Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Juraj Šurka - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* akcesórie - Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
Accessory minerals as indicators of geological processes of Precambrian granitoids formation and their metalogenetic potential (Ukrainian Shield)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ