Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Dušan Starek PhD.

Národné projekty

* TAMARA - Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

* Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

Sedimentárne paleoprostredia a fauna lastúrničiek vo vrchnom miocéne Západných Karpát

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ