Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Peter Vajda, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BÓDI, Jozef - VAJDA, Peter** - CAMACHO, Antonio G. - PAPČO, Juraj - FERNÁNDEZ, José María. On gravimetric detection of thin elongated sources using the growth inversion approach. Jozef Bódi, Peter Vajda, Antonio G. Camacho, Juraj Papčo. In Surveys in Geophysics, 2023, vol. 44, no. 6, p.1811-1835. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 1.681 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-3298. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10712-023-09790-z (APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie. Vega č. 2/0002/23 : Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium. Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní) Typ: ADCA
  • Contributions to Geophysics and Geodesy. Editor in chief [2019- ]: Peter Vajda; Executive editor [2006- ]: Igor Kohút. Bratislava : Ústav vied o zemi SAV, 1998-. WOS, SCOPUS, THE KEEPERS, ROAD, DOAJ, CROSSREF. Štvrťročník + špeciálne čísla. ISSN 1335-2806 Typ: FAI
  • PÁNISOVÁ, Jaroslava - GRECO, Filippo** - CARBONE, Daniele - BRANCA, Stefano Felice - VAJDA, Peter. New insights into geological setting of the summit area of mount Etna volcano (Italy) inferred from 2D gravity data modelling. In Frontiers in Earth Science, 2023, vol. 11, no., article number 1171884. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.88 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-6463. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/feart.2023.1171884 (Vega č. 2/0002/23 : Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium) Typ: ADCA
  • VAJDA, Peter** - CAMACHO, Antonio G. - FERNÁNDEZ, Jose. Benefits and Limitations of the growth inversion approach in volcano gravimetry demonstrated on the revisited 2004–2005 Tenerife unrest. In Surveys in Geophysics, 2023, vol. 44, no. 2, p. 527-554. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 1.681 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-3298. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10712-022-09738-9 (Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie) Typ: ADCA
    Citácie:
    [1.1] DALFSEN, E.D.Z.V. - POLAND, M.P. Microgravity as a tool for eruption forecasting. In JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH. ISSN 0377-0273, OCT 2023, vol. 442. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2023.107910., Registrované v: WOS
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus