Information Page of SAS Organisation

Institute of Philosophy SAS

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • DAUBNER, Peter. Dekonštrukcia liberálnej demokracie 21. storočia ako politickej formy neskorého kapitalizmu [Deconstruction of the 21st Century Liberal Democracy as a Political Form of Late Capitalism]. In Philosophica Critica : international scientific journal of philosophy, 2019, vol. 5, no. 2, pp. 44-56. ISSN 1339-8970. Dostupné na internete: <http://philosophicacritica.ukf.sk/uploads/1/3/9/8/13980582/daubner.pdf>. Type: ADFB
 • FOLTIN, Martin. Alexandrova, Anna: A Philosophy for the Science of Well-being. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 158-162. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: A Philosophy for the Science of Well-being / Anna Alexandrova. - New York : Oxford University Press, 2017. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03111205filozofia.2020.75.2.7.pdf>. Type: EDI
 • GAHÉR, František - MRVA, Michal - ŠTEVČEK, Marek - TURČAN, Martin. Otvorená textúra pojmov a pravidiel - voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike? [Open Texture of Concepts and Rules - Fuel for the Fire of Subjectivism in Applied Semantics?]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 4, s. 309-323. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04211152ilozofia.2020.75.4.4.pdf>. Type: ADDB
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2020] František Gahér. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Type: FAI
 • GLAVANIČOVÁ, Daniela. Response to Kosterec. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2020, vol. 27, iss. 1, pp. 129-134. (2019: 0.118 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/02010927orgf.2020.27106.pdf>(VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie). Type: ADDB
 • HORYNA, Břetislav. Hamann a Herder o metakritice. Příspěvek k dějinám pojmů [Hamann and Herder on Metacriticism. Contribution to the History of Concepts]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 133-147. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03111218filozofia.2020.75.2.5.pdf>(VEGA č. 1/0291/18 : Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva). Type: ADDB
 • HORYNA, Břetislav. The Origins of Modern Cross-Cultural European Interpretations of Chinese Philosophy. New Thoughts on China in the Work of G. W. Leibniz. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, iss. 2, pp. 146-163. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/journals/humaff/30/2/article-p146.xml?tab_body=pdf-69320>(VEGA č. 1/0291/18 : Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva). Type: ADNB
 • HORYNA, Břetislav. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit. Biographie. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 418-423. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Hegel. Der Philosoph der Freiheit. Biographie / Klaus Vieweg. - München : C. H. Beck, 2019. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05262118filozofia.2020.75.5.6.pdf>. Type: EDI
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmová adaptácia literárneho diela s historickou témou ako výpoveď súčasného človeka. In Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad : zborník príspevkov z interdisciplinárnej konferencie konanej dňa 11. a 12. septembra 2019 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zostavovatelia Tomáš Mészáros, Rudolf Kasinec ; recenzenti Ľubomír Batka, Jarmila Chovancová. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2019, s. 232-248. ISBN 978-80-7160-524-9. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk&id=18196&part=2>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: AFD
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmové čítanie: Priestory "nebývania" a esencia domova v časozberných dokumentoch Heleny Třeštíkovej. In Film.sk : mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku, 2020, roč. 21, č. 4-5, s. 54-58. ISSN 1335-8286. Dostupné na internete: <http://www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-4-5-2020/filmove-citanie>. Type: BDF
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Urban exploration - a private space for all? In Fenomén 2020 : Komunita v mediálnom priestore : zborník abstraktov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie, Bratislava, 13. február 2020. - Bratislava : Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2020, s. 10.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: GII
 • KARUL, Róbert. Utópia a neutrum podľa Louisa Marina. In Obraz / rám / priestor : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. - 8. novembra 2019 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Editori Zora Rusinová, Ján Kralovič ; recenzenti Josef Fulka, Vlastimil Zuska. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2020, s. 193-199. ISBN 978-80-8189-037-6. Dostupné na internete: <https://www.vsvu.sk/o-nas/aktuality/pozvanky/nova-publikacia-vsvu-obraz-ram-priestor/>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: AFB
 • KOSTEREC, Miloš. Substitution contradiction, its resolution and the Church-Rosser Theorem in TIL. In Journal of Philosophical Logic, 2020, vol. 49, iss. 1, pp. 121-133. (2019: 1.804 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-3611. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10992-019-09514-y.pdf>. Type: ADCB
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Prelínanie. Modality neuchopiteľného [Interlacement. The Modality of the Ungraspable]. In Filosofický časopis, 2020, roč. 68, č. 2, s. 259-270. (2019: 0.133 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-1831. Dostupné na internete: <http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=aktualni-cislo&cislo=2-2020&obsah=910>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: ADCB
 • LIPTÁK, Michal. Hegelova koncepcia byrokracie ako všeobecného stavu [Hegel's Conception of Bureaucracy as Universal Class]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 6, s. 446-459. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/06241539filozofia.2020.75.6.2.pdf>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: ADDB
 • LIPTÁK, Michal. Vydrová, Jaroslava: Výraz, dielo, telesnosť. Fenomenologické eseje. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 163-167. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Výraz, dielo, telesnosť. Fenomenologické eseje / Jaroslava Vydrová. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03111221filozofia.2020.75.2.8.pdf>. Type: EDI
 • MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie [Actual State of the Historiography of the Hungarian Philosophy]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 1, s. 1-12. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/0205212101.2020.75.1.1.pdf>(VEGA č. 2/0172/17 : Problémy recepcie a spracovania dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku: multifokálny prístup). Type: ADDB
 • MÉSZÁROS, Ondrej. Spomienka na Ágnes Heller (preklad). In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 1, s. 72-75. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Type: GII
 • NELLEN, Klaus - HAGEDORN, Ludger - VYDROVÁ, Jaroslava. A European Philosopher of a Different Language : editorial [Európsky filozof iného jazyka : úvodník]. In Kritika & kontext : journal of critical thinking, 2019 - 2020, vol. 22, no. 58, pp. 3-7. ISSN 1335-1710. Type: GII
 • NOVOSÁD, František. Elementy filozofickej antropológie : o znakoch, nástrojoch a inštitúciách. Vedecká redakcia Marián Palenčár, Branislav Malík. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2020. 224 s. ISBN 978-80-8200-057-6(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: AAB
 • PASCUCCI, Matteo. Propositional quantifiers in labelled natural deduction for normal modal logic. In Logic journal of the IGPL, 2019, vol. 27, iss. 6, pp. 865-894. (2018: 0.609 - IF, Q2 - JCR, 0.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1367-0751. Dostupné na internete: <https://academic.oup.com/jigpal/article-abstract/27/6/865/5469278?redirectedFrom=fulltext>. Type: ADMA
 • SEDOVÁ, Tatiana. Filozofia ako životný program. Nad knihou Sarah Bakewellovej "V existencialistické kavárně" [About Philosophy like Project for Life. Some Reflections on Book "At the Existentialist Cafe" by Sarah Bakewell]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 4, s. 324-330. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04211137ilozofia.2020.75.4.5.pdf>(VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady). Type: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. Husserlova teória imaginácie a "nová fenomenológia" M. Richira [Husserl's Theory of Imagination and the "New Phenomenology" of M. Richir]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 401-417. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05261518filozofia.2020.75.5.5.pdf>(VEGA č. 2/0156/18 : Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie II). Type: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. Barbaras, Renaud: Métaphysique du sentiment. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 424-429. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Métaphysique du sentiment / Renaud Barbaras. - Paris : Ed. du Cerf, 2016. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05262201filozofia.2020.75.5.7.pdf>. Type: EDI
 • SŤAHEL, Richard. China's Approach to the Environmental Civilization. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, iss. 2, pp. 164-173. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/journals/humaff/30/2/article-p164.xml?tab_body=pdf-69320>(VEGA č. 1/0291/18 : Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva). Type: ADNB
 • STEWART, Jon. The Emergence of Subjectivity in the Ancient and Medieval World : an interpretation of western civilization. First Edition. New York : Oxford University Press, 2020. xiv + 399 pp. ISBN 978-0-19-885435-7(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: AAA
 • STEWART, Jon. The Crisis of the Danish Golden Age as the Problem of Nihilism. In The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. - Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020, pp. 123-168. ISBN 978-87-635-4670-6.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia. APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: ABA
 • STEWART, Jon. Hegel's Philosophy of Religion as a Phenomenology. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 386-400. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05261522filozofia.2020.75.5.4.pdf>(VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity). Type: ADDB
 • The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. Edited by Jon Stewart and Nathaniel Kramer. Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020. xv+276 pp. Danish Golden Age Studies, vol. 12. ISBN 978-87-635-4670-6(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: FAI
 • STEWART, Jon - KRAMER, Nathaniel. Introduction. In The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. - Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020, pp. 1-7. ISBN 978-87-635-4670-6.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia. APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: GII
 • ŠAJDA, Peter. The Ramifications of the Critical Year 1848: Carl Schmitt on the Diagnoses and Prognoses of Søren Kierkegaard and Donoso Cortés. In The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. - Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020, pp. 169-188. ISBN 978-87-635-4670-6.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia. APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: ABC
 • ŠAJDA, Peter. Obmedzenie nepriateľstva ako výchova k ľudskosti: Carl Schmitt a Ernst Jünger [The Limitation of Enmity as Education to Humaneness: Carl Schmitt and Ernst Jünger]. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 10, s. 852-865. (2018: 0.201 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12301540filozofia.2019.74.10.5.pdf>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: ADDB
 • ŠAJDA, Peter. Existencia, subjektivita, etika. Reflexia Kierkegaarda v nemeckej a francúzskej fenomenológii [Existence, Subjectivity, Ethics. The Reception of Kierkegaard in German and French Phenomenology]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 372-385. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05261517filozofia.2020.75.5.3.pdf>(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Type: ADDB
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2018] Marián Zouhar, editor-in-chief [2019-2020] Martin Vacek. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Do roku 2006 podnázov: filozofický časopis. 4x ročne. ISSN 1335-0668. Type: FAI
 • VICENTE, Agustin - ZEMAN, Dan Cristian. How to Say When: A Reichenbachian Approach to the Answering Machine Puzzle. In The Architecture of Context and Context-Sensitivity : perspectives from philosophy, linguistics and logic. Vol. 103. - Cham : Springer, 2020, p. 97-112. ISBN 978-3-030-34484-9. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-34485-6_6>. Type: ABC
 • VYDROVÁ, Jaroslava. Konvergencie fenomenológie, pražského štrukturalizmu a umeleckej tvorby. Príspevok ku genealógii fenomenológie v stredoeurópskom priestore [Convergence of Phenomenology, Prague Structuralism and Art Creation. Genealogy of Phenomenology in Central European Context]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 109-120. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03111232filozofia.2020.75.2.3.pdf>(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Type: ADDB
 • VYDROVÁ, Jaroslava. Ozveny Edmunda Husserla v umeleckej tvorbe minulého storočia. In Kritika & kontext : journal of critical thinking, 2019 - 2020, vol. 22, no. 58, pp. 145-151. ISSN 1335-1710.(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Type: ADFB
 • VYDROVÁ, Jaroslava. Phenomenology in Central Europe: Philosophy from the Margins. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, iss. 3, pp. 428-437. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/journals/humaff/30/3/article-p428.xml?tab_body=pdf-78589>(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Type: ADNB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus