PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA

NEMECKO-SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
EDUKÁCIA V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE

DEUTSCH-SLOWAKISCHE GESELLSCHAFT
EDUKATION IN DER GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE

ISSN 1335-4221

 

Praktická gynekológia uverejňuje odborné články domácich a zahraničných autorov zamerané na liečebno-preventívnu starostlivosť, súborné referáty praktického zamerania, ako aj články z histórie ženského lekárstva. Praktická gynekológia uverejňuje recenzie domácich a zahraničných odborných publikácií, referáty o kongresoch a informácie MZ SR, zdravotných poisťovní a z oblasti súkromnej praxe. Časopis prináša cenné informácie z praktickej gynekológie.

Die Praktische Gynäkologie veröffentlicht Arbeiten in- und ausländischer Autoren, die sich mit Fragen der präventiven und therapeutischen Fürsorge, mit Übersichtsreferaten praktischer Bedeutung, wie auch mit Arbeiten aus der Geschichte der Frauenmedizin befassen. Die Praktische Gynäkologie veröffentlicht die Rezensionen in- und ausländischer Fachpublikationen, Kongreßreferate, sowie Informationen des Gesundheitsministeriums, der Krankenversicherungsanstalten und der Privatpraxis. Die Zeischrift bringt wertvolle Informationen aus der praktischen Gynäkologie.

NEMECKO-SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
EDUKÁCIA V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE
DEUTSCH-SLOWAKISCHE GESELLSCHAFT EDUKATION
IN DER GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE

Prezident: Doc. MUDr. Július Štefanovič, CSc.
Viceprezident: Prof. Dr. med. Hans-Joachim Lindemann

Šéfredaktor: Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
Odborný redaktor: Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Redakcia: Praktická gynekológia, P.O.Box 65, 810 00 Bratislava I.

Za odbornú úroveň prác, pravdivosť textu a jazykovú kultúru zodpovedajú autori. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za správnosť laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov odporúčaných autormi a inzerentmi.

Časopis Praktická gynekológia vychádza 4-krát ročne. Časopis sa distribuje členom SGPS SLS bezplatne. Časopis rozširuje, objednávky a predplatné prijíma SAP - Slovak Academic Press s.r.o., P.O. Box 57, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava.

Registračné číslo 961/94