Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BOSÁK, Martin - HALLON, Ľudovít - BOSÁK, Rudolf. Americko-slovenská banka [American-Slovak Bank]. Recenzenti: Roman Holec, František Chudják. Košice : OZ Gamajun, 2020. 253 s. ISBN 978-80-973219-6-3 Typ: AAB
 • HALLON, Ľudovít. Die Slowakei und NS-Deutschland : über die Rolle des Satellitenstaates für die "deutsche Großraumwirtschaft". Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 304 pp. ISBN 978-3-8382-1392-7 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AAA
 • HALLON, Ľudovít. Stav historiografickej produkcie na poli business history na Slovensku po roku 1990 [State of historiographic production in the field of business history in Slovakia after 1990]. In Hospodářské dějiny : dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století, 2020, roč. 35, č. 1, s. 31-46. ISSN 0231-7540. Typ: ADEB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - FALISOVÁ, Anna. Vojnové škody v priemysle, infraštruktúre a v zdravotných pomeroch Slovenska. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 176-199. ISBN 978-80-89514-94-6. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve) Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor. Nasadenie civilného obyvateľstva na Slovensku na opevňovacie práce okupačným režimom 1944-1945 vo svetle nemeckých prameňov. In Slovensko v roku 1945 : oslobodenie Slovenska 1944-1945. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2020, s. 261-287. ISBN 978-80-89514-91-5. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945) Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít. "Nastavená ruka podnikateľov aj politikov." Segmenty a formy korupcie v hospodárstve medzivojnového Slovenska ["The outstretched hands of business-people and politicians.” The segments and forms of corruption in the economy of the interwar period Slovakia]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 219-246. ISBN 978-80-224-1865-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - HRUBOŇ, Anton. Hospodárske a politické koncepcie strednej a juhovýchodnej Európy po roku 1918 a Slovensko = Concepțiile economice și politice ale Europei Centrale și de Sud-Est după anul 1918 și Slovacia. Viziunile cooperării economice [Economic and Political Views of Central and South-Eastern Europe after 1918 and Slovakia]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 143-161. ISBN 978-606-95038-1-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFA
 • HALLON, Ľudovít. Úspechy a pády rodiny Jesenských v bankovníctve. In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský : pramene - dimenzie - reflexie. Daniel Hupko (ed.) ; recenzenti Ladislav Čúzy, Roman Holec, Lukáš Krajčír. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 197-214. ISBN 978-80-89636-44-0. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFB
 • HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1 Typ: BAA
 • HALLON, Ľudovít. Hospodársky zázrak : fakty a legendy o Slovenskom štáte. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 3, s. 43-45. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HALLON, Ľudovít. „...hniloba a sviňoba, straty sú každodenné...“ : netušené pomery v medzivojnovom slovenskom bankovníctve. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 257-265. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • HALLON, Ľudovít. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska (2010 – 2021). In Aktuality [SAV]. 03. 11. (2021), nestr. [elektronický zdroj]. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9973 Typ: GHG
 • HALLON, Ľudovít. Úvod. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história keramického priemyslu a výroba žiaruvzdorných materiálov na Slovensku. 2/2. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2021, s. 7-26. ISBN 978-80-227-5060-8. Typ: GII
 • HALLON, Ľudovít. Monotematické číslo na tému Úloha peňazí v hospodárstve Európy od stredoveku po súčasnosť. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 385-386. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Automobilizmus a voľnočasové aktivity : v medzivojnových rokoch na Slovensku. In České století motorismu II : motorismus jako prostředek volného času. - Brno : Technické múzeum v Brně, 2020, s.203- 220. ISBN 978-80-87896-85-3. Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus