Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Juraj Benko, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BENKO, Juraj. Kominterna a stredná Európa 1919–1922. Od integrácie k disciplinácii a racionalizácii. In Paginae historiae : sborník Národníhu archivu Kominterna, 2020, roč. 28, č. 2, s. 51-67. ISSN 1211-9768. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939) Typ: ADEB
  • BENKO, Juraj. "Bez ruských peňazí sa nedá vyjsť z blata." Financovanie komunistickej strany v Československu a na Slovensku v medzivojnovom období [“Without Russian money, it’s not possible to get off the mud.” Funding of the Czechoslovak Communist Party in Czechoslovakia in the interwar period]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 151-175. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Typ: AEDA
  • BENKO, Juraj. Podkarpatská Rus, maďarskí komunisti a formovanie komunistického hnutia 1918-1921. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-14.9. 2018 Prešove. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Peter Švorc. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského,Katedra všeobecných dejín : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : Slovensko-ruská komisia historikov, 2020, s. 100-109. ISBN 978-80-8127-306-3. Typ: AFB
  • BENKO, Juraj. Vypratať Slovensko! : národný svojráz slovenského komunizmu. In A2 : kulturní čtrnáctideník, 2021, roč. 17, č. 11, s. 29. ISSN 1803-6635. Typ: BDE
  • BENKO, Juraj. Vojnu vojne! Ako sa z apokalyptických nálad zrodila KSČ. In HistoryWeb, 2021, 26. 5., nestr. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/vojnu-vojne-ako-sa-z-apokalyptickych-nalad-zrodila-ksc Typ: BDF
  • BENKO, Juraj. Ľudo Koreň : príbeh revolučného rajzendera . In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 364-376. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
  • BENKO, Juraj. Jaromír MAREK, Interhelpo: Tragický příběh československých osadníků v Sovětském svazu. In Slovanský přehled, 2021, roč.107, č. 1, s. 216-224. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0037-6922. Recenzia na: Interhelpo / Jaromír Marek. - Brno : Host, 2020. - ISBN 978-80-275-0244-8. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus