Information Page of SAS Organisation

Institute of History

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ANĚV, Petr - SIKORA, Stanislav. BOĎA Miloslav : * 10. února 1927 Dubové, okr. Turčianske Teplice † 24. listopadu 2010. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 183-184. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • ARPÁŠ, Róbert. Cyrilo-Metodská tradícia - integračný prvok čs. štátnosti? In Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. - Zlín : Sdružení Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, 2018, s. ISBN 978-80-27050-246. Type: ABC
 • ARPÁŠ, Róbert. Československo – národný štát Čechoslovákov? Úloha slovenskej otázky v československej politike. In Československo 1918–1938/2018. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s. 39-50. ISBN 978-80-7394-725-5.(VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria). Type: AECA
 • ARPÁŠ, Róbert. Štátna ideológia verzus národné ambície. Návrhy ministra Ivana Dérera z roku 1938 na riešenie slovenskej otázky. In Úředník sluhou mnoha pánů? : Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848-1948 ; recenzenti:Jan Galandauer, Jan Kahuda. - Praha : Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, 2018, s. 205-216. ISBN 978-80-87782-50-7.(VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria). Type: AFA
 • BYSTRICKÝ, Peter. Psia hviezda a psie dni : aj psy majú svoje dni [The Dog Star and Dog days. Dogs also have their Days]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s.31-38. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Pokus o revolúciu ukončili guľky Freikorps. In HistoryWeb. - Banská Bystrica : HistoryWeb.sk, 2019, 15.1., [7 s.]. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/pokus-o-revoluciu-ukoncili-gulky-freikorps>. Type: BDF
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. "Opatrne pri vyúčtovaní, aby ste neskončili na škripci." Inštrukcie a vystríhania vybraných hospodárskych úradníkov na pálffyovských panstvách v 17. storočí. In Pálffyovci : dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. - Malacky : Mestské centrum kultúry Malacky : Múzeum Michala Tillnera, 2018, s. 135-148. ISBN 978-80-89835-04-1.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Type: BEF
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 3. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 3. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le traité franco-yugoslave et l´Italie: Aristide Briand et l´aboutissement des pourparlers (1925-1927). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2018, nr. 1-2, pp. 54-89.(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Type: ADEB
 • FRIMMOVÁ, Eva. On the decision making of the Papal Curia at the beginning of the 16th Century, according to the minutes of the Consistorial Archive. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2018, nr. 1-2, pp. 7-29.(APVV - 15 - 0554 : Intelektuálne dedistvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Type: ADEB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Slovakia´s economic and political development in the communist regime of post-1948 Czechoslovakia and its environmental context. In Environmentalism under authoritarian regimes : Myth, Propaganda, Reality. - London ; New York : Routledge Taylor Francis Group, 2019, s. 145-161. ISBN 978-1-138-54328-7. Type: ABC
 • HALLON, Ľudovít - PACH, Ladislav - ŠKULTÉTY, Štefan - UHER, Michal - MILATA, Viktor. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história sklárskeho priemyslu a smaltov na Slovensku. 2/1. Posúdili: Miroslav Sabol. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 93 s. ISBN 978-80-227-4842-1(Vega 2/0144/13 : Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. Vega 2/0164/13 : Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskumu a odbornom školstve). Type: BAB
 • HALLON, Ľudovít. Skok do priepasti : Tatra banka. Vlajková loď slovenského peňažníctva [A leap into the abyss. The Tatra bank, flagship of Slovak finance]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 18-24. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. "...sieť, ktorú hodíš do tejto rieky, nikdy nevytiahneš prázdnu" : ryby v stredovekej životospráve ["... if you throw a net into this river, it will never come out empty". Fish in medieval way of life]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 17-24. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Type: BDF
 • HOLEC, Roman. Nevyužitý potenciál : Dunajské nádeje a Československo [Unused Potential. The Danubian hope and Czechoslovakia]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 12-17. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • HOLEC, Roman. Coburgovci : príbeh jedného sporu. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 25-32. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • HOMOĽA, Tomáš. "Iba ja a on" : Matej Korvín očami súčasníkov [Only me and him Mathias Corvinus through the eyes of comtemporaries]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, s. 39-43, roč. 17, č. 5. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Type: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Iniciátori a vykonávatelia : krátky život Kultúrnej rady v roku 1940 [Initiators and Implementers. The brief life of the Cultural Council in 1940]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 33-40. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Zaprášené histórie : denník Ivana Kamenca. 55 pracovníkov Historického ústavu SAV pripravilo originálnu knihu o našich dejinách. In Denník N, 2019, roč. 5, č. 7, s.10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Pôžitok z čítania (Janovica). In Kritika & kontext, 2018, roč. 22, č. 52, s. 112-113. ISSN 1335-1710. Type: GII
 • KOVÁČ, Dušan. "Nová stredná Európa" u Tomáša G. Masaryka, Fridricha Naumanna a Milana Hodžu [The "New Central Europe" of Tomáš G. Masaryk, Friedrich Naumann and Milan Hodža]. In Studia historica Brunensia, 2017, vol. 64, no. 2, s. 45-61. ISSN 1803-7429 (print). Číslo vyšlo 30. 11. 2018. Type: ADEB
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Type: FAI
 • KŮŽELOVÁ, Michaela - MICHELA, Miroslav - STÝBLOVÁ, Magdaléna. Czechoslovakia. In The Handbook of Courage: cultural opposition and its Heritage in Eastern Europe. - Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2018, s. 75-96. ISBN 978-963-416-142-4. Type: BEE
 • LONDÁK, Miroslav. BARBÍREK František : * 19. ledna 1927 Račištorf (dnes součást Bratislavy) † 19. dubna 2001 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 140-143. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. BRÁNIK Július (původním jménem Július MAIBAUM) : * 1. září 1908 Kežmarok † 27. srpna 1970 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 199-202. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. DUBČEK Štefan : * 23. srpna 1892 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 31. května 1969 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 291-293. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. KNOTEK Ivan : * 26. srpna 1936 Senica † ? In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 597-599. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. HRIVNÁK Pavol : * 9. října 1931 Malý Čepčín, okr. Turčianske Teplice † 3. února 1995 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 472-474. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. GOSIOROVSKÝ Miloš : * 28. května 1920 Vrútky † 7. listopadu 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 359-361. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. HOLDOŠ Ladislav : * 14. května 1911 Ružomberok † 9. září 1988 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 447-450. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 83. 2014. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2019. 405 s. ISBN 978-3-11-057731-0. ISSN 0074-2015. Type: FAI
 • Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Type: FAI
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Ondrejšík, Tomáš et al. História obcí Perín, Chym a Vyšný Lánec. Košice: Jes Slovakia s.r.o, 2018, 223 s. ISBN 978-80-89936-09-0. In Košické historické zošity 28/2018. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2018, s. 55-56. Recenzia na: História obcí Perín, Chym a Vyšný Lánec / Tomáš Ondrejšík et al. - Košice : Košický dejepisný spolok, 2018. Type: EDI
 • PEŠEK, Jan. BAKUĽA Michal : * 23. srpna 1911 Málinec, okr. Poltár † 21. října 1983 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 128-130. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. BAŠŤOVANSKÝ Štefan : * 7. února 1910 Budapešť, Maďarsko † 27. listopadu 1952 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 150-154. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. BENADA Ľudovít : * 28. srpna 1899 Mikulčice, okr. Hodonín † 13. června 1973 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 155-158. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. BIĽAK Vasil (původním jménem Vasil GULA) : * 11. srpna 1917 Krajná Bystrá, okr. Svidník † 6. února 2014 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 172-176. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. BOLVANSKÝ Pavol : * 22. října 1940 Pribylina, okr. Liptovský Mikuláš. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 189-190. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. COLOTKA Peter : * 10. ledna 1925 Sedliacka Dubová, okr. Dolný Kubín. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 229-233. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. ĎURKOVIČ Herbert : * 27. prosince 1928 Trenčianské Jastrabie, okr. Trenčín † 28. března 2007 Dubnica nad Váhom. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 307-310. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. ĎURIŠ Július : * 9. března 1904 Rovňany, okr. Poltár † 18. února 1986 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 302-306. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. FALŤAN Michal : * 26. dubna 1916 Hradište, okr. Partizánske † 24. prosince 1960 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 317-319. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. FALŤAN Samuel : * 22. února 1920 Hradište, okr. Partizánske † 15. prosince 1991 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 320-323. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. GRACA Bohuslav : * 5. ledna 1925 Horná Lehota, okr. Brezno † 24. dubna 1976 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 368-370. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. ČECH Ján : * 5. června 1915 Tisovec * 5. června 1915 Tisovec. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 236-237. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. DAVID Pavol : * 19. března 1899 Kátov, okr. Skalica † 5. prosince 1970 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 262-265. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. ČULEN Marek : * 8. března 1887 Brodské, okr. Skalica † 26. prosince 1957 Brodské, okr. Skalica. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 256-258. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. DVORSKÝ František : * 25. dubna 1922 Nové Zámky † 17. září 1996 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 294-296. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. KRAJŇÁK Oto : (původním jménem Otto KLEIN) * 17. srpna 1911 Vídeň, Rakousko † 21. února 1973 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 659-661. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. KLOKOČ Ondrej : * 17. srpna 1911 Hačava (dnes součást Hnúště), okr. Rimavská Sobota † 26. března 1975 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 591-594. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. CHUDÍK Michal : * 29. září 1914 Polomka, okr. Brezno † 24. dubna 2005 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 514-518. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. JELEŇ Oskár : * 4. září 1904 Rybárpole (dnes součást Ružomberku) † 3. července 1986 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 539-542. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • PEŠEK, Jan. KRÍŽ Jozef : * 26. ledna 1917 Fintice, okr. Prešov † 11. října 1979 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 677-679. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Zápas o vodné cesty. Prenikanie vplyvu Nemecka do vodnej dopravy a vodného hospodárstva na Slovensku v poslednom období existencie ČSR 1938-1939 na podklade projektu Dunaj - Odra - Labe [Fighting for Waterways. The Penetration of Influences of Germany into the Navigation and Water Economy in Slovakia in the Last Years of the Czechoslovak Republoc (1938-1939) as Based on the Danube-Oder-Elbe Project]. In Labe v proměnách věků. - Praha : Národní technické muzeum, 2018, s. 159-178. ISBN 978-80-7037-293-7.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: ABC
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Type: FAI
 • SIKORA, Stanislav. ABRAHÁM Ladislav : * 30. května 1922 Vyhne, okr. Žiar nad Hronom † 30. března 2000 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 109-111. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. BOĎA Koloman : 4. dubna 1927 Horná Strehová, okr. Veľký Krtíš † 11. listopadu 2005 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 180-182. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HARENČÁR Róbert : * 10. prosince 1931 Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom † 18. července 2010 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 406-408. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. FRIŠ Eduard : * 27. ledna 1912 Stará Ľubovňa † 14. května 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 344-346. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. DAUBNER Vojtech : * 23. dubna 1912 Kremnica, okr. Žiar nad Hronom † 10. října 1981 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 259-261. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ČISLÁK Vincent : * 12. ledna 1930 Bystré, okr. Vranov nad Topľou † 23. května 2002 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 250-251. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. DUBČEK Alexander : * 27. listopadu 1921 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 7. listopadu 1992 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 285-290. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. JANÁK Ignác : * 4. října 1930 Veľké Zalužice (dnes součást Zalužic), okr. Michalovce † 3. srpna 2016 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 530-532. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. JANÍK Ján : * 24. listopadu 1924 Čemice (dnes součást Liptovského Mikuláše) † 11. srpna 1991 Vyšná Boca, okr. Liptovský Mikuláš. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 533-535. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HRUŠOVSKÝ Miloš : * 15. dubna 1908 Bánovce nad Bebravou † 27. února 1980 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 490-492. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HRUŠKOVIČ Miloslav : * 25. ledna 1925 Pukanec, okr. Levice † 12. února 1992 Lehnice, okr. Dunajská Streda. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 486-489. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. KOSCELANSKÝ Ján : * 19. října 1926 Sečovce, okr. Trebišov † 19. listopadu 2010 Košice. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 642-644. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HARENČÁR Róbert : * 10. prosince 1931 Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom † 18. července 2010 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 406-408. ISBN 978-80-88292-14-2. Type: BDA
 • SIKORA, Stanislav. LIETAVEC Jozef : * 12. března 1915 Nedožery (dnes součást Nedožer-Brezan), okr. Prievidza † 15. srpna 2011 Handlová, okr. Prievidza. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 24-26. ISBN 978-80-88292-15-9. Type: BDA
 • ŠTEFÁNIK, Martin. A gömör-szepesi réz Flandriaban és Velencében a 14. század első harmadáíban. In Veretek, utak, katonak : Gazdaságtorténeti tanulmányok a magyar kozépkorról. - Budapest : Magyar Tudomanyos Academia, 2018, s. 355-378. ISBN 978-963-416-124-0.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Type: ABC
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Egy bányaváros adókötelezettségei : Körmöcbánya a középkorban. In Urbs : magyar várostörténeti évkönyv, 2018, xII., s. 49-63. ISSN 1787-6753.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Type: ADEB
 • ZAJAC, Oliver. Politický koncept juhoslavizmu a interpretácia vybraných problémov dejín 18. a 19. storočia v slovinských učebniciach dejepisu [Political concept of Yugoslavism and interpretation of selected problems of the 19th and 20th century history in the Slovenian schoolbooks]. In Porta Balkanica, 2018, roč. 10, č. 1-2, s. 58-67. ISSN 1804-2449. Type: AFB
 • ZAJAC, Oliver. Rakúsky princ mohol byť lídrom poľskej revolúcie. In HistoryWeb, 2019, 5.2., [ 6 s.]. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rakusky-princ-mohol-byt-lidrom-polskej-revolucie>. Type: BDF
 • ZÜCKERT, Martin - SCHVARC, Michal - FIAMOVÁ, Martina. Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 : Verlauf, Kontexte, Folgen. München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 341 s. Veröffentlichhungen des Collegium Carolinum, 139. ISBN 978-3-525-31075-5. ISSN 0530-9794. Type: AAA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus