Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • BELLA, Pavel - GAÁL, Ľ. - LITTVA, J. - HOCHMUTH, Zdenko - HAVIAROVÁ, Dagmar - SOTÁK, Ján. Moldavská jaskyňa - horizontálny labyrint vytvorený alochtónnymi vodami Bodvy v kontaktom krase Medzevskej pahorkatiny [Moldavská jaskyňa Cave - A horizontal labyrinth originated by allochthonous waters of the Bodva River in the contact karst of Medzevská pahorkatina Hilly Land, Slovakia]. In Mineralia Slovaca, 2018, vol. 50, no. 2, p. 159-178. ISSN 0369-2086. Typ: ADNB
 • FEKETE, Kamil - BOOROVÁ, Daniela - SVOBODOVÁ, A. - SOTÁK, Ján. Biostratigraphy and microfacies of the Jurassic-Lower Cretaceous sequence in the Haligovce Klippe (Pieniny Klippen Belt). In Ústav vied o Zemi SAV. XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group : Field Trip Guide and Abstracts Book. - Bratislava : Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 2019, p. 95-96. ISBN 978-80-85754-41-4.(XIVth Jurassica Conference). Typ: AFH
 • HUDÁČKOVÁ, Natália - SOTÁK, Ján - RUMAN, Andrej - RYBÁR, S. - MILOVSKÝ, Rastislav. Marsh-type agglutinated foraminifera from Upper Miocene sediments of the Danube Basin. In Micropaleontology, 2018, vol. 64, no. 5-6, p. 481-492. (0.877 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0026-2803. Typ: ADCA
 • PLAŠIENKA, Dušan - MÉRES, Štefan - IVAN, Peter - SÝKORA, Milan - SOTÁK, Ján - LAČNÝ, Alexander - AUBRECHT, Roman - BELLOVÁ, Simona - POTOČNÝ, Radoslav. Meliatic blueschists and their detritus in Cretaceous sediments: new data constraining tectonic evolution of the West Carpathians. In Swiss Journal of Geosciences, 2019, vol. 111, no. 4, p. 11225-11281. (2.028 - IF2018). ISSN 1661-8726.(Vega č. 1/0085/17 : Štruktúrne vzťahy a tektonometamorfný vývoj jednotiek meliatika, turnaika a silicika [Structural relationships and tectonometamorphic evolution of the meliata, turňa and silica units]. Vega č. 2/0034/16 : Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory [Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies]. APVV-0212-12 : Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] BONOVA, Katarina - MIKUS, Tomas - BONA, Jan. Is Cr-Spinel Geochemistry Enough for Solving the Provenance Dilemma? Case Study from the Palaeogene Sandstones of the Western Carpathians (Eastern Slovakia). In MINERALS. ISSN 2075-163X, 2018, vol. 8, no. 12, p. 1-24., Registrované v: WOS

  [1.1] PUTIS, Marian - DANISIK, Martin - SIMAN, Pavol - NEMEC, Ondrej - TOMEK, Cestmir - RUZICKA, Peter. Cretaceous and Eocene tectono-thermal events determined in the Inner Western Carpathians orogenic front Infratatricum. In GEOLOGICAL QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2019, vol. 63, no. 2, p. 248-274., Registrované v: WOS

  [1.2] GAWLICK, Hans Jürgen - MISSONI, Sigrid. Middle-Late Jurassic sedimentary mélange formation related to ophiolite obduction in the Alpine-Carpathian-Dinaridic Mountain Range. In Gondwana Research. ISSN 1342937X, 2019, vol. 74, p. 144-172., Registrované v: SCOPUS

 • PULIŠOVÁ, Zuzana - SOTÁK, Ján - ŠIMONOVÁ, Viera. Multi-phase development of the faults and joints in the Súľov Conglomerates (Súľovské vrchy Mts., Slovakia): implications for paleostress history. In Mineralia Slovaca, 2018, vol. 50, no. 2, p. 137-148. ISSN 0369-2086. Typ: ADNB
 • SOTÁK, Ján - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - ELBRA, Tiiu. End-Cretaceous extinction and Paleogene recovery of planktonic microfauna in the Western Carpathians: Stratigraphic constraints and paleoenvironmental proxies. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 160-161. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
 • SOTÁK, Ján - KOVÁČ, Michal - PLAŠIENKA, Dušan - VOJTKO, Rastislav. Orogenic wedging and basin formation in the Central Western Carpathians: New insights from Súľov-Domaniža and Žilina-Rajec basins. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 43-44. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
 • SOTÁK, Ján - PULIŠOVÁ, Zuzana. Ako blízko sme k hranici K/T v Západných Karpatoch: submarínna erózia v dôsledku impaktu alebo tektonickej aktivity? In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 56. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • SOTÁK, Ján. Životné jubileum RNDr. Adrieny Zlinskej, PhD. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 75-77. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>. Typ: GHG
 • SZABÓ, S. - COPLÁKOVÁ, J. - SOTÁK, Ján - MAJERČÁK, Juraj - OTRUBA, M. - MORAVANSKÝ, Daniel - MITTER, P. - GAŽI, Pavol - BUČOVÁ, Jana - GRENČÍKOVÁ, A. - MALÍK, P. Engineering-geological, geotechnical and hydrogeological parameters of the Soroška tunnel rock sequences. In Mineralia Slovaca, 2018, vol. 50, no. 2, p. 101-124. ISSN 0369-2086. Typ: ADNB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus