Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Tomáš Mikuš PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* akcesórie - Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
Accessory minerals as indicators of geological processes of Precambrian granitoids formation and their metalogenetic potential (Ukrainian Shield)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

* Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Complex model of base and precious metal mineralisation at the Rozália mine in Hodruša - Hámre
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020
* Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
* Modely interkcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, váchodných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov
Interaction models of crustal and mantle rocks with fluids in accretionary wedges of the Western Carpathians, eastern Alps and northern Turkey; correlation of P-T-X-t parameters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2019
Oxidácia rezistentných minerálov volfrámu v špecifických podmienkach ložiska Ochtiná
Oxidation of the resistant tungsten minerals in the specific conditions of the Ochtiná deposit
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuš Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 6

Poznámka:
* spoluriešiteľ