Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Silvia Antolíková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Biostratigrafický a paleoekologický výskum jurských a kriedových fácií typu „fleckenmergel“ v Západných Karpatoch
Biostratigraphy and paleoecology of jurassic and lower cretaceous “fleckenmergel” facies in Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antolíková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
* Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ