The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Electrical Engineering SAS

Hard X-ray focussing andX-ray detectors for applications in medicine and plasma diagnostics
Hard X-ray focussing andX-ray detectors for applications in medicine and plasma diagnostics
Program: Bilateral - other
Project leader: Ing. Dubecký František CSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2017

Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids
Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete
Program: Horizon 2020
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 30.6.2020

Perovskite heterostructures of nanometric thickness for sensors and spintronics
Perovskitovské heteroštruktúry nanometrových hrúbok pre senzory a spintroniku
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: RNDr. Štrbík Vladimír CSc.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

Advanced superconducting motor experimental demonstrator
Pokročilý experimentálny model supravodivého motora
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Pardo Enric PhD.
Duration: 1.5.2017 - 30.4.2020

-
Príprava a vlastnosti supravodivých, magnetických, a dielektrických vrstiev pre kryoelektronické štruktúry
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Towards Oxide-Based Electronics
Smerom k elektronike na báze oxidov
Program: COST
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Duration: 1.2.2016 - 30.4.2018

Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Program: Horizon 2020
Project leader: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2018

Accelerator research and innovation for european science and society
Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Seiler Eugen PhD
Duration: 1.5.2017 - 30.4.2021

Highly Safe GaN Metal-Oxide-Semiconductor Transistor Switch
Vysokobezpečný GaN MOS spínací tranzistor
Program: International Visegrad Found (IVF)
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Duration: 1.10.2015 - 31.10.2018

Hooking together European research in atomic layer deposition
Zachytenie spoločného európskeho výskumu v nanášaní po atomárnych vrstvách
Program: COST
Project leader: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Duration: 4.12.2014 - 4.12.2018

The total number of projects: 10