The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of History

Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Eine Bevölkerungsgruppe zwischen dem Slowakischen Nationalaufstand und der Agonie der nationalsozialistischen Volkstums- und Umsiedlungspolitik
Evakuácia Nemcov zo Slovenska 1944/45. Etnická skupina medzi Slovenským národným povstaním a agóniou nacionálnosocialistickej národnostnej a presídľovacej politiky
Program: Other
Project leader: PhDr. Schvarc Michal PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2017

Shifting Borders – Living through the Changes
Meniace sa hranice – prežívanie premien
Program: Inter-academic agreement
Project leader: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

The Peace Treaties of 1919-1920 in European History : Negotiation, Enforcement, Reception (1918-first half of the 1920’s)
Mierové zmluvy 1919 – 1920 v Európskej histórii. Vyjednávanie, presadzovanie, vnímanie (1918 – prvá polovica dvadsiatych rokov)
Program: Other
Project leader: Abaffyová Lenka PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

The Modernisation Projects in Central and South Eastern Europe: Theories, Social Realities, International Context
Modernizačné projekty v strednej a juhovýchodnej Európe: teórie, sociálna realita a medzinárodný kontext
Program: Bilateral - other
Project leader: Prof., PhDr. Holec Roman CSc.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe´s intellectual history
Rekonštrukcia republiky vzdelancov, 1500-1800
Program: COST
Project leader: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Duration: 24.4.2014 - 24.4.2018

Rooms for Maneuver in State Socialism: Between Adaptation and Experiment
-
Program: Other
Project leader: Segeš Dušan PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Construction of the French knowledge about Central Europe
Utváranie francúzskych znalostí o strednej Európe
Program: Inter-academic agreement
Project leader: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Duration: 1.1.2013 - 31.12.2018

The total number of projects: 7