Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Landscape Ecology, Field laboratory Východná

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BARANČOK, Peter. Changes in land use and landscape structure significantly affecting the biodiversity and species migration in the territory [Zmeny vo využívaní krajiny a krajinnej štruktúry, ktoré významne ovplyvňujú biodiverzitu a migráciu druhov v území]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 3. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • BARANČOK, Peter - BARANČOKOVÁ, Mária. Natural capital assessment of the eastern part of the Slovenské rudohorie mountains [Hodnotenie prírodného kapitálu východnej časti Slovenského rudohoria]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 4. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • BARANČOKOVÁ, Mária - HUTÁROVÁ, Daniela - NIKOLAJ, Maroš. Quantitative assessment of geodiversity in the Slovenské rudohorie region [Kvantitatívne hodnotenie geodiverzity v Slovenskom rudohorí]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 5. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana** - ŠPULEROVÁ, Jana. Human-nature relationships in defining biocultural landscapes: A systematic review [Vzťah človeka a prírody pri definovaní biokultúrnej krajiny: Systematický prehľad]. In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2023, vol. 42, no. 1, p. 64-74. (2022: 0.293 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-342X. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/eko-2023-0008 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Type: ADNB
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana - ŠPULEROVÁ, Jana - LIESKOVSKÝ, Juraj. Hayloft meadows of Slovakia and drivers of their development [Senníkové lúky Slovenska a faktory, ktoré prispeli k ich vzniku]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 6. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0132/21 : Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii/Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • Landcape and society in the context of globalisation = Book of abstracts [Krajina a spoločnosť v kontexte globalizácie] [elektronický dokument]. Editors Zuzana Baránková, Marta Dobrovodská, Alexandra Hladká. 1. vyd. Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023. 70 p. ISBN 978-80-89325-31-3 (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: FAI
 • BEZÁKOVÁ, Magdaléna - BEZÁK, Peter - DOBROVODSKÁ, Marta - MOYZEOVÁ, Milena - PETROVIČ, František. Different landscape, different perception? [Rozdielna krajina, rozdielne vnímanie?]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 7. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • BITUNJAC, Doroteja - SEVER OSTROGOVIC, Maša Zorana - MERGANIČOVÁ, Katarína - MARJANOVIC, Hrvoje. Modelling forest SOC change - calibration and validation challenges [Modelovanie zmeny zásob organického uhlíka v pôde - výzvy pre kalibráciu a validáciu]. In EGU - General Assembly 2023. - Vienna : EGU General Assembly, 2023, p. 1. Dostupné na internete: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-14417.html (European Geosciences Union General Assembly 2023) Type: GII
 • BOLTIŽIAR, Martin - PETROVIČ, František - RAKYTOVÁ, Iveta - TOMČÍKOVÁ, Ivana - PAUDITŠOVÁ, Eva. Long-term development trend of the historical cultural landscape of the UNESCO monument: Vlkolínec /Slovakia/ [Dlhodobé trendy vývoja historickej kultúrnej krajiny lokality UNESCO: Vlkolínec (Slovensko)]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 8. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • BOŠEĽA, Michal** - RUBIO-CUADRADO, Álvaro - MARCIS, Peter - MERGANIČOVÁ, Katarína - FLEISCHER JR., P. - FORRESTER, David I. - UHL, Enno - AVDAGIĆ, Admir - BELLAN, Michal - BIELAK, Kamil - BRAVO, Felipe - COLL, Lluís - CSEKE, Klára - DEL RIO, Miren - DINCA, Lucian - DOBOR, Laura - DROZDOWSKI, Stanislaw - GIAMMARCHI, Francesco - GÖMÖRYOVÁ, Erika - IBRAHIMSPAHIC, Aida - KAŠANIN-GRUBIN, Milica - KLOPČIČ, Matija - KURYLYAK, Viktor - MONTES, Fernando - PACH, Maciej - RUIZ-PEINADO, Ricardo - SKRZYSZEWSKI, Jerzy - STAJIC, Branko - STOJANOVIC, Dejan - MITROVIC, Suzana - SVOBODA, Miroslav - TONON, Giustino - VERSACE, Soraya - ZLATANOV, Tzvetan - PRETZSCH, Hans - TOGNETTI, Roberto. Empirical and process-based models predict enhanced beech growth in European mountains under climate change scenarios: A multimodel approach [Empirické a procesné modely predikujú zlepšený rast buka v európskych lesoch vplyvom klimatických scenárov: Multimodelový prístup]. In Science of the Total Environment, 2023, vol. 888, art. no. 164123. (2022: 9.8 - IF, Q1 - JCR, 1.946 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164123 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADCA
 • DOBROVODSKÁ, Marta** - KANKA, Róbert - GAJDOŠ, Peter - KRIŠTÍN, Anton - KOLLÁR, Jozef - STAŠIOV, Slavomír - LIESKOVSKÝ, Juraj. Factors affecting the biodiversity of historical landscape elements: detailed analyses from three case studies in Slovakia [Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu historických prvkov krajiny: podrobná analýza z troch prípadových štúdií na Slovensku]. In Environmental Monitoring and Assessment, 2023, vol. 195, article no. 674. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.626 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0167-6369. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10661-023-11035-w (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Type: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter** - MAJZLAN, Oto - DAVID, Stanislav - PURGAT, Pavol - LITAVSKÝ, Juraj**. Assemblages of ground-living spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of the recultivated old chemical waste dump in Vrakuňa (Bratislava, Slovakia) [Spoločenstvá epigeických pavúkov (Araneae) a koscov (Opiliones) rekultivovanej skládky chemického odpadu vo Vrakuni (Bratislava, Slovensko).]. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 1, p. 149-162. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01247-9 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: ADDA
 • GDUĽOVÁ, Dominika - MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of waste separation and recycling in the municipalities of the Hrušovsko-Beňadický microregion [Hodnotenie separácie a recyklácie odpadov v obciach Hrušovsko - Beňadického mikroregiónu]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 12. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • GERHÁTOVÁ, Katarína** - DAVID, Stanislav - HALABUK, Andrej - HALADA, Ľuboš - MOJSES, Matej - KOHÚT, František - PONECOVÁ, Zuzana - RUSŇÁK, Tomáš. The preliminary results of the monitoring of effects of warming and nitrogen deposition on alpine meadows /Kráľova hoľa, 1 946 m a. s. l., Low Tatra Mts./ [Predbežné výsledky sledovania účinkov otepľovania a depozície dusíka na vysokohorské lúky /Kráľova hoľa, 1 946 m n. m. s. l., Nízke Tatry/]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 13. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • GLAS, Martin** - TRITTHART, Michael - PESSENLEHNER, Sebastian - ANDO, Marek - LUKÁČ, Miroslav - BARANYA, Sándor - KENDERESSY, Pavol - RINDLER, Rolf - HAIMANN, Marlene - GMEINER, Philipp - LIEDERMANN, Marcel - MRAVCOVÁ, Katarína - HOLUBOVÁ, Katarína - HABERSACK, Helmut. Einblicke in hydrodynamische und morphodynamische Modellierungen in der Donau [Pohľad do hydrodynamického a morfodynamického modelovania rieky Dunaj]. In Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, 2023, vol. 75, no., p. ISSN 0945-358X. Type: ADEB
 • GOMES DOS SANTOS, André** - FROUFE, Elsa** - MACHADO, André M. - LAJTNER, Jasna - ČERNECKÝ, Ján - CASTRO, L. Filipe C. - LOPES-LIMA, Manuel**. A PacBio Hi-Fi genome assembly of the painter´s mussel Unio pictorum /Linnaeus, 1758/ [Zostavenie genómu korýtka maliarského (Unio pictorum) na základe PacBio Hi-Fi analýzy]. In Genome Biology and Evolution, 2023, vol. 15, no. 7, article no. evad116. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 1.374 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-6653. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/gbe/evad116 Type: ADCA
 • HALADA, Ľuboš - TRNKA, Alfréd - GAJDOŠ, Peter - MAJZLAN, Oto - PURGAT, Pavol. Ecological significance of different types of rural landscape in Slovakia [Ekologická významnosť rozdielnych typov vidieckej krajiny na Slovensku]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 16. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HLADKÁ, Alexandra. Transport availability as a prerequisite for the development of tourism the local action group assimilation of municipalities of the White Carpathians and Trenčín microregion and the Bošáška microregion [Dopravná dostupnosť ako predpoklad rozvoja cestovného ruchu Miestnej akčnej skupiny Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 19. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HOLKO, Ladislav** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - ŠURDA, Peter - DANKO, Michal - ZVALA, Anton - KIDRON, G. J. Runoff response of a hydrophobic soil under high intensity rains. Ladislav Holko [et al.]. In Hydrological Processes, 2023, vol. 37, no. 5, article no. e14899. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.939 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1099-1085. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/hyp.14899 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy. VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach) Type: ADCA
 • HREŠKO, Juraj - PISCOVÁ, Veronika - BUGÁR, Gabriel - ČIERNIKOVÁ, Malvína - CELER, Slavomír. Spatial model of the postglacial lake basin - Christlová in the southern foreland of Studena dolina in the High Tatras /Slovakia/ [Priestorový model postglaciálnej jazernej kotliny - Christlová v južnom výbežku Studenej doliny vo Vysokých Tatrách /Slovensko/]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 20. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HURAJTOVÁ, Natália** - PISCOVÁ, Veronika - GAŠPAROVIČOVÁ, Petra - ŠEVČÍK, Michal. The impact of past human activities on the current state of vegetation in historical settlements of a wine-growing cultural landscape /Svätý Jur, Slovakia/ [Vplyv človeka v minulosti na súčasný stav vegetácie na bývalých historických osídleniach vo vinohradníckej kultúrnej krajine (Svätý Jur, Slovensko).]. In Land, 2023, vol. 12, no. 9, article no. 1 690. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2073-445X/12/9/1690 (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present) Type: ADMA
 • HURAJTOVÁ, Natália - PISCOVÁ, Veronika - GAŠPAROVIČOVÁ, Petra - ŠEVČÍK, Michal. Impact of human activities on the current state of vegetation in winegrowing cultural landscape /Svätý Jur, Slovakia/ [Vplyv aktivít človeka na súčasný stav vegetácie vo vinohradníckej krajine (Svätý Jur, Slovensko)]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 21. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HURAJTOVÁ, Natália - LIESKOVSKÝ, Juraj. The origin and development of viticulture in Svätý Jur [Vznik a vývoj vinohradníctva vo Svätom Jure]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 22. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HUTÁROVÁ, Daniela - BARANČOKOVÁ, Mária - KOZELOVÁ, Ivana**. Geopark Gemer: Geodiverzita a banské dedičstvo v geoturistike [Geopark Gemer: geodiversity and mining heritage in geotourism]. In Ekonomika a spoločnosť : Recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2023, roč. 24, č. 1, s. 135-155. ISSN 2729-8213 (online). Dostupné na internete: http://www.ekonomikaaspolocnost.umb.sk/?page_id=1553 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Type: ADFB
 • HUTÁROVÁ, Daniela - KOZELOVÁ, Ivana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - HLADKÁ, Alexandra. Allotments development in Bratislava [Vývoj záhradkárskych osád v Bratislave]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 23. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • IVANOV, Vladislav Vasilievič** - BLAGOEV, Gergin - DANFLOUS, Samuel - GAJDOŠ, Peter - HOYE, Toke T. - MIN LEE, Kyung - MARUSIK, Yuri - LOHSE MIELEC, Cecilie - MUSTER, Christoph - PÉTILLON, Julien - SPELDA, Jorg - MUTANEN, Marko. Across mountains and ocean: species delimitation and historical connectivity in Holarctic and Arctic-Alpine wolf spiders (Lycosidae, Pardosa). In Insect Systematics and Diversity, 2023, vol. 7, no. 5, p. 1-14. (2022: 3.4 - IF, Q1 - JCR, 1.294 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2399-3421. Dostupné na internete: https://academic.oup.com/isd/article/7/5/1/7265346 Type: ADMA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita** - ŠPULEROVÁ, Jana - KOZELOVÁ, Ivana. The approach to typology of the biocultural landscape in Slovakia. In Environmental Management, 2022, vol. 70, iss. 5, p. 746-762. (2021: 3.644 - IF, Q3 - JCR, 0.844 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0364-152X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00267-022-01695-8 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] CIEPLOK, A. - KRODKIEWSKA, M. - FRANIEL, I. - STARZAK, R. - SOWA, M. - SPYRA, A. The Role of Habitat Protection in Maintaining the Diversity of Aquatic Fauna in Rural and Industrial Areas. In WATER, 2022, eISSN : 2073-4441, vol. 14, no. 23, article number 3 983. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14233983., Registrované v: WOS
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - PETROVIČ, František. Hodnotiaci manuál kvalifikácie Špecialista ochrany prírody za sektor Voda a životné prostredie [Evaluation manual for the Nature Protection Specialist qualification for the Water and Environment sector]. Košice : Asseco Central Europe, 2022. 82 s. Type: AGI
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana. Conflicts in the utilisation of Slovakia´s agricultural land [Konflikty využívania poľnohospodárskej krajiny Slovenska]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 26. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠPULEROVÁ, Jana - PISCOVÁ, Veronika - MELICHER, Jakub - HREŠKO, Juraj. Landscape-ecological plan as a tool for management of Biosphere reserves [Krajinno-ekologický plán ako nástroj pre manažment biosférických rezervácií]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 65. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • KALIVODA, Henrik. Drainage ditches like the butterflies diversity islands in agricultural landscape in eastern Slovakia [Odvodňovacie kanály ako ostrovy diverzity motýľov v poľnohospodárskej krajine na východnom Slovensku]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 24. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KANKA, Róbert - BARANČOK, Peter - KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Detailed vegetation research as a proxy for monitoring climate change in alpine ecosystems [Podrobný výskum vegetácie ako zástupca monitorovania klimatických zmien vo vysokohorských ekosystémoch]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 26. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Analysis of soil moisture variability in relation to landuse transition - case study from Tematínske vrchy hills /Považský Inovec Mts., SW Slovakia/ [Analýza variability pôdnej vlhkosti vo vzťahu k zmene využívania krajiny - prípadová štúdia na modelovom území Tematínske kopce, Považský Inovec.]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 27. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej**. The changes in the forest vegetation on the Danube river aggradation mound affected by water regime changes [Dynamika lesnej vegetácie na agradačnom vale Dunaja vplyvom zmeny vodného režimu]. In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2023, vol. 42, no. 2, p. 117-121. (2022: 0.293 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-342X. Dostupné na internete: https://sciendo.com/article/10.2478/eko-2023-0014 (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde) Type: ADFB
 • KOLLÁR, Jozef** - PALAJ, Andrej - KENDERESSY, Pavol - ZIMA, Lukáš. Evolution of some soil properties on the sites of former vineyards (Small Carpathian wine region, SW Slovakia) [Vývoj niektorých pôdnych vlastností na bývalých vinohradoch (Malokarpatská vinohradnícka oblasť, JZ Slovensko)]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 51. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Type: AFH
 • KONÔPKA, Bohdan - MURGAŠ, Vlastimil - ŠEBEŇ, Vladimír** - PAJTÍK, Jozef - MERGANIČOVÁ, Katarína. Stand-level biomass and leaf trait models for young naturally regenerated forest of European hornbeam [Modely porastovej biomasy a vlastností listov pre mladé generatívne zmladené lesy hraba obyčajného]. In Forests, 2023, vol. 14, article no. 1 084. (2022: 2.9 - IF, Q1 - JCR, 0.65 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f14061084 Type: ADCA
 • KOŠÁNOVÁ, Svetlana - HILBERT, Hubert - RUSŇÁK, Tomáš - HALABUK, Andrej. Mapping of brown biomass in an agricultural landscape using remote sensing [Mapovanie hnedej biomasy v poľnohospodárskej krajine pomocou využitia diaľkového prieskumu Zeme]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 29. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KOZELOVÁ, Ivana. Past and present landscape of Skalica district [Minulá a súčasná krajina okresu Skalica]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 30. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KRNÁČOVÁ, Zdena - KRNÁČ, Štefan - BARANČOKOVÁ, Mária**. Analysis of interrelations structure in agro-systems using the factor analysis technique (FA) [Analýza interakčných väzieb v agro-systémoch s využitím techniky faktorovej analýzy (FA)]. In Land, 2023, vol. 12, iss. 2, article no. 272. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land12020272 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Type: ADCA
 • KRNÁČOVÁ, Zdena. Soil retention potential as an importatnt faktor of water balance in the landscape [Retenčný potenciál pôd ako významný faktor vodnej bilancie v krajine]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 32. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KRUSE, Alexandra** - ŠPULEROVÁ, Jana - CENTERI, Csaba - EITER, Sebastian - FERRARIO, Viviana - JURGENS, Suzan - KLADNIK, Drago - KUČERA, Zdeněk - MARUSCA, Teodor - NECULAI, Dragomir - RENES, Hans - SICKEL, Hanne - SIGURA, Maurizia - SLÁMOVÁ, Martina - STENSGAARD, Kari - STRASSER, Peter. Country perspectives on hay-making landscapes as part of the European agricultural heritage [Perspektívy krajín na krajinu so sušiakmi sena ako súčasť európskeho poľnohospodárskeho dedičstva]. In Land, 2023, vol. 12, article no. 1 694. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2073-445X/12/9/1694 (Vega 2/0132/21 : Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii/Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU) Type: ADMA
 • KRUSE, Alexandra - RENES, Hans - ANDLAR, Goran - CENTERI, Csaba - EITER, Sebastian - FERRARIO, Viviana - HOOKE, Della - KUČERA, Zdeněk - PUSCHMANN, Oskar - SIGURA, Maurizia - SLÁMOVÁ, Martina - ŠMID HRIBAR, Mateja - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠRAJER, Filip - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - URBANC, Mimi - GAILLARD, Bénédicte. Enclosed landscapes as part of the European agricultural heritage [Ohraničené krajiny ako súčasť európskeho poľnohospodárskeho dedičstva]. In Enclosed landscapes as part of the European agricultural heritage. - Exeter : The Society for Landscape Studies, 2022, p. 1-28. ISBN 978 0 09 539712 4. Type: AECA
 • LEŠTIANSKA, Adriana** - FLEISCHER JR., P. - MERGANIČOVÁ, Katarína - FLEISCHER, Peter - NALEVANKOVÁ, Paulína - STŘELCOVÁ, Katarína. Effect of provenance and environmental factors on tree growth and tree water status of Norway Spruce [Vplyv proveniencií a environmentálnych faktorov na rast stromu a vodný stav vody smreka obyčajného]. In Forests, 2023, vol. 14, iss. 1, article no. 156. (2022: 2.9 - IF, Q1 - JCR, 0.65 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f14010156 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj** - KENDERESSY, Pavol. Degradation of traditional vineyards in Slovakia by abandonment and soil erosion: A case - study of Vráble [Degradácia tradičných viníc na Slovensku vplyvom opúšťania a erózie pôdy: Prípadová štúdia Vráble]. In Land Degradation & Development, 2023, vol. 34, iss. 1, p. 98-108. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.145 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1085-3278. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ldr.4446 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj - HALABUK, Andrej - BEZÁK, Peter. How can the new Common agricultural policy change the intensive agricultural landscape in Slovakia? [Ako môže nová spoločná poľnohospodárska politika zmeniť intenzívnu poľnohospodársku krajinu na Slovensku?]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 34. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • LICHNER, Ľubomír** - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - KOLLÁR, Jozef - IGAZ, Dušan. Impact of duration of land abandonment on soil properties. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 2, p. 148-155. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0011 (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Type: ADDA
 • LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - KOLLÁR, Jozef. Vplyv času trvania opustenia poľa na pôdne vlastnosti [Impact of duration of field abandonment on soil properties]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 299-305. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • MIKLÓSOVÁ, Viktória - KOZELOVÁ, Ivana - MIKLÓS, László. The ecosystem services and their conflicts in study area of Rye Island [Ekosystémové služby a ich konflikty na záujmovom území Žitného ostrova]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 40. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • MOYZEOVÁ, Milena. Landscape-ecological aspects of green infrastructure in relation to the creation of an optimal spatial basis of ecologically stable areas in urban landscape [KRAJINNOEKOLOGICKÉ ASPEKTY ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRI TVORBE OPTIMÁLNEHO PRIESTOROVÉHO ZÁKLADU EKOLOGICKY STABILNÝCH PLÔCH V URBANIZOVANEJ KRAJINE]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 43. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • MOYZEOVÁ, Milena. Protected trees in urban environment, significance, protection and hazard [CHRÁNENÉ STROMY V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ, ICH VÝZNAM, OCHRANA A OHROZENIE]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 42. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • NOVÁK, Pavel** - WILLNER, Wolfgang - BIURRUN, Idoia - GHOLIZADEH, Hamid - HEINKEN, Thilo - JANDT, Ute - KOLLÁR, Jozef - KOZHEVNIKOVA, Maria - NAQINEZHAD, Alireza - ONYSHCHENKO, Viktor - PIELECH, Remigiusz - RAŠOMAVIČIUS, Valerijus - SHIROKIKH, Pavel - VASSILEV, Kiril - WOHLGEMUTH, Thomas - VEČEŘA, Martin - CHYTRÝ, Milan. Classification of European oak-hornbeam forests and related vegetation types [Klasifikácia európskych dubovo-hrabových lesov a príbuzných vegetačných typov]. In Applied Vegetation Science, 2023, vol. 26, article no. e12712. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.74 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12712 Type: ADCA
 • Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere. Editor in chief M. Ružička [1982-2006], J. Oszlányi [2007-], H. Kalivoda [2021-]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1982-. V rokoch 1982-1990 vychádzal pod názvom Ekológia (ČSSR), v rokoch 1990-1992 pod názvom Ekológia (ČSFR). 4x ročne. ISSN 1335-342X Type: FAI
 • PALAJ, Andrej - KOLLÁR, Jozef. Dynamics of Alpine endemic plant species in the Western Carpathians [Dynamika alpínskych endemických druhov Západných Karpát]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 44. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • PALAJ, Andrej** - KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef. Spoľahlivosť využitia fytoindikačných metód pôdnej vlhkosti travinno-bylinnej vegetácie v katastri Liptovskej Tepličky [Reliability of using phytoindicated methods of soil moisture in the conditions of mountain grassland vegetation in the Liptovská Teplička cadastre]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 67. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Type: AFH
 • PETLUŠ, Peter - MEDERLY, Peter - PETLUŠOVÁ, Viera - MADARA, Martin - TURŇA, Maroš - MARKOVIČ, Ladislav - PETROVIČ, František - MOJSES, Matej - LIESKOVSKÝ, Juraj. Development of selected climate indicators and land use changes in Slovakia since 1990 [Vývoj vybraných klimatických ukazovateľov a zmien využívania krajiny na Slovensku od roku 1990]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 47. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • PETLUŠOVÁ, Viera - PETLUŠ, Peter - ŠEVČÍK, Michal - MEDERLY, Peter - MORAVČÍK, Marek - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František - MOJSES, Matej. The influence of selected soil properties on the character and changes in the use of the foothill agricultural landscape [Vplyv vybraných pôdnych vlastností na charakter a zmeny vo využívaní podhorskej poľnohospodárskej krajiny]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 48-49. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • PISCOVÁ, Veronika** - LEHOTAYOVÁ, Jarmila - HREŠKO, Juraj. Environmental education in the school system at elementary schools in Slovakia [Environmentálne vzdelávanie na základných školách v školskom systéme Slovenska]. In European Journal of Science and Mathematics Education, 2023, vol. 11, no. 4, pp. 650-671. (2022: 0.198 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2301-251X. Dostupné na internete: https://www.scimath.net/download/environmental-education-in-the-school-system-at-elementary-schools-in-slovakia-13377.pdf Type: ADEB
 • PISCOVÁ, Veronika** - ŠEVČÍK, Michal - SEDLÁK, Andrej - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František - SLOBODOVÁ, Terézia. Resistance of lichens and mosses of regenerated alpine communities to repeated experimental trampling in the Belianske Tatras, Northern Slovakia. In Diversity-Basel, 2023, vol. 15, no. 128. (2022: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.641 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d15020128 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Type: ADMA
 • PISCOVÁ, Veronika - SEDLÁK, Andrej - ŠEVČÍK, Michal - HREŠKO, Juraj - SLOBODOVÁ, Terézia - PETROVIČ, František. Resistance of regenerated alpine communities to repeated experimental trampling in the Belianske Tatras, Northern Slovakia [Odolnosť zregenerovaných vysokohorských spoločenstiev v Belianskych Tatrách na severnom Slovensku voči opakovanému experimentálnemu zošľapovaniu]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 50. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj - CELER, Slavomír - IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana - DOBROVODSKÁ, Marta - MELICHER, Jakub - BEZÁK, Peter - GAJDOŠ, Peter. The Tatra Biosphere Reserve as an educational site [Biosférická rezervácia Tatry ako náučná lokalita]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 69. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURKART, Adrián - PAVELLA, Adam - GAJDOŠ, Peter. Súčasný stav poznania araneofauny na Slovensku s dôrazom na nové druhy [Current state of knowledge of the araneofauna in Slovakia with emphasis on new species]. In Zoologické dny. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023, s. 173. ISBN 978-80-87189-39-9. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sbornik-2023-A5_FINAL.pdf (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Zoologické dny) Type: AFG
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter. The importance of landscape mosaic heterogeneity for spider communities in the agricultural landscape of Slovakia [Význam heterogenity krajinnej mozaiky pre spoločenstvá pavúkov v poľnohospodárskej krajine Slovenska]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 52. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • RUSŇÁK, Tomáš** - KASANICKÝ, Tomáš - MALÍK, Peter - MOJŽIŠ, Ján - ZELENKA, Ján - SVIČEK, Michal - ABRAHÁM, Dominik - HALABUK, Andrej. Crop mapping without labels: Investigating temporal and spatial transferability of crop classification models using a 5-year sentinel-2 series and machine learning [Mapovanie plodín bez označení: Skúmanie časovej a priestorovej prenositeľnosti klasifikačných modelov plodín pomocou 5-ročnej série Sentinel-2 a metód strojového učenia]. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2023, vol. 15, article no. 3 414. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 1.136 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs15133414 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADCA
 • RUSŇÁK, Tomáš. Data from geocaching as a measure of recreation ecosystem services in cities: a case study of Bratislava [Dáta z geocachingu na hodnotenie rekreačných ekosystémových služieb v mestách: prípadová štúdia Bratislavy]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 53. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • ŠESTÁKOVÁ, Anna - ČERNECKÁ, Ľudmila - NAUMOVA, Maria - PURGAT, Pavol - SZITA, Éva - GAJDOŠ, Peter. A review of two very rare ground spiders from sandy habitats, new for Slovakia (Araneae: Gnaphosidae) [Prehľad dvoch veľmi vzácnych epigeických pavúkov nových pre Slovensko z piesočnatých habitatov (Araneae, Gnaphosidae)]. In Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters, 2022, vol. 64, p. 14-24. (2021: 0.356 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na internete: https://www.researchgate.net/publication/366701702_A_review_of_two_very_rare_ground_spiders_from_sandy_habitats_new_for_Slovakia_Gnaphosidae_Araneae (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: ADMB
 • ŠÍBLOVÁ, Zuzana - MOYZEOVÁ, Milena. The importance of regulated water channels in agricultural land for the occurrence of the dragonfly Libellula fulva /Müller, 1764/ [Význam regulovaných vodných kanálov v poľnohospodárskej krajine pre výskyt vážky Libellula fulva (Müller, 1764)]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 66. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • ŠPULEROVÁ, Jana** - PISCOVÁ, Veronika - MATUŠICOVÁ, Noémi. The contribution of scientists to the research in biosphere reserves in Slovakia [Príspevok vedcov k výskumu v biosférických rezerváciách na Slovensku]. In Land, 2023, vol. 12, article no. 537. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land12030537 (APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Type: ADCA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - KULCSÁR, Csaba - KALIVODA, Henrik - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - KOČICKÝ, Dušan. Development of indicators for assessment of green infrastructure for a territorial network of ecological stability [Návrh ukazovateľov na hodnotenie zelenej infraštruktúry pre územné systémy ekologickej stability]. In Biosystems Diversity, 2023, vol. 31, no. 2, p. 147-157. (2022: 0.8 - IF, 0.307 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2519-8513. Dostupné na internete: https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/view/1194 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Type: ADMA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - SLÁMOVÁ, Martina. Enclosed landscapes in Slovakia [Ohraničené krajiny na Slovensku]. In Enclosed landscapes as part of the European agricultural heritage. - Exeter : The Society for Landscape Studies, 2022, p. 61-63. ISBN 978 0 09 539712 4. (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: AECA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita - DOBROVODSKÁ, Marta. Examples of assessment high diversity landscape feature [Príklady hodnotenia prvkov zvyšujúcich diverzitu krajiny]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 67. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • ŠPULEROVÁ, Jana - PISCOVÁ, Veronika - MATUŠICOVÁ, Noémi. The contribution of science to the sustainable development of Biosphere Reserves in Slovakia [Prínos vedy k trvalo udržateľnému rozvoju biosférických rezervácií na Slovensku]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 36. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Stone terraces and walls - the remains of dissappearing traditional vineyards in Slovakia [Kamenné valy a terasy – pozostatky miznúcej vinohradníckej krajiny Slovenska]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 68. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • VITÁLIŠOVÁ, Katarína - VAVRÚŠOVÁ, Mária - PISCOVÁ, Veronika. Possibilities of ecotourism development in the Biosphere Reserve Poľana. In EUMMAS A2S Conference, Dubai 2023 : Proceedings. - Sharjah : Skyline University College, 2023, p. 8-18. ISBN 978-9948-787-15-0. Dostupné na internete: https://conference.eummas.net/dubai2023/ (APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves. EUMMAS A2S Conference, Dubai 2023 : Global social and technological development and sustainability. EUMMAS A2S Conference, Dubai 2023 : Global social and technological development and sustainability) Type: BEE
 • VLACHOVIČOVÁ, Miriam. Ecosystem services provided by avian species along an elevation gradient [Ekosystémové služby poskytované vtáčími druhmi pozdĺž gradientu nadmorskej výšky]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 69. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • VOJTEKOVÁ, Jana - TIRPÁKOVÁ, Anna - PETROVIČ, František - IZAKOVIČOVÁ, Zita - VOJTEK, Matej**. Spatial analysis of historical objects with defensive function in Slovakia [Priestorová analýza historických objektov s obrannou funkciou na Slovensku]. In Geocarto International, 2022, vol. 37, iss. 25, pp. 7556-7579. (2021: 3.450 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1010-6049. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1978561 Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] XU, Z.H. - TIAN, G.H. - WEI, K.L. - MA, Y.H. - ZHANG, S.M. - HUANG, Y.M. - YAO, X.J. The Influence of Environment on the Distribution Characteristics of Historical Buildings in the Songshan Region. In LAND, eISSN 2073-445X, 2022, vol. 11, no. 11, article number 2 094. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11112094., Registrované v: WOS
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus