Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ľubica Puškelová

Národné projekty

* Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych

Genesis and evolutionary stages of the granite massif in the Tatric part of the Nízke Tatry Mts.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

* Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach

Metamorphic processes in collisional orogenic zones

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.

* Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier

Composition, sources, transport and paleogeographic conditions of deposition of siliciclastic material in Triassic/Jurassic boundary formation of units of the Tatra Mts

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ