Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Iveta Smetanová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí.
Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* WECAFARE - Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ