Information Page of SAS Organisation

Institute of Materials and Machine Mechanics

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • AZIMI-ROEEN, Ghasem - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - ŠVEC, Peter. Reactive mechanism and mechanical properties of in-situ hybrid nano-composites fabricated from an Al-Fe2O3 system by friction stir processing. In Materials Characterization, 2017, vol. 127, p. 279-287. (2.714 - IF2016). ISSN 1044-5803. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580316308105>. Type: ADCA
 • BALOG, Martin - SNAJDAR, Mateja - KRÍŽIK, Peter - SCHAUPERL, Zdravko - STANEC, Zlatko - CATIC, Amir. Titanium-Magnesium Composite for Dental Implants (BIACOM). In TMS 2017 : 146th Annual Meeting and Exhibition Supplemental Proceedings. Part VI.Advanced Materials in Dental and Orthopedic Applications. - Springer International Publishing AG, p. 271-284. ISBN 978-3-319-51493-2. ISSN 2367-1696.(TMS 2017 : Annual Meeting and Exhibition. APVV-0556-12 : Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. ITMS 26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty. TMS 2017 : Annual Meeting and Exhibition). Type: ADMB
 • BERONSKÁ, Naďa - ŠTEFÁNIK, Pavol - KAVECKÝ, Štefan - OPÁLEK, Andrej - KOLLAROVIČOVÁ, Andrea - NAGY, Štefan - IŽDINSKÝ, Karol. Microstructure and Erosion Resistance of Zirconium Diboride Ceramics Infiltrated by Pure Copper. Ed. Margita Longauerová, Peter Horňak, Pavol Zubko. In Materials Science Forum. - Zürich : Trans. Tech. Publications, 2017, vol. 891, p. 458-461. ISSN 0255-5476.(Metallography´16 : international symposium on metallography and materilas science. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie). Type: ADMB
 • ČAVOJSKÝ, Miroslav - KRÍŽIK, Peter - ŠVANTNER, Tomáš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - BALOG, Martin. Die wear during hot extrusion of ex-situ and in-situ aluminum composites. In Kovové materiály, 2017, vol. 55, iss. 3, p. 223-227. (0.366 - IF2016). ISSN 0023-432X. Dostupné na internete: <www.kovmat.sav.sk/full.php?rr=55&cc=3&ss=223>(APVV-0556-12 : Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov). Type: ADDA
 • DVORSKÝ, D - KUBÁSEK, J - VOJTĚCH, D. - VOŇAVKOVÁ, I. - VESELÝ, M. - ČAVOJSKÝ, Miroslav. Structure and mechanical characterization of Mg-Nd-Zn alloys prepared by different processes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 179, 012018, p. 1-6. ISSN 1757-899x. Dostupné na internete: <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/179/1/012018/pdf>(COMAT 2016 : 4. medzinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálu). Type: ADMB
 • ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Angela - OPÁLEK, Andrej - ŠIŠKOVÁ, Alena. Silk-based biomaterials for medical application. In Applied natural sciences 2017 : conference proceedings of the 6th Biennial international scientific conference. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2017, p. 20. ISBN 978-80-8105-547-8.(Applied natural sciences 2017 : Biennial international scientific conference). Type: AFH
 • GLOGOVSKÝ, Miroslav - FUJDA, Martin - BALOG, Martin - ŠTĚPÁNEK, Matěj. Microstructure and mechanical properties of milled carbon fibers reinforced EN AW 6082 aluminium matrix composites after hot extrusion. In Manufacturing Technology, 2017, vol. 17, no. 5, p. 706-710. ISSN 1213-2489. Type: ADMB
 • JERZ, Jaroslav - TOBOLKA, Peter - NOSKO, Martin - DVORÁK, Tomáš. Applications of Nanocomposite-Enhanced Phase-Change Materials for Heat Storage. In Materials Science Forum. - Zürich : Trans. Tech. Publications, 2017, vol. 891, p. 509-515. ISSN 0255-5476.(Metallography´16 : international symposium on metallography and materilas science. APVV-0692-12 : Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM). Type: ADMB
 • JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - KOVÁČIK, Jaroslav - ŠPANIELKA, Ján. Aluminium foam for thermo-active pitched roofs of nearly zero-energy buildings. In Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : 7th International Conference. PhD Sonja Jozic, PhD Branimir Lela. - Split : Croatian Society for Mechanical Technologies : Hrvatsko Društvo za Strojarske Tehnologije, p. 49-58. ISSN 1847-7917.(Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : International Conference. Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ. Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : International Conference). Type: AFC
 • KHODABAKHSHI, F. - SIMCHI, A. - KOKABI, A.H. - GERLICH, A.P. - NOSKO, Martin - ŠVEC, Peter. Influence of hard inclusions on microstructural characteristics and textural components during dissimilar friction-stir welding of an PM Al–Al2O3–SiC hybrid nanocomposite with AA1050 alloy. In Science and Technology of Welding and Joining, 2017, vol. 22, iss. 5, p. 412-427. (2.050 - IF2016). ISSN 1362-1718. Type: ADCA
 • KOLEŇÁK, Roman - KOSTOLNÝ, Igor - ŠEBO, Pavol. Wettability of selected lead-free solders for higher application temperatures. In Key Engineering Materials, 2016, vol. 705, p. 190-195. ISSN 1013-9826. Type: ADMB
 • KONTRÍK, Martin - ŠIMKO, František - JANIČKOVIČ, Dušan - NOSKO, Martin - KORENKO, Michal - BOČA, Miroslav. Corrosion resistance of inert anode material with different crystal structure in molten low-temperature fluoride salt. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 12th international conference. Jahodná, 13.-15.6.2017. Ed. B. Plešingerová et al. - Košice : Technical University, 2017, p. 164-165. ISBN 978-80-553-3160-7.(Preparation of ceramic materials : international conference). Type: AFD
 • KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Š. - RODRÍGUEZ, J. - CANADAS, I. Sintering of HDH Ti powder in a solar furnace at Plataforma Solar de Almeria. In Journal of Alloys and Compounds, 2017, vol. 695, p. 52-59. (3.133 - IF2016). ISSN 0925-8388.(APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. 2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov). Type: ADCA
 • KOVÁČIK, Jaroslav - MINÁRIKOVÁ, Natália - ŠUGÁR, P. - ŠUGÁROVÁ, Jana - FRNČÍK, Martin - EMMER, Štefan - RODRIGUEZ, José - CANADAS, Inmaculada - KULASA, Joanna - MALARA, Szymon - LIS, Marcin. Gas Nitriding of Titanium in Solar Furnance. In Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : 7th International Conference. PhD Sonja Jozic, PhD Branimir Lela. - Split : Croatian Society for Mechanical Technologies : Hrvatsko Društvo za Strojarske Tehnologije, p. 65-70. ISSN 1847-7917.(Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : International Conference. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. 2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : International Conference). Type: AFC
 • KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - MELIŠEK, Tibor - KULICH, Miloslav - ROSOVÁ, Alica - KOVÁČ, Ján - KOPERA, Ľubomír - BALOG, Miroslav - KRÍŽIK, Peter - OROVČÍK, Ľubomír. Lightweight Al-stabilized MgB2 conductor made by the IMD process. In Superconductor Science and Technology, 2017, vol. 30, 115001. (2.878 - IF2016). ISSN 0953-2048. Type: ADCA
 • KOVÁČ, Pavol - BALOG, Miroslav - HUŠEK, Imrich - KOPERA, Ľubomír - KRÍŽIK, Peter - ROSOVÁ, Alica - KOVÁČ, Ján - KULICH, Miloslav - ČAPLOVIČOVÁ, M. Properties of near- and sub-micrometre Al matrix composites strengthened with nano-scale in-situ Al2O3 aimed for low temperature applications. In Cryogenics, 2017, vol. 87, p. 58–65. (1.465 - IF2016). ISSN 0011-2275. Type: ADCA
 • KRÍŽIK, Peter - BALOG, Martin - BAJANA, Otto - RIGLOS, Maria Victoria Castro - ŠVEC, Peter. Warm Pressing of Al Powders: An Alternative Consolidation Approach. In Light Metals 2017. Part X. - Springer International Publishing, 2017, p. 463-469. ISBN 978-3-319-51541-0. Type: AECA
 • KUBÁSEK, Jiří - DVORSKÝ, Drahomír - ČAVOJSKÝ, Miroslav - VOJTĚCH, Dalibor - BERONSKÁ, Naďa - FOUSOVÁ, Michaela. Superior Properties of Mg-4Y-3RE-Zr Alloy Prepared by Powder Metallurgy. In Journal of Materials Science and Technology, 2017, vol. 33, p. 652-660. (2.764 - IF2016). ISSN 1005-0302. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1005030216301761?via%3Dihub>. Type: ADCA
 • KÚDELA, Stanislav, Jr. - ŠVEC, Peter - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. Saffil alumina fibers reinforced dual-phase Mg-Li and Mg-Li-Zn alloys. In Kovové materiály, 2017, vol. 55, iss. 3, p. 195-203. (0.366 - IF2016). ISSN 0023-432X. Dostupné na internete: <www.kovmat.sav.sk/full.php?rr=55&cc=3&ss=195>(Vega č. 2/0186/14 : Deformačné chovanie krátkovláknových kompozitov na báze zliatin Mg-Li-Zn. VEGA 1/0018/15 : Zákonitosti tvorby a termodynamická stabilita štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze hliníka alebo zinku. APVV-14-0934 : Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka). Type: ADDA
 • KOLLAROVIČOVÁ, Andrea - BERONSKÁ, Naďa - ŠTEFÁNIK, Pavol - IŽDINSKÝ, Karol. Al-Limestone and Al-Granite Composites Prepared by Cold Spraying. Ed. Margita Longauerová, Peter Horňak, Pavol Zubko. In Materials Science Forum. - Zürich : Trans. Tech. Publications, 2017, vol. 891, p. 537-541. ISSN 0255-5476.(Metallography´16 : international symposium on metallography and materilas science. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie. ITMS 26240120036 : Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr). Type: ADMB
 • LACO, Juraj - BARTA, Andrej - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - CEBOVÁ, Martina - REHÁKOVÁ, Radoslava - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - ČAVOJSKÝ, Miroslav - SIMANČÍK, František - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Vplyv Mg a jeho zliatiny WE43 na aktivitu NO-syntázy v obličkách potkanov. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 44. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-0742-10 : Účinok aliskirénu viazaného na nanonosiče pri experimentálnej hypertenzii. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty). Type: AFL
 • LAPIN, Juraj - KLIMOVÁ, Alena - GABALCOVÁ, Zuzana - PELACHOVÁ, Tatiana - BAJANA, Otto - ŠTAMBORSKÁ, Michaela. Microstructure and mechanical properties of cast in-situ TiAl matrix composites reinforced with (Ti,Nb)(2)AlC particles. In Materials and Design, 2017, vol. 133, p. 404-415. (4.364 - IF2016). ISSN 0261-3069.(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. APVV-0434-10 : Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl. Gravitačná závislosť prechodu kolumnárnych zŕn na rovnoosé v peritektických zliatinách na báze TiAl : akronym GRADECET. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. ITMS 26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. Výskumné centrum ALLEGRO : ITMS 26220220198). Type: ADCA
 • LINUL, E. - SERBAN, D. A. - MARSAVINA, L. - KOVÁČIK, Jaroslav. Low-cycle fatigue behaviour of ductile closed-cell aluminium alloy foams. In Fatigue&Fracture of Engineering Materials&Structures, 2017, vol. 40, iss. 4, p. 597-604. (2.335 - IF2016). ISSN 8756-758X.(SK-RO-0014-12. Príprava a štúdium kompaktov Ti a Ti zliatin pripravených metódami práškovej metalurgie : VEGA 2/0158/13). Type: ADCA
 • LINUL, Emanoil - MARSAVINA, Liviu - KOVÁČIK, Jaroslav. Collapse mechanisms of metal foam matrix composites under static and dynamic loading conditions. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2017, vol. 690, p. 214-224. (3.094 - IF2016). ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509317302988>(APVV-0692-12 : Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM. 2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou). Type: ADCA
 • MIKULA, Marian - SANGIOVANNI, D. G. - PLAŠIENKA, D. - ROCH, T. - ČAPLOVIČOVÁ, M. - TRUCHLÝ, M. - SATRAPINSKYY, L. - BYSTRICKÝ, Roman - TONHAUZEROVÁ, D. - VLČKOVÁ, D. - KÚŠ, P. Thermally induced age hardening in tough Ta-Al-N coatings via spinodal decomposition. In Journal of Applied Physics, 2017, vol. 121, iss. 15, s. 155304-1 - 155304-7. (2.068 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0021-8979. Dostupné na internete: <http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4981534>(APVV-14-0173 : Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozičnými technológiami). Type: ADCA
 • MIKULA, Marian - TRUCHLÝ, Martin - SANGIOVANNI, Davide G. - PLAŠIENKA, Dušan - ROCH, Tomáš - GREGOR, Maroš - ĎURINA, Pavol - JANÍK, Marián - KÚŠ, Peter. Experimental and computational studies on toughness enhancement in Ti-Al-Ta-N quaternaries. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2017, vol. 35, no. 6, p. 060602-1-060602-6. (1.374 - IF2016). ISSN 0734-2101. Type: ADCA
 • MÚČKA, Peter. International Roughness Index specifications around the world. In Road Materials and Pavement Design, vol. 18, No. 4, p. 929-965. ISSN 1468-0629.(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Type: ADCA
 • MÚČKA, Peter. Road Roughness Limit Values Based on Measured Vehicle Vibration. In Journal of Infrastructure Systems, 2017, vol. 23, iss. 2, s. 04016029-1 - 04016029-13. (1.516 - IF2016). ISSN 1076-0342.(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Type: ADCA
 • NAGY, Štefan - ŠTEFÁNIK, Pavol - VÁVRA, Ivo - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - OPÁLEK, Andrej - IŽDINSKÝ, Karol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - SIMANČÍK, František. Methodics of sample preparation of Mg/Carbon fiber composite for TEM and characterization of the interface. In Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : 7th International Conference. PhD Sonja Jozic, PhD Branimir Lela. - Split : Croatian Society for Mechanical Technologies : Hrvatsko Društvo za Strojarske Tehnologije, p. 83-87. ISSN 1847-7917.(Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : International Conference. Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie. Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík : Chemical compatibility between components in magnesium-carbon composites. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : International Conference). Type: AFC
 • OPÁLEK, Andrej - ŠTEFÁNIK, Pavol - BERONSKÁ, Naďa - KLIMOVÁ, Alena - KÚDELA, Stanislav, Jr. - IŽDINSKÝ, Karol - NAGY, Štefan. Ni-NiO Porous Preform with Controlled Porosity Using Al2O3 Powder. Ed. Margita Longauerová, Peter Horňak, Pavol Zubko. In Materials Science Forum. - Zürich : Trans. Tech. Publications, 2017, vol. 891, p. 533-536. ISSN 0255-5476.(APVV-0556-12 : Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie). Type: ADMB
 • OROVČÍK, Ľubomír - NOSKO, Martin - KOVÁČIK, Jaroslav - DVORÁK, Tomáš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - SIMANČÍK, František. Effect of chemical composition on the pore structure and heat treatment on the deformation of PM aluminium foam 6061 and 7075. In Kovové materiály, 2016, roč. 54, č. 6, s. 463-470. (0.365 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0023-432X.(APVV-0647-10 : Zvyšovanie tuhosti ľahkých konštrukčných prvkov aplikáciou nových kovových materiálov. APVV-0692-12 : Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM. APVV-0736-07 : Vývoj nízkonákladovej technológie na výrobu tvarovo zložitých súčiastok z penového hliníka). Type: ADDA
 • OROVČÍK, Ľubomír - NOSKO, Martin - ROSOVÁ, Alica. EBSD of aluminium powder compacts - preparation method for observation in dependence on powder size. In Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : 7th International Conference. PhD Sonja Jozic, PhD Branimir Lela. - Split : Croatian Society for Mechanical Technologies : Hrvatsko Društvo za Strojarske Tehnologije, p. 99-102. ISSN 1847-7917.(Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : International Conference. Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík : Chemical compatibility between components in magnesium-carbon composites. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : International Conference). Type: AFC
 • ROGANTE, Massimo - JERZ, Jaroslav. SCHIUME D´ALLUMINIO: CARATTERISTICHE E PRINCIPALI IMPIEGHI. In IL PROGETTISTA INDUSTRIALE, 2017, vol. 37, no. 08, p. 56-61. ISSN 0392-4823. Type: BDE
 • SENNA, M. - BILLIK, Peter - YERMAKOV, A.Ye. - ŠKRÁTEK, Martin - MAJEROVÁ, Melinda - ČAPLOVIČOVÁ, M. - MIČUŠÍK, Matej - ČAPLOVIČ, L. - BUJDOŠ, M. - NOSKO, Martin. Synthesis and magnetic properties of CuAlO2 from high-energy ball-milled Cu2O–Al2O3 mixture. In Journal of Alloys and Compounds, 2017, vol. 695, p. 2314-2323. (3.133 - IF2016). ISSN 0925-8388. Type: ADCA
 • STANEC, Z. - HALAMBEK, J. - MALDINI, K. - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - SCHAUPERL, Z. - CATIĆ, A. The effect of magnesium on the development of biologically inspired titanium-based surface produced by powder metallurgy technique. In Clinical Oral Implants Research, vol. 27, iss. S13, p. 8. ISSN 0905-7161. Dostupné na internete: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clr.7_12958/full>(Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. Vega č. 2/0025/14 : Príprava a štúdium nových typov kompozitov na báze Al pripravených in situ metódami práškovej metalurgie. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty). Type: AEGA
 • STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter - CHMÚRNY, Rudolf. Preliminary investigations of a vibration damper with a permanent magnet and a coil. In Noise and Vibration in Practice : Peer-reviewed Scientific Proceedings. Vol. 22. Editor: S. Žiaran; Reviewers: Ľ. Argalášová, M. Balážiková, P. Beneš et al. - Bratislava, Slovak Republic : Slovak University of Technology, 2017, 2017, vol. 22, p. 87-92. ISBN 978-80-227-4696-0.(XXII. MEDZINÁRODNÁ AKUSTICKÁ KONFERENCIA). Type: AFD
 • ŠIŠKOVÁ, Alena - CSOMOROVÁ, Katarína - KLEINOVÁ, Angela - OPÁLEK, Andrej - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Controlled releases system for agrochemicals on the base of functionalized cellulose. In Frontiers in Polymer Science : fifth international symposium : in assotiation with the journal polymer : abstracts. - Seville, Spain : Elsevier, 2017, non p., [P3.126]. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Acrobat Reader DC. Type: AFG
 • ŠIŠKOVÁ, Alena - KOZMA, Erika - GALEOTTI, Francesco - OPÁLEK, Andrej - RYDZ, Joanna - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Natural polymers for innovative applications. In Brochure of the International Workshop on Polymer Science and Polymeric Materials. - Bratislava, Budapest, Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences, Research Centre for Natural Sciences Hungarian Academy of Sciences, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2017, p. 16. ISBN 978-80-89841-06-6. Type: AFG
 • ŠTAFURA, Andrej - NAGY, Štefan - BUČKOVÁ, Mária - PUŠKÁROVÁ, Andrea - KRAKOVÁ, Lucia - ČULÍK, M. - BERONSKÁ, Naďa - NAGY, Štefan - PANGALLO, Domenico. The influence of microfilamentous fungi on wooden organ pipes: One year investigation. In International Biodeterioration & Biodegradation, 2017, vol. 121, p. 139–147. (2.962 - IF2016). ISSN 0964-8305. Type: ADCA
 • YAKYMOVYCH, A. - PLEVACHUK, Yu. - ŠVEC, Peter - JANIČKOVIČ, Dušan - ŠEBO, Pavol - BERONSKÁ, Naďa - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - ROSHANGHIAS, A. - IPSER, H. Nanocomposite SAC solders: morphology, electrical and mechanical properties of Sn–3.8Ag–0.7Cu solders by adding Co nanoparticles. In Journal of Materials Science. Materials in Electronics, 2017, vol. 28, iss. 15, p. 10965-10973. (2.019 - IF2016). ISSN 0957-4522. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-017-6877-7>. Type: ADCA
 • YANG, Hanry - JIANG, Lin - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - SCHOENUNG, Julie M. Reinforcement Size Dependence of Load Bearing Capacity in Ultrafine-Grained Metal Matrix Composites. In Metallurgical and materials transactions A : physical metallurgy and materials science, 2017, vol. 48A, iss. 9, p. 4385-4392. (1.874 - IF2016). ISSN 1073-5623. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-017-4186-7>(APVV-0556-12 : Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou). Type: ADCA
 • ZOLEK, N. - RANACHOWSKI, Z. - RANACHOWSKI, P. - JOZWIAK-NIEDZWIEDZKA, D. - KÚDELA, Stanislav, Jr. - DVORÁK, Tomáš. STATISTICAL ASSESSMENT OF THE MICROSTRUCTURE OF BARITE AGGREGATE FROM DIFFERENT DEPOSITS USING X-RAY MICROTOMOGRAPHY AND OPTICAL MICROSCOPY. In Archives of Metallurgy and Materials, 2017, vol. 62, iss. 2, p. 697-702. (0.571 - IF2016). ISSN 1733-3490. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/amm.2017.62.issue-2/amm-2017-0104/amm-2017-0104.xml>. Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus