Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The list of international projects SAS

Institute of Electrical Engineering SAS

European Innovative GaN Advanced Microwave Integration

Európska inovatívna pokročilá GaN mikrovlnná integrácia

Duration: 15.12.2022 - 14.12.2026
Program: EDF
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

European Network for Innovative and Advanced Epitaxy

Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu

Duration: 1.11.2021 - 30.10.2025
Program: COST
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Filamentized high temperature superconductor tapes for fusion

Filamentované pásky z vysokoteplotného supravodiča pre použitie vo fúzii

Duration: 1.10.2021 - 31.5.2024
Program: EUREKA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.

Heterogeneous Material and Technological Platform for a New Domain of Power Nanoelectronics

Heterogenná materiálová a technologická platforma pre novú doménu výkonovej nanoelektroniky

Duration: 1.12.2022 - 30.11.2025
Program: Horizon Europe
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology

Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií

Duration: 1.5.2021 - 30.4.2025
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Seiler Eugen PhD

Band-gap engineering in unconventional semiconductors

Projektovanie šírky zakázaného pásu v nekonvenčných polovodičoch

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: doc. Ing. Skákalová Viera DrSc.

Superconducting cables for sustainable energy transition

Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku

Duration: 1.9.2022 - 28.2.2027
Program: Horizon Europe
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.

Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory

Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Pardo Enric PhD.

High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition

Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii

Duration: 8.10.2020 - 7.10.2024
Program: COST
Project leader: Mgr. Pardo Enric PhD.

Vertically aligned two-dimensional transition metal dichalcogenide composites for micro-supercapacitors

Vývoj vertikálnych kompozitov z dichalkogenidov prechodových kovov pre použitie v mikrosuperkondenzátoroch

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Bilateral - other
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin

The total number of projects: 10