Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Igor Broska DrSc.

Medzinárodné projekty

PEGMAT - Rozvinuté magmtické a pegmatitické systémy ako zdroje nedostatkových nerastných surovín a priemyselných minerálov

Evolved magmatic and pegmatic systems as source of critical row materials and industrial minerals

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.4.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.


Národné projekty

* Metamorfné záznamy kolíznych orogénov

Metamorphic records of collisional orogens

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.

Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach

Paleogeographic and geodynamic interpretation of detrital minerals from selected regions of the Western Carpathians: A case study for identification of transport conditions on minerals from carst and non-carst areas

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia

Petrogenetic models of Palaeozoic granitic rocks in the Western Carpathians and their correlation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ