Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Vratislav Hurai DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Mineralógia, petrognéza a metalogenetický potenciál Pliocénneho vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát
Mineralogy, petrogenesis and metallogenetic potential of the Pliocene intra-plate magmatism of Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ