Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Ján Soták DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Hranice křída – paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
Cretaceous – Paleogene boundary in Carpathians – multidisciplinary research
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2021


Národné projekty

Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
* Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
Early Alpidic tectonic evolution and palaeogeography of the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ