Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Košickí vedci spropagovali vedu v online priestore

18. 11. 2020 | zhliadnuté 456-krát

Epidemiologická situácia výrazne oklieštila ponuku aktivít ústavov SAV v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky aj v Košiciach. Na stretnutia s verejnosťou vedci využívali  internet. 

Na webstránku Ústavu geotechniky SAV v Košiciach pripravila Ing. Dominika Marcin Behunová, PhD., film o moderných spôsoboch čistenia vôd, ktorými sa spolu s kolegami priebežne zaoberá v rámci viacerých medzinárodných i národných projektov i v spolupráci s praxou (HORIZON2020, APVV-19-0302 COMWAT: Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd, VEGA 2/0156/2019 Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti, FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean). Záujemcovia si môžu prezentáciu mladej vedkyne pozrieť aj na YouTube a bude zdieľaná tiež vo facebookových skupinách ako Mladí vedci SAV a Veda na dosah.

S live prednáškou cez aplikáciu webex na tému Mechanochémia: Chémia bez rozpúšťadiel vystúpil RNDr. Matej Baláž, PhD., z toho istého ústavu. Predstavil mechanochémiu využívajúcu guľové mletie pre rôzne procesy, ako je spracovanie vaječného odpadu, syntéza nanočastíc striebra a sulfidov a možnosti jej realizácie vo veľkom. „Mechanochémia je atraktívna alternatíva voči tradičnej roztokovej chémii,“ povedal Matej Baláž, Mladý vedec SR 2018.

Z iného súdka bola prednáška a beseda o elektrine v ľudskom tele, ktorú pre žiakov Gymnázia J. A. Reimana v Prešove cez videokonferenčný program Zoom pripravil RNDr. Ján Gálik, CSc., z Neurobiologického ústavu BMC SAV. Skúsený popularizátor vedy, organizátor legendárnych košických vedeckých kaviarní, bol s novou formou prednášky spokojný. „Prebrali sme spolu princípy ako a kde sa elektrina tvorí, na čo v tele slúži, ako sa meria. Povedali sme si aj pár historických faktov o objavoch s tým súvisiacich a tiež o využití meraní elektrického poľa telesných orgánov (srdce, mozog, svaly). Oceňujem pozornosť a záujem gymnazistov,“ povedal Ján Gálik.

Psychologičky z CSPV Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach Mgr. Jana Papcunová a Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD., pracujú na projekte VEGA Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. Jeho súčasťou je téma „free speech vs hate speech“,  o ktorej prednášali najprv vo štvrtok i v piatok deviatakom zo Základnej školy Marka Križina v Košiciach – Krásnej. Prednášky sa konali v rámci občianskej náuky v spolupráci s učiteľkou Mgr. Máriou Sarkovou, PhD. Vedkyne sa venovali témam slobodného verzus nenávistného prejavu v online priestore. Dotkli sa tém ľudských práv, ako ich stanovuje Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach detí. „Uvažovali sme spoločne nad tenkou hranicou medzi slobodným a nenávistným prejavom v zmysle ´znamená sloboda prejavu možnosť povedať čokoľvek, čo chcem?´. Predstavili sme aktuálne prieskumy o využívaní sociálnych médií medzi mladými v Európe a na Slovensku a tiež štatistiky hovoriace o tom, koľko mladých ľudí už má osobnú skúsenosť s nenávistným prejavom na internete,“ zhrnula obsah online edukatívnej prednášky Jana Papcunová.

Mladé psychologičky otvorili aj veľmi aktuálnu tému kyberšikany, ktorá sa spája so školským prostredím, a na konkrétnych príkladoch uvažovali o možnostiach riešenia nenávistných prejavov online. „Zaujímavé bolo tiež spoločne diskutovať o rozdieloch v komunikácii tvárou v tvár a tou v online priestore v zmysle ´prečo sa nenávisť tak rýchlo šíri svetom internetu´,“ povedala J. Papcunová, ktorá si spolu s kolegyňou M. Bozogáňovou pochvaľuje aktívne zapájanie sa žiakov do diskusie prostredníctvom platformy slido i otvorenú komunikáciu o ich osobných skúsenostiach a možnostiach pomoci v prípade šikany online či offline.

Text: Katarína Čižmáriková

Foto: archív a Anna Kalistová