Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Philosophy SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BUSCHMANN, Daniel. Eric S. Nelson: Daoism and Environmental Philosophy: Nourishing Life. In Filosofický časopis, 2021, vol. 69, special Issue 3, pp. 95-100. (2020: 0.117 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0015-1831. Recenzia na: Daoism and Environmental Philosophy: Nourishing Life / Eric S. Nelson. - New York : Routledge, 2021. Dostupné na internete: https://kramerius.lib.cas.cz/search/nimg/IMG_FULL/uuid:035adae0-b065-4ade-bca8-eac583d3edd9 Type: EDI
 • BUSCHMANN, Daniel. Graham Parkes: How to Think about the Climate Crisis: A Philosophical Guide to Saner Ways of Living. In Concordia : internationale Zeitschrift für Philosophie, 2022, no. 81, pp. 93-100. ISSN 0179-0846. Recenzia na: How to Think about the Climate Crisis: A Philosophical Guide to Saner Ways of Living / Graham Parkes. - London : Bloomsbury, 2021. Type: EDI
 • BUSCHMANN, Daniel. "Kommt ein Mann in eine Bar ... ". Interkulturelle Überlegungen zum Umgang mit der Klimakrise. In Polylog : Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren, 2022, nr. 47, s. 157-159. ISSN 1560-6325. Recenzia na: How to Think about the Climate Crisis: A Philosophical Guide to Saner Ways of Living / Graham Parkes. - London : Bloomsbury, 2021. Type: EDI
 • DAUBNER, Peter - MIHÁLY, Róbert. Globálna klimatická kríza a neoliberálny kapitalizmus: filozofická perspektíva [Global Climate Crisis and Neoliberal Capitalism: Philosophical Perspective]. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2022, roč. 25, č. 1, s. 8-48. (2022 - WOS). ISSN 1335-2741. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.1.8-48 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ADNB
 • DAUBNER, Peter. Idea socializmu v ére antropocénu. In Idea socializmu? : ku knihe Axela Honnetha. Editor Peter Daubner ; recenzenti Michael Hauser, František Škvrnda. - Bratislava : Filozofický ústav, v. v. i., 2022, s. 144-211. ISBN 978-80-89766-02-4. (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: AFD
 • Idea socializmu? : ku knihe Axela Honnetha. Editor Peter Daubner ; recenzenti Michael Hauser, František Škvrnda. Bratislava : Filozofický ústav, v. v. i., 2022. 216 s. ISBN 978-80-89766-02-4 Type: FAI
 • DAUBNER, Peter. Úvod. In Idea socializmu? : ku knihe Axela Honnetha. - Bratislava : Filozofický ústav, v. v. i., 2022, s. 7-11. ISBN 978-80-89766-02-4. Type: GII
 • DĚDEČKOVÁ, Eva. Načrieť do hĺbky, kde je človek mýtom. In Knižná revue, 2022, roč. 32, č. 2, s. 22-23. ISSN 1210-1982. (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: BDF
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2022] František Gahér. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 10 x ročne. ISSN 0046-385X Type: FAI
 • GAHÉR, František. Časopis Filozofia zdigitalizovaný. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 4, s. 231-232. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/04302009Na_uvod.pdf Type: GII
 • HORYNA, Břetislav. Význam Číny pro evropskou vzdělanost : Leibniz - Wolff - Bilfinger - Justi - Goethe - Konfuciánství [The importance of China for European Education : Leibniz - Wolff - Bilfinger - Justi - Goethe - Confucianism]. Recenzenti Vladimír Leško, Dušan Lužný. Praha : Malvern, 2022. 261 s. ISBN 978-80-7530-353-0 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: AAA
 • HORYNA, Břetislav. Hybné síly environmentální politické filosofie [Motive Forces of Environmental Political Philosophy]. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 4, s. 251-267. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.4.2 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ADDB
 • HORYNA, Břetislav. Filosofie a obraz světa: k dějinám jedné metafory [Philosophy and the Image of the World. Towards the History of a Metaphor]. In Philosophica Critica : international scientific journal of philosophy, 2022, vol. 8, no. 1, pp. 2-19. ISSN 1339-8970. Dostupné na internete: http://philosophicacritica.ukf.sk/uploads/1/3/9/8/13980582/1horyna.pdf (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ADFB
 • CHEDIA, Irakli. Phenomenon of Totalitarianism Today : dizertačná práca [Fenomén totalitarizmu dnes]. Školiteľ František Novosád. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského : Filozofický ústav SAV, 2021. 115 s. Type: DAI
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmová kultúra v online priestore. In Knihy na dosah, 2022, 14. február. ISSN 2729-7624. Dostupné na internete: https://knihynadosah.sk/romana-javorcekova-filmova-kultura-v-online-priestore/ Type: BDF
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Ako sa skúša zem. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2021, roč. 25, č. 2, s. 196-206. ISSN 1335-1893. Recenzia na: Gunda / Victor Kossakovsky. - 2020. (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: EDI
 • LIPTÁK, Michal. Body, Music and Electronics: Pierre Schaeffer and Phenomenology of Music. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 45-74. (2022 - WOS). ISSN 1221-8138. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/subbphil.2022.1.03 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ADMB
 • LIPTÁK, Michal - VYDROVÁ, Jaroslava. Introduction. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 7-10. (2022 - WOS). ISSN 1221-8138. Dostupné na internete: http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1419.pdf Type: GII
 • MÉSZÁROS, Ondrej. Az iskolai filozófiától a nyilvános filozófia felé (Greguss Mihály vitacikkei) [From Academic Philosophy to Public Philosophy (The Journal Articles of Mihály Greguss)]. In Erdélyi Múzeum, 2021, vol. 83, no. 4, pp. 26-33. ISSN 1453-0961. Dostupné na: https://doi.org/10.36373/em-2021-4-3 Type: BDE
 • MURÁNSKY, Martin. Ernst Tugendhat a jeho "prvá" filozofia. Recenzenti Martin Nitsche, Jana Tomašovičová. Praha : Togga, 2021. 333 s. ISBN 978-80-7476-149-2 (VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy) Type: AAA
 • NOVOSÁD, František. Znovu o socializme, alebo ako vrátiť loptu do hry : úvahy o knihe Axela Honnetha "Idea socializmu". In Idea socializmu? : ku knihe Axela Honnetha. Editor Peter Daubner ; recenzenti Michael Hauser, František Škvrnda. - Bratislava : Filozofický ústav, v. v. i., 2022, s. 13-22. ISBN 978-80-89766-02-4. (VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity) Type: AFD
 • SEDOVÁ, Tatiana. Podoby textu a poznanie: o vzťahu medzi filozofickým a literárnym textom [Varieties of Text and Knowledge: Towards to the Relationship Between Philosophical and Literary Text]. In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá, 2022, roč. 4, č. 1, s. 40-51. ISSN 2644-6367. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/CEV.2022.04.1.40-51 Type: ADFB
 • SEDOVÁ, Tatiana. Wikforss, Asa: Alternatívne fakty. O poznaní a jeho nepriateľoch. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 2, s. 143-147. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Alternatívne fakty. O poznaní a jeho nepriateľoch / Asa Wikforss. - Bratislava : Ikar, 2021. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02202151filozofia.2022.77.2.6.pdf Type: EDI
 • SŤAHEL, Richard - TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka. Towards the possibility of transforming consumer culture into ecological civilization. In Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies, 2021, vol. 37, no. 4, pp. 694-705. (2020: 0.209 - SJR, Q1 - SJR). (2021 - WOS, SCOPUS). ISSN 2542-2278. Dostupné na: https://doi.org/10.21638/spbu17.2021.409 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ADMB
  Citations:
  [2.1] HORYNA, Bretislav. Motive Forces of Environmental Political Philosophy FILOZOFIA. In FILOZOFIA. ISSN 0046-385X, 2022, vol. 77, no. 4, pp. 251-267. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.4.2., Registrované v: WOS
 • STEWART, Jon. Notes to a Marxist Phenomenology: The Body and the Machine in Engels' The Condition of the Working Class in England. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 75-99. (2022 - WOS). ISSN 1221-8138. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/subbphil.2022.1.04 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ADMB
 • ŠAJDA, Peter. From a Knight to a Mass Worker: The Development of Ernst Jünger's View of the Fighting Individual. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 101-116. (2022 - WOS). ISSN 1221-8138. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/subbphil.2022.1.05 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ADMB
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2018] Marián Zouhar, editor-in-chief [2019-2022] Martin Vacek. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 4x ročne. ISSN 1335-0668 Type: FAI
 • VALACH, Michal. Kauzálna percepcia ako podpora kauzalizmu v sociálnych vedách. In XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii : zborník abstraktov. - Banská Bystrica : Katedra filozofie FF UMB, 2021, s. 26. Dostupné na internete: https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=23693 Type: GII
 • VENDRA, Maria Cristina - FURIA, Paolo. Introduction – Ricœur and the Problem of Space. Perspectives on a Ricœurian "Spatial Turn". In Études Ricoeuriennes, 2021, vol. 12, no. 2, pp. 1-7. ISSN 2156-7808. Dostupné na: https://doi.org/10.5195/errs.2021.576 Type: GII
 • VYDROVÁ, Jaroslava. Possibilities of a Hand: A Phenomenological Perspective. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 29-44. (2022 - WOS). ISSN 1221-8138. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/subbphil.2022.1.02 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ADMB
  Citations:
  [1.1] LIPTAK, Michal. BODY, MUSIC AND ELECTRONICS: PIERRE SCHAEFFER AND PHENOMENOLOGY OF MUSIC. In STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOSOPHIA. ISSN 1221-8138, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 45-74. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/subbphil.2022.1.03., Registrované v: WOS
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus