Information Page of SAS Organisation

Institute of Geography

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BARKA, Ivan - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - KOVÁČIKOVÁ, I. - NOVÁČEK, Jozef - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, I. - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel. Remote sensing. In Space Research in Slovakia 2016 - 2017 : COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Karel Kudela, Ján Feranec, Jana Štetiarová. - Košice : Institute of Experimental Physics SAS, 2018, s. 51-70. ISBN 978-80-89656-23-3. Dostupné na internete: <http://nccospar.saske.sk/REPORT20162017/COSPAR%20BIENNAL%20REPORT%202016_2017%20final.pdf>. Type: BEF
 • BARLÍK, Peter - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína. Delimitácia nákupných zón pre nákupné centrá na základe dát mobilného operátora. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 105. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • BILKOVÁ, Kristína - KRIŽAN, František - HORŇÁK, Marcel - BARLÍK, Peter - ZUBRICZKÝ, Gabriel. Food and non-food retail change in a post-communist country: a case study of the Gemer region in Slovakia. In Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2018, no. 39, p. 7-20. (2018 - WOS). ISSN 1732-4254 print.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Type: ADMB
 • DUDŽÁK, Jozef - LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš. Assessment of dynamics in recent development of a single-thread gravel-bed river (case study of the Poprad River in foreland of the High Tatras Mts.). In Geomorfologický sborník 16 : sborník abstraktů konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018. - Ostrava ; Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav), 2018, s. 25. ISBN 978-80-86407-77-7. Type: AFG
 • DUDŽÁK, Jozef - LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš. Causes and consequences in recent hydrogeomorphic development of single-thread river in foreland of the High Tatras Mts. In Danube - A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services : book of abstracts. - Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018, s. 18. ISBN 978-80-89548-07-1.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. The 42nd IAD Conference 2018). Type: AFH
 • DUDŽÁK, Jozef. Konferencia Českej asociácie geomorfológov v Peci pod Sněžkou 2017. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Spravodajca Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, 2018, roč. 18, č. 1, s. 62-63. ISSN 1335-9541. Type: GII
 • FALŤAN, Vladimír - OŤAHEĽ, Ján - GÁBOR, M. - RUŽEK, Ivan. Metódy výskumu krajinnej pokrývky : vysokoškolská učebnica. Rec. F. Petrovič, Z. Izakovičová, B. Olah. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 123 s. ISBN 978-80-223-4441-8. Type: ACB
 • FERANEC, Ján - OŤAHEĽ, Ján - KOPECKÁ, Monika - NOVÁČEK, Jozef - PAZÚR, Róbert. Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990-2012. Rec. F. Petrovič, J. Kolář. Bratislava : Veda, 2018. 160 s. ISBN 978-80-224-1648-1(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností). Type: AAB
 • FERANEC, Ján - OŤAHEĽ, Ján - KOPECKÁ, Monika - NOVÁČEK, Jozef - PAZÚR, Róbert. Zmeny krajinnej pokrývky Slovenska v období 1990-2012. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 48. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • GOGA, Tomáš - BOBÁĽOVÁ, Hana. Matematické princípy regresnej analýzy v geografickej perspektíve = Mathematical principles of regression analysis: a geographical perspective. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, 2017, vol. 61, no. 2, p. 241-256. ISSN 0231-715X. Type: ADFB
 • HANUŠIN, Ján - IRA, Vladimír - KOHÚTKOVÁ, Ivana. Kultúrna krajina v ochrannom pásme NP Veľká Fatra - jej premeny a vnímanie = Cultural landscape in buffer zone of the Veľká Fatra National Parks: its transformation and perception. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 121-138. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Type: ABD
 • HANUŠIN, Ján - LACIKA, Ján. Transformácia historickej kultúrnej krajiny s rozptýleným osídlením (na príklade obce Hrušov, okres Veľký Krtíš) = Transformation of a historical cultural landscape with scatterred settlement (on the example of the village Hrušov, Veľký Krtíš district). Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 85-120. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Type: ABD
 • HANUŠIN, Ján - LACIKA, Ján. Vybrané environmentálne súvislosti zmien historickej lazníckej krajiny (na príklade obce Hrušov, okres Veľký Krtíš) = Selected environmental contexts of changes in the historical landscape with scattered settlement (the example of the village of Hrušov, Vel'ký Krtíš district). In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 1, s. 57-77. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03061058Hanusin,%20Lacika.pdf>(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Type: ADNB
 • HORÁČKOVÁ, Šárka - PIŠÚT, Peter - FALŤAN, Vladimír - CHOVANEC, P. - PETROVIČ, František. Historical changes and vegetation development after intensive peat extraction in the lowland mires of Slovakia. In Applied Ecology and Environmental Research, 2018, vol. 16, no. 4, p. 5025-5045. (0.721 - IF2017). ISSN 1589-1623. Dostupné na internete: <http://aloki.hu/indvolOF.htm>. Type: ADMA
 • HUBA, Mikuláš - HANUŠIN, Ján - OŤAHEĽ, Ján. Výskum krajiny (s dôrazom na kultúrnu krajinu) v Geografickom ústave SAV = Landscape research (with emphasis on the cultural landscape) at the Institute of Geography of the SAS. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 59-83. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Type: ABD
 • HUBA, Mikuláš - KUBIŠOVÁ, Katarína. Legislatívne aspekty ochrany charakteristického vzhľadu (kultúrnej) krajiny v medzinárodnom kontexte (komparatívna štúdia) = Legislative aspects of the protection of the (cultural) landscape characteristics in the international context (comparative study). Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 31-57. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Type: ABD
 • HUBA, Mikuláš. Dobrovoľnícke aktivity na záchranu kultúrneho dedičstva na Slovensku v kontexte osvety, výchovy a vzdelávania. In Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania : zborník z konferencie. Zost. Svetlana Chomová. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2017, s. 71-78. ISBN 978-70-8121-355-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Type: BEF
 • Kapitoly z environmentálnej politiky XVII. diel : z archívu. Editor Mikuláš Huba. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR), 2018. 91 s. ISBN 978-80-970522-2-5. Type: FAI
 • HUBA, Mikuláš. Zálohovanie plastových fliaš pomôže ľuďom aj prírode. In Euroactiv.sk [elektronický zdroj], 2018, 4.5., [2 p.]. ISSN 1337-0235. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/opinion/mikulas-huba-zalohovanie-plastovych-flias-pomoze-ludom-aj-prirode/>. Type: GHG
 • HUBA, Mikuláš. Žiadna environmentálna stratégia je lepšia ako zlá. In Euroactiv.sk, 2018, 22.1., [3 p.]. ISSN 1337-0235. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/opinion/ziadna-environmentalna-strategia-je-lepsia-ako-zla/>. Type: GHG
 • HUBA, Mikuláš. Čas medzi osmičkovými rokmi 1948-1968-2018 a životné prostredie. In Euroactiv.sk [elektronický zdroj], 2018, 21.8., [7 p.]. ISSN 1337-0235. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/opinion/cas-medzi-osmickovymi-rokmi-1948-1968-2018-a-zivotne-prostredie/>. Type: GHG
 • HUBA, Mikuláš. Neslušné Slovensko : kradnú nám spred nosa nielen peniaze, ale aj prírodu, kradnú nám lesy, národné parky, rieky, úrodnú pôdu, krásu a dušu krajiny. In SME, 2018, roč. 26, č. 115, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Ako vyzerá terorizmus na Slovensku : ak tu máme dočinenia s terorizmom, tak je to násilie páchané na obyvateľoch prostredníctvom stavu životného prostredia a zdravotníctva. In SME, 2018, roč. 26, č. 49, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš - KAPITÁN, Peter. Huba: Reční sa hodiny o ničom : väčšina vysokopostavených ľudí sú ekologickí ignoranti a analfabeti, hovorí. In SME, 2018, roč. 26, č. 6, s. 4. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Človek, ktorý rozumel lesu a miloval ho. In Pomník plný lesa. - Banská Bystrica : LESY Slovenskej republiky : Štátna ochrana prírody SR, 2017, s. 63-64. ISBN 978-80-8184-051-7. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Ako zachovať pohľadnicovú krajinu : Brutalita, s akou pristupujeme ku krajine ako celku, v ničom nezaostáva za barbarstvom budovateľov krajších začiatkov. In SME, 2018, roč. 26, č. 132, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Polčas rozpadu zelenej politiky : Pellegriniho vláda sa ani nepokúsila ozeleniť programové vyhlásenia, s ktorým sa uchádzala o dôveru v parlamente. In SME, 2018, roč. 26, č. 91, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Déja vu alebo Čo mi pripomínajú zmeny v RTVS : Klasika z čias komunizmu: opäť ideme trestať kritikov, a nie tých, ktorých oprávnene kritizujú. In SME, 2018, roč. 26, č. 13, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Kauza SAV môže dovŕšiť únik mozgov : ochranári podporujú Slovenskú akadémiu vied. In SME, 2018, roč. 26, č. 191, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Pellegrini má druhú šancu : reparát nepotrebujú v tomto štáte len kultúra, školstvo, či spravodlivosť, ale aj vzťah vlády k životnému prostrediu. In SME, 2018, roč. 26, č. 183, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. To sa u nás neoplatí : Timrava mala s tými Ťapákovcami svätú pravdu. In SME, 21.7.2018, roč. 26, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. V spore sa zbytočne proti sebe ocitajú umelci a ochranári : ad: festival v Tatrách bude úplne potichu. In SME, 31.7.2018, roč. 26, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • IRA, Vladimír. Kultúrna krajina z pohľadu humánnej geografie = Cultural landscape from the human geographical point of view. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 21-29. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Type: AEDA
 • IRA, Vladimír. Ageing and space: a case study of large-scale housing estates. In Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing : book of abstracts. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, p. 15. ISBN 978-80-223-4556-9.(APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing). Type: AFH
 • IRA, Vladimír - MATLOVIČ, René. Niekoľko poznámok k vývoju geografického myslenia na Slovensku koncom 20. a začiatkom 21. storočí: subjektívna dimenzia. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 114. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku = Transformation and Protection of Historical Cultural Landscape in Slovakia. Eds. Vladimír Ira, Ján Hanušin ; rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. 138 s. Geographia Slovaca, 33. ISBN 978-80-895548-04-0(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Type: FAI
 • KIDOVÁ, Anna - RUSNÁK, Miloš - LEHOTSKÝ, Milan - SLÁDEK, Ján - DUDŽÁK, Jozef - FRANDOFER, Milan. Slovak River LAB - Recent geomorphological evolution of selected Slovak rivers. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 38. ISBN 978-80-223-4576-7.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • KIDOVÁ, Anna. Morphological changes and their implication for management of a multi-thread river. In Danube - A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services : book of abstracts. - Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018, s. 31. ISBN 978-80-89548-07-1.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. The 42nd IAD Conference 2018). Type: AFH
 • KOLLÁR, Daniel - LACIKA, Ján. Od hradu k hradu. 2. diel. Bratislava : DAJAMA, 2018. 207 s. Po Slovensku. ISBN 978-80-8136-083-1(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV). Type: BAB
 • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel. Klasifikácia ekosystémových služieb podľa tried sídelnej vegetácie vo vybraných sídlach s využitím satelitných dát Sentinel-2A. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 4, s. 227-231. ISSN 0044-4863.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností). Type: ADFB
 • KOPECKÁ, Monika - NAGENDRA, Harini - MILLINGTON, Andrew. Urban Land Systems: an Ecosystems Perspective. In Land, 2018, vol. 7, no. 1, art. no. 5. ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <http://www.mdpi.com/2073-445X/7/1/5/htm>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Type: ADMB
 • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - SVIČEK, Michal. Zmeny vo využívaní poľnohospodárskych pozemkov v rokoch 2004 - 2018 z hľadiska ich hodnoty. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 50. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • KOPECKÁ, Monika. Detská mapa sveta Barbary Petchenik v medzinárodnom roku mapy. In Kartografické listy, 2017, roč. 25, č. 2, s. 99-103. ISSN 1336-5274. Dostupné na internete: <http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL25/9.pdf>. Type: GII
 • KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KUNC, Josef - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ZEMAN, Milan - KITA, Pavol - BARLÍK, Peter. From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the schopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 3, p. 199-209. (1.435 - IF2017). ISSN 1210-8812.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie). Type: ADCA
 • KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - BARLÍK, Peter - KITA, Pavol - KITA, Peter. Spatial distribution of consumer preferences: case study of shopping malls in Bratislava. In Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 2018, vol. 13, no. 1, p. 13-21. (2018 - SCOPUS). ISSN 2065-3913.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti). Type: ADMB
 • KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - BARLÍK, Peter. Inequalities in regional education. Education deserts: identification and mapping in Slovak countryside. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 122. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFL
 • Space Research in Slovakia 2016 - 2017 : COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Karel Kudela, Ján Feranec, Jana Štetiarová. Košice : Institute of Experimental Physics SAS, 2018. 82 s. Dostupné na internete: <http://nccospar.saske.sk/REPORT20162017/SPACERESEARCHINSLOVAKIA20162017.pdf>. ISBN 978-80-89656-23-3. Type: FAI
 • LACIKA, Ján - HANUŠIN, Ján. Natural aspects of the development of the landscape with dispersed settlement (example of the Hrušov village cadastral area). In Useful geography: transfer from research to practice : proceedings of 25th Central European Conference. - Brno : Masaryk University, 2018, p. 187-202. ISBN 978-80-210-8908-2.(Central European Conference. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území). Central European Conference). Type: ADMB
 • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - DUDŽÁK, Jozef. Multitemporal assessment of coarse sediment connectivity along a braided-wandering river. In Land Degradation & Development, 2018, vol. 29, no. 4, p. 1249-1261. (7.270 - IF2017). ISSN 1085-3278. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ldr.2870>(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Type: ADCA

  Citácie:
  [2.1] HORÁČKOVÁ, Šárka - BURIAN, Libor - LÉTAL, Aleš - RUMAN, Stanislav - KRAJČÍ, Pavel. Monitorovanie hydrologickej konektivity koryto - niva pod protipovodňovou hrádzou (Morava). In Geographia Cassoviensis, 2018, roč. XII, č. 1, s. 16-33. ISSN 1337-6748., Registrované v: WOS

 • LEHOTSKÝ, Milan - DUDŽÁK, Jozef - FRANDOFER, Milan - KIDOVÁ, Anna - RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján. Slovak River LAB - Overview of methodological approaches in study of river morphology. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 39. ISBN 978-80-223-4576-7.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • LEHOTSKÝ, Milan - MATEČNÝ, I. - RUSNÁK, Miloš. Insights into spatio-temporal changes in hydrological-sedimentary connectivity of the Slovak part of the Danube anabranching reach. In Danube - A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services : book of abstracts. - Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018, s. 37. ISBN 978-80-89548-07-1.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. The 42nd IAD Conference 2018). Type: AFH
 • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - DUDŽÁK, Jozef. Measurement of coarse sediment connectivity in braided rivers. In Danube - A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services : book of abstracts. - Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018, s. 38. ISBN 978-80-89548-07-1.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. The 42nd IAD Conference 2018). Type: AFH
 • Geomorphologia Slovaca et Bohemica. Hlavný redaktor [2008-2017] Milan Lehotský, výkonný redaktor [2001-2009] Ján Lacika, výkonný redaktor [2010-2017] Ján Novotný. Bratislava : Geografický ústav SAV : Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV : Česká asociácia geomorfologů, 2001-. Zmena názvu v r. 2007 (predtým Geomorphologia Slovaca). 2x ročne. ISSN 1335-9541. Type: FAI
 • Danube - A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services : book of abstracts. Editori Milan Lehotský, Anna Kidová, Miloš Rusnák, Jozef Dudžák. Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018. 53 p. ISBN 978-80-89548-07-1(The 42nd IAD Conference 2018). Type: FAI
 • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - DUDŽÁK, Jozef. Preface to the 40th IAD Conference papers. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2018, roč. 18, č. 1, s. 7-8. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0181/gfsb0180101.pdf>. Type: GII
 • LEHOTSKÝ, Milan. 9. medzinárodná geomorfologická konferencia New Delhi, 2017. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2018, roč. 18, č. 1, s. 64-68. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0181/ASG_SPRAVODAJ_2017.pdf>. Type: GII
 • MICHALEJE, Lukáš. Využitie multikriteriálnej analýzy v integrovanom manažmente povodňového rizika = Using multi-criteria analysis in integrated flood risk management. In Geografické informácie, 2017, roč. 21, č. 2, s. 39-54. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2017_21_2/michaleje.pdf>. Type: ADFB
 • MICHÁLEK, Anton - VÝBOŠŤOK, Ján. Economic growth, inequalities and poverty in Slovakia from 2005 to 2015 (the analysis of relations and contexts at a regional level). In European Spatial Research and Policy, 2018, vol. 25, no. 1, p. 55-74. ISSN 1231-1952.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Type: ADMB
 • MICHÁLEK, Anton - VÝBOŠŤOK, Ján. Towns and cities of Slovakia: development dynamics and size changes during the last two decades. In Geographical science and education: from statement to constructivism : collected papers. - Kyiv : Institute of Geography of the NAS of Ukraine, 2018, p. 125-127.(International conference, dedicated to the 100th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine). Type: AFG
 • MICHNIAK, Daniel. Changes, problems, and challenges of passenger railway transport in Slovakia. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 3, s. 217-230. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/09271358Michniak.pdf>(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem). Type: ADNB
 • MICHNIAK, Daniel. Osobná železničná doprava na Slovensku po roku 1989: vybrané zmeny, problémy a výzvy. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 89. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • Urban Land Systems: An Ecosystems Perspective. Eds. A. Millington, H. Nagendra, M. Kopecká. Basel : MDPI, 2018. 190 p. Dostupné na internete: <http://www.mdpi.com/books/pdfview/book/661>. ISBN 978-3-03842-917-3. Type: FAI
 • NOVÁČEK, Jozef - OŤAHEĽ, Ján - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján. Pustnutie poľnohospodárskej pôdy: kartografická prezentácia na príklade Bratislavského kraja. In GeoKARTO 2018 : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 6. - 7. septembra 2018. - Zvolen : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2018, p. 23. ISBN 978-80-89060-25-2. Type: AFH
 • NOVOTNÝ, Ján. The River connectivity - a basin approach (the Váh River case study). In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 43. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • NOVOTNÝ, Ján. Správa o činnosti Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV za rok 2017. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Spravodajca Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, 2018, roč. 18, č. 1, s. 57-58. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0181/ASG_SPRAVODAJ_2017.pdf>. Type: GII
 • OŤAHEL, Ján - IRA, Vladimír - HLAVATÁ, Zuzana - PAZÚR, Róbert. Visibility and perception analysis of city monuments: The case of Bratislava city centre (Slovakia). In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 1, p. 55-68. (1.435 - IF2017). ISSN 1210-8812. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/mgr.2018.26.issue-1/mgr-2018-0005/mgr-2018-0005.pdf>(Vega č. 1/0082/15 : Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien). Type: ADCA

  Citácie:
  [2.2] CÁKOCI, R., TOLMÁČI, L. Aktuálny obraz Česka ako turistickej destinácie vytvorený vysokoškolskými študentmi - potenciálnymi návštevníkmi zo Slovenska. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 3, s. 273-284. ISSN 0016-7193., Registrované v: SCOPUS

 • OŤAHEĽ, Ján - NOVÁČEK, Jozef - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - PAZÚR, Róbert. Dynamika zmien krajiny a pustnutie poľnohospodárskej pôdy: analýza údajov CORINE land cover na príklade Bratislavského kraja. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 52. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • PAZÚROVÁ, Zuzana - POUWELS, Rogier - RUŽIČKOVÁ, Jana - BOLLIGER, Janine - KROKUSOVÁ, Juliana - OŤAHEĽ, Ján - PAZÚR, Róbert. Effects of Landscape Changes on Species Viability: A Case Study from Northern Slovakia. In Sustainability, 2018, vol. 10, no. 10, art. no. 3602. (2.075 - IF2017). ISSN 2071-1050. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3602>. Type: ADCA
 • PAZÚR, Róbert - BOLLIGER, J. Enhanced land use datasets and future scenarios of land change for Slovakia. In Data in Brief, 2017, vol. 14, p. 483-488. ISSN 2352-3409. Dostupné na internete: <http://ac.els-cdn.com/S2352340917303682/1-s2.0-S2352340917303682-main.pdf?_tid=7a535abe-827b-11e7-ba59-00000aab0f01&acdnat=1502885430_e45184e11535789e5d5c53ff76ba4d1b>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Type: ADMB
 • RIŠOVÁ, Katarína - POUŠ, Richard. Urban facilities in the quality of life research: a case study of Banská Bystrica city (Central Slovakia). In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 2, s. 99-116. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/06141022Risova,%20Pous_f.pdf>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Type: ADNB

  Citácie:
  [2.2] MURGAŠ, F., KLOBUČNÍK, M. Quality of life in the city, quality of urban life or well-being in the city: conceptualization and case study. In Ekológia (Bratislava), 2018, vol. 37, no. 2, p. 183-200. ISSN 1335-342X., Registrované v: SCOPUS

 • RIŠOVÁ, Katarína. Local walkability zones: a new concept in urban geography. In New wave : abstract book. - Prague : Charles University, 2018, p. 29. Dostupné na internete: <https://www.natur.cuni.cz/geografie/newwave/new-wave-cz-obrazky-a-soubory/abstract-book-2018>(New wave). Type: AFG
 • RIŠOVÁ, Katarína - POUŠ, Richard. Priestorová analýza mestskej vybavenosti Banskej Bystrice z pohľadu kvality života. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 83. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan. Template for high-resolution river landscape mapping using UAV technology. In Measurement, 2018, vol. 115, p. 139-151. (2.218 - IF2017). ISSN 0263-2241.(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KOPARAN, C. - KOC, A.B. - PRIVETTE, C.V. - SAWYER, C.B. - SHARP, J.L. Evaluation of a UAV-Assisted Autonomous Water Sampling. In WATER. ISSN 2073-4441, MAY 2018, vol. 10, no. 5., article no. 655., Registrované v: WOS

  [1.1] NONES, M. - ARCHETTI, R. - GUERRERO, M. Time-Lapse Photography of the Edge-of-Water Line Displacements of a Sandbar as a Proxy of Riverine Morphodynamics. In WATER. ISSN 2073-4441, MAY 2018, vol. 10, no. 5, article no. 617., Registrované v: WOS

  [3.1] DIMYATI, M., FAUZY, A., PUTRA, A.S. Spatial pattern analysis and identification type of open green space in Yogyakarta city. In MATEC Web of Conferences, The 3rd Annual Applied Science and Engineering Conference (AASEC 2018) 2018, vol. 197, art. no. 03004.

  [3.1] RESTAS, A. Water related disaster management supported by drone applications. In World Journal of Engineering and Technology, 2018, 6, p. 116-126. ISSN 2331-4222.

  [3.1] YANG TUN, W., NAGENDRAN, S.K., ISMAIL, M.A.M. 3D rock slope data acquisition by photogrammetry approach and estraction of geological planes using FACET plugin in CloudCompare. In IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science : 9th IGRSM 2018, vol. 169, 012051.

 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - MICHALEJE, Lukáš. 2D modelovanie zaplavenia štrkonosného vodného toku Topľa (Západné Karpaty) = 2D inundation modeling of gravel-bed Topľa River (Western Carpathians). In Geografické informácie, 2017, roč. 21, č. 2, s. 65-80. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2017_21_2/rusnak,%20kidova,%20michaleje.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Type: ADFB
 • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - KIDOVÁ, Anna. Využitie UAV technológie pre klasifikáciu a mapovanie krajiny vo fluviálnej geomorfológii = Using UAV technology for landscape classification and mapping in fluvial geomorfology. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 2, s. 141-160. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/06141248Rusnak%20et%20al._f.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Type: ADNB
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - SLÁDEK, Ján. UAV technology for landscape classification and mapping. In Geomorfologický sborník 16 : sborník abstraktů konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018. - Ostrava ; Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav), 2018, s. 71-72. ISBN 978-80-86407-77-7. Type: AFG
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - SLÁDEK, Ján - DUDŽÁK, Jozef - FRANDOFER, Milan. Application of aerial photographs, GIS and UAV in fluvial geomorphology research. In GeoKARTO 2018 : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 6. - 7. septembra 2018. - Zvolen : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2018, p. 27. ISBN 978-80-89060-25-2. Type: AFH
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - SLÁDEK, Ján - DUDŽÁK, Jozef - FRANDOFER, Milan. Slovak River LAB - Methods and tools in Slovak river landscapes research. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 40. ISBN 978-80-223-4576-7.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan. UAV technology application in riverine landscape. In Danube - A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services : book of abstracts. - Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018, s. 47. ISBN 978-80-89548-07-1.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. The 42nd IAD Conference 2018). Type: AFH
 • SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - SKUBINČAN, Peter. Mitigating flood consequences: analysis of private flood insurance in Slovakia. In Journal of Flood Risk Management, 2018, vol. 11 no. S1, p. S173-S185. (2.483 - IF2017). ISSN 1753-318X.(Vega č. 2/0091/12 : Povodňové riziko obcí Slovenska). Type: ADCA
 • SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - MICHALEJE, Lukáš. Vulnerability assessment of households and its possible reflection in flood risk management: The case of the upper Myjava basin, Slovakia. In International Journal of Disaster Risk Reduction, 2018, vol. 28, p. 640-652. (1.968 - IF2017). ISSN 2212-4209. Dostupné na internete: <https://ac.els-cdn.com/S2212420918300712/1-s2.0-S2212420918300712-main.pdf?_tid=8daf97b6-6a1e-4874-a76b-ecaefd4032e4&acdnat=1524044303_d62af33fc1cb7a59238feb9f77b1e5db>(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Type: ADCA
 • SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - GOGA, Tomáš. Abandoned agricultural land mapping using Sentinel-2A data. In 7th International conference on cartography & GIS : proceedings, vol. 1 and vol. 2. - Sofia : Bulgarian Cartographic Association, 2018, p. 792-800. ISSN 1314-0604. Dostupné na internete: <https://iccgis2018.cartography-gis.com/7ICCGIS_Proceedings/7_ICCGIS_2018_PROCEEDINGS_Low_Quality.pdf>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. International conference on cartography & GIS). Type: AECA
 • SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - HOLEC, Juraj. Krajinná pokrývka - vstup do modelovania teplotných charakteristík urbanizovanej krajiny. In GeoKARTO 2018 : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 6. - 7. septembra 2018. - Zvolen : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2018, p. 33. ISBN 978-80-89060-25-2. Type: AFH
 • SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - SVIČEK, Michal. Rozšírená legenda Urban Atlas 2012 : (APVV-15-0136) = Extended nomenclature Urban Atlas 2012. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. 48 s. Dostupné na internete: <http://www.geography.sav.sk/pdf/Rozsirena%20legenda%20Urban%20Atlas%202012.pdf>. ISBN 978-80-89548-06-4(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Type: EDJ
 • SZÉKELY, Vladimír - MICHNIAK, Daniel. Changes in networking or rural centres through direct public transport connections: case study of Prešov region, Slovakia. In Innovation and Cooperation in Smart, Sustainable and Inclusive Rural Regions. - Warsaw ; Vienna : Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute and ERDN, 2018, p. 131-152. ISBN 978-83-7658-748-6.(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem). Type: ABC
 • SZÉKELY, Vladimír. Rural development and local action groups in Slovakia: international and intranational comparisons. In Acta Geobalcanica, 2018, vol. 4, no. 1, p. 33-39. ISSN 1857- 9833. Dostupné na internete: <http://geobalcanica.org/wp-content/uploads/AGB/2018/AGB-2018-4-4.pdf>(Vega č. 2/0035/15 : Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov - produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí). Type: ADEB
 • SZÉKELY, Vladimír - NOVOTNÝ, Ján. Geographical context of registered LEADER Local Action Groups in Slovakia (EU programming period 2014-2020). In CAP 2020+: experiences and ideas for future rural areas and development : book of abstracts. - Warsaw : Institute of Agricultur and Food Economics - National Research Institute, 2018, p. 40-42.(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem. European Rural Development Network Conference). Type: AFG
 • SZMAŃDA, Jacek B. - GIERSZEWSKI, Piotr - KORDOWSKI, Jaroslaw - LEHOTSKÝ, Milan - LUC, Malgorzata - NOVOTNÝ, Ján. Evolution of Danube river system near Gabčíkovo in Holocene. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 41. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • ŠUŠKA, Pavel - ŠVEDA, Martin - KRIVÝ, Vladimír. Hodnotová zmena v zázemí Bratislavy ako dôsledok suburbánneho rozvoja: analýza volebného správania. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 5, s. 609-631. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225.(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. VEGA č. 2/0007/16 : Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku = Election 1946 and Election 2016 in Slovakia). Type: ADDA
 • ŠUŠKA, Pavel. Komunita je... : rozhovor. In Nota bene, 2018, roč. 17, č. 207, s. 8-9. ISSN 1335-9169. Type: GII
 • ŠUŠKA, Pavel. Chcú ovplyvňovať mestský rozvoj, inokedy sa spoja proti zariadeniu pre týraných. Ako pracovať s komunitami v mestách? In Denník N, 9.10.2018, roč. 4, blog. ISSN 1339-844X. Názov z obrazovky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/blog/1256459/chcu-ovplyvnovat-mestsky-rozvoj-niekedy-sa-spoja-proti-zariadeniu-pre-tyrane-ako-pracovat-komunitami-v-mestach/>. Type: GII
 • ŠUŠKA, Pavol. Ageing among the young: political consequences of ageing in newly built suburbs. In Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing : book of abstracts. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, p. 26. ISBN 978-80-223-4556-9.(APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing). Type: AFL
 • ŠVEDA, Martin - PAZÚR, Róbert. Priestorové formy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 3, s. 231-258. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/09271311Sveda,%20Pazur.pdf>(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností). Type: ADNB
 • ŠVEDA, Martin. Daily commuting in Bratislava metropolitan area: case study with mobile positioning data. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 74. ISBN 978-80-223-4576-7.(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • UHER, Ana. Life paths of persons affected by civil wars in former Yugoslavia. In New wave : abstract book. - Prague : Charles University, 2018, p. 32. Dostupné na internete: <https://www.natur.cuni.cz/geografie/newwave/new-wave-cz-obrazky-a-soubory/abstract-book-2018>(New wave). Type: AFG
 • UHER, Ana. Impact of the post-war events related to the break-up of Yugoslavia at the end of the 20th century on the migration of Slovaks from Vojvodina to Slovakia. In Geographical science and education: from statement to constructivism : collected papers. - Kyiv : Institute of Geography of the NAS of Ukraine, 2018, p. 128.(International conference, dedicated to the 100th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine). Type: AFG
 • UHER, Ana - IRA, Vladimír. Tuzla a okolie - devastácia, obnovenie a revitalizácia kultúrnej krajiny po občianskej vojne v Bosne a Hercegovine. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 84. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • XIAO, Han - KOPECKÁ, Monika - GUO, Shan - GUAN, Yanning - CAI, Danlu - ZHANG, Chunyan - ZHANG, Xiaoxin - YAO, Wutao. Responses of Urban Land Surface Temperature on Land Cover: a Comparative Study of Vienna and Madrid. In Sustainability, 2018, vol. 10, no. 2, art. no. 260. (2.075 - IF2017). ISSN 2071-1050. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet, Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://www.mdpi.com/2071-1050/10/2/260/htm>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus