Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Ján Soták DrSc.

Medzinárodné projekty

Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy

Western Tethys meets Eastern Tethys

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.


Národné projekty

Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.

Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* paleokarpaty - Rannoalpídny tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát

Early Alpidic tectonic evolution and palaeogeography of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ