Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Miroslav Bielik DrSc.

Medzinárodné projekty

* AdriaArray na Slovensku

Adria Array in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.


Národné projekty

* Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty

Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ