Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Dana Cholujová PhD.

Národné projekty

Charakterizácia NF-kB signalizácie definovaním anti-myelómovej aktivity a mechanizmov účinku inhibítora QNZ

Characterization of NF-kB signaling by defining the anti-myeloma activity and mechanisms of action of QNZ inhibitor

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cholujová Dana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ