Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Monography profile

Cover
Vladimír Bahna Number ORCID

Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ: Sociálna nákazlivosť spomienok

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
About monography:
Kniha Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ sa venuje tradičnej téme známej v domácej etnológií a folkloristike ako „poverové rozprávania“. Spracúva ju však novým naturalistickým spôsobom. Práca skúma fenomén osobných svedectiev o nadprirodzených skúsenostiach prístupom, ktorý integruje poznatky kognitívnej a evolučnej psychológie s etnológiou, sociálnou antropológiou a religionistikou. Autor vychádza z poznatkov kognitívnej psychológie o tom ako ľudská pamäť ako aj priamo vnímanie sú penetrované presvedčeniami, ktoré sú determinované spoločnosťou, v ktorej ľudia žijú. Osobné autobiografické spomienky sú spoluvytvárané a transformované rôznymi kultúrnymi a spoločenskými vplyvmi. Jedným z takýchto vplyvov sú rozprávania o skúsenostiach druhých, ktoré spontánne slúžia ako modely pre vlastné skúsenosti. Autor zozbieral viacero osobných svedectiev o stretnutiach s nadprirodzenými činiteľmi, no nezostal len pri samotnom texte týchto svedectiev, ale osadil ich do kontextu mikrotradícií cirkulujúcich v najbližších sociálnych sieťach dotyčných (príbuzenských, priateľských, susedských a pod.). Ako sa ukazuje, na pozadí sociálne zdieľaných svedectiev o osobných zážitkoch dochádza k transmisií predstáv, ktoré ovplyvňujú to ako ľudia svoje skúsenosti vôbec interpretujú. Týmto prístupom sa autorovi podarilo ukázať ako orálna tradícia spoločenstva formuje vnímanie reality a prežitých udalostí u svojich členov. Hoci sa autor venuje príbehom o nadprirodzených témach, mnohé zistenia, ktoré prináša majú širšie implikácie. Týkajú sa totiž všeobecných poznatkov o úlohe osobného svedectva pri osvojovaní a akceptácii informácií a tiež o fungovaní autobiografickej pamäte a jej náchylnosti na skreslenie pod spoločenským vplyvom. Práca prináša nový spôsob nazerania na orálnu tradíciu a na to akým spôsobom sa ňou prenášajú náboženské presvedčenia naprieč spoločnosťou a medzi generáciami.
Details:
208 pages
Language: slovenský
Keywords:
poverové rozprávanie, nadprirodzené predstavy, pamäť, naratívna myseľ
About edition:
Publishers: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2019
ISBN 978-80-224-1775-4 (print)
Monography type: monography
How to cite:
ISO 690:
Bahna, V.: Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ: Sociálna nákazlivosť spomienok. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. 2019. pp. 208. ISBN 978-80-224-1775-4. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2019.9788022417754

APA:
Bahna, V. (2019). Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ: Sociálna nákazlivosť spomienok. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1775-4. DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788022417754