Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Philosophy SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • FOLTIN, Martin. Morálno-normatívne zdôvodnenie ľudských práv [Moral-normative Justification of Human Rights]. In Filozofia, 2021, roč. 76, č. 1, s. 46-58. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/01261501filozofia.2021.76.1.4.pdf> (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADDB
  • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2021] František Gahér. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 10x ročne. ISSN 0046-385X Type: FAI
  • GLAVANIČOVÁ, Daniela. Rethinking Role Realism. In British Journal of Aesthetics, 2021, vol. 61, no. 1, pp. 59-74. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0007-0904. Dostupné na internete: <https://academic.oup.com/bjaesthetics/article/61/1/59/5927766> (VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie) Type: ADCB
  • HORYNA, Břetislav. Dinuš. P. a kol.: Svet v bode obratu. O protirečivosti vývoja civilizácie v 20. a na začiatku 21. storočia. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2020, roč. 13, č. 2, s. 96-102. ISSN 1337-8163. Recenzia na: Svet v bode obratu. O protirečivosti vývoja civilizácie v 20. a na začiatku 21. storočia / P. Dinuš a kol. - Bratislava : Veda, 2019. Dostupné na internete: <http://www.sps.sav.sk/wp-content/uploads/2021/01/SPS_02_2020_Recenzie_Anotacie_Horyna.pdf> Type: EDI
  • KARUL, Róbert. Úvodník. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2020, roč. 16, č. 4. ISSN 1336-6556 (online). Dostupné na internete: <https://ostium.sk/language/sk/uvodnik-19/> Type: GII
  • SEDOVÁ, Tatiana. O slobode ako politickej hodnote [On Freedom as a Political Value]. In Filozofia, 2021, roč. 76, č. 2, s. 81-96. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/02261355filozofia.2020.76.2.1.pdf> (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADDB
  • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2018] Marián Zouhar, editor-in-chief [2019-2021] Martin Vacek. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 4x ročne. ISSN 1335-0668 Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus