Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Geography

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BALAŽOVIČ, Ľ - BARKA, Ivan - FULMEKOVÁ, Z. - GALLAY, Michal - GOGA, Tomáš - HOFIERKA, J. - ONAČILOVÁ, K. - PASTOREK, P. - PAZÚR, Róbert - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, Ivan - SEDLIAK, M. - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel - ZVERKOVÁ, A. - KOPECKÁ, Monika - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2020 – 2021 : National Committee of COSPAR in Slovak Republic, Slovak Academy of Sciences. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. - Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2022, p. 39-64. ISBN 978-80-89998-24-1. Dostupné na internete: https://nccospar.saske.sk/REPORT20202021/ Type: BED
 • BÜRGI, Matthias** - CELIO, Enrico - DIOGO, Vasco - HERSPERGER, Anna M. - KIZOS, Thanasis - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚR, Róbert - PLIENINGER, Tobias - PRISHCHEPOV, Alexander V. - VERBURG, Peter H. Advancing the study of driving forces of landscape change [Pokroky v štúdiu hnacích síl zmien krajiny]. In Journal of Land Use Science, 2022, art. no. 2029599, p. 1-16. (2021: 2.897 - IF, Q2 - JCR, 0.725 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1747-4248. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1747423X.2022.2029599 Type: ADMA
 • Space Research in Slovakia 2020 – 2021 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2022. 82 s. ISBN 978-80-89998-24-1 Type: FAI
 • FERANEC, Ján. Satelitný výskum Zeme zameraný na poľnohospodársku a urbanizovanú krajinu. In Časopriestor : interaktívne vedecko-popularizačné médium významných autorov a vedeckých pracovníkov, 2022, vol. 3, p. 1-19. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na internete: https://www.kassay.eu/%C4%8Dasopriestor?lightbox=dataItem-l0urr3g1 Type: BDF
 • GAÁL, Ľ. - BELLA, Pavel - JAKÁL, Jozef. Slovak Karst: Surface and Subsurface Geodiversity of the Karst Plateau in the Temperate Climate Zone. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 323-349. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_17 Type: ABC
 • GOGA, Tomáš - FERANEC, Ján. Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy aplikáciou údajov diaľkového. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 19. ISBN 978-80-89325-30-6. (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Type: AFH
 • GOGA, Tomáš. Zarastajú! In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. XXVIII, č. 1, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/zarastaju/ Type: GII
 • HENCELOVÁ, Petra - KRIŽAN, František** - BILKOVÁ, Kristína - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Does visiting a community garden enhance social relations? Evidence from an East European city. In Norsk Geografisk Tidsskrift, 2021, vol. 75, p. 256 - 268. (2020: 1.805 - IF, Q4 - JCR, 0.376 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0029-1951. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00291951.2021.2006770 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Type: ADMA
 • HENCELOVÁ, Petra - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína. Farmers’ markets and community gardens in Slovakia: How do town authorities approach these phenomena? In European Spatial Research and Policy, 2021, vol. 28, no. 2, p. 251-261. (2020: 0.323 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1231-1952. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.2.14 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Type: ADMB
 • HUBA, Mikuláš. Pri ochrane Dunaja bude zajtra neskoro. In SME Komentáre, 2022. ISSN 1335-440X. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22828903/podunajsko-caka-na-svoj-narodny-park-uz-tridsatpat-rokov.html Type: GII
 • CHAMUTIOVÁ, Tímea** - HAMERLÍK, Ladislav - VIDHYA, Marina - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - HORÁČKOVÁ, Šárka - BITUŠÍK, Peter. From oligotrophy to dystrophy: the history of a humic Tatra lake (Nižné Rakytovské pleso) [Od oligotrofie k dystrofii: história humického tatranského jazera (Nižné Rakytovské pleso)]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 37. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Type: AFH
 • IRA, Vladimír - BOLTIŽIAR, Martin. Post-socialist urban change and its spatial patterns : case of Nitra. In Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe. - New York : Routledge, 2022, p. 15-29. ISBN 978-0-367-48447-7. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003039792-2 (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?) Type: ABC
 • JANČOVIČ, Marián - KIDOVÁ, Anna. Geomorphological approach to identification of flood hazard hotspots within marginalized Roma communities in Slovakia. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 29-30. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: AFG
 • KÁČEROVÁ, Marcela - ONDOŠ, Slavomír - MILÁČKOVÁ, Miriam. Regionálne nerovnosti v zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku = Regional inequalities of the senior health and social care in Slovakia. In Geographia Cassoviensis, 2021, roč. 15, č. 2, s. 135-149. (2020: 0.158 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/GC2021-2-02 (APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Type: ADNB
 • KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - LABAŠ, Peter. A Unique Braided-Wandering River in Slovakia: Recent Development and Future of the Belá River. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 289-305. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_15 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: ABC
 • KIDOVÁ, Anna - RADECKI-PAWLIK, Artur - RUSNÁK, Miloš - PLESIŃSKI, Karol. The impact of the river training on the multi-thread river system as a part of the Natura 2000 protected area. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 31. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: AFG
 • KIDOVÁ, Anna - RUSNÁK, Miloš - BABEJ, Ján - BARANČOK, Peter - MÁČKA, Zdeněk. Structure and dynamics of the Riparian vegetation on the braided-wandering Belá River [Štruktúra a dynamika brehovej vegetácie divočiacej a migrujúcej rieky Belá]. In RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management : BOOK OF ABSTRACTS. Dostupné na internete: https://converges.eu/wp-content/uploads/2022/04/book_abstract_ripa1.pdf (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management) Type: GII
 • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel. Diverzita poľnohospodárskej krajiny SR z aspektu Zelenej dohody EÚ. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 13. ISBN 978-80-89325-30-6. (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Type: AFH
 • KRIŽAN, František - KUNC, Jozef - BILKOVÁ, Kristína** - NOVOTNÁ, Markéta. Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities. In Sustainability, 2022, vol. 14, art. no. 62, p. 1-19. (2021: 3.889 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14010062 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Type: ADCA
 • KUNC, Josef** - KRIŽAN, František - NOVOTNÁ, Markéta - BILKOVÁ, Kristína. Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives. In Sustainability, 2022, vol 14., no. 2, art. no. 709. (2021: 3.889 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14020709 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Type: ADCA
 • LABAŠ, Peter - KIDOVÁ, Anna. Anthropogenic and environmental impacts on the recent morphological degradation of the meandering Hornád River = Antropogénne a environmentálne vplyvy na recentú morfologickú degradáciu meandrujúceho vodného toku Hornád. In Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 2, s. 159-180. (2021: 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2022.74.2.08 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: ADNB
 • LABAŠ, Peter - KIDOVÁ, Anna - HORÁČKOVÁ, Šárka - LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš. Identification of benches and ledges within the braided-wandering floodplain formation. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 43-44. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: AFG
 • LABAŠ, Peter - KIDOVÁ, Anna. Human intervention and flood events as key factors affecting the recent degradation of the Hornád River. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 42. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: AFG
 • LACIKA, Ján - URBÁNEK, Ján - LEHOTSKÝ, Milan. Horst Structure and Planation Surfaces—Little Carpathians Mts. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 117-136. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_7 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: ABC
 • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš. Geomorphological History of Slovak Landscape. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 45-60. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_4 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: ABC
 • LEHOTSKÝ, Milan - GREGOROVÁ, Bohuslava - HOCHMUTH, Zdenko. The Longest and the Most Symmetrical Mountain Ridge of Slovakia—Low Tatra Mts. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 99-116. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_6 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: ABC
 • LEHOTSKÝ, Milan - MAGLAY, Juraj - PROCHÁDZKA, Juraj - RUSNÁK, Miloš. Inland Delta and Its Two Large Rivers: Danube Plain, the Danube and Váh Rivers. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 235-253. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_12 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: ABC
 • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - NOVOTNÝ, Ján. Short History of Geomorphological Research and Geomorphological Division of Slovakia. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 1-5. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1 Type: ADMB
 • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - HORÁČKOVÁ, Šárka - ŠTEFANIČK, Tomáš - KLEŇ, Jaroslav. Geomorphic-sedimentary adjustment of a river reach with groynes to channel bypassing. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 45. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: AFG
 • Landscapes and Landforms of Slovakia. Eds. Milan Lehotský, Martin Boltižiar. Cham, Switzerland : Springer, 2022. 467 p. World Geomorphological Landscapes. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1. ISBN 978-3-030-89292-0 Type: FAI
 • LEHOTSKÝ, Milan. Introduction. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. vii. ISBN 978-3-030-89292-0. Type: GII
 • MICHALEJE, Lukáš. Assessment of the flood risk reduction alternatives in municipalities of the upper. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 4, s. 375 - 391. (2020: 0.263 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.20 Type: ADNB
 • MICHALEJE, Lukáš. Preliminary flood hazard assessment based on detailed LiDAR data. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 51. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: AFG
 • MICHÁLEK, Anton. Spatially Differentiated Impacts of Covid-19 on Selected Indicators of Mortality in Slovakia in 2020. In Geographica Pannonica : Department of Geography,Tourism & Hotel Management. ISSN 0354-8724. Dostupné na: https://doi.org/10.5937/gp26-37578 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Type: ADMB
 • MICHÁLEK, Anton. An aetiology of crime in the suburbs: the case study of Bratislava. In Folia geographica : Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy., 2022, roč. 64, č. 1, s. 90-111. (2021: 0.271 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2022-64-1/633 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Type: ADNB
 • MOCÁK, Peter - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava - MATLOVIČ, René - PÉNZES, János - PACHURA, Piotr - MISHRA, Prabuddh K. - KOSTILNÍKOVÁ, Katarína - DEMKOVÁ, Michaela. 15-minute city concept as a sustainable urban development alternative: a brief outline of conceptual frameworks and Slovak cities as a case. In Folia geographica : Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy., 2022, roč. 64, č. 1, s. 69-89. (2021: 0.271 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2022-64-1/629 Type: ADNB
 • NOVOTNÝ, Ján - CHROBAK-ŽUFFOVÁ, Anna - STRUŚ, Paweł. Geodiversity assessment of the Western Carpathians. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 56. ISBN 978-80-7599-313-7. Type: AFG
 • PLAŠIENKA, Dušan - NOVOTNÝ, Ján. Limestone Klippen Belt—Atypical Landforms in Flysch Uplands. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 189-205. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_10 Type: ABC
 • PROKEŠOVÁ, Roberta** - HORÁČKOVÁ, Šárka - SNOPKOVÁ, Zora. Surface runoff response to long-term land use changes: Spatial rearrangement of runoff-generating areas reveals a shift in flash flood drivers. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 815, art. no. 151591, p. 1-17. (2021: 10.753 - IF, Q1 - JCR, 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151591 (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období) Type: ADCA
 • RUSINKO, Adam - HORÁČKOVÁ, Šárka. Flash flood simulation in the urbanised catchment: A case study of Bratislava–Karlova Ves. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 64-65. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období) Type: AFG
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - SLÁDEK, Ján. Fluvial Imprints in Flysh Valley Bottoms—Topľa and Ondava Valleys. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 307-321. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_16 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: ABC
 • RUSNÁK, Miloš** - GOGA, Tomáš - MICHALEJE, Lukáš - ŠULC MICHALKOVÁ, Monika - MÁČKA, Zdeněk - BERTALAN, László - KIDOVÁ, Anna. Remote Sensing of Riparian Ecosystems. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2022, vol. 14, art. no. 2645, p. 3-32. (2021: 5.349 - IF, Q1 - JCR, 1.283 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14112645 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: ADCA
 • RUSNÁK, Miloš - MIHÁLIK, Peter - SLÁDEK, Ján. Fluvial habitat assessment using high-resolution 3D models. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 66. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: AFG
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - MICHALEJE, Lukáš - GOGA, Tomáš. Automatic detection of vegetation dynamics by remote sensing in riparian zone of braided-wandering river system. In RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management : BOOK OF ABSTRACTS. Dostupné na internete: https://converges.eu/wp-content/uploads/2022/04/book_abstract_ripa1.pdf (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management) Type: GII
 • SLÁDEK, Ján - VITOVIČ, Ladislav - HOLEC, Juraj - HÓK, Jozef. Results of the Morphotectonics and Fluvial Activity of Intramountain Basins: The Turčianska Kotlina and Žiarska Kotlina Basins. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 207-233. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_8 Type: ABC
 • SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ŠVEDA, Martin - VÝBOŠŤOK, Ján. Bude miesto pre všetky deti? Kapacita predškolských zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji = Will there be a place for all children? Capacity of pre-school facilities in the Bratislava self-governing region. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 4, s. 301-322. (2020: 0.263 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.16 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Type: ADNB
 • SPIŠIAK, Ján** - PROKEŠOVÁ, Roberta - BUTEK, J. - ŠIMONOVÁ, Viera. Neogene Alkali Basalts from Central Slovakia (Ostrá Lúka Lava Complex); Mineralogy and Geochemistry. In Minerals-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, p. 195. (2021: 2.818 - IF, Q2 - JCR, 0.522 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min12020195 Type: ADCA
 • SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika** - FERANEC, Ján. Accuracy Assessment of the Building Height Copernicus Data Layer: A Case Study of Bratislava, Slovakia. In Land, 2022, vol. 11, art. no. 590, p. 3-14. (2021: 3.905 - IF, Q2 - JCR, 0.685 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11040590 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny) Type: ADCA
 • SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - GOGA, Tomáš. Abandoned landscapes – possibilities of their identification by application of map data and aerial images in conditions of Slovakia. In Abstracts of the International Cartographic Association. Vol. 3. - 2021, p. non. ISSN 2570-2106. Požaduje sa internet. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-284-2021 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. International Cartographic Conference (ICC 2021)) Type: AFG
 • SZÉKELY, Vladimír - NOVOTNÝ, Ján**. Public transport-disadvantaged rural areas in relation to daily accessibility of regional centre: Case study from Slovakia. In Journal of Rural Studies, 2022, vol. 92, p. 1-16. (2021: 5.157 - IF, Q1 - JCR, 1.292 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0743-0167. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.03.015 (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov) Type: ADCA
 • ŠTRBA, Ľubomír - LACIKA, Ján - HUBA, Mikuláš - LIŠČÁK, Pavel - MOLOKÁČ, M. Geoheritage, Historical and Cultural Landscape and Its Protection in Slovakia. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 415-436. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_21 Type: ABC
 • ŠVEDA, Martin - VÝBOŠŤOK, Ján - GURŇÁK, Daniel. Atlas suburbanizácie Bratislavy. Rec. Novotný ladislav, Bačík Vladimír. 1. vyd. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. 120 s. ISBN 978-80-89548-10-1 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Type: AAB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus