Information Page of SAS Organisation

Institute of History

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ABEILLE, Katarína - DRÁBIK, Jakub. Fašizmus vtedy a dnes : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 10. 1. 2020, s. 52-59. ISSN 2585-7843. Type: GII
 • ARPÁŠ, Róbert. 1939 - rok zlomu v česko-slovenských vzťahoch. In 1939 : rok zlomu. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s. 200-207. ISBN 978-80-89514-70-0. Type: AEDA
 • BADA, Michal. Niekoľko zamyslení nad premenami Bratislavy v ranom novoveku. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 217-224. ISBN 978-80-89523-63-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Type: BEF
 • BAER, Josette - KAMENEC, Ivan. The "Victorious February of 1948" and its Consequences for the Historiography of the SNP : Oral History Interview with Dr Ivan Kamenec, department of History, Slovak Academy of Sciences (HÚ SAV). In BAER, Josette. The Vesels : The Fate of a Czechoslovak Family in the 20th Century Central Europe (1918-1989). - Stuttgart : ibidem Verlag, 2020, s. 9-14. ISBN 13: 978-3-8382-1316-3. Type: GII
 • BENKO, Juraj. "Vlastnými silami". Formovanie slovenských socialistických kontraelít v prvej štvrtine 20. storočia [Formation of Slovak socialist elites in the first quarter of the 20th century]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 89-118. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Type: ABD
 • BYSTRICKÝ, Peter. Heruli - od nepriateľov k spojencom Rímskej ríše [The Heruli (Herules) - from enemies to allies of the Roman Empire]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 3-36. (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Type: ADDB
 • ČELKOVÁ, Ľudmila - KAMENEC, Ivan. Knihy ma priviedli k histórii. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2020, roč. 28, č. 1, s. 38-40. ISSN 1335-7905. Type: GII
 • ČIČAJ, Viliam. Povodne v novovekej publicistike [Floods in the Modern Period publicistics]. In Voda v dejinných súvislostiach. Zodp. red. Lukáš Paluga, Katarína Répášová. - Bratislava, 2019, s. 9-18. ISBN 978-80-973527-0-7.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AFB
 • ČIČAJ, Viliam. Vzdelanostná komunikácia a tlač na začiatku 17. storočia. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, Veronika Murgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 7-17. ISBN 978-80-89832-17-0.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie. APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity). Type: AFB
 • ČIČAJ, Viliam. Vojak a knižnica. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 138-142. ISBN 978-80-89523-63-4.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: BEF
 • DEMMEL, József. Maďarizácia v štúrovčine? Slovenskojazyčné elity a prvý slovensko-maďarský slovník [Magyarization in Štúr´s language standard? Slovak speaking elites and the first Slovak-Hungarian dictionary]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 427-452. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • DRÁBIK, Jakub. Cesta britského buldoga k premierskemu kreslu. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 40-43. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Tisove hriechy nie je možné odpustiť. In HistoryWeb, 2020, 10.4. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Kněz prezidentem. Slovensko Jozefa Tisa / Andrzej Krawczyk. - Praha : Academia, 2019. - ISBN 978-80-2002963-8. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/tisove-hriechy-nie-je-mozne-odpustit>. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Miljan, Goran. Croatia and the rise of Fascism. The Youth Movement and the Ustasha during WWII. London, New York: I.B. Tauris, 2018, 278 s. ISBN 97-81-7883-12-097. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 153-157. (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Croatia and the Rise of Fascism / Goran Miljan. - London ; New York : I.B. Tauris, 2018. - ISBN 97-81-7883-12-097. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub - KOTIAN, Róbert. Jozef Tiso nechcel revolúciu, preto je len polovičný fašista. In Magazín o knihách, roč. 5, č. 2, s. 6. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub - TARAGEL, Dušan. Fašisti nám diktujú, čo treba riešiť : rozhovor s Jakubom Drábikom. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 12-13. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub - MIKUSOVIC, Dušan - BARCIKOVÁ, Michaela. Historik Drábik: Fašisti v sebe živia martýrstvo, považujú sa za Ježišov súčasnosti. In Denník N, 2020, 18.2. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1761420/historik-drabik-fasisti-v-sebe-zivia-martyrstvo-povazuju-sa-za-jezisov-sucasnosti/>. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Kto je tu fašista, nech zdvihne ruku. In Refresher, 3.2.2020. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://refresher.sk/80047-Kto-je-tu-fasista-nech-zdvihne-ruku>. Type: GII
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Elity v ženskom národnom hnutí v podmienkach dvoch politických režimov: príklad spolku slovenských žien Živena pred a po roku 1918 [Elites in women´s national movement during the two political regimes: example of the Slovak Women’s Association Živena before and after 1918]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 514-547. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Type: ABD
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Úloha panstiev pri zásobovaní mestských sídiel Esterházyovcov v prvej polovici 17. storočia [The Role of the estates in the supply of urban settlements of Esterházy family in the first half of the 17th century]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 119-133. ISBN 978-83-8111-158-4.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Type: AFB
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Dvorské vojsko palatína Mikuláša Esterházyho. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 126-137. ISBN 978-80-89523-63-4.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: BEF
 • ĎURČO, Michal. Cestopis Jaroslava Proška z roku 1929 vo vzťahu k rozvoju individuálnej autoturistiky na Slovensku v medzivojnovom období. In České století motorismu I : kulturní roviny českého motorismu. - Praha : Univerzita Karlova, 2019, s. 148-161. ISBN 978-80-246-4507-0. Type: ABC
 • ĎURČO, Michal. Krajina versus technokraté - predstavy a realita medzivojnových projektov spojenia Moravy so Slovenskom prostredníctvom cestnej infraštruktúry. In Hranice v krajinách. - Praha : Academie, 2019, s. 294-317. ISBN 978-80-200-3063-4.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABC
 • ĎURČO, Michal. The shift in Slovakian road planning from Austria-Hungary to Czechoslovakia. In Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l´Europe. ISSN 2677-6588. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://ehne.fr/en/node/2809>. Type: ADEB
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 18 č. 6, s. 3. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • FIAMOVÁ, Martina. Pozemková reforma [Land reform]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 163-175. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • FIAMOVÁ, Martina. Formovanie slovenských vládnych inštitúcií v období autonómie Slovenskej krajiny [Establishing of the Slovak governmental institutions between October 1938 and March 1939]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 391-409. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • FIAMOVÁ, Martina. Židovská komunita a majoritná spoločnosť v Zlatých Moravciach po roku 1945. In Historia et theoria iuris : vedecký časopis venujúci sa právnym dejinám, právnej teórii a príbuzným oblastiam, 2019, roč. 11, č. 2, s. 40-60. ISSN 1338-0753.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: ADFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Frölichove kalendáre a cestovné príručky z obdobia novoveku. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 199-223. ISBN 978-83-8111-158-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Kultúrne stratégie elít Prešporskej I. sporiteľne (1883 – 1918) [Cultural strategies of the Elites of the First Prešporok Savings Bank (1883 – 1918)]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 190-214. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • GAUČÍK, Štefan. Zabúdanie a pamäť : dodatky k pamiatkarskému dielu Jozefa Könyökiho [Forgetting and Memory. Amendments to the work of József Könyöki in the field of monument protection]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 315-324. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Kultúrna politika v Uhorsku a jej "aplikácia" v múzejníctve [The cultural policy in the Kingdom of Hungary and its "Aplication" in Museology]. In Mesto a jeho pamäť : zborník z vedeckej konferencie, Múzeum mesta Bratislavy, 17. — 18. 10. 2018. Editorka: Zuzana Francová ; recenzenti: Elena Mannová, Jana Luková. - Bratislava : Vydalo Múzeum mesta Bratislava, 2020, s. 9-25. ISBN 978-80-89636-40-2.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Type: AFB
 • GEORGIEVSKI, Milan. Možnosti využitia prosopografickej metódy v práci urbánneho historika (osobný pohľad). In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s.38-48. ISBN 978-80-8152-848-4. Type: AFB
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Bratislava: historické pozadie vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie [Bratislava: historical context of the declaration as an urban historic reserve]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 325-339. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820.(APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy). Type: AFB
 • HALLON, Ľudovít - HLAVINKA, Ján. Úloha ústredného hospodárskeho úradu v procese arizácie [The Role of the Central Economic Office in the Aryanization Process]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 259-312. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABB
 • HALLON, Ľudovít - FABRICIUS, Miroslav. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy a vojnové škody na prelome rokov 1944-1945 [Slovak-Germany Economic Relations and War Damages at the Turn of 1944-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 473-542. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Zmeny hospodárskych elít na Slovensku po roku 1918 na príklade bankovníctva [Changes among the economic elites in Slovakia after 1918 on the example of the banking sector]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 215-261. ISBN 978-80-224-1778-5.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: ABB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Téma automobilizmu v tvorbe Kremnickej mincovne v medzivojnovom období. In České století motorismu I : kulturní roviny českého motorismu. - Praha : Univerzita Karlova, 2019, s. 75-91. ISBN 978-80-246-4507-0. Type: ABC
 • HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1941-1944 [Slovak-German Economic Relations 1941-1944]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 33-58. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Nasadenie civilného obyvateľstva na opevňovacie práce 1944-1945 [Deployment of Civilians on Fortification Works 1944-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 365-396. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Hlavné fázy a hlavné smery vývoja arizácie [Main Phases and Main Directions of Aryanization Development]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 244-258. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovenské pracovné sily v Nemeckej ríši 1943-1945 [Slovak Labor Force in the German Reich 1943-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 340-364. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Rozklad hospodárskeho veľkopriestoru Nemeckej ríše 1942-1945 a úloha Slovenska v tomto priestore [Disintegration of the German "Grosswirtschaftsraum" 1942-1945 and the Role of Slovakia in this Process]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 17-32. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • HALLON, Ľudovít - HOLLÝ, Karol. Slovensko-nemecké programy intenzifikácie poľnohospodárstva [Slovak-German projects focused on agricultural intensification]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 176-187. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: AEDA
 • Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945 [Rise and fall of economic development in Slovakia 1939 – 1945]. Zostavovatelia: Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; recenzenti: Ivan Jakubec, Mikuláš Jančura. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 592 s. ISBN 978-80-224-1779-2(Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: FAI
 • HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter. Úvod [Introduction]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 11-15. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: GII
 • HALLON, Ľudovít. Úvod. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história anorganických technológií na Slovensku. 1.zv. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019, s. 9-24. ISBN 978-80-227-4975-6.(VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Type: GII
 • HARVÁT, Matej. Hľadanie národných počiatkov vo včasnom stredoveku? Problémy a východiská (z) etnickej interpretácie starších dejín [Searching for the national origins in the Early Middle Ages? Problems and points of departure of the ethnic interpretation of the older history]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 4-22. ISBN 978-80-8152-848-4. Type: AFB
 • HERTEL, Maroš. Kňaz v politike : vzostupy a pády Floriána Tománka [A priest in politics. The rises and falls of Florián Tománek]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 5, s. 24-33. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam - HUCÁKOVÁ, Monika. Pandemické poradenstvo alebo Čo prezrádza stredoveký zachovaný morový traktát. In Veda na dosah. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://vedanadosah.cvtisr.sk/pandemicke-poradenstvo-alebo-co-prezradza-stredoveky-zachovany-morovy-traktat>. Type: GHG
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. "Ľudia v stredoveku boli na smrť pripravení lepšie ako my". In jádu : česko-německý online magazín Goethe-Institut. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://wwwgoethe.de/ins/cz/prj/jug/the/cor/cs16768985.htm>. Type: GII
 • HLAVINKA, Ján. Nová podnikateľská elita? Arizácia firiem a kolektívny profil arizátorov v meste Prešov [New business elite? Aryanisation of companies and the collective profile of the aryanisators in Prešov]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 262-280. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • HLAVINKA, Ján. Arizácia domového majetku [Aryanization of Household Property]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 313-324. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: AEDA
 • HOLEC, Roman. Šľachta na Slovensku po roku 1918 medzi lojalitou, pasivitou a iredentou [Nobility in Slovakia after 1918 between loyalty, passivity and irredentism]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 52-88. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • HOLEC, Roman. Keď ešte neskončila vojna a kým nevznikol nový štát [Weder war der Krieg zu Ende noch entstand der neue Staat]. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. 27. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, s. 163-182. ISBN 978-80-971553-6-0. Type: AEDA
 • HOLEC, Roman. Bratislavská župa ako výkladná skriňa medzi župami v historickom a sociálnoekonomickom kontexte. In 100 rokov Bratislavskej župy (1919-2019) : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá sa konala v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v hoteli Zochová chata (Modra-Piesok) dňa 24. septembra 2019. Editori: Agáta Mikulová, Tereza Langerová, Lucia Gembešová, Michal Škrovina. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2019, s. 8-29. Type: BEF
 • HOLLÝ, Karol. Ku koncepciám "národného zberateľstva" v slovenskom národnom hnutí na prelome 19. a 20. storočia v uhorskom (nenárodoveckom_ kontexte [Then notions of "national collecting" in the Slovak national movement at the turn of the 19th and 20th centuries in a pan-Hungarian context]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 295-313. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: AFB
 • HRICA, Juraj. Odborný seminár Stopy Rimanov na Slovensku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 181-184. (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • HUDEK, Adam. Vedecké elity na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia [Scientific elites during the 1950s]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 137-162. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: ABD
 • Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity [Elites and counter-elites in Slovakia in the 19th and 20th centuries. Continuities and discontinuities]. Editori: Adam Hudek, Peter Šoltés ; recenzenti: Darina Malová, Michal Ducháček. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 576 s. ISBN 978-80-224-1778-5(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: FAI
 • HUDEK, Adam - ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. Úvod [Introduction]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 9-30. ISBN 978-80-224-1778-5. Type: GII
 • JANCURA, Vladimír - ŠOLTÉS, Peter. Keď sa súdy dostali pod vplyv podnikateľov. In Pravda, 2020, roč. 30, č. 68, s.42-43. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici [Nobility Country Residences in the Spiš County]. Recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Gojdič. [s. l.] : Spoločnosť Kolomana Sokola : Historický ústav SAV, 2019. 192 s. ISBN 978-80-89756-16-2(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: AAB

  Citácie:
  [4.1] TIHÁNYIOVÁ, M. Páni zo Štítnika. Putovanie kultúrnymi a hospodárskymi dejinami Horného Gemera. [Rožňava] : Georgius Bubek, 2019, s. 226. ISBN 978-80973549-0-9

 • JANURA, Tomáš. Rezidenčná sieť rodu Görgei v Spišskej stolici v 16. - 19. storočí [Residenznetzwerk des Adelsgeschlechts Görgei im Zipser Komitat im 16. – 19. Jahrhundert]. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. 27. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, 79-110. ISBN 978-80-971553-6-0.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Type: ABD
 • JANURA, Tomáš. Archontológia Liptovskej stolice v rokoch 1709-1786 [Archontology of the Liptov County in 1709-1786]. In Archívny almanach. - Bytča : Spolok PRO ARCHIVIS, 2019, s. 30-39. ISBN 978-80-972999-1-0.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: BEF
 • JANURA, Tomáš. Santovka - miestna časť Malinovec. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 6, s. 51. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • JANURA, Tomáš. Levice - mestská časť Malý Kiar. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 5, s. 51. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Slovensko a jeho vůdce. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2020, roč. 42, č. 4. ISSN 0418-5129. Recenzia na: Kněz prezidentem / Andrzej Krawcyk. - Praha : Academia, 2019. - ISBN 978-80-200-2963-8. Type: EDI
 • KAMENEC, Ivan. Povolebné obavy : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 17.3. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Jubileum historika : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 17.apríl. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Oslobodenie : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 19.máj. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. O bilbordoch : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 21. január. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Opäť sú tu prelomové voľby? : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 14.-16. 2. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KODAJOVÁ, Daniela. Dunaj a iné rieky pri vymedzovaní národného územia [Danube and other rivers acting as borders of national territory]. In Voda v dejinných súvislostiach. Zodp. red. Lukáš Paluga, Katarína Répášová. - Bratislava, 2019, s. 25-35. ISBN 978-80-973527-0-7.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: AFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Ján Drahotín Makovický o úlohe a postavení učiteľa vo vzdelávacom procese "Najvýdatnejšiu pomoc vidím pre národ náš v dobre zriadených školách". In Biografické štúdie. 42. Zostavil: Zdenko Ďuriška ; recenzenti: Dušan Škvarna, Karol Hollý. - Martin : Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav, 2019, s. 29-47. ISBN 978-80-8149-122-1. ISSN 0067-8724.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: AFB
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Uplatnenie patronátneho práva v Pezinku a Svätom Jure v prvej polovici 17. storočia [The assertion of patronage law in Pezinok and Svätý Jur in the first half of the 17th Century]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 135-144. ISBN 978-83-8111-158-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: AFB
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Obranné opatrenia Bratislavskej stolice v druhej polovici 17. storočia. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 50-58. ISBN 978-80-89523-63-4. Type: BEF
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Publicistika ako adaptívna stratégia uhorských (kontra)elít v čase zlomu [Journalism as an adaptive strategy of the Hungarian (Counter)elites during the political rupture]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 32-51. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • KOVÁČ, Dušan. Elity v procese formovania moderného slovenského národa [Elites in the process of formation of the modern Slovak nation]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 412-426. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Type: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. Calisiovci a Bytčica: zabudnuté centrum vzdelanosti. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, Veronika Murgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 60-79. ISBN 978-80-89832-17-0.(APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity). Type: AFB
 • KOWALSKÁ, Eva. Jozef II. - ochranca či nepriateľ cirkvi? In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 24-30. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • KOWALSKÁ, Eva. Interkofesijné vzťahy na stránkach matriky Bratstva farárov 24 spišských miest (1606-1673). In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 232-237. ISBN 978-80-89523-63-4. Type: BEF
 • KRČMÁRIK, Radovan - KAMENEC, Ivan. Vina či nevina? Historici majú hovoriť len o zodpovednosti. In Pravda, 2020, 14. marec, s. 40-41. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Za bránami sirotincov : počiatky ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku [Behind the orphanages gates. The Care for Children in the first Hungarian orphanages (1750–1815)]. Recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 303 s. ISBN 978-80-224-1794-5(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AAB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Štátna koncepcia ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku v 18. storočí [The state conception of institutional care for orphaned children in 18th century Hungary]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 55-83. (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Type: ADDB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Posledné roky panovania Márie Terézie. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Aby sa pomoc neminula cieľa : pokus Jozefa II. o reformu chudobinskej starostlivosti v Uhorsku. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s.31-33. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Panstvo v rukách ženy : (na príklade dvoch šľachtičien zo 17. storočia) [County in the women´s hands (on the exemple of two noblewomen from the 17th century)]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 87-103. ISBN 978-83-8111-158-4.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AFB
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Levočský majster kat. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 225-231. ISBN 978-80-89523-63-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska). Type: BEF
 • LONDÁK, Miroslav. O česko-slovenských vzťahoch na prahu roka 1968 - na pozadí niektorých novoobjavených archívnych dokumentov [On Czech-Slovak relations on the threshold of 1968 against the background of some newly discovered archive documents]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 105-123. (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Type: ADDB
 • LONDÁK, Miroslav. "K svetlým zajtrajškom" : paradoxy plánovaného hospodárstva v Československu. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 74-77. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. Posledná fáza rozpadu československej federácie. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 64-68. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. N89 Cesta k slobode. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 70 č. 1, s. 55-57. ISSN 1335-4353. Type: EDI
 • LYSÁ, Žofia - LYSÝ, Miroslav. K termínom civitas - castrum - grad - mesto do konca 13. storočia. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 177-187. ISBN 978-80-89523-63-4.(VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Type: BEF
 • MACHO, Peter. Nahliadnutie do života rodiny zvolenského župana. Udalosti z roku 1919 v zrkadle súkromnej korešpondencie Viery Markovičovej [The insight into the family life of the Head of Zvolen County. Events of 1919 in the private correspondence of his wife, Viera Markovičová]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 361-390. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • MACHO, Peter. Ján Drahotín Makovický v siločiarach nacionalizmu a konfesionalizmu. In Biografické štúdie. 42. Zostavil: Zdenko Ďuriška ; recenzenti: Dušan Škvarna, Karol Hollý. - Martin : Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav, 2019, s. 19-28. ISBN 978-80-8149-122-1. ISSN 0067-8724. Type: AFB
 • MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik na filmovom plátne : (film Jána Svitáka z roku 1935). In Muž slnka. Zostavila Mária Gallová. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2019, s. 66-74. ISBN 978-80-89998-08-1. Type: BEF
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Prešporskí pekári a ich špeciality [Pressburg bakers and their specialities]. Recenzenti: Roman Holec, Elena Mannová. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 192 s. Bratislava-Pressburg. ISBN 978-80-569-0544-9(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Type: AAB
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Medzinárodná vedecká konferencia Politická korupcia na území Slovenska a v strednej Európe v 19. a 20. storočí. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 184-186. (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • MANNOVÁ, Elena. Spolky ako miesto formovania elít. Rozdielne podmienky v Rakúsku a v Uhorsku [Associations as an elite forming environment. Different conditions in Austria and Hungary]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 486-513. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 84. 2015. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2020. 425 s. ISBN 978-3-11-063241-5. ISSN 0074-2015. Type: FAI
 • Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy [Forum historiae journal and portal for history and related disciplines]. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Type: FAI
 • NEŠŤÁKOVÁ, Denisa - DRÁBIK, Jakub. Ako sa na kulturblogu klame a zavádza. In HistoryWeb, 2020, 29.4. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-na-kulturblogu-klame-a-zavadza>. Type: BDF
 • PEŠEK, Jan. Zo zákulisia života slovenských komunistov : členstvo, organizácia a vedenie Komunistickej strany Slovenska v rokoch 1948-1968 [The behind the scenes life of the Slovak communists]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 6, s. 25-37. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • POSCH, Martin. Secret Intelligence Service a jej aktivity v Strednej Európe pred vypuknutím Druhej svetovej vojny. In Slovensko 1938 : Československo v zovretí mocností. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s. 203-209. ISBN 978-80-89514-71-7. Type: AEDA
 • POSCH, Martin. 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny. In Vojenská OSVETA : spoločenskovedné semináre. 1. Redaktor: Iveta Čatlochová ; recenzenti: Jaroslav Mihálik, Jozef Matis. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2020, s. 78-92. ISBN 978-80-89609-22-2. Type: BEF
 • POSCH, Martin. Čítanka odhaľuje ľudácky svet. In HistoryWeb, 2020, 3.4. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Ľudácka čítanka / Anton Hruboň. - Bratislava : Premedia, 2019. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/citanka-odhaluje-ludacky-svet>. Type: EDI
 • ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Naštrbené vzťahy : manželstvo a partnerstvo v medzivojnovom období [Disturbed relations. Marriage and partnership in the inteer-war period]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 6, s. 12-24. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • SABOL, Miroslav. Infraštruktúra [Infrastructure]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 188-242. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABB
 • SABOL, Miroslav. Železničná doprava v Povstaní [Railroad transport during Uprising]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 438-444. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: AEDA
 • SEGEŠ, Dušan. Éterické elity. Československé redakcie rozhlasových staníc vysielajúcich zo slobodného sveta do komunistického Československa v 50. rokoch 20. storočia [Ethereal elites. Czechoslovak broadcasting from the free world to communist Czechoslovakia]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 163-188. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: ABD
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Type: FAI
 • SIKORA, Stanislav. Zlaté šesťdesiate (roky) v socialistickom Československu : politický vývoj. In Zlaté 60. (roky) v Slovenskom národnom divadle. - Bratislava : Veda, 2019, s. 9-25. ISBN 978-80-224-1723-5.(VEGA 2/0143/16 : 100 rokov Slovenského národného divadla/One Hundred Years of the Slovak National Theatre). Type: AEDA
 • SIKORA, Stanislav. Priateľ "Vladikam" Segeš má sedemdesiat! In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 13-16. ISBN 978-80-89523-63-4. Type: BEF
 • SIKORA, Stanislav. Šimečka, Milan - Posch, Martin - Bohuš, Michal. Všetko malo byť inak. Slovensko po roku 1945. Bratislava: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2019, 218 s. ISBN 97-880-9729-62-30. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 169-174. (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Všetko malo byť inak / Milan Šimečka, Martin Posch, Michal Bohuš. - Bratislava : Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. - ISBN 97-880-9729-62-30. Type: EDI
 • STENCLOVÁ, Eva - DRÁBIK, Jakub. Drábik: Symboly sú pre totalitné režimy dôležité. In Pravda, 2020, roč. 6.3., s. 5. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • SZALMA, Štefan. Mýty naše turecké. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 23-37. ISBN 978-80-8152-848-4. Type: AFB
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. K otázke nevestincov v období neskorého stredoveku a na prahu novoveku. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 213-216. ISBN 978-80-89523-63-4.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska). Type: BEF
 • ŠOLTÉS, Peter. Prvé slovenské elity? Slovenskí úradníci v prvých dvoch rokoch neoabsolutizmu [First Slovak elites? Slovak officials during the initial two years of neoabsolutism]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 282-333. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABB
 • VALENT, Jaroslav - DRÁBIK, Jakub. Mýtus o znovuzrodení i genocída - dve tváre fašizmu : rozhovor s historikom Jakubom Drábikom. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 56-59. ISSN 1335-6550. Type: GII
 • VÖRÖS, Ladislav. Neželaná elita: Samo Czambel, aktivista na pomedzí dvoch národných ideológií [Unwanted elite. Samo Czambel, an activist on the borderline of two national ideologies]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 453-485. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • ZAJAC, Oliver. Mapa ako nástroj diskurzu – sociálny konštruktivizmus, kritická kartografia a historický výskum máp [Map as an Instrument of a Discourse - Social Constructivism, Critical Cartography and a Historical Research of Maps]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 49-58. ISBN 978-80-8152-848-4. Type: AFB
 • ZAJAC, Oliver. Osvietenský absolutizmus : falošná idea alebo vznešený cieľ ? In Historická revue, 2020, roč. 31, č.1, s. 20-23. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Otec, ktorý nespája. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č.5, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hlinka. Otec národa ? / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2019. Type: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Nielen ľudia majú svoje dejiny. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: História oceánov / Juraj Činčura. - Bratislava : VEDA, 2019. Type: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Habsburský kúsok v skladačke našich dejín. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 1, s. 12. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Bratislavskí Habsburgovci / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2019. Type: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Osobnostné krízy šiestich národov. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 3, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Ako národy riešia svoje krízy / Jared Diamond. - Bratislava : Premedia, 2019. Type: EDI
 • ZAVACKÁ, Marína. Víťazstvá nad vlastnou minulosťou. Kontinuity kariérnych dráh 40. a 50. rokov [Victories over own past. Career path continuities during the 1940s and the 1950s]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 119-136. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: ABD
 • ZMÁTLO, Peter - HOLEC, Roman. "Naše dejiny sú úžasné, v mnohom ešte nepoznané" : rozhovor s historikom Romanom Holecom pri príležitosti jeho životného jubilea. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10 č. 2, s. 281-289. (2018: 0.191 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-2009. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus