Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

NMBP Info 2018/17: Misie v FP9 + dotazník

Vložil(a): J. Barančík, 12.3.2018, videné 160-krát

Vážené dámy, vážení páni,

 

Európska komisia sa intenzívne pripravuje na programové obdobie po roku 2020 – po Horizonte 2020 (FP9).

Črtá sa koncepcia tzv. Missions – vysoko ambicióznych cieľov, ktoré sa bude EÚ snažiť dosiahnuť. Majú inšpirovať obyvateľov EÚ, produkovať špičkové  výsledky vo výskume a inováciách, podporovať ekonomický rast a riešiť vybrané spoločenské problémy.

 

Jeden z príspevkov – od prof. Mariany Mazzucato, (UCL) – predstavil komisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas na Industrial Day 2018.

Správa „Mission-oriented research & innovation in the European Union - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth“  navrhuje

filozofiu  výberu a kritériá pre výber misií.

Misie by mali byť:

  1. Odvážne, inšpiratívne a s veľkým významom pre spoločnosť
  2. Cielené, merateľné a časovo ohraničené
  3. Ambiciózne ale realizovateľné
  4. Mali by posilniť  medziodborové a medziodvetvové inovácie
  5. Mali by vyžadovať niekoľko (rôznych) riešení založených na tzv. „bottom-up approach“

 

Ako ich možný príklad uvádza:

  • 100 carbon neutral cities by 2030
  • A plastic-free ocean
  • Decreasing the burden of dementia

 

Správa od prof. Mazzucato je len jeden zo vstupov  pre finálny rozhodovací proces.  Nájdete ju tu.

 

Dôležité však budú aj národné pozície a návrhy členských krajín.

(Bohužiaľ, na Slovensku sa na začatie diskusie na túto tému ešte len čaká....)

 

Európska komisia vyzýva verejnosť a aktérov z oblasti VaVaI na poskytnutie spätnej väzby a prípadné návrhy možných misií pre výskum a inovácie. Toto vyjadrenie je možné do 8. apríla 2018 prostredníctvom tohto dotazníka.

 

Prosím, vyjadrite svoj názor.

 

 

S pozdravom,

 

RNDr. Dušan Janičkovič
Národný delegát PV a Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk

http://h2020.cvtisr.sk