Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Dana Cholujová PhD.

Národné projekty

* Anti-myelómová aktivita nových kompozitných nanomateriálov a ich mechanizmus účinku in vitro a in vivo

Anti-myeloma activity by composite realgar nanomaterials and its mechanism in vitro and in vivo

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.

imunocheck - Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov

Harnessing the immunological mechanisms in various subtypes of B cell lymphoma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cholujová Dana PhD.

* PhenoTOOL - Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity

Development of novel diagnostic and predictive high-dimensional immunophenotyping tool for hematological malignancies

Doba trvania: 1.11.2019 - 31.12.2022
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.

Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách

Assessment of immune checkpoints in B cell malignancies

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cholujová Dana PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ