Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Mária Kačírková - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KAČÍRKOVÁ, Mária. Atraktivita krajiny pre štúdium a zamestnanie : prípad Slovenska = Country Attractiveness to Study and Job Career: Case of Slovakia. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.V.2019, Bratislava. - Žilina : Strix, 2019, s. 44-55. ISBN 978-80-89753-32-1.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. METES 2019: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
  • KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita výskumníkov v Európskom výskumnom priestore z rodového pohľadu = Researcher's Mobility in the European Research Area from a Gender Perspective. In Manažérstvo životného prostredia 2019 : recenzovaný zborník z XIX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. - 3. máj 2019, Bratislava. - Žilina : Strix, 2019, s. 33-40. ISBN 978-80-89753-36-9.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Manažérstvo životného prostredia 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
  • KAČÍRKOVÁ, Mária. Migrácia za prácou - potencionálne ohrozenie krajín pôvodu? = The labour migration - potential threat to the countries of origin? In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 227-234. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-227__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1M__f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus