Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - Výzva na podávanie projektov SAV-BAV v rámci programu Mobility

16.7.2020, otvorené 82-krát

 


VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV SAV – BAV

v rámci programu Mobility
na obdobie 2021-2022


Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Mobility na projekty spolupráce s pracoviskami Bulharskej akadémie vied na obdobie 2021 – 2022.

 

HARMONOGRAM VÝZVY

20. júl 2020 Otvorenie výzvy
21. september 2020 Ukončenie výzvy
December 2020 Oznámenie výsledkov
Január 2021 Začiatok realizácie projektov

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

  • Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky.
  • Návrhu projektu SAV – BAV musí byť podaný hlavným riešiteľom bulharského tímu na bulharskej strane a hlavným riešiteľom slovenského tímu na slovenskej strane.
  • Projekty budú posúdené nezávislými hodnotiteľmi a príslušnou komisiou zvlášť na bulharskej a slovenskej strane. Konečné rozhodnutie o financovaní projektov na slovenskej strane je v kompetencii predsedníctva SAV.
  • Na financovanie sa vyberie najviac 10 (desať) dvojročných mobilitných projektov.
  • Maximálny finančný príspevok je 2 000 eur na projekt na jeden rok.
  • Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, pridaná hodnota vzájomnej bilaterálnej spolupráce a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedcov).
  • Podmienkou je  účasť mladých vedeckých pracovníkov a/alebo doktorandov.
  • Projekt musí byť podaný na príslušnom formulári.
  • Vedeckí pracovníci zodpovední za projekt musia odovzdať správu o priebehu projektu a finančný report za každý rok riešenia projektu.
  • Návrhy projektov treba zaslať v stanovenej lehote v PDF formáte e-mailom na kurthiova@up.upsav.sk, originály na adresu:

Mgr. Lucia Kürthiová
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Tel: +421 2 57510 139
Email: kurthiova@up.upsav.sk