Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Madarás, PhD. - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

  • Veľká kniha o marianskej bridlici. Zost. Jozef Kráľ, Roman Lehotský, Ján Madarás. 1. vyd. Marianka : Spolok Permon Marianka, 2019. 275 s. Typ: BAB
  • MADARÁS, Ján - PLAŠIENKA, Dušan - SCHLÖGL, Ján. More v Marianke alebo ako vznikla marianska bridlica. In Veľká kniha o marianskej bridlici. 1. vyd. - Marianka : Spolok Permon Marianka, 2019, s. 9-37. Typ: BBB
  • MOJZEŠ, Andrej** - BIELIK, Miroslav - MARKO, František - MADARÁS, Ján - FEKETE, Kamil - SIMAN, Pavol - PAPČO, Juraj - SIGDEL, Ashok - ACHARYA, Subash. Ambient radioactivity on a reconnaissance study tour of Bratislava – Dubai – Kathmandu – Nepal Himalaya. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2020, vol. 50, no., p. 201-221. (2019: 0.247 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-2806. Dostupné na internete: <https://journal.geo.sav.sk/cgg/article/view/236/220>(APVV-15-0050 : Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov [Interaction models of crustal and mantle rocks with fluids in accretionary wedges of the Western Carpathians, eastern Alps and northern Turkey; correlation of P-T-X-t parameters]. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]). Typ: ADNB
  • REICHWALDER, Peter - HUDÁČKOVÁ, Natália - MADARÁS, Ján - RUMAN, Andrej. TRITRI : Tatry očami geológov : The Tatras through the eyes of geologists. Rec. Dušan Plašienka, Jozef Hók, Daniela Reháková. 1. vyd. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2020. 104 s. ISBN 978-80-8060-479-0. Typ: BAB
  • ŠIMON, Ladislav - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - KOVÁČIKOVÁ, M. - MADARÁS, Ján - KOVÁČOVÁ, Marianna. Abstrakty 18. Predvianočného geologického seminára SGS v roku 2019. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti, 2020, vol. 5, no. 1, p. 14. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/>. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus