Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Milan Kohút CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* Charakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
Correlation of Permian S-type granites from Gemeric unit of the Western Carpathians with the Permian granites in the southern Europe and Anatolia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
* U-Th-Pb zirkónové datovania varískych granitov a alpínskych subvulkanických intruzívnych hornín Západných Karpát: implikácia k orogenetickým a metalogenetickým procesom.
U-Th-Pb zircon dating of Variscan granitic and Alpine subvolcanic intrusive rocks of Western Carpathians: implications to orogenic and metallogenetic processes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2019
* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ