Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Milan Kohút, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BROSKA, Igor - FILIPOV, Petyo - NAYDENOV, Kalin - LAZAROVA, Anna - KOHÚT, Milan. Contemporary Permian magmatic systems in the north Aegean zone and the Gemeric Unit: pathway to co-genetic relationships of these granitoids? In Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019 : Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2019, p. 16. ISBN 978-80-223-4713-6.(Petros 2019). Typ: AFH
  • VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference ; rec. Peter Bačík, Vladimír Bezák, Miroslav Bielik, Igor Broska, František Hrouda, Stanislav Jeleň, Peter Koděra, Milan Kohút, Júlia Kotulová, Lukáš Krmíček, Sergiy Kurylo, Ján Madarás, Jozef Madzin, Štefan Méres, Jozef Michalík, Martin Ondrejka, Igor Petrík, Marián Putiš, Adam Tomašových, Pavel Uher. Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 190 p. ISBN 978-80-85754-42-1(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: FAI
  • ČERNÁK, Radovan - REMŠÍK, Anton, RNDr., CSc. - KORDÍK, Jozef - MICHALKO, Juraj - ZLINSKÁ, Adriena - BOOROVÁ, Daniela - POLÁK, Milan - ELEČKO, Michal - FILO, Ivan - KOHÚT, Milan - BUČEK, Stanislav - ŠIMON, Ladislav - OLŠAVSKÝ, Mário - MIKUŠKA, Ján - BARÁTH, Ivan - SIRÁŇOVÁ, Zuzana - ŽECOVÁ, Katarína. Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny [Basic hydrogeological research of the Handlovská kotlina Basin]. In Geologické práce Správy, 2018, vol. 131, s. 3-74. ISSN 0433-4795. Typ: ADFB
  • KOHÚT, Milan - ČIŽMÁR, E. - DEKAN, Július - DRÁBIK, Martin - HROUDA, František - JESENÁK, K. - KLIUIKOV, A. - MIGLIERINI, M. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠAUŠA, Ondrej - ŠURKA, Juraj - BAČO, Pavel. Physical methods of the Carpathian obsidians study. In BIRÓ, Katalin T. International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 37. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Typ: AFG
  • KOHÚT, Milan - ANCZKIEWICZ, Robert - DANIŠÍK, Martin - ERBAN, Vojtěch - GERDES, Axel - HALTON, A. - KIRKLAND, Ch. - KOCHERGINA, Y. - MAGNA, T. - MILOVSKÝ, Rastislav - PEARCE, N. - RECIO, Clemente - SHERLOCK, Sarah C. - WESTGATE, John A. - BAČO, Pavel. Progress in geological understanding of the Carpathian obsidians. In BIRÓ, Katalin T. International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 38-39. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Typ: AFG
  • KOHÚT, Milan - ANCZKIEWICZ, Robert - BIROŇ, Adrián - DANIŠÍK, Martin - ERBAN, Vojtěch - GERDES, Axel - HALTON, A. - HROUDA, František - JESENÁK, K. - KIRKLAND, Ch. - KOCHERGINA, Y. - MAGNA, T. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - PEARCE, N. - RECIO, Clemente - SHERLOCK, Sarah C. - ŠURKA, Juraj - WESTGATE, John A. - BAČO, Pavel. Genéza obsidiánov Východného Slovenska. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník abstrakt. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019, p. 34. ISBN 978-80-87487-24-2.(Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti). Typ: AFG
  • KOHÚT, Milan - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠURKA, Juraj - KONEČNÝ, Patrik - KOLLÁROVÁ, Viera - HOLICKÝ, Ivan - JESENÁK, K. - BAČO, Pavel. Úžasný mikro-(nano) svet obsidiánov východného Slovenska. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 38-39. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus