561. Type: ADEB
 • BEŇUŠ, Patrik. (Vybrané) Ekonomické aspekty v období Slovenskej republiky (1939 – 1945) a ich vplyv na okres Hnúšťa v rokoch 1939 – 1942. In Gemer-Malohont : Zborník Gemersko-malohontského múzea. ročník 18. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontké múzeum, 2022, s. 169-183. ISBN 978-80-85134-68-1. Type: AEDA
 • BLAŠČÁK, Fedor - GYARFÁŠOVÁ, Oľga - HLAVINKA, Ján - VRZGULOVÁ, Monika. Ľudácka Slovenská republika rokov 1939 – 1945 a holokaust v kolektívnej historickej pamäti slovenskej spoločnosti : správa z komparatívneho výskumu 2023 – 2013. 1. vyd. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2023. 66 s. Dostupné na internete: https://osf.sk/wp-content/uploads/2023/04/sprava-z-vyskumu-2023-2013.pdf. ISBN 978-80-89571-24-6 Type: GII
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. From Exotic Adventure to Victimization to Estrangement : Imagining “Africa” through the Eyes of Czechoslovak Travel Writers (1950s–80s). In The World beyond the West : Perspectives from Eastern Europe. - New York ; Oxford : Berghahn, 2022, p. 144-169. ISBN 978-1-80073-352-7. Type: AECA
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. O počiatkoch budovania občianskej angažovanosti na Slovensku : zo sťažností občanov zaslaných na národné výbory v Bratislave a okolí v 60. rokoch. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 510-520. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • BYSTRICKÝ, Peter. The Justinian Plague in literary sources. In Forum Historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2023, roč. 17, č. 1, s. 11-31. (2022: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2023.17.1.2 (VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: ADNB
 • BYSTRICKÝ, Peter. Gregor z Tours o kráľovraždách, Gunthramnovi a Chilperichovi = Gregory of Tours on murders of the kings, and about Gunthramn and Chilperich. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 85-105. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0043/20 : Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy) Type: AEDA
 • ČIČAJ, Viliam. Theatrum tragicum. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 127-141. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Ako zasiať semienko pochybnosti: stručné dejiny klimatického skepticizmu. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 32-37. ISBN 978-80-974295-5-3. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Type: BEF
 • DEMMEL, József. „Tyranskí manželia“, „jazyčné manželky“, „hundrajúce svokry“ : rodinné konflikty v slovenskej luteránskej komunite v polovici 19. storočia očami farára v Nadlaku. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 182-192. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DEMMEL, József. Maďarizujúci Don Juan alebo tajný život Bélu Grünwalda. In Denník N, 2023, 20. 07., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3480225/madarizujuci-don-juan-alebo-tajny-zivot-belu-grunwalda/?ref=list Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. “With courage against the system.” The ideology of the people’s party our Slovakia. In Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 2023, 5. 1., p. 1-18. (2022: 0.189 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2573-9646. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/25739638.2022.2164119 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: ADMB
 • DRÁBIK, Jakub. Zmluva s diablom. Pomáhala Američanom pri vylodení na Sicílii mafia? In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 09. 07., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/druha-svetova-vojna/zmluva-s-diablom-pomahala-americanom-pri-vylodeni-na-sicilii-mafia/ Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Ponorka, ktorú potopil záchod. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 14. 04., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/druha-svetova-vojna/ponorka-ktoru-potopil-zachod/ Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Posledné varovanie zúfalého muža Štefana Luxa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 322-330. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DRÁBIK, Jakub. Fašistické hlasy 100 let od pochodu na Řím. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2022, roč. 44, č. 8, s. 24-25. ISSN 0418-5129. Recenzia na: Mussolini. Vzestup a pád duceho / Christopher Hibbert. - Praha : Argo, 2020. - ISBN 978-80-257-3349-3. Recenzia na: Fašistické hlasy. Důvěrné dějiny Mussoliniho Itálie / Christopher Duggan. - Praha : Academia, 2022. - ISBN 978-80-200-3287-4. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Emil Stodola vytvoril alternatívu k ľudáckemu autonomizmu. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 8. 9., nestr. ISSN 2729-9287. Recenzia na: Emil Stodola a samospráva Slovenska (1918 – 1938). Alternatíva k ľudáckemu autonomizmu / Lukáš Krajčír. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2022. - ISBN 978-80-224-1997-0. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/recenzie/emil-stodola-vytvoril-alternativu-k-ludackemu-autonomizmu/ Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Jakub Drábik: Dve generácie slovenských historikov o Jozefovi Tisovi. In Knihy na dosah, 2023, 23. marec. ISSN 2729-7624. Dostupné na internete: https://knihynadosah.sk/jakub-drabik-dve-generacie-slovenskych-historikov-o-jozefovi-tisovi/ Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Jakub Drábik: Súčasné krízy pohľadom slovenských vedcov a vedkýň. In Knihy na dosah, 2023, 6. júl. ISSN 2729-7624. Dostupné na internete: https://knihynadosah.sk/jakub-drabik-sucasne-krizy-pohladom-slovenskych-vedcov-a-vedkyn/ Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Jakub Drábik: Ako sa mali slovenské ženy počas druhej svetovej vojny. In Knihy na dosah, 2023, 20. september. ISSN 2729-7624. Dostupné na internete: https://knihynadosah.sk/jakub-drabik-ako-sa-mali-slovenske-zeny-pocas-druhej-svetovej-vojny/ Type: GII
 • DRUGA, Marek. Panovník ako miles Christi? K otázke (dis)kontinuity christianizačnej politiky kniežaťa Gejzu a kráľa Štefana I. = The Ruler as Miles Christi? On the Question of the (Dis)Continuity of Christianization Policy of Prince Gejza and King Stephen I. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 149-178. ISBN 978-80-224-1976-5. Type: AEDA
 • DRUGA, Marek. Uhorské cesty na východ : vojnové výpravy Arpádovcov na Rusi optikou ruských letopiscov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 47-57. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DRUGA, Marek. Od dobývania k spravodlivej vojne : vojna a propaganda v kronikách raného a vrcholného stredoveku. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 35-46. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DRUGA, Marek. Svätci na Kyjevskej Rusi : obraz bojovníkov Krista v ruských letopisoch. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 17-26. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Childhood Experiences during the War : The Impact of World War I on Children in Bohemia and Hungary. In Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, p. 41-73. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376. (Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei : Jahrestagung des Collegium Carolinum) Type: AFA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Hadritius György (cca. 1587-1639), Esterházy Miklós nádor főjegyzője. In Sopron vonzásában : ünnepi tanulmányok. - Sopron : Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2022, s. 95-102. ISBN 978-963-8327-57-4. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Type: BEE
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Lektvary na prečistenie organizmu, špecialisti na analýzu moču či biele olovo na zápaly, aj takáto bola starostlivosť o zdravie uhorskej šľachty. In Mediweb (HNonline.sk), 10.04.2023, nestr. Dostupné na internete: https://mediweb.hnonline.sk/zdn/analyzy/96076718-lektvary-na-precistenie-organizmu-specialisti-na-analyzu-mocu-ci-biele-olovo-na-zapaly-aj-takato-bola-starostlivost-o-zdravie-uhorskej-slachty Type: GHG
 • ĎURČO, Michal. Čo ste (ne)vedeli o Štefanovi Baničovi. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 193-203. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • ĎURČO, Michal. The Rise and Decline of Communist Czechoslovakia's Railway Sector By Tomáš Nigrin. Budapest: CEU Press, 2022. Pp. 260. In Technology and Culture, 2023, vol. 64, no. 3, pp. 956-958. (2022: 0.7 - IF, Q2 - JCR, 0.333 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0040-165X. Recenzia na: The Rise and Decline of Communist Czechoslovakia's Railway Sector / Tomáš Nigrin. - Budapest : CEU Press, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.1353/tech.2023.a903993 Type: EDI
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela - ELBEL, Petr - PAPSONOVÁ, Mária. Eberhard Windecke I. : Pamätihodnosti z čias panovania cisára Žigmunda. Recenzenti: Antonín Kalous, Vincent Múcska. Vydanie prvé. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2023. 295 s. ISBN 978-80-85501-91-9 Type: AAB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Corpus more regio curatum. When a king dies: Medieval post-mortem care of the body. In Forum Historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2023, roč. 17, č. 1, s. 59-75. (2022: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2023.17.1.5 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Type: ADNB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela - GÁLIS, Tomáš - GURA DORIČOVÁ, Denisa. Stopy stredoveku : rozhovory o ľuďoch temnej doby. Odborná spolupráca: Vincent Múcska. Vydanie prvé. Bratislava : N Press, s. r. o., 2023. 235 s. ISBN 978-80-8230-163-5 Type: BAB
  Citations:
  [6] HARVÁT, M. Musíme sa porozprávať o stredoveku. In KNIŽNÁ REVUE, 2023, roč. 33, č. 9, s. 22. ISSN 1210-1982
  [6] MAČOR, D. Stopy stredoveku. In MEDZIKNIHAMI.SK, 2023, 9.7.2023, nestránkované, ISSN 2454-0188, [cit. 2023-07-19]. Dostupné na internete: https://medziknihami.sk/clanky/stopy-stredoveku/
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. (Ne)mravy na kráľovskom dvore : životný štýl na dvoroch uhorských Jagelovcov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 79-87. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • FALISOVÁ, Anna. Záchranná služba na Slovensku optikou dobových prameňov = Rescue Service in Slovakia through the Lens of Contemporary Sources. In Historia Medicinae Slovaca VIII. : teoretické koncepty a prax medicíny v dejinách. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2023, s. 145-160. ISBN 978-80-223-5626-8. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Type: AEDA
 • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. The Birth of Modern Surgery in Slovakia and Stanislav Kostlivý. In 800 godina srpske medicine : treći beogradski zbornik 2. knjiga 2. Urednik: Zoran Vacić ; naučni savetnik: Aleksandar Nedok, Obrad Zelić, Gojko Malović, Ľudovít Hallon. 1. vyd. - Beograd : Srpsko lekarsko društvo, 2023, p. 765-780. ISBN 978-86-6061-149-1. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 1/0459/18 : Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu. 800 godina srpske medicine : XI Kongres istoričara medicine) Type: AFA
 • FALISOVÁ, Anna. Profesor Karol Virsík, zakladateľ nemocnice v Podunajských Biskupiciach, a jeho boj s tbc. In Sláva šľachetným VII : chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri. Zostavila: Daniela Kodajová ; recenzenti: Ján Danek, Dana Hučková. Prvé vydanie. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022, s. 214-229. ISBN 978-80-973987-1-2. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Type: AFB
 • FALISOVÁ, Anna. Úmrtnosť dojčiat na Slovensku v medzivojnovom období a zakladanie detských poradní. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 383-391. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Zahraničná politika - nový prvok v živote spoločnosti na Slovensku po roku 1918 = Foreign policy - a new element in the life of society in Slovakia after 1918. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 109-143. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Type: ABB
 • FIAMOVÁ, Martina. Daitōryō, su ro baki a kyōwakoku seifu, 1942 nen ni okeru su ro baki a kara no yu jin kyōsei isō : 大統領,スロバキア共和国政府,1942 年における大統領,スロバキア共和 国政府,1942 年におけるス ロバキアからのユダヤ人強制移送 = The President, the Government of the Slovak Republic, and the Deportations of Jews from Slovakia in 1942. Translated by Kazunori Kimura. In Keizai ronshū, 2023, vol. 70, no. 4, p. 167-180. ISSN 0385-7263. Type: ADEB
 • FIAMOVÁ, Martina. Horúce leto 1953 v obci Kelča : odpor proti kolektivizácii vidieka v Prešovskom kraji. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 478-487. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Štyri tváre Pálffyovcov : najdôležitejší predstavitelia rodu a ich politická kariéra. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 14-24. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Dobre sa oženiť či vydať je polovica úspechu : vzostup rodu Pálffyovcov a jeho sobášna politika. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 6-13. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Moc a zvádzanie : výnimočná dvorská kariéra Márie Anny Pálffyovej. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 142-155. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Stretnutie historikov z Bratislavy v rakúskom Hainburgu an der Donau. In Vídeňské svobodné listy : Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku, 2023, roč. 78, č. 37-38, s. 3. Type: GII
 • GÁLIS, Tomáš - GURA DORIČOVÁ, Denisa - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Historička Dvořáková: Ľudia v stredoveku verili rôznym hlúpostiam, ale deje sa to aj dnes. In Denník N, 2023, 27. máj. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3396160/historicka-dvorakova-ludia-v-stredoveku-verili-roznym-hlupostiam-ale-deje-sa-to-aj-dnes/?ref=list Type: GII
 • GAUČÍK, Štefan. Činnosť Jednoty peňažných ústavov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v zrkadle československo-maďarských hospodárskych vzťahov (1919 – 1924) = The activities of the Union of Monetary Institutions in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia reflected in the mirror of Czechoslovak Hungarian economic relations between 1919 and 1924. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 241-262. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: AEDA
 • GAUČÍK, Štefan. Pálffyak kontra Andrássyak. Gróf Andrássy Gabriella szerepe egy családi háborúban. In Történeti muzeológiai szemle 20. - Budapest : Magyar Múzeumi Történész társulat, 2019, s. 43-58. ISSN 1588-8207. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Type: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. A szlovákiai magyar történetírás erdményei és feladatai : (avagy folyamatosság és megszakítottság erezetei). In A magyar kisebbségek 100 éve : A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. - Kolozsvár : Komp-Press, 2023, p. 287-295. ISBN 978-606-773-035-7. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Type: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. In memoriam Paulinyi Ákos : (1929–2021). In Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2022 : Területi egyenlőtlenség – Intézményi változás, 2022, s. 379-391. ISSN 2498-8634. Type: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. „Nariekanie, nadávanie a kliatba“ : sanácia Košickej sporiteľne v roku 1907. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 204-216. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • GAUČÍK, Štefan. Cesta aristokrata k pravicovému extrémizmu : profil grófa Fidéla Pálffyho. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 245-255. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • GAUČÍK, Štefan. Szeghy-Gayer Veronika: Tost László, Kassa pol gármestere. Kassa, Kassai Magyarok Fóruma, 2022, 220 p. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2023, roč. 25, č. 3, s. 156-158. ISSN 1335-4361. Recenzia na: Tost László, Kassa polgármestere / Veronika Szeghy-Gayer. - Kassa : Kassai Magyarok Fóruma, 2022. Type: EDI
 • GAUČÍK, Štefan. Zsuzsanna Varga: The Hungarian Agricultural Miracle? Sovietization and Americanization in a Communist Country. Translated by Frank T. Zsigó. Lanham, Maryland, Lexington Books, 2021, 323 p. /The Harvard Cold War Studies Book Series/. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2023, roč. 25, č. 3, s. 158-161. ISSN 1335-4361. Recenzia na: The Hungarian Agricultural Miracle? Sovietization and Americanization in a Communist Country / Zsuzsanna Varga. - Lanham, Maryland : Lexington Books, 2021. Type: EDI
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Sídlo slovenskej diplomacie : architektúra v historickom kontexte = The Slovak Diplomatic Headquarters. Architecture in its Historical Context. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Komunikačný odbor, [2023]. 95 s. Dostupné na internete: https://www.mzv.sk/documents/10182/14228567/Sidlo-slovenskej-diplomacie-publikacia/8a5cac15-ce9c-b3ff-262f-42f208377d7c. ISBN 978-80-88726-82-1 Type: GII
 • HALLON, Ľudovít - ĎURČO, Michal. Vybraní experti v štátnej technickej správe na Slovensku po roku 1918 = Selected experts in the state technical administration in Slovakia after 1918. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 355-384. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: ABB
 • HALLON, Ľudovít. Dôsledky štátoprávnych zmien po roku 1918 v hospodárstve Slovenska a ich sociálne súvislosti = Consequences of the post-1918 changes in the economy of Slovakia and their social context. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 221-240. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: AEDA
 • HALLON, Ľudovít. Imrich Karvaš - národohospodár, ktorý pomohol zaplatiť SNP. In Príbehy 20. storočia, 2022, roč. 5, č. 4, s. 2-4. ISSN 2585-9048. Type: BDF
 • HALLON, Ľudovít. Elektrifikácia s národnostnými problémami : „...Jest důležité, aby ústřední elektrická deska zapínací byla v Praze, aby...bylo lze vypojiti iredentisti, revoltujúcí proti státní správě...“. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 392-401. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • HALLON, Ľudovít. Priekopník lekárstva v Európe: Ján Jesenský – Jessenius. In Aktuality.sk, 17. 9. 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/525YO39/priekopnik-lekarstva-v-europe-jan-jesensky-jessenius/ Type: GHG
 • HALLON, Ľudovít. Sambucus z Trnavy: priekopník humanistickej vzdelanosti v Európe. In Aktuality.sk, 5. 2. 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/LPsDfyR/sambucus-z-trnavy-priekopnik-humanistickej-vzdelanosti-v-europe/ Type: GHG
 • HANULA, Matej. Ženy a politika na medzivojnovom Slovensku. Nezáujem či nepriazeň zo strany mužov? = Women and politics in interwar Slovakia. Disinterest or hostility on the part of men? In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 91-108. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: AEDA
 • Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023. 230 p. Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, Band 42. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376 (Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei : Jahrestagung des Collegium Carolinum) Type: FAI
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam - LYSÁ, Žofia. For salvation of the soul: Rituals before and after death in the Middle Ages (An introduction). In Forum Historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2023, roč. 17, č. 1, s. 1-10. (2022: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2023.17.1.1 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: ADNB
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. „Predo mnou je oheň a za mnou voda“ : strastiplná cesta bardejovského vyslanca do Ríma na prelome rokov 1494 a 1495. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 69-78. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • HLAVINKA, Ján. Jozef Tiso - najvyšší predstaviteľ ľudáckeho režimu, hlava štátu, kolaborant s nacizmom. In Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? : vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou? Zostavovateľ: Ján Hlavinka ; autori: Ján Hlavinka, Katarína Zavacká, Andrej Werner. 1. vydanie. - Bratislava : Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu, 2023, s. 5-9. ISBN 978-80-969857-8-4. Type: BEF
 • Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? : vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou? Autori: Ján Hlavinka, Katarína Zavacká, Andrej Werner. 1. vydanie. Bratislava : Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu, 2023. 39 s. ISBN 978-80-969857-8-4 Type: GII
 • HLAVINKA, Ján. Úvod. In Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? : vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou? 1. vydanie. - Bratislava : Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu, 2023, s. 3. ISBN 978-80-969857-8-4. Type: GII
 • HOLEC, Roman - LUKÁČOVÁ, Alexandra. Európsky rod v slovenskom svete : rod Friesenhof a Oldenburg 1789 – 1945. Recenzenti: Jan Županič, Daniel Hupko. 1. vyd. Bratislava : Slovart, 2023. 342 s. ISBN 978-80-556-4745-6 (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: AAB
  Citations:
  [6] MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Dejiny rodu na javisku dejín európskej šľachty. In KNIŽNÁ REVUE, 2023, roč. 33, č. 9, s. 23. ISSN 1210-1982
  [6] ZAJAC, O. Aj v kaštieli v Brodzanoch sa písali veľké dejiny. In HISTORYLAB : informačný portál o histórii, 2023, 29. 3., nestr. ISSN 2729-9287, [cit. 2023-09-12]. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/recenzie/aj-v-kastieli-v-brodzanoch-sa-pisali-velke-dejiny/
 • HOLEC, Roman. "Krv nie je voda". Vznik ČSR a odlišné stratégie v kniežacej rodine Odescalchi = "Blood is not water". The establishment of the Czechoslovak Republic and different strategies in the Odescalchi noble family. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 197-217. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Type: AEDA
 • HOMOĽA, Tomáš. Funerals and funeral ceremonies of the Hungarian nobility in the Late Middle Ages. In Forum Historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2023, roč. 17, č. 1, s. 89-106. (2022: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2023.17.1.7 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Type: ADNB
 • HOMOĽA, Tomáš. Vláda „proti Bohu a prirodzenej spravodlivosti“: K otázke (ne)legitímnosti panovania Mateja Korvína = Rule „against God and natural justice“: On the question of (i)legitimacy of the reign of Matthias Corvinus. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 287-303. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: AEDA
 • HOMOĽA, Tomáš. Mohol sa Matej Korvín stať rímsko-nemeckým cisárom? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 58-68. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • HUDÁČEK, Pavol. Turčianski a liptovskí populi v kráľovskom privilégiu Bela IV. z roku 1257 = The populi from Turiec and Liptov in the royal privilege of Béla IV from 1257. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 197-238. ISBN 978-80-224-1976-5. (Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: ABB
 • HUDÁČEK, Pavol. The royal forests of the Árpáds in the eleventh and twelfth centuries. In Journal of Medieval History, 2023, vol. 49, no. 2, p. 175-200. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0304-4181. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/03044181.2023.2189605 (Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: ADCA
 • HUDÁČEK, Pavol. FEDORČÁKOVÁ, Mária. CIVITAS NOSTRA Bardfa vocata. Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320 – 1526). Košice: Bessarion, 2021, 235 s. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 2, s. 363-366. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Civitas nostra Bardfa vocata / Mária Fedorčáková. - Košice : Bessarion, 2021. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.2.7 Type: EDI
 • HUDEK, Petra. Kam zmizli sochy Lenina a Gottwalda? Premena československého verejného priestoru po roku 1989 = Where did the Statues of Lenin and Gottwald Disappear to? Transformation of the Czechoslovak Public Space after 1989. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 1, s. 115-145. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.5 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Type: ADDA
 • JAKOBYOVÁ, Barbora. Population Crisis in Interwar Czechoslovakia: Building up a Healthy Family. In Journal of Family History, 2023, vol. 48, no. 3, pp. 293-308. (2022: 0.6 - IF, Q2 - JCR, 0.121 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0363-1990. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/03631990231161505 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: ADCA
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Konzervatívny tradicionalista či antitradicionalistický pokrokár? : miesto a úloha slovenskej inteligencie v hľadaní modelu modernej slovenskej kultúrnej identity = Conservative traditionalist or anti-traditionalist progressive? Place and role of the Slovak intelligentsia in the search for a modern Slovak cultural identity. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 327-354. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR) Type: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Anarchia medzi pánmi z Michaloviec na panstve Vinné. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 98-111. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • JANURA, Tomáš. Ekonomické pozadie fungovania operného a hudobného života na dvore Jána Nepomuka Erdődyho = The economic background on how opera and musical life operated at the court of Ján Nepomuk Erdődy. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 84-95. ISBN 978-80-8060-535-3. Type: BEF
 • JURÁŠ, Ján - KODAJOVÁ, Daniela. Úvod. In Sláva šľachetným VII : chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri. Prvé vydanie. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022, s. 9-15. ISBN 978-80-973987-1-2. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Štát, režim a občan na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 = The State, the Regime and the Citizen in Slovakia 1938-1945. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 435-455. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: AEDA
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Od učiteľských ústavov po prvú štátnu pedagogickú akadémiu = From teacher institutes to the first state pedagogical academy. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 385-394. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Type: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Andrej Sládkovič a Memorandum národa slovenského = Andrej Sládkovič and the Memorandum of the Slovak Nation. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 1, s. 86-94. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.1.7 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: ADNB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Martinský a župný lekár Ján Petrikovich, zakladateľská osobnosť múzejníctva. In Sláva šľachetným VII : chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri. Zostavila: Daniela Kodajová ; recenzenti: Ján Danek, Dana Hučková. Prvé vydanie. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022, s. 115-127. ISBN 978-80-973987-1-2. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Type: AFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Ženy v bielych plášťoch – dlhá cesta od opatrovateliek k promovaným lekárkam. In Sláva šľachetným VII : chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri. Zostavila: Daniela Kodajová ; recenzenti: Ján Danek, Dana Hučková. Prvé vydanie. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022, s. 262-282. ISBN 978-80-973987-1-2. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: AFB
 • Sláva šľachetným VII : chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri. Zostavila: Daniela Kodajová ; recenzenti: Ján Danek, Dana Hučková. Prvé vydanie. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022. 307 s. ISBN 978-80-973987-1-2 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). Sláva šľachetným VII: Lekári v živote spoločnosti) Type: FAI
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Nedisciplinovaní cenzori. Priestupky a konflikty vykonávateľov dozoru ako zákulisie systému sociálnej displinizácie = Undisciplined censors. Transgressions and conflicts of book supervisors behind the scenes of the social discipline system. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 2, s. 225-247. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.2.2 (VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Type: ADDA
 • KONCZ, Erik. Kam do múzea v Honte. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny časopis o dejinách a kultúre Hontu, 2023, roč. 3, jún, s. 6. ISSN 2729-8833. Type: GII
 • KOVÁČ, Dušan. Sedemdesiat rokov Historického časopisu = Seventy Years of the Historical Journal. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 1, s. 3-30. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.1 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Type: ADDA
 • KOVÁČ, Dušan. Spoločnosť na Slovensku v dynamickej fáze svojho vývoja od konca 19. storočia po rok 1945 = Society in Slovakia in the dynamic phase of its development from the end of the 19th century till 1945. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 11-32. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: AEDA
 • KOVÁČ, Dušan. Kniha plná empatie, ale... In Soudobé dějiny, 2023, roč. 30, č. 1, s. 234-240. (2022: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-7050. Recenzia na: Slovenské století / Pavel Kosatík. - Praha : Torst : Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. - ISBN 978-80-7215-683-3. Type: EDI
 • Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945 = From monarchy to republic and from democracy to totalitarianism. Society in Slovakia from the end of the 19th century to 1945. Zostavili: Dušan Kováč, Matej Hanula ; recenzenti: Jan Rychlík, Josette Baer Hill. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 519 s. ISBN 978-80-224-2001-3 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: FAI
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor: Adam Hudek (od r. 2022). Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i., 1952-. Bibliographic Index, IBSS, PIO, IBZ, IBR, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), CCC. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č. 5 v angl.). ISSN 0018-2575 Type: FAI
 • KOVÁČ, Dušan - HANULA, Matej. Slovo na úvod = Foreword. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 9-10. ISBN 978-80-224-2001-3. Type: GII
 • KOVÁČ, Dušan. České soudobé dějiny - viděno odjinud : Dušan Kováč. In Soudobé dějiny, 2023, roč. 30, č. 1, s. 197-199. (2022: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-7050. Type: GII
 • KOWALSKÁ, Eva. Katolícke osvietenstvo v Uhorsku: realita alebo fikcia? : reprezentácie cirkevno-náboženských inovácií na stránkach viedenských periodík. In Amicitiae vinculum potens et praevalidum : vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux. - Praha : Univerzita Karlova : Nakladatelstí Karolinum, 2022, s. 396-407. ISBN 978-80-246-5039-5. Type: AECA
 • KOWALSKÁ, Eva. Die städtischen Religionen zwischen Repression und Duldung am Beispiel der oberungarischen Städte. In Stadt im Wandel / Towns in Change : Der Donau-Karpatenraum im langen 18. Jahrhundert / The Danube-Carpathian area in the long 18th century. - Berlin : Peter Lang, 2023, p. 213-231. ISBN 978-3-631-89444-6. ISSN 1867-013X. Type: AECA
 • KOWALSKÁ, Eva. Z Bytčice a Uhrovca do Bučian, Trnavy a Prešporku: kultúrne aktivity Zayovcov a Calisiovcov v 18. – prvej polovici 19. storočia = From Bytčica and Uhrovec to Bučany, Trnava and Pressburg: the cultural activities of the Zay and Calisius families in the 18th and first half of the 19th century. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 191-202. ISBN 978-80-8060-535-3. (APVV - 19 - 0524 : Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020) Type: BEF
 • KRAJČÍR, Lukáš. Zdravotno-sociálne aktivity župného lekára Ladislava Nádašiho. In Sláva šľachetným VII : chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri. Zostavila: Daniela Kodajová ; recenzenti: Ján Danek, Dana Hučková. Prvé vydanie. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022, s. 142-178. ISBN 978-80-973987-1-2. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Type: AFB
 • KRAJČÍR, Lukáš. Matičiar proti matičiarovi : funkcionári, zamestnanci a členovia MS v protifašistickom a protiľudáckom odboji. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 369-382. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • KRAJČÍR, Lukáš. V Matici to nemali ľahké : národnostné minority v MS v rokoch 1918 – 1945. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 310-321. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. The Provision for and Education of Children in Orphanages in the Kingdom of Hungary during the Early Period of Their Existence (1750-1850). In Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, p. 13-39. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei : Jahrestagung des Collegium Carolinum) Type: AFA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Život za múrmi špitála : obyvatelia Széchényi-Kollonichovho špitála v Bratislave v 18. storočí. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 156-168. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Kronikár Gašpar Hain. In In nomine civitatis Leutscha : o tých, ktorí zanechali stopu. 1. vyd. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, 2023, s. 50-60. ISBN 978-80-8060-549-0. (VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Type: AEDA
 • LENGYELOVÁ, Tünde. A krónikás bíró, Hain Gáspár. In Sopron vonzásában : ünnepi tanulmányok. - Sopron : Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2022, s. 137-144. ISBN 978-963-8327-57-4. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Type: BEE
 • LONDÁK, Miroslav. Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva = The Story of Postwar Slovakia's Economy. Recenzenti: Jaroslav Husár, Zdeněk Jirásek, Peter Weiss. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 216 s. ISBN 978-80-224-1972-7 (Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti) Type: AAB
 • LONDÁK, Miroslav. Vzájomný kurz medzi Prahou a Bratislavou : československá menová reforma na jeseň 1945. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 5, s. 38-41. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. Veľké ožobráčenie obyvateľstva : príčiny peňažnej (menovej) reformy v roku 1953. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 3, s. 6-9. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. Slovenský prológ k roku 1968 : politické predjarie a Alexander Dubček. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 8, s. 20-22. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Dominik Tatarka - slovenský ľavicový intelektuál v 50. rokoch 20. storočia. In Dominik Tatarka : spisovateľ vo víre doby ; recenzenti: Ivan Jančovič, Tomáš Černák. 1. vydanie. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2022, s. 116-135. ISBN 978-80-8257-007-9. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Dominik Tatarka. Spisovateľ vo víre doby, vedecká konferencia) Type: AFB
 • LYSÁ, Žofia. Panovnícka moc a smrť arpádovských kráľov = The Monarchy and the Death of the Árpád-dynasty kings. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 179-195. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: AEDA
 • LYSÁ, Žofia. Namiesto záveru : Nevracajme sa do stredoveku! : pokroky v liečbe rakoviny prsníka. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 548-560. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MACHO, Peter. Július Markovič – národne angažovaný lekár. In Sláva šľachetným VII : chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri. Zostavila: Daniela Kodajová ; recenzenti: Ján Danek, Dana Hučková. Prvé vydanie. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022, s. 128-141. ISBN 978-80-973987-1-2. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Type: AFB
 • MACHO, Peter. O tom, ako prešibaný učiteľ zo Štrby zapríčinil, že Bencúr Matej z Jasenovej do sveta neodišiel, ale školské dietky múdrosti ľudskej priúčal. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 226-232. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Politické spolky v Prešporku v období Rakúsko-Uhorska = Political Associations at Pressburg in Austria-Hungary. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 1, s. 31-58. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.2 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: ADDA
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Poslanci uhorského parlamentu za mesto Prešporok a ich adaptácia na nové politické pomery po vzniku Československa = Members of the Hungarian Parliament for the town of Prešporok and their adaptation to the new political conditions after the establishment of Czechoslovakia. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 409-432. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: AEDA
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Pečením k znamenitej povesti. Ako pekári spoluvytvárali identitu mesta Prešporok. In Príbehy 20. storočia. Identita na tanieri, 2023, roč. 6, č. 2, s. 2-3. ISSN 2585-9048. Type: BDF
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Dejiny rodu na javisku dejín európskej šľachty. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 9, s. 23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Európsky rod v slovenskom svete. Rod Friesenhof a Oldenburg 1789 - 1945 / Roman Holec, Alexandra Lukáčová. - Bratislava : Slovart, 2023. Type: EDI
 • MANNOVÁ, Elena. Spolky a demokratizácia spoločnosti na Slovensku v prvej polovici 20. storočia = Voluntary associations and the democratization of society in Slovakia in the first half of the 20th century. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 69-90. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: AEDA
 • MANNOVÁ, Elena. Zlaté ozubené koleso a výhodnosť spolupráce : Komu prekážali pragmatickí rotariáni? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 402-412. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MANNOVÁ, Elena. Spoločenská súdržnosť na Slovensku počas modernizácie a úloha spolkov. In Súdržnosť na Slovensku : Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá? Eds. Pavol Kosnáč, Hugo Gloss. Prvé vydanie. - Bratislava : DEKK Inštitút, 2023, s. 160-174. ISBN 978-80-974572-0-4. Type: BEF
 • MANNOVÁ, Elena. Jörg Hackmann. Geselligkeit in Nordosteuropa. Studien zur Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region (1770–1950). Wiesbaden: Harrassowitz, 2020. 520 S., 31 Abb., 11 Diagr., 39 Tab., 5 Ktn. = Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, 19. ISBN: 978-3-447-11490-5. In Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 2022, vol. 70, no. 3-4, p. 594-596. ISSN 0021-4019. Recenzia na: Geselligkeit in Nordosteuropa. Studien zur Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region (1770–1950) / Jörg Hackmann. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2020. - ISBN 978-3-447-11490-5. Type: EDI
 • International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 87. 2018. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková ... [et al.]. Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2023. 417 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9783110774115. ISBN 978-3-11-077403-0. ISSN 0074-2015 Type: FAI
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Kyōsei isō kara yu jin o sukuō to shita " sagyōbukai " : 強制移送からユダヤ人を救おうとした「作業部 会」 = Attempts of the "Working Group" to Save Jews from Deportations. Translated by Kazunori Kimura. In Keizai ronshū, 2023, vol. 70, no. 4, p. 181-190. ISSN 0385-7263. (Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov) Type: ADEB
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Terejenshutattohe no Surobakia kara no kyōsei isō ̄ zenshi : テレジェンシュタットヘのスロバキアからの 強制移送 ー 前史. Translated by Kazunori Kimura. In Keizai ronshū, 2023, vol. 71, no. 1, p. 57-69. ISSN 0385-7263. Type: ADEB
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Doitsu komon-kan to Surobakia ni okeru 'yudayahito mondai no kaiketsu' : ドイツ顧問官とスロバキアにおける「ユダヤ人問題の解決」. Translated by Kazunori Kimura. In Keizai ronshū, 2023, vol. 71, no. 1, p. 71-86. ISSN 0385-7263. Type: ADEB
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Židia na Slovensku v medzivojnovom období. (Náčrt problematiky) = Jews in Slovakia during the interwar period. (Outline of the problem). In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 279-290. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0092/20 : Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938) Type: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Nazi Germany and the Role of the US in the Fate of Czechoslovak Monetary Gold. 1st edition. Cham : Palgrave Macmillan, 2023. 331 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-38758-6. ISBN 978-3-031-38757-9 Type: AAA
 • MICHÁLEK, Slavomír. „Sivé sedemdesiate" v rovine rozporov na linke Praha – Washington. In Život v službe vlasti : pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka. 1. vyd. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, s. 266-287. ISBN 978-80-89523-92-4. (VEGA č. 2/0014/23 : Transfer ideí a cezhraničné migrácie v rozdelenom svete: aktéri a štruktúry. Spoločnosť v Československu v období štátneho socializmu) Type: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Limity bipolárneho sveta v 50. rokoch 20. storočia. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 465-477. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Povojnový svet a Československo v ňom. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 415-427. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Spor o oceľovú valcovňu v rokoch 1951 – 1954. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 440-454. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Ako si Československo privlastnilo majetok IBM. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 455-464. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Milan Hodža vs. Henry A. Kissinger : prípad súdnej žaloby Franka Vaceka z roku 1975. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 521-531. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Pozadie československého odmietnutia Marshallovho plánu. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 428-439. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Európski pešiaci Kremľa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 488-497. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Kennan a Kissinger, dve šedé eminencie Washingtonu. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 498-509. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022. 571 s. Svet vedy. ISBN 978-80-224-1982-6 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. Útek zo slovenského Alcatrazu. In Aktuality.sk, 16. 4. 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/itO2jFG/utek-zo-slovenskeho-alcatrazu/?fbclid=IwAR21aWUTQlZnUIfAWy5py8Z8ssxulgR_IRC3W-Zbjg-6U6-C5P2A5qw3IE0 Type: GHG
 • MICHÁLEK, Slavomír. Pohnutý osud československého menového zlata. In Aktuality.sk, 1. 1. 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/RZPwkCz/pohnuty-osud-ceskoslovenskeho-menoveho-zlata/ Type: GHG
 • MICHÁLEK, Slavomír. Úvod : ZOH v Squaw Valley, Harlem Globetrotters a neter prezidenta Novotného. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 11-13. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: GII
 • Forum Historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy = Forum historiae journal and portal for history and related disciplines. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. SCOPUS. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861 Type: FAI
 • MLYNEKOVÁ, Barbora. Pierre de Coubertin sa narodil pred 160 rokmi : olympijské hry vzkriesil francúzsky aristokrat. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 52-56. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • MLYNEKOVÁ, Barbora. Olympijský príbeh jedného muža : zážitky Jiřího Gutha z cesty a Hier III. olympiády v Amerike. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 217-225. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Je verejné ozaj verejné? Alebo ako postsocialistická transformácia ovplyvnila chápanie verejného záujmu, verejného priestoru aj verejných budov. In SOS A : správa o slovenskej architektúre. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2023, s. 203-232. ISBN 978-80-566-5849-9. Type: AEDA
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - SZALAY, Peter - BOČKOVÁ, Monika - SMETANOVÁ, Gabriela. Architektúra na Slovensku 2020 – 2022. In SOS A : správa o slovenskej architektúre. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2023, s. 9-109. ISBN 978-80-566-5849-9. Type: AEDA
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680 Type: FAI
 • SOS A : správa o slovenskej architektúre. Zostavovateľky: Henrieta Moravčíková, Laura Krišteková ; recenzenti: Mária Topolčanská, Jakub Kopec. 1. vyd. Bratislava : Slovart, 2023. 280 s. ISBN 978-80-566-5849-9 (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Type: FAI
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Editoriál. In SOS A : správa o slovenskej architektúre. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2023, nestr. ISBN 978-80-566-5849-9. Type: GII
 • OSYKOVÁ, Linda. Who Formed the Architectural Appearance of Trnava in the Years 1918 – 1945? = Kto formoval architektonickú podobu Trnavy v rokoch 1918 – 1945? In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, vol. 57, no. 1-2, p. 136-148. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2023.57.1-2.10 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: ADDA
 • OSYKOVÁ, Linda. Otázka bývania na Slovensku na príklade mesta Trnava v rokoch 1918 – 1938 : (štátna politika, regionálna politika a súkromná sféra) = The issue of housing in Slovakia on the example of the city of Trnava between 1918 and 1938 (state policy, regional policy and private sphere). In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 397-408. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: AEDA
 • OSYKOVÁ, Linda. Vplyv lekárov, štátnych úradníkov, architektov a staviteľov na rozvoj medzivojnového zdravotníctva v Trnave. In Sláva šľachetným VII : chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri. Zostavila: Daniela Kodajová ; recenzenti: Ján Danek, Dana Hučková. Prvé vydanie. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022, s. 230-243. ISBN 978-80-973987-1-2. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: AFB
 • OSYKOVÁ, Linda. Umenie, karikatúra, gýč v predvolebnej kampani : vizuálna agitácia pred parlamentnými voľbami na Slovensku v medzivojnovom období. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 292-309. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • OSYKOVÁ, Linda. Nech žije Československá republika! : oslavy 10. výročia vzniku Československej republiky na Slovensku. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 269-279. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • PAUKOVÁ, Veronika. Dcéra Kysučana ohúrila svet : hollywoodska hviezda Pola Negri. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 256-268. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • PAUKOVÁ, Veronika. Bojovník za nezávislosť Indie zavítal v roku 1938 aj do Bratislavy : Aký bol vzťah Džaváharlála Néhrúa k Československu? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 331-340. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Na krásnom modrom Dunaji… : rakúska židovská emigrácia do ČSR v medzivojnovom období. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 235-244. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • POSCH, Martin. Chaviva Reicková bojovala proti nacistom až do konca. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 29. 05., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/druha-svetova-vojna/chaviva-reickova-bojovala-proti-nacistom-az-do-konca/?_ga=2.37576736.126696926.1685338264-1897786420.1608544957 Type: BDF
 • POSCH, Martin. Klíma ako game changer dejín. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 5, s. 17. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Klíma v dejinách. Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny / Branislav Kovár, Lucia Benediková, Oliver Zajac (eds.). - Bratislava : Premedia, 2022. - ISBN 978-80-8242-101-2. Type: EDI
 • POSCH, Martin. Ako pochopiť holokaust. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 17. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Prečo? Ako pochopiť holokaust / Peter Hayes. - Bratislava : Mamaš, 2022. - ISBN 978-80-8268-036-5. Type: EDI
 • POSCH, Martin. Mýty živé dodnes. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Mýtus a kult Jozefa Tisa / Anton Hruboň. - Bratislava : Paradigma Publishing, 2022. - ISBN 978-80-973678-5-5. Type: EDI
 • POSCH, Martin. Pripomíname si vypuknutie Slovenského národného povstania. In Aktuality [SAV], 29. 08. 2023. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11367 Type: GHG
 • POSCH, Martin. Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v nemeckých dokumentoch – nová publikácia rozširuje možnosti výskumu. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 1. 9., nestr. ISSN 2729-9287. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/holokaust/antisemitizmus-a-holokaust-na-slovensku-v-nemeckych-dokumentoch-nova-publikacia-rozsiruje-moznosti-vyskumu/ Type: GII
 • RUMANOVÁ, Ivana - SZALAY, Peter. "Our clients are the most valuable thing we have." Pseudooživovanie miest cez development na príklade bratislavského Lida. In SOS A : správa o slovenskej architektúre. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2023, s. 147-178. ISBN 978-80-566-5849-9. Type: AEDA
 • SABOL, Miroslav. Motorizácia : budovanie cestnej infraštruktúry na Slovensku. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2023, roč. 22, č. 1, s. 18-25. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • SABOL, Miroslav. Bizarné kriminálne prípady, alebo všedná práca vyšetrovateľov : kriminalita na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 354-368. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • SEGEŠ, Dušan. Kontakty hodnostárov Slovenskej republiky s poľskou exilovou vládou na sklonku 2. svetovej vojny. In Život v službe vlasti : pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka. 1. vyd. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, s. 178-191. ISBN 978-80-89523-92-4. Type: AEDA
 • SEGEŠ, Dušan. Odchody a návraty pilota a herečky : příběh manželů Kasalových v kontextu zpravodajských her o Rádio Svobodná Evropa a kampaně za návrat politických emigrantů v padesátých letech. In Paměť a dějiny, 2022, roč. XVI, č. 4, s. 67-78. ISSN 1802-8241. Type: BDE
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : HISTÓRIA, o. z. : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316 Type: FAI
 • SCHVARC, Michal. Akuma no tesaki furittsu fiara: Ichi-sho-shi-teki kenkyū shiron· : 悪魔の手先フリッツ・フィアラ: 一 書 誌的研究試論 · - = Fritz Fiala: A Man in the Service of Evil. (An Attempt at a Biographical Study). Translated by Kazunori Kimura. In Keizai ronshū, 2023, vol. 70, no. 4, p. 195-215. ISSN 0385-7263. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov) Type: ADEB
 • SCHVARC, Michal. Nemecká menšina na Slovensku. Spoločenské premeny v prostredí malej „ostrovnej" menšiny = The German minority in Slovakia. Social transformations in the milieu of a small ˮisland“ minority. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 317-324. ISBN 978-80-224-2001-3. (VEGA č. 2/0052/22 : Politické, spoločenské a ekonomické aspekty reptatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia) Type: AEDA
 • SCHVARC, Michal. János Esterházy a jeho miesto v moderných slovenských dejinách = János Esterházy and his place in modern Slovak history. Recenzenti: Miroslav Michela, Dušan Segeš. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 2023. 191 s. ISBN 978-80-88726-84-5 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: BAB
 • SCHVARC, Michal. Masový vrah s univerzitným diplomom : kariéra Otta Ohlendorfa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 280-291. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • SMETANOVÁ, Gabriela. The Concept of Homage in VAL’s E-temen-an-ki Project = Pocta v projekte E-temen-an-ki skupiny VAL. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, vol. 57, no. 1-2, p. 118-125. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2023.57.1-2.10 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Type: ADDA
 • SMETANOVÁ, Gabriela - STUDENÝ, Ján. Rozhovor Gabriely Smetanovej s Jánom Studeným : od nearchitektúry k architektúre. In Arch : o architektúre a inej kultúre, 2022, roč. 27, zima, s. 6-11. ISSN 1335-3268. Type: GII
 • SMETANOVÁ, Gabriela - GONZALEZ, Pierre Jorge - MACHATA, Igor. Gonzalez Haase AAS : Visible Invisible & The Interior I Like. In Arch : o architektúre a inej kultúre, 2022, roč. 27, zima, s. 60-65. ISSN 1335-3268. Type: GII
 • STEINHÜBEL, Ján - ŠTEFÁNIK, Martin. Panovnícka moc, jej vývoj a premeny od Veľkej Moravy po Jagelovcov = Die Entwicklung und Wandlungsformen der Herrschermacht von Großmähren bis in die Jagellonenzeit. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 9-44. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Type: ABB
 • STEINHÜBEL, Ján. Rozsah vznikajúcej panovníckej moci. Ľudia a územie = The extent of the emerging ruling power. People and territory. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 45-84. ISBN 978-80-224-1976-5. Type: ABB
 • SZALAY, Peter. Rekonštrukcia a modernizácia Slovenskej národnej galérie = The Reconstruction and Modernisation of the Slovak National Gallery. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2023, roč. 72, č. 1, s. 48-53. ISSN 1335-4353. (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Type: BDF
 • SZALAY, Peter - ŠKORVANKOVÁ, Eva. Jewish Architects and the struggle with the Regime of the Slovak state = Gli architetti ebrei e la lotta con il regime dello Stato slovacco. In Architecture and Remembrance. Traces of life and work. - Milano : Fondazione OAMi, 2023, p. 39-50. ISBN 978-88-31942-20-1. Type: BEE
 • SZALMA, Štefan. Osmansko-habsburská vojna v rokoch 1663 - 1664. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny časopis o dejinách a kultúre Hontu, 2023, roč. 3, jún, s. 19-22. ISSN 2729-8833. Type: BDF
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Poklesky a zločiny mešťanov : zo súdnych zápisníc našich miest v 16. storočí. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 88-97. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • ŠÁLY, Ondrej. „Jeden za všetkých a všetci za jedného." Listy poddaných adresované členom rodu Radvanszký v 18. storočí ako prameň hospodárskych dejín. In Historický prameň v súčasnosti - archívy, inovácie, zdieľanie. Stretnutie mladých historikov XII. : zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV 12. októbra 2022. Eds. Mária Fedorčáková, Miriama Filčáková ; recenzenti: Richard Pavlovič, Lenka Bartalosová, Zuzana Tokárová, Patrícia Fogelová, Oliver Zajac, Peter Benka. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2023, s. 67-75. ISBN 978-80-574-0204-6. Názov z hl. obrazovky (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Stretnutie mladých historikov : Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie) Type: AFB
 • ŠÁLY, Ondrej. „Jeden za všetkých a všetci za jedného,“ alebo ako poddaní Radvanskovcov vyznávali mušketierske motto ešte pred Dumasom. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 13. 06., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/novovek/jeden-za-vsetkych-a-vsetci-za-jedneho-alebo-ako-poddani-radvanskovcov-vyznavali-musketierske-motto-este-pred-dumasom/ Type: BDF
 • ŠÁLY, Ondrej. Michal Bory - úspešný úradník alebo démonický karierista? In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny časopis o dejinách a kultúre Hontu, 2023, roč. 3, jún, s. 13-18. ISSN 2729-8833. (VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Type: BDF
 • ŠOLTÉS, Peter. „Nepochybne nikde nie je blahodarný vplyv nemeckej kultúry tak nápadne viditeľný, ako na týchto obyvateľoch Karpát“. Národný charakter spišských Nemcov v štatistickej a topografickej literatúre 19. storočia = „Undoubtedly, nowhere is the beneficial influence of German culture so strikingly visible as on the inhabitants of the Carpathians.“ National character of the German inhabitants of Spiš in the statistical and topographic literature of the 19th century. In Kultúrne dejiny, 2023, roč. 14, supplement, s. 70-86. (2022: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-2209. Dostupné na: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.70-86 (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Type: ADFB
 • ŠOLTÉS, Peter. Svetová vojna, prevrat v roku 1918 a ich vplyv na politizáciu Rusínov na Slovensku = The World War, the 1918 coup d‘état and their influence on the politicization of Rusyns in Slovakia. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 291-316. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: AEDA
 • ŠOLTÉS, Peter. Sina – tri generácie obchodníkov, bankárov a mecénov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 171-181. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • ŠOLTÉS, Peter. DANIŠ, Miroslav; MOYŠOVÁ, Stanislava; RYBÁR, Lukáš a BACHORÍKOVÁ, Petra. SPOMIENKY BARÓNA TÓTHA NA TURKOV A TATÁROV. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2022, s. 455. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 2, s. 369-373. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov / Miroslav Daniš, Stanislava Moyšová, Lukáš Rybár, Petra Bachoríková. - Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.2.9 Type: EDI
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Prvý kremnický komorský gróf Leopold – Hyppolitus ako predstaviteľ kráľovskej moci za Karola Róberta z Anjou a Ľudovíta Veľkého = Erster Kammergraf von Kremnitz - Leopold /Hyppolitus als Repräsentant der königlichen Macht unter den Königen Karl I. und Ludwig dem Großen von Anjou. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 265-275. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Type: AEDA
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Námorné konvoje : základ obchodno-ekonomickej prosperity Benátok. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 8, s. 12-21. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Na ceste k sláve : Benátky Ducatus. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 10, s. 32-37. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Pomalý súmrak nad lagúnou : Benátska republika v záverečnej fáze svojich dejín. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 12, s. 16-20. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Bitka storočia : námorné stretnutie pri Lepante 1571. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 8, s. 22-26. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Otrava alebo smrť v dôsledku infekcie? : Bianca Cappello a florentskí Mediciovci. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 112-126. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. HRUBÝ, Petr. METALURGICKÁ PRODUKČNÍ SFÉRA NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ V ZÁVERU PŘEMYSLOVSKÉ ÉRY. Brno: MUNIPress, 2019. 260s. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 1, s. 185-190. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry / Petr Hrubý. - Brno : MUNIPress, 2019. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.8 Type: EDI
 • Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. Zostavovatelia: Martin Štefánik, Ján Steinhübel ; recenzenti: Juraj Šedivý, Martin Nodl. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 383 s. ISBN 978-80-224-1976-5 (Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: FAI
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Mečiar, Klaus a Československo : ako sa vyznať v spomienkach hlavných protagonistov 30 rokov po rozpade Československa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 532-547. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Katolíci a sociálna kohézia na Slovensku: Historická (seba)viktimizácia a historická (seba)reflexia. In Súdržnosť na Slovensku : Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá? Eds. Pavol Kosnáč, Hugo Gloss. Prvé vydanie. - Bratislava : DEKK Inštitút, 2023, s. 218-239. ISBN 978-80-974572-0-4. Type: BEF
 • VALENT, Jaroslav - FUNDÁRKOVÁ, Anna. Silné ženy v neľahkých časoch : tri pálffyovské grófky, ktoré stáli pri rodovom vzostupe. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 28-35. ISSN 1335-6550. Type: GII
 • VÖRÖS, Ladislav. Sociálna kohézia a nacionalizmus. In Súdržnosť na Slovensku : Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá? Eds. Pavol Kosnáč, Hugo Gloss. Prvé vydanie. - Bratislava : DEKK Inštitút, 2023, s. 140-159. ISBN 978-80-974572-0-4. Type: BEF
 • ZAJAC, Oliver. Austrian Bureaucrats and Polish Revolutionaries as Allies? Czartoryski, Galicia, and Plans for a Future Polish Uprising 1831-1846. In Central Europe, 2023, vol. 21, no. 1, p. 8-19. (2022: 0.5 - IF, 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1479-0963. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/14790963.2023.2181497 (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Type: ADCA
 • ZAJAC, Oliver. Aj v kaštieli v Brodzanoch sa písali veľké dejiny. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 29. 3., nestr. ISSN 2729-9287. Recenzia na: Európsky rod v slovenskom svete : Rod Friesenhof a Oldenburg 1789 – 1945 / Roman Holec, Alexandra Lukáčová. - Bratislava : Slovart, 2023. - ISBN 978-80-556-4745-6. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/recenzie/aj-v-kastieli-v-brodzanoch-sa-pisali-velke-dejiny/ Type: EDI
 • ZAVACKÁ, Marína. Ostávame s výrazom náležitej úcty – Keď naši predkovia roku 1937 pomáhali utečencom pred nacizmom. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 02. 08., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/20-storocie/ostavame-s-vyrazom-nalezitej-ucty-ked-nasi-predkovia-roku-1937-pomahali-utecencom-pred-nacizmom/ Type: BDF
 • ZAVACKÁ, Marína. Správa o stave kohézie na Slovensku. In Súdržnosť na Slovensku : Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá? Eds. Pavol Kosnáč, Hugo Gloss. Prvé vydanie. - Bratislava : DEKK Inštitút, 2023, s. 176-193. ISBN 978-80-974572-0-4. Type: BEF
 • ZAVACKÁ, Marína. Nepísala si Vaša babka s pratetou Annou z Chicaga? In Denník N, 2023, 6. 7. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3459228/nepisala-si-vasa-babka-s-pratetou-annou-z-chicaga/?ref=list Type: GII
 • ZAVACKÁ, Marína. Vtedy, keď zomreli Stalin a Gottwald. Smútočné verše a hlásenia udavačov z marca 1953. In Denník N, 2023, 3. 3. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3264810/vtedy-ked-zomreli-stalin-a-gottwald-smutocne-verse-a-hlasenia-udavacov-z-marca-1953/?ref=list Type: GII
 • ZAVARSKÝ, Svorad. A Few Comments on Alexander Maxwell’s paper Suppressing the Memory of Slovak Panslavism: The Historiographical Misrepresentation of Kollár and Štúr. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 2, s. 349-362. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.2.6 Type: ADDA
 • ZUPKA, Dušan. Uhorskí panovníci a kráľovská moc v diele Historia Salonitana = Hungarian rulers and royal power according to Historia Salonitana. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 239-250. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: AEDA
 • ZUPKA, Dušan. Tajomní nežidia, čo prijali židovskú vieru : Ako sa Chazari dostali k judaizmu? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 27-34. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus