Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Igor Broska DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

akcesórie - Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
Accessory minerals as indicators of geological processes of Precambrian granitoids formation and their metalogenetic potential (Ukrainian Shield)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
Korelácia magmatickej a metamorfnej evolúcie Rodopov a Západných Karpát
Correlation of magmatic and metamorphic evolution of the Rodopes and Western Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020


Národné projekty

* Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Charakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
Correlation of Permian S-type granites from Gemeric unit of the Western Carpathians with the Permian granites in the southern Europe and Anatolia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
* Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Complex model of base and precious metal mineralisation at the Rozália mine in Hodruša - Hámre
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020
U-Th-Pb zirkónové datovania varískych granitov a alpínskych subvulkanických intruzívnych hornín Západných Karpát: implikácia k orogenetickým a metalogenetickým procesom.
U-Th-Pb zircon dating of Variscan granitic and Alpine subvolcanic intrusive rocks of Western Carpathians: implications to orogenic and metallogenetic processes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2019
* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
* Vysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
High-pressure metamorphism in the crystalline complexes of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 8

Poznámka:
* spoluriešiteľ