Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Dušan Starek, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DHAVAMANI, Ramachandran - GOLEJ, Marián - STAREK, Dušan - KYŠKA-PIPÍK, Radovan**. Dehydration and stabilization of unconsolidated laminated lake sediments using gypsum for the preparation of thin sections. In Open Geosciences, 2020, vol. 12, no. 1, p. 1486-1496. (2019: 0.985 - IF, Q4 - JCR, 0.321 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2391-5447. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/geo-2020-0211 Typ: ADCA
  • HUDÁČKOVÁ, Natália** - HOLCOVÁ, Katarína - HALÁSOVÁ, Eva - KOVÁČOVÁ, Marianna - DOLÁKOVÁ, Nela - TRUBAČ, Jakub - RYBÁR, S. - RUMAN, Andrej - STAREK, Dušan - ŠUJAN, Martin - JAMRICH, M. - KOVÁČ, Michal. The Pannonian Basin System northern margin paleogeography, climate, and depositional environments in the time range during MMCT (Central Paratethys, Novohrad-Nograd Basin, Slovakia). In Palaeontologia Electronica, 2020, vol. 23, no. 3, art. no. a50. (2019: 1.616 - IF, Q2 - JCR, 0.707 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1094-8074. Dostupné na: https://doi.org/10.26879/1067 Typ: ADCA
  • MADZIN, Jozef** - MÁRTON, Emő - STAREK, Dušan - MIKUŠ, Tomáš. Magnetic fabrics in the turbidite deposits of the Central Carpathian Paleogene Basin in relation to sedimentary and tectonic fabric elements. In Geologica Carpathica, 2021, vol. 72, no. 2, p. 134-154. (2020: 1.875 - IF, Q3 - JCR, 0.702 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.72.2.4 (APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. Vega č. 2/0028/17 : Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát [Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians]. Vega č. 2/0014/18 : Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát. vega č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov) Typ: ADDA
  • MADZIN, Jozef** - MÁRTON, Emő - STAREK, Dušan - MIKUŠ, Tomáš. Origin of magnetic fabrics in turbidites of the Central Carpathian Palaeogene Basin: insights from AMS and AARM study. In CETEG : Book of Abstracts. - Bratislava : Comenius University, 2021, p. 77-78. ISBN 978-80-223-5234-5. (18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG). 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS)) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus