Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Geography

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • AFZALI, Hamid** - RUSNÁK, Miloš. Using Satellite Images for Vegetation Dynamic Detection in Riverine Landscape. In Geomorphological proceedings 21 : Books of abstracts - State of geomorphological research in the year 2023. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University : Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences : Brown Coal Research Institute, p. [9]. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. State of geomorphological research in the year 2023) Type: GII
 • BOATENG, Richard Kyere - MAREK, Michal V. - HUBA, Mikuláš. Understanding local beneficiaries of ecosystem services in the Bia-Tano Forest Reserve for sustainable forest governance = Udržateľné lesné hospodárstvo v ponímaní miestnych užívateľov ekosystémových služieb v lesnej rezervácii Bia-Tano. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 1, s. 5-26. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.1.01 Type: ADNB
 • ČULÁKOVÁ, Katarína - BILKOVÁ, Kristína - KRIŽAN, František - DANIELOVÁ, Katarína - HENCELOVÁ, Petra. Dosah pandémie COVID-19 na zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku = The Impact of the COVID-19 Pandemic on Changes in Consumer Shopping Behavior in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 5, s. 385-411. (2021: 0.635 - IF, Q4 - JCR, 0.204 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.5.14 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Type: ADDA
 • DEMOVIČOVÁ, Lucia - ŠIBÍKOVÁ, Mária - MICHALKOVÁ, Michaela - JAROLÍMEK, Ivan - KLAČANOVÁ, Simona - ČAHOJOVÁ, Lucia - OPRAVIL, Šimon. Vývoj fragmentov jelšových lesov v čase a priestore pomocou diaľkového prieskumu Zeme. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 1063-1068. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • HORÁČKOVÁ, Šárka** - LIESKOVSKÝ, Tibor - RUSINKO, Adam** - BÁTORA, Jozef** - MURÍN, Igor** - LABAŠ, Peter**. Semi-Automated Identification of the Bronze Age Burial Mounds - Hidden Anthropogenic Landforms in the Agricultural Landscape. In Geomorphological proceedings 21 : Books of abstracts - State of geomorphological research in the year 2023. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University : Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences : Brown Coal Research Institute, p. [21]. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. State of geomorphological research in the year 2023) Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Buďme realisti, žiadajme nemožné! (O probléme vieme už desaťročia a namiesto jeho riešenia prispievame k jeho prehlbovaniu). In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 75-79. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Type: BEF
 • JANČOVIČ, Marián - KIDOVÁ, Anna. Testovanie využitia výšky nad najbližším vodným tokom pri priestorovej identifikácii riečnej nivy rieky Belá = Potential use of height above the nearest drainage in spatial identification of the floodplain of the Bela River. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 956-961. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • Detská mapa sveta : Barbara Petchenik Children's Map Competition. Eds. Monika Kopecká, Martin Kšiňan. 1. vyd. Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i. : Kartografická spoločnosť SR, 2023. Grafické reprodukcie. ISBN 978-80-89548-11-8 Type: FAI
 • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján - OPRAVIL, Šimon. Urban Development Factors: a comparative analysis of Bratislava and Bucharest : abstract. In Health, Environment and Sustainable Development: Changes, Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World. - Bucharest, Romania : Faculty of Geography University of Bucharest, Institute of Geography Romania Academy, 2023, p. [26]. Dostupné na internete: https://iguche2020.com/conference-final-programme/ (Health, Environment and Sustainable Development: Changes, Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World : Conference. Health, Environment and Sustainable Development: Changes, Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World : Conference) Type: GII
 • LORENC, D. - RIŠOVÁ, Katarína. Vnímanie nebezpečia adolescentami žijúcimi na periférii: prípadová štúdia v malom meste Želiezovce (Slovensko) = Unsafety perception of adolescents living on the periphery: a case study in the small town of Želiezovce (Slovakia). In Geografická revue : časopis Katedry geografie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied UMB, 2022, roč. 18, č. 2, s. 56-71. ISSN 2585-8955. Dostupné na internete: https://www.fpv.umb.sk/geo-revue/ (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku) Type: ADFB
 • MACKOVÁ, Lucie** - IRA, Vladimír. Armenian Return Migration in the Discourse of Local Elite. In Folia geographica : Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy., 2023, roč. 65, č. 1, s. 66-78. (2022: 1.3 - IF, 0.294 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2023-65-1/670 Type: ADNA
 • MATLOVIČ, René** - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. Geographia est Via Vitae: the Slovak Anabasis of the Czechoslovak Antropogeographer Jiří Král (1893-1975). In Folia geographica : Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy., 2023, roč. 65, č. 1, s. 40-65. (2022: 1.3 - IF, 0.294 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2023-65-1/672 (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?) Type: ADNA
 • MELNYK, Mariana** - LESHCHUKH, Iryna - PRYTULA, Khrystyna - CHIRODEA, Florentina - MAKSYMENKO, Anna - KUROWSKA-PYSZ, Joanna - KALAT, Jaroslava - MICHNIAK, Daniel. Adapting Multimodal Transportation Infrastructure to Changing Transport and Logistics Routes. In International Journal of Transport Development and Integration, 2023, vol. 7, no. 2, p. 77-84. (2022: 0.252 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2058-8305. Dostupné na: https://doi.org/10.18280/ijtdi.070202 Type: ADMB
 • MICHÁLEK, Anton. Ekonomická zraniteľnosť regiónov Slovenska v dôsledku pandémie COVID-19 = Economic vulnerability of Slovak regions due to the COVID-19 pandemic. In Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 4, s. 317-336. (2021: 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2022.74.4.16 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Type: ADNB
 • MICHÁLEK, Anton. Vývoj miezd v regiónoch Slovenska počas pandémie COVID-19 = Development of wages in the regions of Slovakia during the COVID-19 pandemic. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 1, s. 27-46. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.1.02 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Type: ADNB
 • NOVOTNÝ, Jan**. The Influence of Lithology and Tectonics on the Formation of the River Network, the Orava River, Slovakia Case Study. In Geomorphological proceedings 21 : Books of abstracts - State of geomorphological research in the year 2023. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University : Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences : Brown Coal Research Institute, p. [34]. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. State of geomorphological research in the year 2023) Type: GII
 • OPRAVIL, Šimon - PAZÚR, Róbert. Mapping of management practices on permanent grasslands using Sentinel-2:. In Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 4, s. 299-315. (2021: 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2022.74.4.15 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia) Type: ADNB
 • OPRAVIL, Šimon. Využitie voľne dostupných satelitných údajov a neurónových sietí na identifikáciu poľnohospodárskych pozemkov = Leveraging open source satellite data and neural networks to identify agricultural land parcels. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 962-967. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • PÓCZOŠOVÁ, Veronika - RIŠOVÁ, Katarína**. Considering the Preferences of Adults and Elderly Individuals While Examining the Spatial Justice of the Distribution of Urban Facilities: A Case Study of the Small Town of Fiľakovo (Slovakia). In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 4, s. 411-433. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.4.15 (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Type: ADDA
 • POLYVACH, Kateryna**. Cultural landscape zoning of Ukraine. In Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University : Series Geology. Geography. Ecology, 2022, vol. 57, p. 173-183. (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 2410-7360. Dostupné na: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-13 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Type: ADMA
 • RIŠOVÁ, Katarína** - PÓCZOŠOVÁ, Veronika. Gender differences in unsafety perception and precautionary behaviour among adolescents: Case study of a small peripheral town in Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2023, vol. 31, no. 2, p. 95-105. (2022: 2.5 - IF, Q2 - JCR, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0009 (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Type: ADCA
 • RIŠOVÁ, Katarína - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Urban parks as adolescentsʼ favourite places? Analysis of preferences with respect to environmentally responsible behaviour = Mestské parky ako obľúbené miesta adolescentov? Analýza preferencií so zreteľom na environmentálne zodpovedné správanie. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 1, s. 85-102. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.1.05 (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Type: ADNB
 • RIŠOVÁ, Katarína. Nie je chodec ako chodec. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. XXVIII, č. 4, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/nie-je-chodec-ako-chodec/ Type: BDF
 • RUSINKO, Adam - HORÁČKOVÁ, Šárka. Flash flood simulation in the urbanised catchment: a case study of Bratislava-Karlova Ves. In Geographia Cassoviensis, 2022, roč. 2, č. 2, s. 81-97. (2021: 0.175 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/GC2022-2-01 (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období) Type: ADNB
 • SOLÍN, Ľubomír** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Spatial planning as a tool of flood risk management in rural landscapes? Position, limitations, and other findings: The case of Myjava Region (Slovakia). In Moravian Geographical Reports, 2023, vol. 31, no. 2, p. 106-117. (2022: 2.5 - IF, Q2 - JCR, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0010 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: ADCA
 • SZATMÁRI, Daniel** - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - GOGA, Tomáš - OPRAVIL, Šimon - SVIČEK, Michal - FENCÍK, Róbert - PAPČO, Juraj. Environmental data and satellite images: information sources for the identification of illegal activities in the landscape on the example of Slovakia. In Abstracts of the International Cartographic Association.Vol. 6. - 2023, p. non. ISSN 2570-2106. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-253-2023 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. International Cartographic Conference (ICC 2023) : Smart Cartography for Sustainable Development) Type: AFG
 • SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján. Landscape and its dynamics explored by the application of remote sensing data and GIS – overview of the research activities of the Institute of Geography SAS. In Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. 1. vyd. - Debrecen : Debrecen University Press, 2023, pp. 364-365. ISBN 978-963-615-084-6. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás) Type: AFK
 • ŠUŠKA, Pavel. Klimatická spravodlivosť. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 67-74. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Type: BEF
 • ŠVEDA, Martin** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Estimating distance decay of intra-urban trips using mobile phone data: The case of Bratislava, Slovakia. In Journal of Transport Geography, 2023, vol. 107, art. no. 103552. (2022: 6.1 - IF, Q1 - JCR, 1.852 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6923. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103552 (APVV-20-0586 : Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Type: ADCA
 • TIKUYE, Birhan Getachew** - GILL, Laurence - RUSNÁK, Miloš - MANJUNATHA, Busnur R. Modelling the impacts of changing land use and climate on sediment and nutrient retention in Lake Tana Basin, Upper Blue Nile River Basin, Ethiopia. In Ecological Modelling, 2023, vol. 482, art. no. 110383, p. 1-17. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 0.888 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-3800. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2023.110383 Type: ADCA
 • VOJTEK, Matej** - VOJTEKOVÁ, Jana - DE LUCA, Davide Luciano - PETROSELLI, Andrea. Combined basin-scale and decentralized flood risk assessment: a methodological approach for preliminary flood risk assessment. In Hydrological Sciences Journal : international association of hydrological Sciences.Association Internationale des Sciences Hydrologiques, 2023, vol. 68, no. 3, p. 355-378. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.92 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0262-6667. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02626667.2022.2157279 Type: ADCA
 • VOJTEK, Matej**. Indicator-based approach for fluvial flood risk assessment at municipal level in Slovakia. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, art. no. 5014, p. 14. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-32239-7 Type: ADCA
 • VOJTEKOVÁ, Jana - VOJTEK, Matej** - BOLTIŽIAR, Martin - PETROVIČ, František - MASNÝ, Matej - GREGOROVÁ B, Bohuslava. Mapping and Assessment of Land Cover Change and Ecological Stability: A Case of Three Transects in Slovakia. In Acta Scientarium Polonorum : Formatio Circumiectus. Ksztaltowanie srodowiska, 2022, vol. 21, no. 2, p. 35-48. (2022 - WOS). ISSN 1644-0765. Dostupné na: https://doi.org/10.15576/ASP.FC/2022.21.2.35 Type: ADMB
 • VOJTEKOVÁ, Jana - VOJTEK, Matej - ŽONCOVÁ, Michaela - REPASKÁ, Gabriela. Digital Technologies in Geography Teaching. In Curriculum and Teaching, 2023, vol. 38, no. 1, p. 85-111. (2022: 0.154 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0726-416X. Dostupné na: https://doi.org/10.7459/ct/38.1.06 Type: ADMB
 • VÝBOŠŤOK, Ján** - ŠTEFKOVIČOVÁ, Pavla. Housing affordability, quality of life, and residential satisfaction in the Austrian cross-border suburban region of Bratislava, Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2023, vol. 31, no. 1, p. 2-13. (2022: 2.5 - IF, Q2 - JCR, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0001 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus