Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Project

Institute of History

International Projects

Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923–1939)

Feminizmus a politika v medzivojnovej Strednej Európe a na Balkáne (1923–1939)

Duration: 1. 2. 2022 - 31. 1. 2025
Evidence number:HFRI – Hellenic Foundation for Research and Innovation), no. 3050
Program: Iné
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

International Bibliography of Historical Sciences

Medzinárodná bibliografia historických vied

Duration: 1. 1. 1998 -
Evidence number:nemá číslo
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Pauková Veronika

Nation, Adaptation, Integration. Socio-economic and Environmental Problems in Bulgaria and Slovakia in 20th and in 21th century

Národ, adaptácia, integrácia. Sociálno-ekonomické a environmentálne problémy v Bulharsku a na Slovensku v 20. a v 21. storočí

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Evidence number:BAS-SAS-2023-07
Program: Mobility
Project leader: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

NISE - National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)

Národné hnutia a prechodné štruktúry v Európe (NISE)

Duration: 15. 2. 2013 -
Program: Iné
Project leader: Vörös Ladislav PhD.
Project web page:http://www.nise.eu

Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból)

Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy

Duration: 1. 11. 2020 - 31. 10. 2024
Evidence number:OTKA, K 134378
Program: Iné
Project leader: Vörös Ladislav PhD.

Kampania Polska 1939 roku – Synteza

Poľská kampaň 1939 – syntéza

Duration: 1. 5. 2022 - 31. 12. 2025
Program: Iné
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Projekt Österreichisch-slowakisches Geschichtsbuch

Projekt slovensko-rakúskej knihy o spoločných dejinách

Duration: 1. 6. 2022 -
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

The Great War and its longlasting Consequences. The 460 Austro-Hungarian Soldiers buried in the Crypt of Santa Maria dell’ Anima in Rome

Veľká vojna a jej dlhotrvajúce dôsledky. 450 rakúsko-uhorských vojakov pochovaných v Krypte Santa Maria dell’ Anima v Ríme

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Program: Iné
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

National Projects

-

Anjouovské obdobie v Uhorskom kráľovstve

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Štefánik Martin PhD.

Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Evidence number:APVV-19-0131
Program: APVV
Project leader: PhDr. Hlavačková Miriam PhD.

Tourism in Slovakia between 1939 and 1945. (Rest in the shadow of war)

Cestovný ruch na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 (Oddych v tieni vojny)

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0065/22
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Sabol Miroslav PhD.

History of historiography and thinking of History in Slovakia

Dejiny historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku

Duration: 1. 7. 2023 - 30. 6. 2027
Evidence number:APVV–22–0205
Program: APVV
Project leader: PhDr. Kováč Dušan DrSc.

The Theatre as the Venue and Tool of Social Change

Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Evidence number:2/0024/22
Program: VEGA
Project leader: Laslavíková Jana PhD.

The phenomenon of space in the early modern urban environment. Symbolism - representation - relationships - fusions

Fenomén priestoru v ranonovovekom mestskom prostredí Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Bada Michal PhD.

History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history

History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Program: Iné projekty
Project leader: Zavacká Marína M.A., PhD.

The main development trends of healthcare in Slovakia from the establishment of the Czechoslovak Republic to 1968

Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0122/21
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Falisová Anna CSc.

CHRONUM - Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Evidence number:APVV-19-0524
Program: APVV
Project leader: PhDr. Kowalská Eva DrSc.

-

Inovácie v architektúre 20. storočia

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Evidence number:1/0286/21
Program: VEGA
Project leader: Szalay Peter PhD.

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2026
Evidence number:APVV-21-0371
Program: APVV
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

At the castle and underneath

Na hrade a v podhradí

Duration: 1. 7. 2023 - 30. 6. 2027
Evidence number:APVV-22-0319
Program: APVV
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0114/21
Program: VEGA
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

Political mobilisation, politicisation and political indifference of the Slovak population, 1848 - 1938

Politická mobilizácia, politizácia a politická ľahostajnosť slovenského obyvateľstva, 1848 - 1938

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Evidence number:2/0020/23
Program: VEGA
Project leader: Vörös Ladislav PhD.

POLSOC - Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-20-0526
Program: APVV
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.

Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s

Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Evidence number:2/0052/22
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Fiamová Martina PhD.
Annotation:The project focuses on little-known repatriation, re-emigration and relocation actions implemented by state power structures in the 1940s. The emphasis is on processes in the Slovak Republic and Czechoslovakia, but the project also pays attention to comparisons with similar processes in Central Europe. It focuses mainly on the repatriation of Slovaks from France, Belgium and occupied Poland and the so-called asocials of German nationality from Slovakia to Germany during the Second World War, the issue of Displaced Persons in the post-war period, refugees from the Czechoslovak Republic after February 1948 and a comparison with similar events in Poland. The main task of the project is the analysis of the personnel and institutional aspect of the researched processes, the analysis of their motives, course and impacts in the economic, political, social and cultural field.

Political activism, political consciousness and politicisation of the rural population in the 19th and the first half of the 20th centuries

Politický aktivizmus, politické povedomie a politizácia obyvateľstva v 19. storočí a prvej polovici 20. storočia

Duration: 1. 6. 2021 - 31. 5. 2024
Program: Vnútroústavné
Project leader: Vörös Ladislav PhD.

Monuments and celebrations as a medium of identification processes on the territory of today's Slovakia in the 19th and 20th centuries

Pomníky a oslavy ako médiá identifikačných procesov na území dnešného Slovenska v 19. a 20. storočí.

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: Vnútroústavné
Project leader: Macho Peter PhD.

Positives and negatives. The Turkish world in the area of Central Europe in the early modern period

Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

Legal norm versus case law. Historical, legal, discursive and social aspects of the judiciary, crime and punishment in the Middle Ages and early modern period

Právna norma verzus súdna prax. Historickoprávne, diskurzívne a sociálne aspekty súdnictva, zločinu a trestu v období stredoveku a raného novoveku

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Evidence number:2/0017/23
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Szeghyová Blanka PhD.

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-20-0333
Program: APVV
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Slovak historiography among positivism, Marxism and postmodernism. Chapters on the development of Slovak historiography in the 19th and the 20th centuries

Slovenská historiografia medzi pozitivizmom, marxizmom a postmodernou. Kapitoly k vývoju slovenskej historiografie v 19. a 20. storočí

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Kováč Dušan DrSc.

Slovania in 1960s and during the era of normalisation. Domestic development and their foreign policy context

Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0087/21
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Londák Miroslav DrSc.

Medieval society in the Kingdom of Hungary (structure, coexistence and confrontation of social groups until the end of the 13th century)

Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia)

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Evidence number:2/0028/22
Program: VEGA
Project leader: Hudáček Pavol PhD.

-

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

Duration: 1. 9. 2022 - 30. 6. 2026
Evidence number:09I03-03-V01
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: Mgr. Luzhanytsia Anastasiia

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0089/20
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

The transfer of ideas and cross-border migration in a divided world: actors and structures. Society in Czechoslovakia in the period of State Socialism

Transfer ideí a cezhraničné migrácie v rozdelenom svete: aktéri a štruktúry. Spoločnosť v Československu v období štátneho socializmu

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Evidence number:2/0014/23
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Typographic medium and censorship as a subsystem of social control II. – transformations of the communication space in the period 1800-1825

Typografické médium a cenzúra ako subsystém sociálnej kontroly II. – premeny komunikačného priestoru v období 1800 – 1825

Duration: 1. 2. 2022 - 31. 12. 2024
Program: Vnútroústavné
Project leader: Doc. Kollárová Ivona PhD.

The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)

Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0069/21
Program: VEGA
Project leader: Gaučík Štefan PhD.

The influence of the individual and the community on the appearance of the city in Slovakia in the years 1918 - 1945. Political involvement of city residents and socially beneficial opportunities in the city

Vplyv jednotlivca a komunity na podobu mesta na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Politická angažovanosť obyvateľov miest a sociálne prospešné možnosti života v meste

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: Vnútroústavné
Project leader: Osyková Linda PhD.

Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities

Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0089/21
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kázmerová Ľubica CSc.

Foreign policy determinants of the development of Slovak society in the 1960s and 1970s. Formulation of foreign policy priorities and interests of the Czechoslovak Socialist Republic and limits of their enforcement on the international political scene)

Zahraničnopolitické determinanty vývoja slovenskej spoločnosti v 60. a70. rokoch 20. storočia. Formulovanie zahraničnopolitických priorít a záujmov ČSSR a limity ich presadzovania na medzinárodnopolitickej scéne

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Poláčková Zuzana CSc.

Projects total: 40