Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Peter Szalay, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Dreaming the capital : architecture and urbanism as tools for planning the socialist Bratislava. In Urban Planning During Socialism : Views from the Periphery. 1st Edition. - Abingdon : Routledge : New York, 2024, pp. 50-65. ISBN 978-1-032-35597-9. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003327592-5 (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. GAČR 22-17295S : Hledání postmoderního města. Proměna Prahy a Bratislavy 1970-2000 (myšlení – vyjednávání – výstavba)) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] MARIOTTI, J. - LEETMAA, K. Revisiting urban planning during socialism. Views from the periphery. An introduction. In Urban Planning During Socialism : Views from the Periphery. Abingdon : Routledge : New York, 2024, s. 11. ISBN 978-1-032-35597-9, [cit. 2024-01-16]. Dostupné na: <DOI: 10.4324/9781003327592-1>
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. The Houses of Culture in Slovakia: The Rise and Fall of a Building Type. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. First edition. - Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, p. 681-767. ISBN 978-80-908433-4-9. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] JANEČKOVÁ, M. – LEHKOŽIVOVÁ, I. A House of Culture in Every Town and Village: Building a Network of Houses of Culture czechia 1939-1989. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, s. 601. ISBN 978-80-908433-4-9
 • SPURNÝ, Matěj - ROUBAL, Petr - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. In Search of Postmodern City: Urban Changes and Continuities in East Central Europe between Late Socialism and Capitalism (1970–2000) = Hledání postmoderního města: Urbánní změny a kontinuity ve středovýchodní Evropě mezi pozdním socialismem a kapitalismem (1920 – 2000). In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, roč. 57, č. 3-4, s. 158-161. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Typ: GII
 • SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. What Remains of Bratislava's Istropolis? On the Destruction of the Largest Cultural and Social Complex in Slovakia. In Enlightenment, Culture, Leisure: Houses of Culture in Czechoslovakia. First edition. - Prague : VI PER Gallery : Academy of Arts, Architecture and Design, 2023, p. 789-856. ISBN 978-80-908433-4-9. Typ: AECA
 • SZALAY, Peter. Bratislava, des fractures du postsoviétisme á la ville résiliente. In d'a : le magazine professionnel de la creation architecturale, 2023/2024, no. 313, p. 76-80. ISSN 1145-0835. Typ: BDE
 • SZALAY, Peter. „Cynický egoizmus?“ : peripetie rekonštrukcie Bratislavského hradu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 521-530. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
 • SZALAY, Peter. Kultúrny kombinát: Inovácie v architektúre domov kultúry na Slovensku v období štátneho socializmu. In Zborník. Záverečné kolokvium : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Zostavila Henrieta Moravčíková. 1. vydanie. - [Bratislava] : Reflektor, o.z., 2023, s. 24-31. ISBN 978-80-570-5486-3. Typ: BEF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus