Information Page of SAS Organisation

Biomedical Research Center SAS

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ADAMOVÁ, Ivana - PENESOVÁ, Adela - VLČEK, Miroslav - IMRICH, Richard - HAVRANOVÁ, Andrea - SIVÁKOVÁ, M. - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav. Impaired glucose metabolism in patients with newly diagnosed multiple scelrosis. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 1.(VEGA 2/0161/16 : Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre. APVV-15-0228 : Sclerosis multiplex - úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii. ERA net NEURON II. : Mechanizmy Transmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru; NEURON ERA Net IId Brain Barrier; NEURON ERA Net II). Type: AFG
 • ANTAL, Iryna - KONERACKÁ, Martina - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KHMARA, Iryna - LUCANSKÁ, Dáša - JELENSKÁ, Lenka - VIDLIČKOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - BUGÁROVÁ, Nikola - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - KOPČANSKÝ, Peter. D,L-lysine functionalized Fe3O4 nanoparticles for detection of cancer cells. In Colloids and Surfaces B - Biointerfaces, 2018, vol. 163, p. 236-245. ISSN 0927-7765. Type: ADCA
 • AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - ZORAD, Štefan - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Efekt experimentálneho zlyhania srdca na správanie potkanov: protekcia ivabradínom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 2.(VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Type: AFG
 • BAČOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - SRANČÍKOVÁ, Annamária - BAKOŠ, Ján. Oxytocínom vyvolané zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie vápnika v hypotalamických R7 bunkách. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Type: AFG
 • BAKOŠ, Ján - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Úloha oxytocínového receptora v regulácii cytoskeletu neuronálnych buniek. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 6-7.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Type: AFG
 • BAKOŠ, Ján - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - HAVRÁNEK, Tomáš - BAČOVÁ, Zuzana. Oxytocín ovplyvňuje dĺžku neuritov prostredníctvom stimulácie vápnika a SHANK proteínov = Oxytcin stimulates neurite length through the intracellular calcium and SHANK proteins. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 57. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom). Type: AFG
 • BALAGOVÁ, Lucia - BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela. Majú koncentrácie interleukínu-1beta v slinách súvis s percepciou stresu? = Are salivary interleukin-1beta concentrations related to stress perception? In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 47. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • BANKS, William A. - KOVÁČ, Andrej - MOROFUI, Yoichi. Neurovascular unit crosstalk: Pericytes and astrocytes modify cytokine secretion patterns of brain endothelial cells. In Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2018, vol. ISSN 0271-678X. Type: ADCA
 • BARÁKOVÁ, Ivana - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana - CHVOSTÁČ, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - ROSSO, Fausta - COLLINI, Margherita - ROSÀ, Roberto - TAGLIAPIETRA, V. - GIRARDI, Mateo - RAMPONI, Claudio - HAUFFE, H.C. - RIZZOLI, Annapaola. Tick-borne pathogens and their reservoir hosts in northern Italy. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2018, vol. 9 iss. 2, p. 164-170. ISSN 1877-959X. Type: ADCA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Chladový test pod sociálnym tlakom u mužov aktivuje kardiovaskulárny systém, ale nemení sekréciu stresových hormónov = Socially evaluated cold pressor test in men activates the cardiovascular system but not stress hormone release. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 45. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • CISNEROS-MEJORADO, Abraham - GOTTLIEB, Miroslav - RUIZ-ARIAS, José A. - CHARA, JC. - PÉREZ-SAMARTÍN, Alberto - MARAMBAUD, Ph. - MATUTE, Carlos. Blockade and knock-out of CALHMI channels attenuate ischemic brain damage. In Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2017, vol. (5.081 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0271-678X. Type: ADCA
 • DEMKOVÁ, Lucia - KUČEROVÁ, Lucia. Role of the HGF/c-MET tyrosine kinase inhibitors in metastasic melanoma. In Molecular Cancer, 2018, vol. 17, no. 1, p. 26. ISSN 1476-4598.(VEGA 2/0087/15 : Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu. VEGA 2/0128/17 : Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu.. VEGA 2/0124/17 : Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek. APVV-0052-12 : Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka). Type: ADCA
 • DRLIČKOVÁ, M. - SMOLKOVÁ, Božena - RUNDÉN-PRAN, Elise - DUŠINSKÁ, Mária. Health hazard and risk assessment of nanoparticles applied in biomedicine. In Nanotoxicology : Experimental and comutational perspectives. - London : The Royal Society of Chemistry, 2018, chapter 6, p. 151-173. ISBN 978-1-78262-158-4. ISSN 1757-7179. Type: ABC
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - DANCHENKO, Maksym - KMEŤOVÁ, Michaela - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Protein composition of experimental chemovaccine against Q fever. In 6. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii : sborník příspěvku. - Olomouc, 2017, p. 024.(VEGA 2/0173/15 : Vyhodnotenie proteínovej expresie Coxiella burnetii v odpovedi na rezistenciu voči antibiotikám. VEGA 2/0144/15 : Proteomická analýza interakcie hostiteľa s patogénnou baktériou Coxiella burnetii. Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii). Type: AFG
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - DANCHENKO, Maksym - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Evaluation of proteome changes in a tolerant strain of Coxiella burnetii under doxycycline stress. In EMBO EMBL Symposium : New approaches and concepts in microbiology. - Heidelberg, Germany : EMBO EMBL, 2017, p. 157.(VEGA 2/0173/15 : Vyhodnotenie proteínovej expresie Coxiella burnetii v odpovedi na rezistenciu voči antibiotikám. EMBO EMBL Symposium : New approaches and concepts in microbiology). Type: AFK
 • HANO, Milan - TOMÁŠOVÁ, Lenka - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Interplay between P-glycoprotein expression and resistance to endoplasmic reticulum stressors. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, p. DOI: 10.3390/molecules23020337. ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • HEČKOVÁ, Eva - POVAŽAN, M. - STRASSER, Bernhard - KRUMPOLEC, Patrik - HNILICOVÁ, P. - HANGEL, G. - MOSER, Philipp A. - ANDRONESI, O. - KOUWE, Andre J. van der - VALKOVIČ, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - TRATTNIG, S. - BOGNER, W. Real-time correction of motion and imager instability artifacts during 3D gamma-aminobutyric acid- edited MR spectroscopic imaging. In Radiology, 2018, vol. 286, no. 2, p. 666-675. ISSN 0033-8419. Type: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - FRANKLIN, Michael - PUHOVÁ, Agneša - SANCHEZ, Connie - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny monoamínov a melatonínu v epifýze po podávaní multimodálneho a SSRI antidepresíva v animálnom modeli depresie = Changes in monoamines and melatonin in the pineal gland in response to multimodal and SSRI antidepressants in an animal model of depression. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 60. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Type: AFG
 • HORVÁTHOVÁ, Ľubica - TILLINGER, Andrej - PADOVÁ, Alexandra - MRAVEC, Boris. Melanoma growth in mice is accompanied by changes in peripheral and central inflammatory status. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 30.(VEGA 2/0028/16 : Úloha nervového systému v etiopatogenéze experimentálneho melanómu). Type: AFG
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína. Thymoprofylaktika a epigenetika = Thymoprophylactics and epigenetics. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 18. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Type: AFG
 • JURČOVIČOVÁ, Jana - ŠTOFKOVÁ, Andrea - VACULÍN, Š. - LÓRY, Viktória - KRŠKOVÁ, Katarína - BRTKO, Július - ZORAD, Štefan. Zvýšená expresia ťažkého reaťazca beta-myozínu v srdci potkana v priebehu adjuvantnej artritídy - modeli kachektickej reumatoidnej artritídy. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 37.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Type: AFG
 • KAZIMÍROVÁ, Mária - BARTÍKOVÁ, Pavlína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Tick-Borne Viruses and Host Skin Interface. In Skin and Arthropod Vectors. - GB : Elsevier, 2018, 2018, chapter 10, p. 325-384. ISBN 978-0-12-811436-0.(Projekt: APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.. VEGA č. 2/0089/13 : Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok). Type: ABA
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - MACH, Mojmír - KISS, Alexander. Acute impact of selected pyridoindole derivatives on Fos expression in different structures of the rat brain. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 171-180. ISSN 0272-4340.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.). Type: ADCA
 • KOVÁČOVÁ, D. - RAJKOVIČOVÁ, R. - GUBO, G. - ARENDÁŠOVÁ, K. - BARTA, Andrej - REPOVÁ, K. - ŠIMKO, Fedor - CELEC, Peter - PAULIS, Ľudovít. The effect of testosterone on myocardial (dys)function and remodeling in isoproterenol-treated rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 33. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - REPOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Effect of L-name-induced hypertension on rat anxiety-like behaviour and memory: protection by ivanbradine and melatonin. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 48.(VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Type: AFG
 • KUBÍČKOVÁ, Jana - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - CSÁDEROVÁ, Lucia - STRAČINA, Tibor - HUDECOVÁ, Soňa - BABULA, P. - ROZBORILOVÁ, E. - NOVÁKOVÁ, Marie - KRIŽANOVÁ, Oľga. Haloperidol affects plasticity of differentiated NG-108 cells through sigma 1R/IP3R1 complex. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no., p. 181-194. ISSN 0272-4340.(VEGA 2/0082/16 : Úloha vápnikovej signalizácie cez IP3 receptory v nádorových bunkách svetlobunkových karcinómov.). Type: ADCA
 • LAENEN, Lies - VERGOTE, V. - KAFETZOPOULOU, L.E. - WAWINA, Tony Bokalanga - VASSOU, Despoina - COOK, Joseph A. - HUGOT, Jean-Pierre - DEBOUTTE, Ward - KANG, Hae Ji - WITKOWSKI, P.T. - KOPPEN-RUNG, P. - KRUGER, D.H. - LIČKOVÁ, Martina - STANG, A. - STRIEŠKOVÁ, Lucia - SZEMEŠ, T. - MARKOWSKI, Janusz - HEJDUK, Janusz - KAFETZOPOULOS, Dimitris - RANST, M. Van - YANAGIHARA, R. - KLEMPA, Boris - MAES, P. A Novel Hantavirus of the European Mole, Bruges Virus, Is Involved in Frequent Nova Virus Coinfections. In Genome Biology and Evolution, 2018, vol. 10, no. 1, p. 45-55. ISSN 1759-6653.(APVV-15-0232 : Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizov). Type: ADEA
 • LAKOTA, Ján - ŠPÁNIK, Stanislav. "Terapeutické" mezenchýmové kmeňové bunky v liečbe onkologických pacientov - pravda alebo omyl? In Onkológia, 2018, roč. 13, č. 1, s. 66-67. ISSN 1336-8176. Type: BDF
 • LAUKOVÁ, Marcela - VARGOVIČ, Peter - ROKYTOVÁ, Ivana - MANZ, Georg - KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated Stress Exaggerates Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Response in the Rat Spleen. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 195-208. ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres. VEGA č. 2/0036/11 : Regulácia imunitného systému aktivitou sympatikoadrenálneho a adrenokortikálneho systému u cicavcov vystavených akútnemu a chronickému stresu). Type: ADCA
 • LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - POKUSA, Michal - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Beneficial versus detrimental molecular mechanisms induced by chronic exercise in the rat myocardium. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 56.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFK
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - BURÍKOVÁ, Monika - ČAVARGA, Ivan - BIZIK, Jozef - VALACHOVIČ, Martin - BILČÍK, Boris. Prepeličia chorioalantoická membrána ako experimentálny in vivo model. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 59.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv). Type: AFG
 • MAKINISTIAN, L. - BELYAEV, Igor. Magnetic field inhomogeneities due to CO2 incubator shelves: a source of experimental confounding and variability? In Royal society open science, 2018, vol. 5, no. 2, p. 172095. ISSN 2054-5703.(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi). Type: ADMA
 • MÁNIKOVÁ, Dominika - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - RENDEKOVÁ, Jana - VLASÁKOVÁ, Danuša - LUKÁČOVÁ, Patrícia - PAEGLE, Edgars - ARSENYAN, Pavel - CHOVANEC, Miroslav. Resveratrol-inspired benzo[b]selenophenes act as anti-oxidants in yeast. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, p. 507. ISSN 1420-3049.(APVV-14-0783 : Chemoterapiou indukované poškodenia DNA a štúdium ich opravy v modelovom organizme Saccharomyces cerevisiae. VEGA 2/0056/14 : Regulácia ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA). Type: ADCA
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ANGELIDIS, Andreas - ZÁVODSKÁ, Monika - ARNOULOVÁ, Petra - RAČEK, A. - RAČEKOVÁ, Eniko. Modifikovaná migrácia neuroblastov v postnatálnom období po inhibícii angiogenézy u potkana = Modified migration of neuroblasts in postnatal period following inhibition of angiogenesis in rats. In Psychiatrie, 2018, vol.22, suppl. 1, p.56. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy). Type: AFG
 • MISEK, J. - VOJTEK, Jozef - VETERNIK, Marcel - KOHAN, Miroslav - JAKUSOVA, Viera - SPANIKOVA, Gabriela - BELYAEV, Igor - JAKUS, Jan. New radiofrequency exposure system with real telecommunication signal. In Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2018, vol. 16, no. 1, p. 101-107. ISSN 1336-1376.(APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení). Type: ADNB
 • MOLNÁR, T. - ADAMÍKOVÁ, J. - ANTOŠOVÁ, M. - POLAKOVIČ, M. - BARTOŠOVÁ, Mária - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Application of multimodal adsorbents for erythropoietin purification. In 10th World Congress of Chemical Engineering : WCCE10. - Barcelona, Spain : GP, 2017, p. 243. ISBN 978-84-697-8629-1.(World Congress of Chemical Engineering : WCCE10). Type: AFG
 • MRAVEC, Boris - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - PADOVÁ, Alexandra. Brain under stress and Alzheimer s disease. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 73-84. ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?). Type: ADCA
 • NOVÁK, Petr - ČENTE, Martin - KOŠÍKOVÁ, Nina - AUGUSTÍN, Tomáš - KVETŇANSKÝ, Richard - NOVÁK, Michal - FILIPČÍK, Peter. Stress-induced alterations of immune profile in animals suffering by tau protein-driven neurodegeneration. In Cellular and Molecular Neurobiology. - New York : Springer, 2018, vol.38, p.243-259. ISSN 0272-4340. Type: ADCA
 • NOVOTNÝ, Ladislav - SHARAF, L.H. - ABDEL-HAMID, M. E. - BRTKO, Július. Stability studies of endocrine disrupting tributyltin and triphenyltin compounds in an artificial sea water model. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 1, p. 93-99. ISSN 0231-5882.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek). Type: ADDA
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander. Asenapine does not influence FOSB/deltaFOSB expression in the hypothalamic paraventricular nucleus neurons. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 71.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Type: AFG
 • PADOVÁ, Alexandra - VARGOVIČ, Peter - MRAVEC, Boris. Acute stress increases expression of amyloid precursor protein in mice. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 73.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres). Type: AFG
 • PALEM, Ramasubba Reddy - SAHA, Nabanita - SHIMOGA, Ganesh D. - KRONEKOVÁ, Zuzana - SLÁVIKOVÁ, Monika - SAHA, Petr. Chitosan-silver nanocomposites: New functional biomaterial for health-care applications. In International Journal of Polymeric Materials, 2018, vol. 67, no. 1, p. 1-10. ISSN 0091-4037. Type: ADMA
 • PAPCÚNOVÁ, Štefánia - GÁLIK, Ján - MARŠALA, Martin - ZÁVODSKÁ, Monika - PAVEL, Jaroslav - ŠULLA, Igor - GAJDOŠ, M. - LUKÁČ, Imrich - KAFKA, Jozef - LEDECKÝ, Valent - ŠULLA, Igor jr. - KARASOVÁ, M. - REICHEL, P. - TRBOLOVÁ, A. - CAPIK, I. - LUKÁČOVÁ, V. - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Neuroprotective effect of local hypothermia in a computer-controlled compression model in minipig: Correlation of tissue sparing along the rostro-caudal axis with neurological outcome. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2018, vol. 15, no. 1, p. 254-270. ISSN 1792-0981.(ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Type: ADCA
 • PIRNÍK, Zdenko - KOLESÁROVÁ, Mária - ŽELEZNÁ, Blanka - MALETÍNSKÁ, Lenka. Repeated peripheral administration of lipidized prolactin-releasing peptide analog induces c-fos and FosB expression in neurons of dorsomedial hypothalamic nucleus in male C57 mice. In Neurochemistry International, 2018, vol. 116, p. 77-84. ISSN 0197-0186. Type: ADCA
 • PUHOVÁ, Agneša - POKUSA, Michal - BALAGOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv diéty s nízkym obsahom tryptofánu na lokomotorickú aktivitu potkanov = Effect of low tryptophyn diet on locomotor activity of rats. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 59. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Type: AFG
 • RAČEKOVÁ, Eniko - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. Zapojenie neurónov vznikajúcich v dospelom mozgu = Integration of neurons generated in the adult brain. In Psychiatrie, 2018, vol.22, suppl.1, p.22. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Type: ADEB
 • REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Abnormalities in interactions of Rho GTPases with scaffolding proteins contribute to neurodevelopmental disorders. In Journal of Neuroscience Research, 2018, vol. 96, no. 5, p. 781-788. ISSN 0360-4012.(VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam). Type: ADCA
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Účinky interakcie oxytocínu a silencingu magel2 génu na neuronálny cytoskelet. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 81-82.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Type: AFG
 • STANÍKOVÁ, Daniela - LUCK, Tobias - BAE, Yoon Ju - THIERY, Joachim - CEGLAREK, Uta - ENGEL, Christoph - ENZENBACH, Cornelia - WIRKNER, Kerstin - STANÍK, Juraj - KRATZSCH, Jurgen - RIEDEL-HELLER, Steffi G. Increased estrogen level can be associated with depression in males. In Psychoneuroendocrinology, 2018, vol. 87, p. 196-203. ISSN 0306-4530. Type: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ZORAD, Štefan - POGLITSCH, M. - ADAMCOVÁ, Michaela - REITER, Russel J. - PAULIS, Ľudovít. Effect of melatonin on the renin-angiotensin-aldosterone system in L-NAME-Induced hypertension. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, article number 265. ISSN 1420-3049. Type: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. The protective effect of ivabradine in isoproterenol-induced heart failure in rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 51. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • TRUBAČOVÁ, S. - RAJKOVIČOVÁ, R. - HRENÁK, Jaroslav - ARENDÁŠOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - BARTA, Andrej - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - ŠIMKO, Fedor - PAULIS, Ľudovít. The effect of melatonin and compound 21 on the myocardium and aorta in an animal model of anthracycline-induced toxicity. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 54. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • TSAI, Chia-Liang - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - PAI, Ming-Chyi. An acute bout of aerobic or strength exercise specifically modifies circulating exerkine levels and neurocognitive functions in elderly individuals with mild cognitive impairment. In NEUROIMAGE-CLIN, 2018, vol. 17, p. 272-284. ISSN 2213-1582. Type: ADCA
 • TURIANOVÁ, Lucia - HANCKOVÁ, Miriam - KOSTRÁBOVÁ, A. - BETÁKOVÁ, Tatiana. Obezita ako nový rizikový faktor pri infekcii vírusom chrípky. In Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej, 2017, roč. 58, č. 4, s. 148-152. ISSN 0009-0646.(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A). Type: ADFB
 • VARGOVIČ, Peter - LAUKOVÁ, Marcela - UKROPEC, Jozef - MANZ, Georg - KVETŇANSKÝ, Richard. Prior repeated stress attenuates cold-induced immunomodulation associated with "Browning" in mesenteric fat of rats. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 349-361. ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres). Type: ADCA
 • VERNEROVÁ, Lucia - MRAVCOVÁ, Martina - PAULIKOVÁ, Lucia - VLČEK, Miroslav - MARKO, Andrea - MEŠKOVÁ, Milada - PENESOVÁ, Adela - ROVENSKÝ, Jozef - WENDL, Juraj - RAŠLOVÁ, Katarína - VOHNOUT, Branislav - JOCHMANOVÁ, Ivana - LAZÚROVÁ, Ivica - KILLINGER, Zdenko - STEINER, Gunter - SMOLEN, Josef - IMRICH, Richard. Contribution of genetic factors to lower DHEAS in patients with rheumatoid arthritis. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 379-383. ISSN 0272-4340.(VEGA 2/0161/16 : Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre). Type: ADCA
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - MEŠKOVÁ, Milada - MRAVCOVÁ, Martina - GRUNNEROVA, Lucia - GARAFOVÁ, Alexandra - SIVAKOVA, Monika - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Autonomic nervous system response to stressors in newly diagnosed patients with multiple sclerosis. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 363-370. ISSN 0272-4340. Type: ADCA
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - MRAVCOVÁ, Martina - HLAVÁČOVÁ, Nataša - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Zápalové parametre a BDNF u novodiagnostikovaných pacientov so sklerózou multiplex. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 95.(VEGA 2/0161/16 : Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre. APVV-15-0228 : Sclerosis multiplex - úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii. ERA net NEURON II. : Mechanizmy Transmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru; NEURON ERA Net IId Brain Barrier; NEURON ERA Net II). Type: AFG
 • VULIĆ, Radivojka - TYČIAKOVÁ, Silvia - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján. Silencing of CA1 mRNA in tumour cells does not change the gene expression of the extracellular matrix proteins. In Journal of cellular and molecular medicine, 2018, vol. 22, no. 1, p. 695-699. ISSN 1582-1838.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Type: ADCA
 • VULIĆ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - BENADA, Oldřich - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Silencing of carbonic anhydrase I enhance a malignant potential of prostatic (PC3) cancer cells. In Annual Conference of the Czech Society for Mass Spectometry : Book of Abstracts. - Olomouc : Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii : Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, 2018, p. 77. ISBN 978-80-905045-8-5.(VEGA 2/0144/15 : Proteomická analýza interakcie hostiteľa s patogénnou baktériou Coxiella burnetii. Annual Conference of the Czech Society for Mass Spectometry). Type: AFG
 • ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - KISS, Alexander - BAKOŠ, Ján. Neurite outgrowth stimulated by oxytocin is modulated by inhibition of the calcium voltage-gated channels. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 371-378. ISSN 0272-4340.(VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam). Type: ADCA
 • ZÁVODNÁ, Katarína - VAVROVÁ, Ľudmila - HAMIDOVÁ, Olívia - MARKUS, Ján - KONEČNÝ, Michal - KAJO, Karol - BEHULOVÁ, R. Diagnostika pacientov s Lynchovým syndrómom. In Onkológia, 2017, roč. 12, č. 6, s. 414-420. ISSN 1336-8176.(ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: ADFB
 • ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - CHOLUJOVÁ, Dana - DURAJ, Jozef - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - KARNIŠOVÁ, Elena, Potocká - GÁLOVÁ, Eliška - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - KLAPÁKOVÁ, Martina - HORVÁTHOVÁ, Eva. Salidroside, a chemopreventive glycoside, diminishes cytotoxic effect of cisplatin in vitro. In Basic & clinical pharmacology & toxicology, 2018, vol. 122, no. 3, p. 346-354. ISSN 1742-7835.(APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. TRANSMED 1 e.č. 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus