Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Dušan Podhorský DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Nízkofrekvenčné kolísanie geomagnetického poľa a jeho biologické reakcie v prípade charakteristík vody, luminiscenčných baktérií a kvasnicových granúl.
Low-frequency fluctuations of the geomagnetic field and their bioresponse effects in case of water characteristics, luminescent bacteria and yeast granules
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Váczyová Magdaléna PhD.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

* Mezo- a mikro-meteorologický priskumvýskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov.
Meso- and micro-meteorological exploration of the occurrence of hydrometeors in boundary layer of the troposphere based on pasive evaluation of changes of electromagnetic radiation from anthropogenic sources
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ