Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Magdaléna Váczyová PhD.

Národné projekty

* Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin

Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Revallo Miloš PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ