Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute for Clinical and Translational Research

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BABJAKOVÁ, Jana - PENESOVÁ, Adela. Vybrané udržateľné potravinové riešenia zamerané na stravovacie modely. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 47-48. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM) Type: AFH
 • BABULA, P. - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Involvement of calcium signaling in different types of cell death in cancer. In Neoplasma. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, 1954-, 2022, vol. 69, no. 2, p.264-273. (2021: 3.409 - IF, Q3 - JCR, 0.580 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2022_220127N121 (APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Type: ADCA
 • BIELIK, V. - KUBÁŇOVÁ, Libuša - HRIC, Ivan - UGRAYOVÁ, S. - ŠOLTYS, Katarína - PENESOVÁ, Adela. Črevná mikrobiota a funkčná metabolomika vo vzťahu k vlastnostiam hostiteľa. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 46-47. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: AFH
 • BUDIŠ, J. - SLÁDEČEK, Tomáš - KUCHARÍK, Marcel - GÁIOVÁ, Michaela - PÖS, Zuzana - POS, Ondrej - HLAVAČKA, Mário - TEVKO, Martin - KRAMPL, W. - HEKEL, R. - RADVÁNSZKY, Ján - SZEMES, Tomáš. Automated prediction of the clinical impact of copy number variants: The power of combining expert and machine learning approach : P17.018.A. In European Journal of Human Genetics, 2022, vol. 30, no. 1, p. 484. (2021: 5.351 - IF, Q1 - JCR, 1.713 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1018-4813. Type: AENB
 • DEMKOVÁ, Lucia - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - SMOLKOVÁ, Božena - BABÁL, Pavel - FURDOVÁ, Alena. Xenotransplantáty odvodené z pacientských nádorov uveálneho melanómu (XIV. pracovné dni ambulantných oftalmológov. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey) Type: GII
 • DEMKOVÁ, Lucia - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - BABÁL, Pavel - LYSKOVÁ, Darina - FURDOVÁ, Alena - SMOLKOVÁ, Božena. KIT Proto-Oncogene, Receptor Tyrosine Kinase Expression is Regulated by DNA Methylation in Uveal Melanoma : 10.15 - Cancer Epigenetics. In Abstract Book : Clinical Epigenetics International Conference. - Szczecin, Poland, 08-10 June 2022, s. 50. (Clinical Epigenetics International Conference 2022. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey) Type: GII
 • HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - SMOLKOVÁ, Božena - DEMKOVÁ, Lucia - BABÁL, Pavel - LYSKOVÁ, Darina - FURDOVÁ, Alena - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. Prognostic Significance of Aberrant DNA Methylation Landscape in Uveal Melanoma : 10.14 - Cancer Epigenetics. In Abstract Book : Clinical Epigenetics International Conference. - Szczecin, Poland, 08-10 June 2022, s. 49. (Clinical Epigenetics International Conference 2022. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey) Type: GII
 • KAJSÍK, Marek** - CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika - BABULA, P.** - KRIŽANOVÁ, Oľga. Slow sulfide donor GYY4137 potentiates effect of paclitaxel on colorectal carcinoma cells. In European Journal of Pharmacology, 2022, vol. 922, may, art. no. 174875. (2021: 5.195 - IF, Q2 - JCR, 0.930 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0014-2999. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2022.174875 (APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Type: ADCA
 • KUBÁŇOVÁ, Libuša - BIELIK, V. - HRIC, Ivan - UGRAYOVÁ, S. - ŠOLTÝS, K. - RÁDIKOVÁ, Žofia - BARANOVIČOVÁ, Eva - GRENDÁR, Marián - KOLÍSEK, Martin - PENESOVÁ, Adela. Zmeny v črevnej mikrobiote a sérových metabolitoch u nediabetických jedincov s extrémnou obezitou. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 53-54. ISBN 978-80-570-4047. (APVV-17-0099 : Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami. VEGA 2/0129/20 : Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou) Type: AFH
 • KUREKOVÁ, Simona* - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana* - ANDELOVÁ, Natália - MACEJOVÁ, Dana - ČERVIENKOVÁ, Michaela - BRTKO, Július - FERKO, Miroslav - GRMAN, Marián - MACKOVÁ, Katarína**. The effect of all-trans retinoic acid on the mitochondrial function and survival of cardiomyoblasts exposed to local photodamage. In Cell Biology International, 2022, vol. 46, no. 6, p. 947-964. (2021: 4.473 - IF, Q3 - JCR, 0.762 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1065-6995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbin.11784 (Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • LIŠKOVÁ, Veronika - KAJSÍK, Marek - CHOVANCOVÁ, Barbora - ROLLER, Ladislav - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Camptothecin, triptolide, and apoptosis inducer kit have differential effects on mitochondria in colorectal carcinoma cells. In FEBS Open Bio, 2022, vol. 12, no. 5, p. 913-924. (2021: 2.792 - IF, Q4 - JCR, 0.591 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2211-5463. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13401 (APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0038/19 : Úloha vápnika a transportu vápnika v tumorigenéze a v liečbe nádorov) Type:
 • LOJOVÁ, Ingrid - KUCHARÍK, Marcel - PÖS, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Andrea - BUDIŠ, J. - KÁDAŠI, Ľudevít - SZEMES, Tomáš - RADVÁNSZKY, Ján. Molekulárna diagnostika myotonickej dystrofie typu 1 z celogenómových sekvenačných dát. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 373-378. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022. APVV-18-0319 : Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát. VEGA 2/0167/20 : Štúdium alternatívnych spôsobov výpočtov polygénových rizikových kóre na hodnotenie individuálnych genetických predispozícií ku komplexným multifaktoriálnym ochoreniam. VEGA 2/0040/20 : Štúdium genetického pozadia variabilnej závažnosti alkaptonúrie za použitia genomických analýz) Type: AFD
 • LOJOVÁ, Ingrid - KUCHARÍK, Marcel - PÖS, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Andrea - BUDIŠ, J. - KÁDAŠI, Ľudevít - SZEMES, Tomáš - RADVÁNSZKY, Ján - RADVÁNSZKY, Ján. Molekulárno-genetická diagnostika myotonických dystrofií z celogenómových sekvenačných dát. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 52-53. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. APVV-18-0319 : Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát. VEGA 2/0167/20 : Štúdium alternatívnych spôsobov výpočtov polygénových rizikových kóre na hodnotenie individuálnych genetických predispozícií ku komplexným multifaktoriálnym ochoreniam. VEGA 2/0040/20 : Štúdium genetického pozadia variabilnej závažnosti alkaptonúrie za použitia genomických analýz) Type: GII
 • MEDOVÁ, Veronika - ČEPČEKOVÁ, Klaudia - HULÍNKOVÁ, Ivana - ČIŽNÁR, Peter - FICEK, Andrej - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. Skríning TREC a KREC molekúl v diagnostike vrodených porúch imunity. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 414-419. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • MEDOVÁ, Veronika - FICEK, Andrej - ČIŽNÁR, Peter - HULÍNKOVÁ, Ivana - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. Skríning a molekulárna diagnostika vrodených porúch imunity. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 58-59. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Type: GII
 • MIŠÁK, Anton - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana**. Peculiarities of mitochondrial chloride channel kinetics. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no. 2, p. 101-114. (2021: 1.957 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2022001 (VEGA 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií.. Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch) Type: ADDA
 • PENESOVÁ, Adela - KUBÁŇOVÁ, Libuša - HRIC, Ivan - UGRAYOVÁ, S. - RÁDIKOVÁ, Žofia - ŠOLTYS, Katarína - BIELIK, V. - BABJAKOVÁ, Jana - HAVRANOVÁ, Andrea. Vplyv konzumácie probiotík v rámci programu redukcie hmotnosti na zloženie črevnej mikrobioty. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 45-46. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (VEGA 2/0129/20 : Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM) Type: AFH
 • PENESOVÁ, Adela - KUBÁŇOVÁ, Libuša - HRIC, Ivan - UGRAYOVÁ, S. - RÁDIKOVÁ, Žofia - BABJAKOVÁ, Jana - HAVRANOVÁ, Andrea - RÁDIKOVÁ, Žofia - BIELIK, V. Črevný mikrobióm, užívanie prírodných probiotík vo vzťahu k obezite a diabetu. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 55-56. ISBN 978-80-570-4047. (APVV-17-0099 : Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami. VEGA 2/0129/20 : Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: AFH
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - KUZIN, Alexandr - SAMARKINA, Elena - ZAŤKOVÁ, Andrea**. Alkaptonuria in Russia. In European Journal of Human Genetics, 2022, vol. 30, no. 2, p. 237–242. (2021: 5.351 - IF, Q1 - JCR, 1.713 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1018-4813. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41431-021-00955-1 Type: ADCA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - BÉGEROVÁ, Patricia - JAKIČ, Kristína - ŠRAMKOVÁ, Monika - MEESE, E. - SMOLKOVÁ, Božena - GÁBELOVÁ, Alena. Genome-wide DNA methylome and transcriptome changes induced by inorganic nanoparticles in vitro after chronic exposure. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 12. ISBN 978-80-88038-10-8. (VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Type: AFK
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus