Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Marek Vďačný PhD.

Národné projekty

* Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

Provenienčná analýza (meta) sedimentov vybraných súvrství mladšieho paleozoika gemerika centrálnych Západných Karpát

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek PhD.

* ZveTtr - Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita

Weathering of minerals of the tetraedrite group: mobility of elements, supergene products and their stability

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ