Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Adam Hudek, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BENKO, Juraj - HUDEK, Adam. Slovak communists and the ideology of Czechoslovakism. In Czechoslovakism. - Abingdon ; New York : Routledge, 2022, pp. 313-342. ISBN 978-1-032-07072-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003205234-12 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny) Typ: AECA
  • HUDEK, Adam. Elegantne zvládnutá biografia. In Soudobé dějiny, 2022, roč. 29, č. 2, s. 545-549. ISSN 1210-7050. Recenzia na: V žaláři a vyhnanství: Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu / Zdeněk Doskočil. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. - ISBN 978-80-7422-774-5. Typ: EDI
  • Czechoslovakism. Edited by Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart. Abingdon ; New York : Routledge, 2022. 490 pp. Routledge Histories of Central and Eastern Europe. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003205234. ISBN 978-1-032-07072-8 Typ: FAI
    Citácie:
    [1.1] SEKERAK, Marian. Czechoslovak intellectual debate on the crisis of democracy in the 1930s. In STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT, 2022, vol., no., pp. ISSN 0925-9392. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11212-021-09456-9., Registrované v: WOS
    [2.2] BUZÁSSYOVÁ, Barbora - VÖRÖS, László. Intellectuals and the “National Question” in Post-1918 Central and Eastern Europe (An Introduction). In Forum Historiae, 2022-01-01, 16, 1, pp. 1-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2022.16.1.1., Registrované v: SCOPUS
  • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Adam Hudek (od r. 2022). Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Bibliographic Index, IBSS, PIO, IBZ, IBR, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), CCC. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575 Typ: FAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus