Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Jozef Michalík DrSc.

Medzinárodné projekty

Korelácia jursko - Korelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostratigrafia, sekvenčná analýza, paleogeografia), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor

Correlation of Jurassic-Cretaceous boundary sequences in the Tethyan Mediterranean Belt and adjacent regions based on geodynamics (lithostratigraphy, sequence analysis, paleogeography), micro- and nannofossil record and global climate and sea-level change

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef DrSc.

* Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy

Western Tethys meets Eastern Tethys

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.


Národné projekty

* Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.

Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier

Composition, sources, transport and paleogeographic conditions of deposition of siliciclastic material in Triassic/Jurassic boundary formation of units of the Tatra Mts

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ