Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výskumná bilaterálna výzva na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike

Vložil(a): J. Barančík, 15.1.2018, videné 298-krát

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 1. 2018, dátum ukončenia výzvy je 30. 3. 2018. 

Podávanie projektov v informačnom systéme bude sprístupnené od 29. 1. 2018 do 30. 3. 2018. 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. 02. 1997 v Pekingu a Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Čínskej ľudovej republiky o spoločnom financovaní projektov výskumu a vývoja podpísaným 27.11.2017 v Bratislave, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Verejná výzva SK-CN-RD 2018 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:

1.         Materiálový výskum, nanotechnológie, laserové technológie

 2.         IKT

Výzva je na Slovenskej strane vyhlásená od 15. 1. 2018, nakoľko ide o nový formát výzvy, spočívajúci vo vedecko-technickej bilaterálnej spolupráci medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou, APVV a MŠVVaŠ SR týmto informuje možných žiadateľov o projekty o vyhlásení predmetnej výzvy na strane Čínskej ľudovej republiky. a vzhľadom na to, že výzva je na čínskej strane už vyhlásená a uzávierka projektov na čínskej strane bude 5.2.2018,  je potrebné do uzávierky výzvy na čínskej strane využiť čas na dohodnutie sa s čínskym partnerom na spoločnom riešení projektu, aby mohli čínski partneri uviesť v žiadosti všetky potrebné informácie o slovenskom partnerovi (žiadateľovi na slovenskej strane) a následne slovenskí žiadatelia o čínskom partnerovi. 

Vzhľadom na skutočnosť, že  ide o novú formu MVTS, v rámci ktorej sa bude podporovať nielen výmena pracovníkov, ale aj reálny výskum, je potrebné tomu prispôsobiť informačný systém APVV, a preto bude výzva otvorená v našom informačnom systéme na vkladanie údajov a následne podávanie projektov až od 29. 1. 2018 do 30. 3. 2018.

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti budú do systému podávané len v anglickom jazyku.

 

Link: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-cina-rd-2018.html

 

 

Príloha

logo-big-sk-cn.jpg