Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Landscape Ecology, Field laboratory Východná

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BOROVSKÁ, Jana - RUSŇÁK, Tomáš - HALADA, Ľuboš. Biomonitoring of heavy metals in atmospheric deposition - Slovakia 2020 - 2023. In 37th Task Force meeting. - Kaunas : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2024, p. 39-40. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/37th-task-force-meeting-kaunas-lithuania (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Task Force meeting) Type: GII
 • BOROVSKÁ, Jana - HALADA, Ľuboš - RUSŇÁK, Tomáš. Biomonitoring of atmospheric deposition of heavy metals in Slovakia in 2020-2022. In 36th Task Force Meeting. - Bangor : UK Centre for Ecology & Hydrology, 2023, p. 42. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/ProgrammeAndAbstracts_ICP_Veg_TFM_2023.pdf (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Task Force meeting) Type: GII
 • ČERNECKÝ, Ján** - ŠVAJDA, Juraj - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠPULEROVÁ, Jana. Contribution of protected areas to mitigate the effect of landscape fragmentation in Slovakia [Prínos chránených území k zmierneniu vplyvu fragmentácie krajiny na Slovensku]. In Journal of Landscape Ecology, 2024, vol. 17, no. 1, p. 47-63. ISSN 1803-2427. Dostupné na internete: https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/jlecol-2024-0004 (Pareus - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti / Providing adaptive knowledge for ratcheting up the EU biodiversity strategy for sustainable landscapes and protected areas) Type: ADEB
 • DÍAZ-YÁNEZ, Olalla** - KÄBER, Yannek - ANDERS, Tim - BOHN, Friedrich J. - BRAZIUNAS, Kristin H. - BRUNA, Josef - FISCHER, Rico - FISCHER, Samuel M. - HETZER, Jessica - HICKLER, Thomas - HOCHAUER, Christian - LEXER, Manfred J. - LISCHKE, Heike - MAIROTA, Paola - MERGANIČ, Ján - MERGANIČOVÁ, Katarína - METTE, Tobias - MINA, Marco - MORIN, Xavier - NIEBERG, Mats - RAMMER, Werner - REYER, C. P. O. - SCHEITER, Simon - SCHERRER, Daniel - BUGMANN, Harald. Tree regeneration in models of forest dynamics: A key priority for further research [Zmladzovanie stromov v modeloch dynamiky lesa: kľúčová priorita budúceho výskumu]. In Ecosphere, 2024, vol. 15, iss. 3, article no. e4807. ISSN 2150-8925. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ecs2.4807 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter** - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pannonic salt marshes - important habitats for ground-active spider communities [Panónske slaniská - významné biotopy pre spoločenstvá pozemných pavúkov]. In Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters, 2023, vol. 66, pp. 24-33. (2022: 0.408 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na: https://doi.org/10.30963/aramit6604 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: ADMB
 • GAJDOŠ, Peter - LITAVSKÝ, Juraj - LANGRAF, Vladimír - SCHLIMBACHOVÁ, Eva. Vplyv štruktúry parku v Rusovciach na diverzitu epigeických spoločenstiev pavúkov. In Zoologické dny Ostrava 2024 - Zoological days Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s. 65. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Zoologické dny Ostrava 2024) Type: AFG
 • HALADA, Ľuboš** - LIESKOVSKÝ, Juraj - GAJDOŠ, Peter. Hotspots of the Habitats Directive species in the Carpathians [Centrá výskytu druhov Smernice o stanovištiach v Karpatoch]. In Biological Conservation, 2024, vol. 293, article no. 110 572. ISSN 0006-3207. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110572 (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems) Type: ADMA
 • HALADA, Ľuboš** - LIESKOVSKÝ, Juraj - GAJDOŠ, Peter. Hotspots of the Habitats Directive species in the Carpathians [Centrá výskytu druhov Smernice o stanovištiach v Karpatoch]. In Biological Conservation, 2024, vol. 293, article no. 110 572. ISSN 0006-3207. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110572 (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems) Type: ADMA
 • HOLECOVÁ, Milada - KOLLÁR, Jozef - SELNEKOVIČ, Dávid. Fauna nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea: Nemonycidae, Attelabidae, Brentidae, Curculionidae) pieskovej duny Kameničná-Balvany (Podunajská rovina, južné Slovensko) [Weevil fauna (Coleoptera Curculionoidea: Nemonycidae, Attelabidae, Brentidae, Curculionidae) of the sand dune Kameničná-Balvany (Podunajská rovina, southern Slovakia)]. In Entomofauna Carpathica, 2023, roč. 35, no. 2, s. 39-52. ISSN 1335-1214. Type: ADFB
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László - ŠPULEROVÁ, Jana** - DOBROVODSKÁ, Marta - HALADA, Ľuboš - RANIAK, Andrej - DICK, Jan. Data collection for assessment of the natural capital at the regional level: case study of LTSER Trnava region. In Environmental Sciences Europe, 2024, vol. 36, article no. 65. ISSN 2190-4715. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12302-024-00894-w (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Type: ADCA
 • KRNÁČOVÁ, Zdena - KENDERESSY, Pavol - BARÁNKOVÁ, Zuzana** - BARANČOKOVÁ, Mária - LABUDA, Martin. Multifunctional use of agricultural land with support for selected ecosystem services in the territory protected water management area Žitný ostrov [Multifunkčné využitie poľnohospodárskej pôdy s podporou vybraných ekosystémových služieb v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný Ostrov]. In Land, 2024, vol. 13, iss. 1, artic. no. 44. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land13010044 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0015/24 : Multikriteriálny prístup stanovenia udržateľného polyfunkčného využívania vysoko zraniteľných oblastí/Multi-criteria approach of sustainable multifunctional use of highly vulnerable area determination) Type: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj** - KENDERESSY, Pavol - PETLUŠOVÁ, Viera - PETLUŠ, Peter. Effect of grass cover and abandonment on soil surface changes and soil properties in traditional vineyards in Vráble viticultural region in southwestern Slovakia [Vplyv zatrávnenia a opúšťania na zmeny pôdneho krytu a pôdnych vlastností v tradičných maloblokových vinohradoch vo Vrábeľskom vínnom regióne na juhozápade Slovenska]. In Catena, 2024, vol. 235, article no. 107702. ISSN 0341-8162. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107702 (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present) Type: ADCA
 • MELICHER, Jakub - HALADA, Ľuboš - PALAJ, Andrej. Ecosystem services of Thermophilous grasslands of Cerová vrchovina /Slovakia/ under different land-use practises [Vplyv využívania krajiny na poskytovanie ekosystémových služieb suchomilnej travinno-bylinnej vegetácie Cerovej vrchoviny]. In Nordic OIKOS 2024. - Lund : Nordic society OIKOS, 2024, p. 174. Dostupné na internete: https://nordicsocietyoikos.glueup.com/resources/protected/organization/1097/event/80737/9c2b919c-5ceb-433c-b305-0d1a308db8a0.pdf Type: GII
 • MERGANIČ, Ján - ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana** - MERGANIČOVÁ, Katarína - VLČKOVÁ, Mária - FERENČÍK, Michal - JUŠKO, Vladimír - ALLMAN, Michal. Impact of fine woody debris on surface water run-off [Vplyv tenkého odumretého dreva na odtok povrchovej vody]. In European Journal of Forest Research, 2023, vol. 142, iss. 2, p. 381-393. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1612-4669. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10342-022-01528-7 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADCA
 • PALAJ, Andrej - KOLLÁR, Jozef - MICHALOVÁ, Martina**. Changes in the Nardus grasslands in the (Sub)Alpine zone of Western Carpathians over the last decades [Dynamika psicových porastov v (sub)alpínskom pásme Západných Karpát]. In Biologia, 2024, vol. 79, no. 4, p. 1 081 - 1 090. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01458-8 (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Type: ADDA
 • PAZÚR, Róbert** - NOVÁČEK, Jozef - BÜRGI, Matthias - KOPECKÁ, Monika - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚROVÁ, Zuzana - FERANEC, Ján. Changes in grassland cover in Europe from 1990 to 2018: trajectories and spatial patterns. In Regional Environmental Change, 2024, vol. 24, no. 2, art. no. 51. ISSN 1436-3798. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10113-024-02197-5 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia. Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Type: ADCA
 • PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj - ŠEVČÍK, Michal. Vplyv turistiky na vysokohorskú krajinu Belianskych Tatier. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2023. 131 s. Prírodovedec, Vol. 835. ISBN 978-80-558-2111-5 (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves. 313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Type: AAB
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pavúky z Červenej knihy Slovenska. In Zoologické dny Ostrava 2024 - Zoological days Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s. 180. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Zoologické dny Ostrava 2024) Type: AFG
 • SARVAŠOVÁ, Zuzana** - SEDLIAK, Maroš - HLADKÝ, Radovan - ČERNECKÝ, Ján - ŠTĚRBOVÁ, Martina. Mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb lesa [Mapping and assessment of forest ecosystem services]. In HAJDÚCHOVÁ, Iveta et al. Strategické zmeny vo financovaní lesov - Strategic changes in forest financing : Recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Katedra lesníckej ekonomiky a politiky, 2023, s. 103-109. ISBN 978-80-228-3407-0. Dostupné na internete: https://klep.tuzvo.sk/sites/default/files/02_zbornik_pvp_2023.pdf Type: AEDA
 • ŠÍBLOVÁ, Zuzana - RANIAK, Andrej. Evaluation of the impact of wetland revitalization on the species Leucorrhinia pectoralis in the Záhorie region [Hodnotenie vplyvu revitalizácie mokradí na druh Leucorrhinia pectoralis v oblasti Záhorie]. In Nordic OIKOS 2024. - Lund : Nordic society OIKOS, 2024, p. 150. Dostupné na internete: https://nordicsocietyoikos.glueup.com/resources/protected/organization/1097/event/80737/9c2b919c-5ceb-433c-b305-0d1a308db8a0.pdf Type: GII
 • ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita - PONDELIK, Radovan - SUROVÁ, Diana - ČERNECKÝ, Ján. The assessment of natural capital of biodiversity for pollinators [Hodnotenie prírodného kapitálu biodiverzity pre opeľovače]. In Geografický časopis, 2024, roč. 76, č. 1, s. 5-23. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2024.76.1.01 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Type: ADNA
 • ŠVOŇAVOVÁ, Katarína - FALŤAN, Vladimír - PISCOVÁ, Veronika - ŠAGÁT, Vladimír - PETROVIČ, František**. A detailed assessment of the land cover development in a territory with dispersed settlement area (case study Hriňová - Snohy, Slovakia) [Detailné hodnotenie vývoja krajinnej pokrývky v území s rozptýleným osídlením (prípadová štúdia Hriňová – Snohy, Slovensko)]. In Nature Conservation-Bulgaria, 2024, vol. 55, pp. 41-65. ISSN 1314-6947. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/natureconservation.55.111246 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus