Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Silvia Antolíková, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ANTOLÍKOVÁ, Silvia. Biostratigraphic and paleoecological evaluation of Lower Jurassic sediments from Myjava Highlands. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 142. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • ANTOLÍKOVÁ, Silvia. Biostratigraphic and palaeoecological evaluation of Bajocian dark shales from the Pieniny Klippen Belt. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník abstrakt. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019, p. 9. ISBN 978-80-87487-24-2.(Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti). Typ: AFG
  • ANTOLÍKOVÁ, Silvia - JÓZSA, Štefan. Foraminifery a vápnitý nannoplanktón zo strednojurských sedimentov pieninského bradlového pásma. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 27. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
  • MICHALÍK, Jozef - REHÁKOVÁ, Daniela - LINTNEROVÁ, Otília - GRABOWSKI, Jacek - SCHLÖGL, Ján - SVOBODOVÁ, A. - SOBIEŃ, Katarzyna - SCHNABL, Petr - ŠIMO, Vladimír - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - SZTYRAK, Tadeusz. 3rd Stop - Strapkova section. In Ústav vied o Zemi SAV. XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group : Field Trip Guide and Abstracts Book. Editor Kamil Fekete, Jozef Michalík, Daniela Reháková. - Bratislava : Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 2019, p. 61-83. ISBN 978-80-85754-41-4.(XIVth Jurassica Conference). Typ: AFD
  • SOTÁK, Ján - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - ELBRA, Tiiu. End-Cretaceous extinction and Paleogene recovery of planktonic microfauna in the Western Carpathians: Stratigraphic constraints and paleoenvironmental proxies. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 160-161. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • STAREK, Dušan - ŠIMO, Vladimír - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - FUKSI, Tomáš. Turbidite sedimentology, biostratigraphy and paleoecology: A case study from the Oligocene Zuberec Fm. (Liptov Basin, Central Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2019, vol. 70, no. 4, p. 279-297. (1.699 - IF2018). ISSN 1335-0552. Typ: ADDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus