Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

The list of national projects SAS

Institute of Chemistry
Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Analysis of glycan markers by innovative methods based on biochips and biosensors using nanotechnologies
Analýza glykánových markerov inovatívnymi metódami založenými na biočipoch a biosenzoroch s využitím nanotechnológií
Program: VEGA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Analysis of causes of death of patients and optimization of differential diagnosis in connection with SARS-CoV-2 infection in the Slovak Republic
Analýza príčin úmrtia pacientov a optimalizácia diferenciálnej diagnostiky v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 v Slovenskej republike
Program: SRDA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 16.9.2020 - 31.12.2021
Antimicrobial substances in honeybee larval food and their effect against American foulbrood pathogen
Antimikrobiálne látky v larválnej potrave včely a ich účinok voči patogénu moru včelieho plodu
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications
Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
CEMBAM - Center of Medical Bio-additive Research and Production
CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby
Program:
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.9.2020 - 1.6.2023
Center for Biomedical Research - BIOMEDIRES - II. phase
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa
Program:
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.
Duration: 1.1.2020 - 1.6.2023
Center for advanced therapies for chronic inflammatory diseases of the musculoskeletal system
Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu
Program:
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.6.2020 - 1.6.2023
Diglycosidases in biocatalysis
Diglykozidázy v biokatalýze
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation
Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.
Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Design, synthesis and study of structure-activity-selectivity relationship of inhibitors against enzymes from GH38 family
Dizajn, syntéza a štúdium vzťahu medzi štruktúrou, aktivitou a selektivitou inhibítorov enzýmov z rodiny GH38
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bella Maroš PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Long-term strategic research and development focused on the occurrence of Lynch syndrome in the Slovak population and possibilities of prevention of tumors associated with this syndrome
Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom
Program:
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.
Duration: 1.1.2020 - 1.6.2023
Enzymatic decomposition of the most recalcintrant epitopes of plant polysaccharides
Enzýmový rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Program: SRDA
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022
Glycoprofiling of proteins present in serum and exosomes for early prostate cancer diagnostics
Glykoprofilácia proteínov prítomných v sére a v exózomoch pre včasnú diagnostiku rakoviny prostaty
Program: Other projects
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.12.2019 - 31.12.2021
Chemo-enzymatic preparation of glycosylated opiates and their analogues
Chemoenzymatická príprava glykozylovaných opiátov a ich analógov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Chyba Andrej PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Chemoenzymatic synthesis of substances with pharmaceutical potential: Optimization of processes of phenylethanoid glycosides production
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickým potenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms
Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Identification and properties of biologically active compounds isolated in the framework of phytochemical studies
Identifikácia a vlastnosti biologicky aktívnych látok izolovaných v rámci fytochemických štúdií
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Dujnič Viera PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo
Program: SRDA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.
Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Innovative approaches in toxicology of ageing
Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities
Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region
Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu
Program: SRDA
Project leader: Ing. Chyba Andrej PhD.
Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukurálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Yeasts and yeast-like organisms associated with flowering plants and grasses
Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans
Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
New antiviral drugs: Design, synthesis and activity evaluation of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2
Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2
Program: SRDA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 16.9.2020 - 31.12.2021
New glycoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis
Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
New approaches in the diagnostics of glycoconjugate metabolism disorders
Nové prístupy k diagnostike porúch metabolizmu glykokonjugátov
Program: Other projects
Project leader: Ing. Pakanová Zuzana PhD.
Duration: 1.11.2019 - 31.12.2021
Computational design, synthesis, testing and disposition of inhibitors of neuraminidases of influenza A virus as potential antiviral compounds
Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok
Program: SRDA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022
Polysaccharides of lower and higher plants
Polysacharidy nižších a vyšších rastlín
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Potential of silicon for mitigation of arsenic and antimony toxicity in agricultural crops
Potenciál kremíka na zmiernenie toxicity arzénu a antimónu pri kultúrnych rastlinách
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022
Preparation and characterization of the multifunctional Fe3O4-ZnO-biopolymer nanocomposite with a focus on water purification
Príprava a charakterizácia multifunkčného nanokompozitu Fe3O4-ZnO-biopolymér so zameraním na čistenie vôd
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mičová Júlia PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods
Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Production of bacterial inclusion bodies for biocatalysis and biomedicine (BIB-scale up)
Produkcia bakteriálnych inklúznych teliesok pre biokatalýzu a biomedicínu (BIT-scale up)
Program: SRDA
Project leader: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Protein Dbl2 as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Participation of molecules with biological activity and plant cell wall in defence processes of plants induced by abiotic stress
Účasť molekúl s biologickou aktivitou a bunkovej steny rastlín v obranných procesoch rastlín vyvolaných abiotickým stresom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Role of protein kinases in processes involved in maintenance of genome stability
Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Program: SRDA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2020 - 30.5.2024
Virtual screening, synthesis and study of the interactions of the potential glycosyltransferases inhibitors
Virtuálny skríning, syntéza a štúdium interakcií potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Effect of honeybee glucose oxidase on honey antibacterial properties and characterisation its production and activity in hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera)
Vplyv včelieho enzýmu glukózooxidáza na antibakteriálne vlastnosti medu a charakterizácia jeho produkcie a aktivity v podhltanových žľazách včely medonosnej (Apis mellifera)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: Treating despite the tricks
Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kóňa Juraj PhD.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Development of new biomedical and environmental sample processing techniques for advanced combined analytical methods
Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions
Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024

The total number of projects: 44