Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Adrián Ondrovič, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - KORČEK, Matej - OBADI, Saleh Mothana - ONDROVIČ, Adrián - PAUHOFOVÁ, Iveta - SIPKO, Juraj - STANĚK, Peter - ŠIKULOVÁ, Ivana - VAŠKOVÁ, Vanda - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [15] : environmentálne a sociálne východiská konjunktúry = The Development and Perspectives of the World Economy: Environmental and Social Background of the Economy. Rec. Vladimír Gonda, Vladimír Mařík. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. 308 s. ISBN 978-80-7144-324-7 (VEGA č. 2/0167/19 : Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie. VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty). VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: AAB
  • HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - KOŠTA, Ján - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - MORVAY, Karol - ONDROVIČ, Adrián. Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien II. = Contradictions in Employment Development in Light of Anticipated Demographic and Structural Changes in Slovakia II. Rec. Daniela Pobudová, Iveta Stankovičová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2020. 139 s. Dostupné na internete: http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/405_sav_kniha_interaktivne.pdf. ISBN 978-80-7144-316-2 (VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR) Typ: AAB
  • ONDROVIČ, Adrián. Vybrané ekologické dopady pandémie COVID-19 a niektoré ich efekty = Selected Ecological Impacts of the COVID-19 Pandemic and some of their Effects. In Globálne existenciálne riziká 2020 : zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie - 10. september 2020, Bratislava. Eds. Miroslav Rusko - Ivan Klinec – Karol Nemoga. - Bratislava : Strix, SSŽP, 2020, s. 47-51. ISBN 978-80-973460-4-1. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_GER__p-47__Ondrovi%C4%8DA__f4a-2.pdf (VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Globálne existenciálne riziká 2020 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus