Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing., RNDr. Iveta Smetanová PhD.

Národné projekty

Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku

Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

RADCAMIN - Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia

Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

Výskum plyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ