Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Project

Institute of History

International Projects

Bibliography of the Czech and Slovak historiography - Union Catalog

Bibliografia českej a slovenskej historiografie

Duration: 1. 1. 2015 -
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Sedliaková Alžbeta

Confessional plurality and book culture in the milieu of the Unity of the Brethren at the beginning of the 17th century

Konfesní pluralita a knižní kultura v prostřední jednoty bratrské na počátku 17. století

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: Iné
Project leader: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

International Bibliography of Historical Sciences

Medzinárodná bibliografia historických vied

Duration: 1. 1. 1998 -
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Sedliaková Alžbeta

International Medieval Bibliography for the Study of the Middle Ages 450-1500

Medzinárodná mediavalistická bibliografia pre štúdium dejín stredoveku 450-1500

Duration: 1. 4. 1991 -
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: PhDr. Ďurková Mária

NISE - National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)

Národné hnutia a prechodné štruktúry v Európe (NISE)

Duration: 15. 2. 2013 -
Program: Iné
Project leader: Vörös Ladislav PhD.
Project web page:http://www.nise.eu

New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

Nová fáza vo výskume východoeurópskej kultúry disentu

Duration: 16. 10. 2017 - 15. 10. 2021
Program: COST
Project leader: Hudek Adam PhD.

Towards a common regional history of our nation building strategies. Traveling directors, musicians

-

Duration: 15. 9. 2020 - 1. 3. 2022
Program: Iné
Project leader: Laslavíková Jana PhD.

Who cares in Europe?

-

Duration: 1. 3. 2019 - 31. 3. 2023
Program: COST
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

National Projects

The Development of the State, County, Domain and Municipial Administration in Early Modern Period

Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Janura Tomáš PhD.

Operation Reinhardt and Slovakia. The Fates of Slovak Jews deported to Lublin District

Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Hlavinka Ján PhD.

Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Hlavačková Miriam PhD.

-

Československí experti v štruktúrach UNESCO v 60. až 80. rokoch: Studená vojna a rozvojová pomoc z transnacionálnej perspektívy

Duration: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2021
Program: DoktoGranty
Project leader: Mgr. Buzássyová Barbora

History of the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava 1938 - 1948. Faculty, doctors, students and science from autonomy to the consequences of the February coup

Dejiny lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938-1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Falisová Anna CSc.

History of silicates (glass, mortaries, magnesite) in Slovakia, manufacturing, research and its role in technical education

Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Sabol Miroslav PhD.

History of State-owned Mint in Kremnica 1918 – 1948

Dejiny štátnej mincovne v Kremnici 1918 – 1948

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: Hollý Karol PhD.

Trust and distrust in political environment of the Cold War Europe

Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Zavacká Marína M.A., PhD.

The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Fundárková Anna M.A., PhD.

-

Funkcia Malej dohody medzi Balkánom a Baltom (1919-1940)

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.

Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences

Historiografia v Historickom ústave SAV 2019-2021

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Ďurková Mária

History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history

History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: Iné projekty
Project leader: Zavacká Marína M.A., PhD.

Economic Relations of the Slovak Republik 1939 – 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia

Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

Musical Theatre in Bratislava from the Second Half of the 19th Century to the First Half of the 20th Century (Exponents, Institutions, Repertory, Reflection)

Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia)

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Laslavíková Jana PhD.
Annotation:The project Musical Theatre in Bratislava from the Second Half of the 19th Century to the First Half of the 20th Century (Exponents, Institutions, Repertory, Reflection) is based on the primary source research aiming at the evaluation of the repertory of the Municipal Theatre/the present Historical Building of the Slovak National Theatre (SNT) in the period 1886–1920 and examination of the aesthetic-critical views on the musical theatre through the production practice in the SNT in the years 1920–1950. On the basis of the period opera reviews subjected to the text-critical analysis, examining and researching primary and secondary sources (personal legacy, music material, decrees regarding the running of the theatre) and through the compilation of a database of the daily performance schedule from 1886 we will get a general view of the musical theatre operating in one building during two historical periods. A two-volume monograph on the theatre history in Bratislava will be part of the project.

CHRONUM - Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: PhDr. Kowalská Eva DrSc.

-

Kondominiálne konflikty v prvej polovici 17. storočia na príklade Fiľakova a Sečian

Duration: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2021
Program: DoktoGranty
Project leader: Mgr. Szalma Štefan

Cultural Policy, its System and Agents in the Stalinist and Post-Stalinist Era

Kultúrna politika, jej systém a aktéri v stalinskom a poststalinskom období s vyústením do reformnej dekády 60. rokov na Slovensku

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Jaksicsová Vlasta PhD.

Cultural and political developments in 1970s and in 1980s in Slovakia

Kultúrno-politický vývoj na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Londáková Elena CSc.

Modern procesing methods of encrypted archival documents

Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.

CMS - A journey to a modern society. Three centuries of the early modern period

Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku

Duration: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
Program: APVV
Project leader: PhDr. Čičaj Viliam CSc.
Annotation:Current European and world historiography studying the formation of modern society is based on postulate that it is basically a process of self-realization of an individual. In this sense, the early modern period, also referred to as a pre-modern society (“Vormoderne”), is the most crucial period. At that time, new elements are being formed, without which the existence and birth of modern civil society would not be possible. The historiography of the early modern period has discovered an individual – a personage who in that very period goes through the process of individualization, of which the most important aspect is individual’s independence and freedom. The processes of individualization, social disciplinization, changes in communication practice, creation of new spaces, changes in everyday life, confessionalization etc. are also part of the development of the pre-modern society. On the other hand, other disciplines besides the historiography (sociology, culturology, anthropology, social psychology etc.) also pay attention to this process in the early modern period. This results in the use of many non-traditional and original theoretical and methodological techniques. The aim of the proposed project is, in accordance with modern trends, to improve and integrate Slovakia's history into the wider European context.

Ordinary soldiers or criminals? Criminal consequences of membership in the Waffen-SS of Slovak citizens after 1945

Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Schvarc Michal PhD.

FPDS - From Denarius to Euro. The Money Phenomenon in the History of Slovakia from the Middle Ages till the Present Day Period

Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku do súčasnosti

Duration: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Project leader: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

From charity and self-help to municipal and state social policy. (Roots and predecessors of the state social policy system in Slovakia in the 19th and beginning 20th centuries)

Od dobročinnosti a svojpomoci ku komunálnej a štátnej sociálnej politike (Korene a predchodcovia systému sociálnej politiky štátu na území Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia)

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2024
Program: Vnútroústavné
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

The Pálffys and their Representation in Portraits in the 18th Century (cca. 1690-1770)

Pálffyovci a ich portrétna reprezentácia v 18. storočí (cca. 1690 - 1770)

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Fundárková Anna M.A., PhD.

Ruler power in the Middle Ages. Development of the Sovereign Power from the Great Moravian princes to the Kings of the late Middle Ages

Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po kráľov neskorého stredoveku

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Steinhübel Ján CSc.

Political development in 1960s and in 1970s in Slovakia

Politický vývoj na Slovensku v 60. rokoch a 70. rokoch 20. storočia

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Sikora Stanislav CSc.

The state and dynamics of civil society – continuities and discontinuities

projekt Štát a dynamiky občianskej spoločnosti – kontinuity a diskontinuity

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Mannová Elena CSc.

Implementation of Health - awarenes work in Slovakia in the past

Realizácia zdravotno-osvetovej práce na Slovensku v minulosti

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Falisová Anna CSc.

Renaissance influences in the Modern Era society in relation to Slovakia

Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Frimmová Eva DrSc.

Broadcasting from Western Europe to the countries of East-Central Europe after 1948. Political context, reactions and on-going campaigns of „Cold War“ in the practice

Rozhlasové vysielanie zo Západu do krajín stredovýchodnej Európy po roku 1948. Politický kontext, reakcie a sprievodné kampane „studenej vojny“ v praxi

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: Segeš Dušan M.A., PhD.

-

Spoločenské a hospodárske osobitosti uhorského vývoja v neskorom stredoveku

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Štefánik Martin PhD.

-

Spoločenské a hospodárske osobitosti uhorského vývoja v neskorom stredoveku

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Štefánik Martin PhD.

Cold war and Central Europe: some aspects of its development

Studená vojna a stredná Európa: niektoré aspekty jej vývoja

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Ivaničková Edita CSc.

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

Theoretical and Methodological Questions of Crime History of Slovakia / Hungarian Kingdom

Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska / Uhorska

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Szeghyová Blanka PhD.

-

Typografické médium a cenzúra ako subsystém sociálnej kontroly

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: Doc. Kollárová Ivona PhD.

Corruption in civil service and anticorruption diskuse in Hungary / Slovakia 1780 – 1918

Úradnícka korupcia a protikorupčný diskurz v Uhorsku / na Slovensku 1780 – 1918

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.

The territory of Slovakia in the context of ancient sources: re-evaluation, functions, stereotypes

Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Bystrický Peter PhD.

Exiting wars

Výstupenia zo svetových vojen

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Kšiňan Michal PhD.

University research in the context of the constitutional and political changes in the years 1918 - 1968

Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Hollý Karol PhD.

-

Vzťah tela a duše v stredovekej západnej kultúre

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

MOREP - From the Monarchy to the Republic. The Transition Process of the Society in Slovakia in the European Context (from the End of the 19th Century till 1945)

Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte (od konca 19. storočia do roku 1945)

Duration: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
Program: APVV
Project leader: PhDr. Kováč Dušan DrSc.
Annotation:History of Slovakia and the Central European Region in the 20th century was marked by frequent changes of political regimes. New political elites that got hold of the power after these upheavals strongly declared their distaste for the previous periods. This fact influenced also approach of the Slovak historiography to the research of the 1st half of the 20th century. Traditional Slovak historiographical writing was focused mostly on the aspects of discontinuity and change. The long-term trends did not belong to preferred themes of the research. The goal of the project is to map long-term development of the Slovak society from the end of the 19th century till 1945. The concept of the project is based on a modern processing of the social development in Slovakia from the end of the 19th century till the first half of the 20th century considering the continuity and discontinuity of numerous development aspects and trends which transcendent the traditional political milestones of 1918 and 1939. This approach has not been applied by the Slovak historiography very often yet. The history of Slovakia has been usually studied chronologically divided according to those mentioned milestones. Applying this methodology, the longer trends of the social development were getting only small attention from the historians. These trends include especially processes related to modernization, economic development, social phenomenon, trends incivil society and political culture or the long-term developments in culture, science and education. The goal of the research group is to fill in this gap and bring up more complex view on the social changes in Slovakia during the searched period.

Foreign Policy aspects of the development of the Slovak society in 1970´s

Zahranično-politické súvislosti vývoja slovenskej spoločnosti v 70. rokoch 20. storočia

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Poláčková Zuzana CSc.

Jewish Political Parties in the Political System of Czechoslovakia from 1918 till 1938

Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.

Projects total: 52